Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

24. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 20.07.2011. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom  u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Ante Palian, Marijan Hodak.  

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Zdenka Božičević, stručna suradnica u JUO.

                            

Zapisnik o radu sjednice vodi Zdenka Božičević.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 10 vijećnika/ vijećnik Zoran Poznan je svoj izostanak opravdao, vijećnik  Anđelko Novosel nije opravdao izostanak/ te da Vijeće može početi sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

  • Vijećničkim  pitanjima i prijedlozima

 

 

Vijećnik Ivan Vuković postavlja dva, prvo pitanje u kojoj je fazi  izgradnja nogostupa u Grabovcu  i drugo pitanje, interesira ga prodano zemljište Kordunu d.d. iznad potoka također u Grabovcu, da li se zna što se namjerava graditi i u kojoj je fazi.

 

Načelnik odgovara na pitanja, što se tiče nogostupa u Grabovcu dogovarano je sa Hrvatskim cestama i one bi mogle financirati izgradnju možda čak i najesen.

Na drugo pitanje vijećnika načelnik odgovara da je Kordun d.d. na spomenutom zemljištu planirao izgradnju trgovačkog centra sa kuglanom, a u kojoj je to sada fazi ne može točno reći ali se može raspitati.

 

Vijećnik Ante Palian  pita u ime Zvonka Magdića kojeg interesira put kojeg je radio Ivica Mlađan na Mlađanovom Brdu, a koji je prema njegovom mišljenju rađen kroz dvije - tri privatne čestice, da li će općina vlasnicima tih čestica plaćati neku vrstu naknade za služnost.

 

Tajnik Bitunjac odgovara da  općine nema nikakvih obveza prema vlasnicima tih čestica jer se radi o privatnoj izgradnji te da jedino ima saznanja kako je gosp. Ivica Mlađan sa vlasnicima čestica sklapao ugovore o pravu služnosti, a da li je sklopio sa svima to ne zna.

 

Vijećnik Ante Palian postavlja drugo pitanje koje se odnosi na način rada Promilka d.o.o. u Drežnik Gradu i Sadilovcu, navodi da se ljudi bune zbog nereda na farmi i njezinoj okolici koja je uvelike devastirana te ga interesira da li se stvarno ne može ništa poduzeti kako bi ih se dovelo u red.

 

Načelnik odgovara da način vjerojatno postoji, ali isto tako postoje i ljudi koji ga štite jer smatraju da od njegovog rada imaju i koristi, poznato je da je kupio dosta zemljišta te da ima namjeru na tom zemljištu graditi novu farmu, a ne zna da li ga štiti i nadležno ministarstvo budući da i iz ministarstva dolaze sugestije kako ga treba pustiti da radi. Dalje navodi i to da tajnik Bitunjac ima čvrsti stav da nam nitko iz ministarstva ne može nametati svoje interese i stavove pa predlaže da vijećnici upute zahtjev prema gosp. Mirosavljeviću da hitno poduzme sve moguće mjere radi sanacije postojećeg stanja i zaštite okoliša i ljudi koji borave na tom području. Smatra da bi se i Mjesni odbor Drežnik Grada trebao uključiti u rješavanje situacije i zahtjevima prema nadležnim institucijama kako se ne bi javnosti prezentiralo da općina radi protiv razvoja gospodarstva umjesto da ga potiče. Također se nadovezuje da će država uskoro raspisivati i natječaj za dugogodišnji zakup na koji će se on (PRO MILK d.o.o.) vjerojatno javiti.

 

Predsjednik Zoran Luketić navodi da je on već potpisao zaključak kojim je definirana obveza Pro milka d.o.o. da poduzme potrebne mjere za sanaciju postojećeg stanja na farmi i okolici. Osim toga mišljenja je da se mora jasno razlučiti što je poticanje i razvoj gospodarstva, a što potreba da se stane na kraj neredu.

 

Vijećnik Dragan Smolčič načelnik je dobro rekao da je on kupio dosta zemlje, nada se da će dobiti dozvolu i onda to napraviti kako treba, zato se sada prema postojećoj situaciji odnosi dosta nonšalantno.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da mu nije  jasno da se netko može ponašati tako nonšalantno, a da mi se ništa ne može, smatra da mu se podilazi, jer sada je taj prostor gdje se nalaze štale devastiran, pa se pitka tko će to sanirati.

Ukratko zaključuje da treba zauzeti čvrsti stav, pisati prema svim nadležnim ministarstvima i  inspekciji kako bi se stanje riješilo. Također je mišljenja da bi trebalo pozvati i gosp. Mirosavljevića i osobno ga upozoriti što je dužan učiniti i koje radnje će se dalje  poduzeti da bi se situacija riješila.

 

Vijećnik Damir Krizmanić upozorava na problem koji se javlja svake godine kada se počne voziti silaža i pita da li se na neki način može zabraniti da se ista vozi cestom jer postoji poljski put koji vodi direktno na farmu.

 

Načelnik odgovara da će provjeriti što je poduzeto od strane komunalnog redara i što bi se još eventualno moglo napraviti po pitanju korištenja poljskih puteva, te će odgovor dostaviti pisanim putem.

 

Tajnik Bitunjac navodi da ne postoje ovlasti općine kojima bi ona mogla bilo kome zabraniti kretanje cestom koja je usput i županijska, ono što se može poduzeti je kontaktiranje policije  što je i učinjeno u više navrata. Predlaže da se kada se uoči problem odmah pozove policija i na taj način proba riješiti problem, budući da se policija opravdava kako ni njihove patrole ne mogu biti stalno na tom terenu.

 

Vijećnik Dragan Smolčić pita da li bi se nekako mogao urediti i očistiti prostor oko škole u Drežnik Gradu koji izgleda dosta neuredno i zaraslo, ne zna kome bi se trebalo obratiti za to, da li ravnatelju škole ili kome drugom.

 

Načelnik odgovara da će vidjeti sa direktorom Spelekoma da se taj prostor očisti.

 

Vijećnik Damir Krizmanić pita gdje je stalo sa nasipavanjem bankine od Slavka Vukovića  kao i sa rušenjem borova na grobljima jer smola koja sa njih curi uništava ljudima spomenike.

 

Načelnik odgovara da Ceste Karlovac kreću sa radovima i to se mora riješiti, navodi kako je potrebno javiti da li po tom pitanju što poduzimaju na terenu tako da se odmah dok su još tu  može reagirati, a ne kad odu sa terena.

Što se tiče sječe borova na grobljima navodi da će provjeriti kod gosp. Jurice Cindrića.

Tajnik Bitunjac navodi da je to pitanje već bilo postavljano na vijeću, a odgovor je dao sam g. Cindrić na jednoj od prethodnih sjednica vijeća.

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li postoji neki instrument kojim bi se ograničila brzina kretanje na D1 od Oštarskih Stanova do Rakovice, jer se vozila, a osobito kamioni i autobusi kreću brzinom 80-90 km/h neovisno o znaku kojim je ista ograničena na 60 km/h. Smatra da bi trebalo uputiti zahtjev prema Hrvatskim cestama da postave ležeće policajce kao što je to u tušiloviću, jer se boji da bi netko mogao stradati.

 

Načelnik odgovara da je već u nekoliko navrata upućen zahtjev prema Hrvatskim cestama, ali se one ne odazivaju na isti, navodi kako je suradnja sa Hrvatskim cestama glede investiranja na našem području zaista dobra, ali što se tiče takvih zahtjeva, za njih nema sluha.

 

Vijećnica Blanka Pavlić zahtjeva da se uputi još jedan dopis prema Hrvatskim cestama i još jednom podrobno pojasni ozbiljnost situacija te traži njihovo pismeno očitovanje i odgovor na zahtjev, pa ukoliko bude negativan neka se pozovu novinari, jer potrebno je sve učiniti samo da netko ne nastrada.

 

Vijećnik Milan Bićanić  postavlja pitanje dotoka vode, i da li se može uputiti pitanje Elektrolici Gospić što se događa sa električnom energijom odnosno javnom rasvjetom na području Selišta Drežničkog.

 

Načelnik odgovara da je dotok vode u redu, cjevovodi su dosta dobro sanirani, ali je potrošnja vode ogromna, praktički je nemoguće ljude natjerati da reduciraju potrošnju koliko god je to moguće, neovisno o obavijesti o zabrani zalijevanja travnjaka, vrtova, pranja automobila, punjenja bazena i sl.  jer oni to rade noću, a ni ljudi ne mogu biti na terenu 24 sata da bi to kontrolirali, tako da je zasad  teškom mukom  izbjegnuta redukcija iako je dotok dobar.

Što se tiče električne energije u Selištu Drežničkom dogodio se problem jer Elektolika nije napravila trafostanicu koju je gosp. Marijan Lončar uredno platio za svoj novo izgrađeni objekt – hotel. On se je priključio na postojeći vod, a budući da je potrošnja električne energije time znatno povećana počeli su se događati problemi prevelike potrošnje što je rezultiralo učestalim nestancima električne energije. Problem je privremeno riješen gašenjem javne rasvjete dok se drugačije ne riješi.

 

Predsjednik Zoran Luketić pita da li ima novosti po pitanju dopisa gosp. Maradina za odlaganje otpada sa područja općina Cetingrad i Saborsko na deponiju Ćuić Brdo. Navodi da je traženo mišljenje mještana Oštarskih Stanova o istom i dobiven je izričito negativan odgovor te je o tome upoznat i Mjesni odbor Rakovice.

 

Načelnik odgovara da je i sam kontaktirao načelnike općina Cetingrad i Saborsko od kojih je dobio slijedeći odgovor: Cetingradu je bliža i prihvatljivija lokacija deponije u Vojniću, a Saborsko bi eventualno bilo prihvatljivo tek nakon izvršene potpune sanacije deponije Ćuić Brdo. Takav stav se može braniti i pred Županijom i pred Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

Vijećnik Ivan Vuković se nadovezuje na izlaganje načelnika, slaže se sa prijedlogom da općina Cetingrad svoj otpad  vozi u Vojnić, a Saborsko može nakon sanacije.

 

Predsjednik Zoran Luketić  ponavlja vijećniku Ivanu Vuković stav MO Rakovicve  koji je negativan po pitanju istog.

 

 

  • Usvajanje zapisnika za  23. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik moli vijećnike da se očituju o istom,

 

 

            Zaključak: jednoglasno se usvaja  se Zapisnik  sa  23.   sjednice Općinskog vijeća

 

 

U nastavku sjednice predsjednik  Luketić predlaže dnevni red i obavještava vijećnike da je zbog potreba normalnog rada JUO dnevni red koji su vijećnici dobili sa materijalima  potrebno dopuniti sa još 3. točke, pa predlaže slijedeći dnevni red :

  1. Odluka o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
  2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.

3.   Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije -Karla d.o.o u ustanovu

      4 .   Odluka  o izuzimanju iz općeg dobra

      5.    Zaključak o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu       

      5.    Zaključak o izmjeni zaključka o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

 

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak:  Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ usvaja sa  predloženi dnevni red 24. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 1. Odluka o  preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom d.o.o

 

            Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a istu obrazlaže tajnik Bitunjac

 

Budući da se nitko nije javio za raspravu glasovanje se donosi  

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o preuzimanju nominalnog poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom d.o.o.

 

 

TOČKA 2. Zaključak o prihvaćanju Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.

 

Prijedlog ovog Društvenog dogovora vijećnici su dobili sa materijalima, a kratko ga obrazlaže tajnik Bitunjac.

 

Predsjednik Zoran Luketić pita da li je prihvaćanje odbio grad Ozalj i kakav je način odlučivanja Društva

 

Tajnik Bitunjac odgovara da se ne radi o gradu Ozlju već o općini Lasinja kojoj je jednostavniji odvoz na Jakuševac i stoga su zauzeli takav stav, a što se odlučivanja tiče broj glasova određuje visina nominalnog udjela sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi,  

 

Zaključak:  Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o.

 

 

 

TOČKA 3. Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije _Karla d.o.o u ustanovu

 

Prijedlog i ove Odluke kao i dopis Razvojne agencije vijećnici su dobili sa materijalima, a potrebu preoblikovanja  obrazlaže tajnik Bitunjac.

 

 

 Vijećnik Ivan Vuković  navodi da se Agencija nije još dobro ni ustrojila, a  već traži preustroj. Kad se je osnivala donesena je odluka da će se poduprijeti, međutim kroz ovo vrijeme njezina postojanja  i rada osobno je razočaran njihovim radom. Tri radionice koje su održali u Rakovici vezano uz izradu Strategije općine Rakovica prema njegovom mišljenju nisu donijele nikakve rezultate. Vidljivo je da je tu uključena politika i da će  Agencija kao takva samo biti parazit za sve članove Društva i porezne obveznike.

Također navodi da mu se ne sviđa članak 10. Odluke u kojem stoji da su obveze osnivača Ustanove neograničene, vidljivo je da će Karlovačka županija i grad Karlovac rukovoditi i odlučivati, a mi samo odgovarati što nikako nije dobro. Predlaže da se za projekte koji će se aplicirati prema EU fondovima ide na tržište i angažiraju se  poznate konzultantske tvrtke što će nam i donijeti neki rezultat.

Smatra da u toj Agenciji nije ništa mjerljivo, ni njihov rad ni odgovornost i stoga neće glasovati za ovu odluku.

 

Načelnik smatra da bi donošenje ove odluke trebala biti tehnička stvar jer smo odluku o osnivanju Društva već donijeli, također navodi da je plaćanje pune cijene konzultantske tvrtke zbog financija upitno, a isto tako postoje i dileme koliko se one unose u taj rad i kakav će biti rezultat što znamo već  iz dosadašnjeg iskustva.

 

Predsjednik Zoran Luketić napominje kako se na tržištu ne može izabrati samo tako tvrtka koja se želi, već se temeljem javnog natječaja ili čak javne nabave mora uzeti najpovoljnija ponuda što ne garantira i kvalitetu.

 

Tajnik Bitunjac se nadovezuje na raspravu i pojašnjava da je preoblikovanje nužno radi jednostavnijeg rada i financiranja same Agencije što je naložila i sama Državna revizija prilikom nadzora. Naime trgovačko društvo kao takvo ne može primati donacije, a sam postupak gašenja Društva i osnivanje Ustanove iziskivalo bi puno više vremena tako da je ovo puno brži i lakši način.

 

 

 

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 3 suzdržana glasa Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karloačke županije – Karla d.o.o se ne usvaja

 

 

TOČKA 4. Odluka o izuzimanju iz općeg dobra

 

Prijedlog Odluke obrazlaže tajnik Bitunjac nakon čega slijedi rasprava

 

Načelnik se uključuje i kratko se nadovezuje na pojašnjenje navodeći da je Ministarstvo regionalnog razvoja obećalo izgradnju  višenamjenske zgrade. Naknadno će biti potrebno donijeti i odluku o darovanju te čestice da bi mogli krenuti sa investicijom.

 

Kako se nitko nije javio za daljnju raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izuzimanju iz općeg dobra

 

 

TOČKA 5. Zaključak o imenovanju suca porotnika Županijskog suda u Karlovcu

           

            Prijedlog Zaključka vijećnici su dobili sa materijalima, a obrazloženje daje tajnik Bituranjc

 

Budući da se nitko nije javio za raspravu, glasovanjem se donosi

 

 

 Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  donosi se Zaključak  kojim se za suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu  imenuje Marica Kolić

 

 

TOČKA 6. Zaključak od izmjeni Zaključka o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Karlovcu

 

            I prijedlog ovog Zaključka odnosno potrebu izmjene prethodnog Zaključka o imenovanju suca porotnika obrazlaže tajnik Bitunjac.

 

Vijećnik Ivan Vuković zahvaljuje na ukazanom mu povjerenju od strane vijećnika, osobno nema ništa da se imenuju predložene osobe, ali ima primjedbu na predlagatelja, smatra da bi trebalo ubuduće krug kandidata proširiti i izvan zgrade Općine jer na području općine Rakovica ima puno mladih ljudi koji nisu ni politički ni gospodarstveno aktivni te bi kao takvi zadovoljili kriterije sukladno Zakonu o sucima.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi zaključak

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju suca porotnika Županijsko suda u Karlovcu i za suca porotnika se imenuje Slavica Vuković

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen Vijeće završava sa radom u 16,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

Zdenka Božičević                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj