Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

25. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 25.07.2011. godine, u vijećnici  Općine Rakovica  s početkom  u 15,10 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Milan Bićanić, Željko Župan, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Ante Palian, Marijan Hodak.  

 

 

Ostali nazočni: Kristijan Bitunjac, dipl.iur., Pomoćnik pročelnika - tajnik Općine Rakovica.

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Kristijan Bitunjac.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 9 vijećnika/ vijećnici Zoran Poznan, Anđelko Novosel i Damir Krizmanić nisu opravdali izostanak/ te da Vijeće može početi sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje.

 

Predsjednik Luketić predlaže slijedeći dnevni red:

1.   Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije - Karla d.o.o u ustanovu

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak:  Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ usvaja sa  predloženi dnevni red 25. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 1. Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karlovačke županije _Karla d.o.o u ustanovu

 

Prijedlog i ove Odluke kao i dopis Razvojne agencije vijećnici su dobili sa materijalima, a potrebu preoblikovanja  obrazlaže tajnik Bitunjac te dodaje u odnosu na obrazloženje s prethodne sjednice da termin iz članka 10. prijedloga Odluke ''neograničeno'' znači da Općina Rakovica kao jedan od osnivača za eventualne gubitke odgovara neograničeno svom svojom imovinom (pokretnine i nekretnine), ali samo do iznosa razmjernog visini udjela (0,91%).

 

 Vijećnik Ivan Vuković  navodi da ostaje kod svog stava s prethodne sjednice, te dodaje da smatra da se samo traži rupa u zakonu za stjecanje sredstava, da je to politička firma gdje će se zapošljavati po  stranačkoj pripadnosti, te ističe da se treba okrenuti tržištu i da se tamo treba naći bolja rješenja.

 

Predsjednik Zoran Luketić napominje da ne vidi ništa sporno u ovoj Odluci, sve je u skladu sa zakonom i ističe da Upravno vijeće imenuje Skupština koja ga može i razriješiti ukoliko ne bude radilo u skladu sa zakonom.

 

Vijećnik Ivan Vuković replicira navodeći da je danas na vlasti jedna stranka, nakon izbora može doći druga stranka i onda se može smjenjivati ljude po političkoj osnovi bez obzira na uspješnost ili nesupješnost u radu, te da je oni izričito protiv toga, a štetu će na kraju opet snositi porezni obveznici.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 suzdržana glasa donosi se Odluka o preoblikovanju Razvojne agencije Karloačke županije – Karla d.o.o

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen Vijeće završava sa radom u 15,25 sati.

 

      Zapisnik vodio                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Kristijan Bitunjac, dip.iur.                                                                           Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj