Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

26. sjednica - zapisnik

Z A P I S N I K

 

 

sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 15.09. 2011. godine, u vijećnici  Općine Rakovica  s početkom  u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić,  Milan Bićanić, Željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Ante Palian, Marijan Hodak, Zoran Poznan i Anđelko Novosel.

 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, načelnik Općine Rakovica, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Zdenka Božičević, stručna suradnica  u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Zdenka Božičević.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne,  konstatirao da je sjednici nazočno svih 12 vijećnika, pa sjednica počinje

 

  • Vijećničkim  pitanjima i prijedlozima

 

Vijećnik Zoran Poznan ima dva pitanja, jedno za tajnika Bitunjca kojeg moli za odgovor i jedno za načelnika. Prvo pitanje -  zanima ga da li se višak fonda sati može ili ne može isplaćivati jer  je kolegica koja je zaposlena u JU Rakovica sezonski ostvarila višak broja sati te ju je gospođica Marina Kolić danas obavijestila da više ne radi uključujući i današnji dan, već ide na slobodne dane budući da se kako ista kaže fond ne može  isplaćivati.

Zanima ga da li je moguće takvo postupanje koje osobno smatra neprimjerenim i pita se po čijoj volji je tako postupljeno, da li je Upravno vijeće JU donijelo takvu odluku i tko o tome odlučuje. Mišljenja je da se tako ne bi smjelo postupati sa djelatnicima i da je gospođica Ivana Hodak poklonila svoj fond JU što je bio slučaj i prošle godine.

Također postavlja pitanje da li djelatnik može raditi mjesec dana bez slobodnog dana. Napominje kako mu je rečeno da je Vijeće JU donijelo odluku da  gospođica Ivana Hodak neće započeti sa radom 01.04. već tek od 01.05. jer Zoran Poznan može sam odraditi taj period. Osobno to smatra problemom jer mada to možda tako i ne izgleda – rad u špilji  iziskuje veliki tjelesni napor zbog temperaturnih razlika, te i sam ima zdravstvenih problema zbog istog. Pita  što će biti ako će i sam morati otići  na bolovanje, tko će raditi budući da od 01.10. ostaje sam.  

Izražava žaljenje zašto se u JU tako odnosi prema djelatnicima, prošle godine se radilo isto tako kao  i ove godine, kompletan višak  fonda sati  poklonjen je JU.

 

Uključuje se predsjednik  Luketić koji navodi da u Nacionalnom parku primjerice  djelatnici  sami odlučuju da li žele produžetak radnog odnosa  za ostvareni  fonda sati, ili  će im  isto biti plaćeno, ali to je regulirano unutarnjim pravilnikom.

 

Kristijan Bitunjac odgovara da bi ta pitanja gospodin Poznan morao uputiti prema  JU, a ne Općinskom vijeću te da on ne zna kako su prava djelatnika JU regulirana njihovim unutarnjim aktima, ali će od JU tražiti pojašnjenje i gospodin Zoran Poznan će dobiti  pismeni odgovor.

 

Vijećnik Ivan Vuković se nadovezuje i smatra bitnim da je Vijeće upoznato sa međuljudskim odnosima u JU.

 

Vijećnik Poznan nastavlja sa pitanjem za načelnik, zanima ga da li načelnik ima kakvih saznanja o plinovodu za BiH čija  bi trasa išla preko Mašvine za  koju se zna da  je puna kanala.

Načelnik odgovara da zna za taj plinovod za BiH te napominje da će vezano uz Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Rakovica  biti rasprave vezano i uz to te ne bi sada puno o tome raspravljao dok se ne vidi što je planirano u Prostornom planu.

 

 

Za riječ se javlja vijećnik Milan Pavličić sa pitanjem za tajnika Bitunjca, a zanima ga da li je zadnja svečana  sjednica Općinskog vijeća regularna budući da je na njoj bilo samo  5 vijećnika.

 

Tajnik Bitunjac odgovara da nema govora o bilo kakvoj povredi jer se radi  o svečanoj sjednici na kojoj se ne donose nikakve odluke.

 

Vijećnik Pavličićdalje nastavlja sa pitanjem da li bi se korisniku  farme koji sanira poljske putove nakon izvlačenja silaže  kako moglo  pomoći sa materijalom.

 

Načelnik odgovara da je potrebno uputiti pisani zahtjev prema općini za materijal, pa će se vidjeti da li za to postoji pozicija u Proračunu.

 

Vijećnik Damir Krizmanić ima tri  pitanja, interesira ga  što će biti sa borovima na groblju, smatra da je to sramota da ljudi dolaze na grob, a situacija još nije riješena. Drugo pitanje se odnosi na nasipavanje bankina što je obećano, a nije izvršeno i treće – interesira ga kada će se izvršiti priključak na novi vodovod od Krizmanića prema Bićanićima.

 

Na prvo pitanje dobiva odgovor od ostalih Vijećnika iz Drežnik Grada da je direktor Spelekoma obitelji Pavlić odgovorio pismenim putem.

Tajnik Bitunjac se nadovezuje i odgovara da će i za vijećnika Krizmanića zatražiti pisani odgovor  gospodina Jurice Cindrića, a  vezano uz predmetne borove.

 

Na treće pitanje također nije moguće odgovoriti pa će se i za njega tražiti pisani odgovor.

Na drugo pitanje načelnik odgovara da su Županijske ceste izvršile radove, ali očito nisu nasipali bankine kako je bilo rečeno, pa će službeno od njih zatražiti da izvrše ono što je dogovoreno.

 

 

Vijećnik Ivan Vuković ima  dva pitanja:

Prvo se odnosi na sredstva za tekući rad političkih stranaka, za ovu godinu su planirana sredstva, a  njegovoj stranci još uvijek nije doznačena ni jedna kuna, također ga zanima zašto ga nitko nije obavijestio da se općina dopisuje sa podružnicom stranke iz Karlovca o sredstvima za tekući rad stranke, već se to radi  njemu iza leđa. Drugo pitanje se odnosi na održavanje javnih površina za što smatra da se novac troši nemilice, bez potrebe, samo da se potroši, nije mu jasno što podrazumijevaju potrošena sredstva za održavanje dječjih igralište, budući da MO Drežnik Grad sam održava dječje igralište.

 

Načelnik odgovara vijećniku da su  i političke stranke kao i svi ostali koji koriste sredstva iz Proračuna  općine dužni dostaviti zahtjev službi za doznakom istih za svaki kvartal, a što oni očito nisu učinili, budući da do sada nisu dobili ni jednu doznaku, a na drugo pitanje mu odgovara kako  se sredstva komunalne naknade iz kojih se financira održavanje ne mogu koristiti za izgradnju odnosno asfaltiranje, već isključivo za održavanje. Na pitanje održavanja dječjih igrališta dobiva odgovor da se navedeni iznos odnosi na dječje igralište u Grabovcu.

 

Vijećnica Blanka Pavlić ima pitanje za načelnika koje u stvari  postavljaju mještani, a interesira ih da li osoba koja izvlači drva, a koristi našu cestu prema Močilima, plaća općini kakvu naknadu za održavanje cesta ili općina za njega održava cestu koju on devastira. Također smatra da prometni znak kojim je ograničena nosivost, a koji je postavljen na sredini ceste nije na pravom mjestu, mišljenja je da bi ga trebalo postaviti na početku ceste.

 

Načelnik odgovara da naknadu za održavanje cesta plaća privatna osoba koja  je istom  prodala šumu,

a postavljen je znak sa ograničenjem na 15 t kako bi tamo mogli ići i autobusi, a ako je potrebno može se smanjiti nosivost, pa ako se isto krši, potrebno je zvati policiju. Predlaže da Općinsko vijeće donese zaključak da se ograničenje smanji na 7t, međutim treba biti oprezan jer u tom slučaju su ograničeni i tereti za potrebe stanovništva sa tog područja.

 

Vijećnik Krizmanić se nadovezuje da u Drežnik Gradu stoji znak na 7,5 t, ali kamioni sa farme kada prevoze bale također premašuju dozvoljenu težinu.

 

Vijećnik Marijan Hodak postavlja pitanje načelniku vezano uz igralište u Čatrnji i njegovom sanacijom, navodi da djeca tamo igraju nogomet, a igralište je na dijelu propalo i ima udubljenje i do 20 cm, te se boji da bi se netko od djece mogao ozlijediti.

 

Drugo ima primjedbu na Spelekom i nasipavanje bankine u Čatrnji koje  je izvršeno, ali  nije napravljeno kako treba. Prva kiša je sve odnijela, pa ga interesira što će biti s tim. Navodi da je kontaktirao i komunalnog redara prije otprilike mjesec i pol.

 

Načelnik odgovara da će  tražiti očitovanje komunalnog redara o tome.

 

Vijećnik Željko Župan navodi da postoje  saznanja da Spelekom održava igralište u Dežnik Gradu, pita da li je to istina i  da li će se i u Rakovici igralište održavati na taj način ili će u Rakovici i dalje to raditi  sami.

 

Odgovor dobiva od ostalih vijećnika iz Drežnik Grada da Spelekom ne održava igralište u Drežnik Gradu.

 

Vijećnik Ante Palian postavlja  pitanje za vezano uz spomenuti plinovod, interesira ga da li će plinovod imati samo prolaznu trasu preko naše općine  ili postoje mogućnost da se i općina Rakovica priključi na njega.

 

Načelnik odgovara da ta mogućnosti  postoji, ali se radi o  plinovodu koji ide dalje  za BiH.

 

Vijećnicu Blanku Pavlić zanima da li Općina Rakovica  ima svoje predstavnike u Školskom odboru OŠ Eugena Kvaternika i tko ih imenuje i razrješava.

 

Načelnik odgovara da predstavnike odnosno članove školskog odbora imenuje Županija koja pritom traži pomoć od općine na način da općina da svoje prijedloge. Općina je to i učinila, ali koliko ima saznanja neki članovi odbora su podnijeli ostavke na svoje članstvo.

 

  •  
  • Usvajanje zapisnika za  24. i 25.  sjednicu Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima pa predsjednik moli vijećnike da se očituju o istom,

 

Zaključak: sa 11 glasova ZA/ 1 SUZDRŽANIM usvajaju se  Zapisnici  sa  24. i 25. sjednice Općinskog vijeća

 

U nastavku sjednice predsjednik Luketić predlaže da se redoslijed točaka dnevnog  reda izmjeni te da se kao 1. točka dnevnog reda razmatra  Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2010. i da se doda još jedna točka dnevnog reda, pa predlaže slijedeći dnevni red:

 

1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2010. godinu

2. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2011. – 30.06.2011. godine

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01. 2011. – 30.06.2011. godine

4. Zaključak o prihvaćanju izvještaja Jedinstvenog upravnog odjela o utrošenim sredstvima proračunske pričuve

5. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011.

8. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011.9

9. Odluka o izmjenama Plana nabave Općine Rakovica za 2011. godinu

10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta – Alen Crnković

11. Odluka o povjeravanju proslava odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

Predloženi dnevni red predsjednik daje na raspravu, a glasovanjem se donosi, 

rjeđ

Zaključak:  Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ usvaja sa  predloženi dnevni red 26. sjednice Općinskog vijeća

 

 

TOČKA 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2010. godinu

 

            Vijećnici su izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica za 2010. godinu dobili  sa materijalima, a istu obrazlaže  Blaženka Hodak, poslovna tajnica u Turističkoj zajednici.

Otvara se rasprava po točki dnevnog reda.

Vijećnik Milan Pavličić smatra da je kasno da se sada to izvješće daje na usvajanje jer bi  već  trebalo raditi planove za slijedeću godinu, interesira ga  zbog čega je to tako.

 

Gospođa Blaženka Hodak se ispričava zbog toga, navodi da je izvješće bilo gotovo već u ožujku ove godine i kao takvo usvojeno od Turističkog vijeća TZO Rakovica kao i njene Skupštine, te da se to više neće dogoditi.

Načelnik kao  predsjednik TZO Rakovica također upozorava da se to više ne događa.

 

Vijećnika Ivana Vukovića interesira kakva je bila ova godina, kakvi su rezultati, ima saznanja i prati forume gdje se gosti izjašnjavaju da je područje NP biser, ljudi se izjašnjavaju da će ponovno doći, i TZ bi se trebala pripremiti za veći broj dolazaka, urediti šetnice i pješačke staze.

 

Na to se nadovezuje vijećnica Blanka Pavlić, navodi da je gospođa Sandra Sabljak dovela predstavnike društvo  izviđača iz cijelog svijeta koji su zainteresirani da na ovom području postave svoj kamp i voljni su volonterski pomoći u uređivanju  biciklističkih staza i šetnica, što vijećnica pozdravlja i smatra da bi to trebalo podržati budući da  se radi o ozbiljnoj ekipi.

 

Obzirom da više nije bilo interesa za raspravu, glasovanjem se donosi

rjeđ

Zaključak:  Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ usvaja sa  Izvješće o radu i financijsko izvješće TZ Općine Rakovica  za 2010. godinu.

 

 

TOČKA 2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine

 

 

            Vijećnici su izvješće o radu Općinskog načelnika za polugodište dobili u materijalima, predsjednik Luketić poziva načelnika da se izjasni ako ima još što za dodati osim onog što je naveo u izvješću, na što načelnik odgovara da se u izvješću nalazi  sve, a on stoji na raspolaganju za sva pitanja.

 

Vijećnik Milan Pavličić navodi da će osobno biti protiv izvješća, smeta mu što se u izvješću navodi da su mještani Drežnik Grada krivi za propadanje projekta odvodnje, mišljenja je da su svi krivi, osobno bi htio vidjeti zapisnik kada je prihvaćen dosadašnji prostorni plan u kojem je planirana odvodnja. Smatra da je Prostorni plan bilo potrebno dati na zbor građana i boji se da će slična situacija biti i sa novim.

 

Predsjednik Zoran Luketić navodi da je postojeći  Prostorni plan donesen u skladu sa svim procedurama potrebnim za njegovo donošenje, a to što netko od mještana nije bio na javnoj raspravi ne znači da  isti  nije valjan i da stoga može osporavati sve što je u njemu planirano.

Također je u procesu  izrada izmjena i dopuna Prostornog plana općine Rakovica, poštuju se sve procedure i jednog dana kada će biti usvojen ne može ga nitko osporiti, a isti  nije dao  svoje primjedbe i prijedloge na vrijeme.

 

Načelnik se uključuje, tvrdi da nije istina da se ne traži mišljenje stanovništva, zakonska procedura donošenja se provodi  u potpunosti, a svi dobro znaju gdje se informacije mogu dobiti, počev od službi do informacija na internetskoj stranici.

 

Vijećnika Milana Bićanića interesira nova katastarska izmjera i koje su sve K.O. uključeno u isto.

Načelnik odgovara da su uključene one K.O. u kojima ima najviše problema sa rješavanjem imovinsko – pravnih odnosa i problema sa starima knjigama. Naša općina je uključena u plan Ministarstva i Državne geodetske uprave, a mi ćemo participirati u tim troškovima. Potpisan je sporazum, osigurana su sredstva i u fazi je priprema natječaja.

 

Vijećnik Ivan Vuković se osvrće na izvješće o radu, navodi da  nije potrebno kvantitativno izvješće, već kvalitetno odnosno da se realizira ono što je planirano. Vidljivo je da su rezultati takvi kakvi jesu.

 

Predsjednik Luketić pita načelnika  da li je ikada dobiven kakav suvisli odgovor od Ministarstva zašto projekt Poduzetničke zone nije podržan odnosno zašto nije dano jamstvo i da li se kao takva može ponovno aplicirati ili ga  treba preoblikovati.

 

Načelnik odgovara da je tražio odgovor Ministarstva, ali ga nije dobio, projekt se kao takav može ponovno aplicirati, jedino se postavlja pitanje je da li bi bilo dobro držati se dosadašnjeg plana da to bude eko-etno zone ili ju prenamijeniti.

 

Vijećnik Ivan Vuković se nadovezuje sa  na Poduzetničku zonu  o kojoj se raspravlja već  godinama, svakome je moglo biti jasno da je kao takva ekonomski neisplativa, traži pismeni odgovor koliko je do sada uloženo sredstava i što sada s tim.

 

Načelnik odgovara da se ne može reći kako je novac pogrešno uložen,  jer je do sada ravnan teren koji je bio izrazito depresivan, sada je to jedan  atraktivan teren koji će u budućnosti biti svakako iskorišten.

 

Budući da više nije bilo interesa za raspravu, glasovanjem je  donesen

 

 

 Zaključak:  /sa  6 glasova ZA/  4 SUZDRŽANA/  2 PROTIV nije  prihvaćano Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine

 

 

TOČKA 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. – 30.06.2011.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Rakovica sa detaljnim obrazloženjem vijećnici su dobili u materijalima, a predsjednik otvara raspravu po istom.

 

Zaključak:  /sa 9  glasova ZA/ 3 SUZDRŽANA prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.2011. – 30.06.2011.

 

 

TOČKA 4. Zaključak o prihvaćanju izvještaja Jedinstvenog upravnog odjela o utrošenim sredstvima proračunske pričuve

 

Tajnik Bitunjac pojašnjava da je zajedno sa izvještajem o izvršenju proračuna potrebno podnijeti i izvještaj o utrošenim sredstvima proračunske pričuve, što je pročelnica i učinila ispred Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Interesa za raspravu nije bilo te se glasovanjem donosi

 

rjeđZaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA donosi se Zaključak o prihvaćanju izvještaja Jedinstvenog upravnog odjela o utrošenim sredstvima Proračunske pričuve

 

TOČKA 5. Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica

 

Prijedlog Zaključka vijećnici su dobili sa materijalima, dok je Procjena ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica vijećnicima  također dostavljena sa materijalima  na CD-u,  a kratko obrazloženje istog daje tajnik Bituanjc  koji pojašnjava da je Državna uprava za zaštitu i spašavanje dala suglasnost na isto, bilo je nekih sugestija o potrebnim izmjenama što je i urađeno, zakonom je naloženo da svaka JLS to mora imati.

 

Vijećnik Ivan Vuković ukazuje da je  dobio  prazan CD i  moli da se to ne događa.

Tajnik Bitunjac ga upućuje da je odmah po uočavanju istog trebao tražiti drugi, posebice jer je u materijalima kao napomena naznačeno da se isto nalazi na CD-u zbog obima materijala.

 

Kako se nitko nije javio za daljnju raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak:  /sa  11 glasova ZA/ 1 SUZDRŽANIH/ donosi se Zaključak  o prihvaćanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

 

 

TOČKA 6. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

Vijećnici su Program dobili u materijalima, a ukratko obrazlaže tajnik Bitunjac budući da pročelnica Vesna Rastovac nije nazočna sjednici da je isti usklađen sa usvojenim rebalansom.

 

Budući da se nitko nije javio za raspravu, glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  /sa 9 glasova ZA/  2 SUZDRŽANA / 1 PROTIV donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine.

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011.

 

Tajnik Bitunjac obrazlaže da su i ovaj Program vijećnici dobili sa materijalima, te je isto kao i Program gradnje usklađen  sa rebalansom.

Predsjednik otvara raspravu po istom.

 

Vijećnik Ivan Vuković se uključuje u raspravu, navodi da je i u prethodnoj točki  bio protiv zbog sredstava komunalne naknade za koje smatra da nisu pravilno raspoređena. Mišljenja je da se troše na stvari koje nisu bitne dok se s druge strane ljudi guše u prašini, a po pitanju asfaltiranja se ne poduzima ništa,  smatra da je 50 % tih sredstava  potrošeno u pogrešne svrhe. Traži pismeni odgovor koliko košta m2 održavanja i koje su to javne površine koje su održavane.

 

Tajnik Bitunjac ga upozorava da ne može miješati održavanje i izgradnju jer se te dvije aktivnosti financiraju iz različitih izvora. Održavanje se financira iz sredstava komunalne naknade sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Također navodi da je načelnik poduzeo inicijativu za izmjenom navedenog Zakona kako bi se  sredstva komunalne naknade u ruralnim područjima koja su usput  i  područja posebne državne skrbi, međutim inicijativa nije prihvaćena.

 

Daljnjeg interesa za raspravu nije bilo pa se glasovanjem donosi

 

Zaključak:  /sa 6 glasova ZA/ 5 SUZDRŽANIH/ 1 PROTIV Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. nije usvojena.

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2011 godinu.

 

Prijedlog ove  Odluke vijećnici su  dobili sa materijalima, a istu obrazlaže tajnik Bitunjac.

 

Kako nije bilo interesa za raspravu, glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  /sa 12 glasova ZA donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

 

TOČKA 9. Odluka o izmjenama plana nabave Općine Rakovica za  2011 godinu

 

Prijedlog i ove Odluke nalazi se u materijalima koje su vijećnici dobili, istu obrazlaže tajnik Bitunjac, te slijedi rasprava o istoj.

 

Budući da nije bilo interesa za raspravu, glasovanje se donosi

 

Zaključak:  /sa 9 glasova ZA/ 3 SUZDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama plana nabave Općine Rakovica za  2011. godinu

 

TOČKA 10. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta

 

Prijedlog ove  Odluke, zahtjev stranke sa prilogom vijećnici su  dobili sa materijalima, a isto obrazlaže Kristijan Bitunjac, nakon čega slijedi rasprava.

 

Vijećnik Poznan pita kako je moguće da se sada prodaje zemljište po 105 kn, a nedavno se prodavalo zemljište  po 36 lipa.

Tajnik Bitunjac opovrgava njegov navod i podsjeća ga da se radi o prodaji državnog poljoprivrednog zemljišta čiju cijenu određuje Ministarstvo.

 

Vijećnik Vuković se uključuje u raspravu, smatra da  što se tiče prodaje općinskog zemljišta da bi trebali imati na uvid čestice da znaju o kojoj se zemlji radi. Gospodin Crnković je bio i kod njega vezano uz prodaju predmetnog zemljišta, a sam je razgovarao i sa mještanima Grabovca koji su mišljenja da predmetna čestica treba ostati u vlasništvu općine odnosno javna, da mogu ju koristiti svi, samim time što se tu nalazi i spomenik vojnicima koji su tu poginuli.

Za svaku buduću prodaju zahtjeva geodetsku podlogu da se vidi kakve tko ima  interese, smatra da se u ovom slučaju radi o interesima zatvaranja prilaza vlasnicima susjednih čestica, pa poziva vijećnike da glasuju protiv donošenja ove odluke.

 

Vijećnik Ante Palian traži da donošenje odluke bude transparentno i da se prilikom odlučivanja vodi kriterijima na  način kako se i do sada odlučivalo.

 

U raspravu se uključuje načelnik, podsjeća vijećnike da se za prodaju zemljišta raspisuje  natječaj što znači da se na njega može svatko javiti, a prodat će se onome tko ponudi više. Pritom napominje da na tom području nije moguće napraviti ulaz i nekome zapriječiti prolaz jer Hrvatske ceste ne žele čuti za bilo kakav ulaz na tom dijelu kada je isti tražila firma Ervileo.

 

Vijećnik Župan pita  da li je Alen Crnković već sada zauzeo tu česticu, a tajnik odgovara da ne.

Načelnik smatra da će svi koji su tu te čestice koristiti jer su im ispred kuće.

 

Vijećnik Vuković nastavlja sa razmišljanjem da nije dobro sada na tako atraktivnoj lokaciji prodati zemljište, konkretno se tu  radi se o nekih 500 kvadrata, od čega bi se moglo napraviti 50 parkirnih mjesta i jednog dana ubirati prihod.

Smatra bitnim sačuvati površine koje bi nam jednog dana mogle biti od velike koristi.

 

Nakon provedene rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  /sa 2 SUZDRŽANA i 10 glasova PROTIV Odluka o prodaji građevinskog zemljišta nije usvojena.

 

TOČKA 11. Odluka o povjeravanju odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica

 

Prijedlog  navedene Odluke vijećnici su također dobili  u materijalima, a kratko pojašnjenje daje tajnik Bitunjac. Navodi da se radi o odluci sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu koja je postojala i do sada i bila na snazi 5 godina. Budući da taj rok ističe potrebno je donijeti novu odluku.

 

Interesa za raspravu nije bilo, te se glasovanjem donosi

 

Zaključak:  /sa 11 glasova ZA/ 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica.

 

 

Obzirom da je dnevni red odrađen Vijeće završava sa radom u  17,00   sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća

 

Zdenka Božičević,bacc.oec.                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj