Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

29. sjednica - zapisnik

Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 15.11.2011. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 15,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić,  Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel i Ante Palian 

 

Ostali nazočni: Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Zdenka Božičević  i Slavica Vuković,  referentice u JUO

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na   sjednici nazočno 11 vijećnika /vijećnik Damir Krizmanić ispričao je izostanak/ te da Vijeće može početi sa radom i donositi valjane odluke pa sjednica počinje

 

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi

 

1. Vijećnik Zoran Poznan  pozivajuči se na pitanje sa pretprošle sjednice, a u svezi prijevoza učenika iz Nove Kršlje, pita da li je škola poslala odgovor i što se dalje poduzima.

Pročelnica odgovara da je prilikom priprema za izradu proračuna konzultirala školu, a škola dalje Županiju, obzirom da Županija sufinancira prijevoz učenika osnovne škole, ali da danas nema nikakvog odgovora.  Ponovo ćemo vidjeti sa  školom kako se to može riješiti.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković podsjeća da je na 27. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30.9. 2011. postavio vijećničko pitanje  u svezi održavanje javnih povšina te zatražio podatak  koliko imamo javnih površina i kolika je cijena održavanja po m2.Isto tako je pitao koliko je sredstava utrošeno za Zonu Grabovac, ali niti na jedno pitanje nije dobio odgovor.

Također pita, da li se  počelo sa radovima na prometnicama, obzirom da je na prošloj (28. sjednici) izabrana osoba za  obavljanje  poslova  pojačanog odražavanja prometnica?

 

Načelnik odgovara da će se odgovori  na pitanja sa prethodnih sjednica dostaviti za iduću sjednicu, obzirom da do sada nije učinjeno, a što se tiče pojačanog održavanja prometnica, izvoditelj radova Ceste Karlovac, izvest će onoliko posla za koliko imamo sredstava. MRRŠVG je također obećalo određena sredstva, ali do sada nisu poslali nikakav ugovor za isto, a radovi se moraju izvesti do kraja godine, a pitanje je koliko se posla u tome roku može odraditi.

Nadovezujući se vijećnik Vuković izražava skepsu po pitanju tih sredstava i misli da nas Ministarstvo „mulja“ obećavajući ta sredstva, a načelnik misli da nije tako jer je takva procedura i mora se  provesti. Isto je bilo i sa Ministarstvom kulture i sve je bilo u redu. 

Pročelnica  Rastovac pojašnjava da je okvirni ugovor sklopljen na rok od 3. godine, a za svaku dionicu koja se radi, odnosno za koju imamo sredstava, sklapa se aneks ugovora.  Za sada  je sklopljen samo za dionicu Drage u dužini  140 m – i to bez sufinanciranja mještana i za dionicu Jelov Klanac u dužini od 600 m uz sufinanciranje, jer za toliko možemo osigurati sredstva. Ako dođu novci sklopit će se ponovo aneks ugovora za nove dionice, i tako za svaku dionicu koju budemo radili. 

 

3. Vijećnik Milan Pavlićić postavlja pitanje oko rušenja – uređenja  borova u Pavlić  groblju. Direktor Spelekoma je obećao da će to riješiti (odobrio je rušenje jednog bora ), ali još ništa nije napravljeno. Isto je i sa suhim drvetom uz cestu prema Sadilovcu.

Pročelnica odgovara da je komunalna redarica vodila ljude iz Cesta da vide drvo i oni su rekli da nema problema, a zašto nije srušeno ne zna. A za borove u groblju, posao bi trebao odraditi Splekom ili  direktor  pismeno odgovoriti  zašto nije urađeno i kada se planira.

 

4. Vijećnik Ante Palian  pita da li ima  imali novih saznanja o radovima na deponiji Ćuić Brdo.

Načelnik odgovara da je ovih dana  trebao stići ispravljen  troškovnik.  Revidiran je i ponovo poslano Hudecu da sve provjeri. Po primitku istog ponovo će se ići na javnu nabavu i to se mora obaviti do kraja ove godine.

Pročelnica Rastovac izvještava da su iz Hudec plana  jučer (14.11.) poslali troškovnik, ali danas nije stigao. Trebao bi sutra. 

Nadovezujući se, vijećnik Palian pita što će biti ako se opet na natječaj javi isti izvođač (Werkos) i ako bude jedini ponuditelj?

Načelnik navodi da se Werkos može ponovo javiti i vidjet će se kakvu je ponuda, a pročelnica  ima saznanje da će ponuditelja biti više nego prošli put, jedino se može desiti da Werkosova ponuda jedina bude prihvatljiva, ukoliko se uopće javi na natječaj.

 

 

5. Vijećnik Zoran Luektić pita  načelnika da li  imali pomaka u vezi regionalnog vodovoda i da li će to uopće ići ili neće? Isto tako pita što je sa vatrogastvom obzirom na naloge inspekcije.

Načelnik odgovara da je bio sa na sastancima  sa  Hrvatskim  vodama u Zagrebu i u Karlovcu.

U Karlovcu (nazočan gospodin  Kolovrat) se  govorilo o poboljšanju vodoopskrbe  kako bi se izbjegle   redukcije. Mora se naći prijelazno rješenje do regionalnog vodovoda. Gospodin  Kolovrt je obavjestio da je u tijeku  preuzimanje vodovoda od komunalnog poduzeća iz Korenice. Što se tiče projekta  Lička Jesenica, on  nije baš najbolji i treba ga revidirati.

Nadovezujući se na temu vijećnik Ivan Vuković navodi da je na skupštini Spelekoma govoreno o tome kako je Komunalac Slunj išao sa zahtjevom za sredstva EU za regionalni vodovod, ali se dio dokumentacije izgubio pa misli da će tu nastati problemi.

Načelnik potvrđuje da je došlo do određenih problema sa dokumentacijom u gradu Slunju i Županiji, a činjenica je da cijeli projekt njima puno ne znači jer imaju druge alternative, za razliku od nas. Sve se prolongira, pa će se vidjeti.

 

Što se tiče vatrogastva, obavljeni su razgovori sa predsjednicima oba Društava, a sastao se i sa gradonačelnikom Slunja, gospodinom Bogovićem. Isti ga je uvjerio da će država iz zajedničke kvote financirati JV postrojbu. Dio sredstava bi bio za Slunj, a dio za Rakovicu. U tom bi slučaju bilo sredstava za 4 profesionalca, a operativnih vatrogasaca će biti: 20 vatrogasaca za Rakovicu i 10 za Drežnik Grad. Onda ne bi trebala postojati vatrogasna društva. Što i kako će zapravo biti, još ćemo vidjeti.

 

6. Vijećnica  Banka Pavlić pitada li je naš LAG zaživio. Ogulinski već funkcionira, a što je sa našim, napominje da funkcioniranje LAG-a ima značajnu ulogu za one poduzetnike koji će se kandidirati za IPARD jer im je potrebno mišljenje LAG-a

Odgovarajući načlenik obavještava vijećnike da će se 07.12.  o.g. održati  prva sjednica u Gospiću pa će se vidjeti kako će sve krenuti.

 

Nakon pitanja i prijedloga vijećnika prelazi  se na

 

  • Usvajanje zapisnika sa  27. i  28. sjednice Općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima, a kako nitko od vijećnika na iste nije ima primjedbi glasovanjem se donosi

 

Zaključak:   Sa 10 glasova ZA i  1 SUZDRŽAN   glas usvajaju  se zapisnici sa 27. i  28. sjednice Općinskog vijeća 

 

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale i zamoljava da se isti, na traženje stručne službe, dopuni još jednom točkom, te bi isti bio slijedeći

 

  1.  Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu / Plan razvojnih programa/
  2. Odluka  izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

      3 .   Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

      4.    Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja 

             komunalnih djelatnosti u 2011. godini

      5.    Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

      6.   Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

      7.   Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

      8.   Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

      9.   Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

    10.   Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

    11.   Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne

            proizvodnje u 2011. godini

    12.   Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2011. godini

    13.   Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini

    14.   Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

    15.   Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

 

 

Predloženi dnevni red se jednoglasno / sa 11 glasova ZA/  prihvaća.

 

 

TOČKA 1. Proračun Općine Rakovica  za  2012. godinu / Plan razvojnih programa /

 

            Prijedlog Proračuna za 2012. godinu vijećnici   su dobili sa materijalima, pa predsjednik poziva pročelnicu da isti obrazloži.

Gospođa Rastovac navodi da su vijećnici iz materijala vidjeli da je Proračun za 2012. godinu planiran u iznosu od 12.235.700,00 kuna, a također je dostavljena i projekcija za 2013. godinu u iznosu od 13.690.800,00 kuna te za 2014. godinu u iznosu od 14.651.300,00 kuna iz čega se vidi da su za naredna razdoblja planirana određena povećanja, kako u prihodima tako i u rashodima. 

Radi lakšeg praćenja vijećnicima je dostavljen pregled Proračuna na trećoj i četvrtoj razini. Uz Proračun je dostavljen i Plan razvojnih programa.

Primjećuje se da su najveći projekti: deponija Ćuić Brdo, gedoetska zmjera, vodoopskrba, odvodnja.

To su veliki projekti i ne možemo više nositi jer su za to potrebna velika sredstva. Teško je planirati da li ćemo dobiti neka značajnija sredstva. Ukoliko se isto ostvari, rebalansima će se usklađivati – planirati novi projekti.

Prijedlog proračuna je predočen i Odboru za financije i proračun koji ga je prihvatio. Kod izrade proračuna  poštivale  su se  zakonske odredbe, rashodi i izdaci su se planiralni prema očekovanim prihodima i primicima. Sve se temelji na do sada prikupljenim podacima i planiranim  prihodima  kao i planovima razvoja, investiranja i financiranja društvenih potreba, a nastojalo se da sve bude što realnije.

Kako pročelnica ne obrazlaže svaku stavku proračuna, predsjednik otvara raspravu u tijeku koje pročelnica odgovora  na postavljena pitanja.

 

 1.  Vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da je za razvoj turizma planirano 290.000,00 kuna i to za Turističku zajednicu i Javnu ustanovu. Smatra da bi za razvoj turizma trebalo izdvojiti više sredstava jer nam je turizam najznačijna djelatnost.

 

Pročelnica obrazlaže da  nije ulaganje u turizam samo kroz te dvije pozicije već se za turizam izdvaja kroz financiranje drugih projekata (kula, javne površine, prometnice i dr.), možda je nejasnoća zbog naziva pozicija. Ovo su samo investicije koje su vezane uz turizam, ali se ulaže i kroz druge programe.

 

 

2.  Vijećnik Ivan Vuković u ime kluba vijećnika SDP-a moli stanku od 5 minuta radi konzultacija.

 

Predsjednik odobrava  stanku sa početkom  u 15.35 sati

 

Nastavak sjednice u 15,40 sati

 

3. Vijećnik Ivan Vuković izvještava Vijeće da se klub vijećnika SDP-a konzultirao i utvrdili su da proračun za 2012 godinu nije nimalo perspektivan ni razvojan, ne nudi ništa novo. Depresivan je zaobilazi ključne stvari koje bi se mogle planirati za poboljšanje kvalitete života na području Općine

Navodi da nigdje nije planirana izgradnja, veoma potrebnog, dječjeg vrtića ( niti u novom Prostornom planu Općine niti u Strategiji koja nije niti napravljena).

Vrtić bi pridonio povećanju broja djece – stanovnika. Vidi se iz provedenog popisa da je broj stanovnika u odnosu na popis 2001. godine manji za cca 260., a ako ne stvorimo uvjete za ostanak mladih obitelji  broj  stanovnika će se i dalje smanjivati. Spominje se izgradnja nogostupa, ali tko će po njima hodati?

Nespremni smo za privlačenje sredstava EU, a ništa se ne poduzima da se nedostaci uklone.

Slabo se gospodari sredstvima poreznih obveznika. Kapitalna ulaganja su u nabavu: npr. automobila, namještaja, ulaganja u Stari grad, Poduzetničku zonu – a ne zna se što sa njome, itd.  Tek na 10-om mjestu  je vodopskrba.

 

Zbog toga  klub vijećnika SDP-a neće podržati Proračun kao ni izvršavanje istog.

 

Načelnik navodi da mi zavisimo od investiranja. Poduzetnička zona Grabovac će se isplatiti, ona otvara  prostor prema Irinovcu. Imamo invetitora koji bi ulagao u to. Bilo je upita i za otvaranje hiper marketa (Plodine- Zadar) pa traži rješenje za to.

Što se tiče vrtića prilično je lako  školu u Selištu  pretvoritu u vrtić. Vrtić  treba, ali mi  nemamo sredstava jer su to veliki troškovi za našu ne razvijenu Općinu. Možemo o tome razgovarati na godinu, ako se ukažu mogućnosti.

Ovo je prelomni  trenutak i smatra da ne bi bio dobar potez ulagati sredstva u uslužne djelatnosti, a zanemariti razvoj gospodarstva. Moraju se otvoriti mogućnosti za taj razvoj. Možda smo napravili propuste i prokockali neke stvari vjerujući nekim ljudima izvana, trebali smo znati da se oni ne brinu za naš kraj već samo za svoje interese. Za razvoj kraja brinu se samo domaći stanovnici i to im je  osnovni cilj.

Replicirajući vijećnik Ivan Vuković navodi da se ne slaže se da je vrtić „kamen oko vrata“ i to je potez za razvoj. Bilo bi više djece, ako se imaju gdje smjesti.

Općina možda neće opstati, ali ako to isplaniramo sada i zatražimo sredstva iz  EU fondova, onda će i onaj tko nas, eventualno, preuzme morati nastaviti projekte.

Predsjednik Luketić napominje da je i prošli saziv Vijeća također tražio vrtić. Ali ako to košta 1. mil kuna  godišnje, onda  to je puno. Isplativije je sufinancirati vrtiće u Pl. Jezerima i Slunju. Ako bi se za vrtić mogla iskoristiti škola u Selištu  bilo bi dobro, ali je ipak  pitanje koliko to košta.

Nadovezujući se Ivan Vuković navodi da, ako već planiramo – izdvajamo 600 tis. kuna za predškolski odgoj te uz sufinanciranje roditelja mogli bi zatvoriti financijsku konstrukciju za vlastiti vrtić. Novca će biti, ali treba krenuti.

Vijećnica Blanka Pavlić navodi da u slučaju da  škola u Selištu pređe u vrtić  za isto moramo  plaćati najamninu. Predlaže da se vrtić stavi u Prostorini plan pa će se vidjeti kada i kako isto realizirati. Također ima primjedbu na zakonsku odredbu da se građevinsko zemljište uvjetuje proporcionalno broju stanovnika. Mi nikada nećemo imati dovoljan broj stanovnika za vrtić, školu ili što drugo,  ako ih na neki način ne privučemo da dođu u naš kraj. Zašto ljudi ne bi mogli  prodati  svoje građevinske parcele i na taj način privući nove stanovnike. Ima mnogo ljudi  koji bi  došli i  žele živjeti u  zabačenim – mirnim  krajevima, kakav je naš.

Isto tako netko bi i od naših ljudi nešto  gradio, ali mu  zemlja nije građevinska, jer to nije prije planirao. Dugo je čekati novi Prostorni plan da bi dobio „žutu mrljicu“ koja mu omogućuje gradnju.

Neka nam se daju poticaji za život u ovakvim uvjetima. Svi se borimo za građevinsko zemljište.

Neka se naprave dvostruka mjerila,  za gradska i za naša – ruralna-nenaseljene područja.

Ne treba u Prostornom planu postavljati uvjete koje ni u gradovima nisu ispoštovani (npr. širina prilaznog puta 6 m i slično).

Nadovezujući se predsjednik Luketić navodi da moramo poštovati županijski Prostorni plan, a problem je i  infrastruktura.

Načelnik potvrđuje da je, prije rata, ovakav problem građevinskog zemljišta  bio u Selištu, pa su onda   cijelo selo stavili  kao građevinsko i to je bilo dobro. To se ugasilo i opet su nastali problemi.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se  Proračun Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

TOČKA 2. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za  2012. godinu

 

U skladu sa donesenim Proračunom za 2012. godinu potrebno je donijeti i Odluku o  izvršavanju istog, a prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima pa predsjednik zamoljava pročelnicu da isto obrazloži.

Pročelnica Rastovac kratko obrazlaže predoženu odluku, a potom predsjednik otvara raspravu, a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUŽDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu

 

TOČKA 3.  Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima,a obrazlaže ga pročelnica navodeći da je ova točka na 27. sjednici  skinuta sa dnevnog reda radi usuglašavanja, ali sada je stanje povjereno i razrađeno  sa Uredom za graditeljstvo pa je sada predložena ovakva odluka. Navodi  se je ista potrebna zbog legalizacije nezakonski izgrađenih objekata, a sukladno Zakonu o legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada. Bolje je da imamo više izgrađenih objekata, a pitanje je i dali će ovaj zakon zaživjeti.

 

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu.

 

1, Vijećnik Ivan Vuković navodi da je ova Odluka  pohvalna i da je u redu da se iziđe ljudima u susret i odobri im se  izgradnja većih objekta, na što pročelnica objašjnava da se ova Odluka odnosi samo na već postojeće objekte, a ne  one koje će se graditi ubuduće. Ovo  novo stanje je  uvedeno u Prostorni plan.

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u  16.05 sati.

 

TOČKA 4.Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

Na poziv predsjednika, pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu ove Odluke, odnosno istu je potrebno donijeti da se Program uskladi sa prethodno prihvaćenim izmjenama i dopunama Proračuna, a radi se  o rasporedu sredstava komunalne naknade koja uključuju pojačana održavanje prometnica

 

Kako se  nitko nije javio glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja  komunalnih djelatnosti u 2011. godini

 

TOČKA 5. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

I ovaj Program je potrebno donijeti radi usklađenja za već planiranim financiranjem u Proračunu za 2011. godinu pa ga pročelnica kratko obrazlaže, napominjući da se ovdje radi o izgradnji novih objekata

 

Kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu,glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine

 

 

TOČKA 6. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

 

Na poziv predsjednika pročelnica ponovo  obrazlaže da je i ova Odluka zapravo usklađenje plana sa već prihvaćenim rebalansom proračuna za 2011. godinu,a kako se nitko nije javio na otvorenu raspravu, glasovanjem se  donosi slijedeći

 

            Zaključak:  Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/  donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2011. godinu

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

Pročelnica objašnjava da je i ova Odluka usklađenje sa već usvojenim rebalansom proračuna i da je slika stvarnog stanja i realizacije u ovoj godini, a prijedlog  su vijećnici već dobili.

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu, a kako se za istu nitko nije javio, glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu

 

TOČKA 8. Zaključak o primanju na znanje izvješća Državnog ureda za reviziju

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže da je u tijeku rujna i listopada  Državni ured za reviziju izvršio kontrolu poslovanja Općine za 2010, godinu, te je dostavio izvješće o istom. Ono je  sa materijalima dostavljeno vijećnicima radi očitovanja.

Iz istog je vidljivo da u poslovanju nije kršen zakon, ali je revizija dala uvjetno mišljenje oko provođenja   sustava unutarnje financijske kontrole, jer je Zakon je isto propisao. Da bi se to provelo potrebne su određene radnje- akti  i program koji je jako skup, a problem je i u malom broju zaposlenih. Misli smo  to napraviti sami, a kako u toku godine nitko nije pitao za isto sve smo stavili na stranu. Iako se tu većim djelom radi o prepisivanju i prilično je je bespredmetno ipak to moramo napraviti. Tražili smo ponude za program i jako je skupo pa ćemo pokušati napraviti sami, makar suženi program (od revizije smo upućeni na općinu Barilović  koja je  to napravila,  ali  smo u kontaktu sa njima  saznali da ipak nisu to  mogli napraviti sami već su  povjerili Libusoftu). Tajnik Bitunjac je bio  na seminaru u Generaskom Stolu i vidio da sve male Općine imaju  iste probleme sa tim.

Isto tako revizija je  navela  da nemamo napravljene neke programe, iako nigdje ne piše da moraju biti. Radi se o manjim sredstvima koja se troše namjenski, ali to nije napisano kroz program. U nastavku će se vidjeti o kojim se i kakvim programima radi jer su na dnevnom redu sjednice, odnosno te smo programe naknadno napravili. 

 

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu  u kojoj  vijećnik Ivan Vuković navodi da se ne slaže sa pročelnicom, odnosno  da male  Općine ne bi trebale pratiti kako se troše sredstva. Revizija pritišće i moramo to ispoštovati.

 

Zaključak: Jednoglasno /s 11 glasova ZA/ prima se  na  znanje izvješće Državnog ureda za reviziju

 

TOČKA 9. Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

 

I ovaj program vijećnici su dobili sa materijalima, a pročelnica skladno nalogu državne revizije napominje da se ovaj program mora donijeti, odnosno reći za što se sredstva troše iako se ne radi o velikim sredstvima i sve je usklađeno sa proračunom

 

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

 

TOČKA 10. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

 

Na poziv  predsjednika Program utroška sredstava šumskog doprinosa obrazlaže pročelnica navodeći da ovaj doprinos plaćaju oni koji sijeku šumu, ne zna se, odnosno teško je planirati kolika će a sredstva biti u tijeku godine. Sredstva se moraju namjenski trošiti za održavanje komunalne infrastrukture  cesta, nogosutpa i dr.  To se tako i radi, ali nije bilo prikazano kroz program.

 

Kako se nakon obrazloženja nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA /donosi se Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2011. godini

 

 Tajnik Bitunjac na sjednicu Vijeća  dolazi u 16.20 sati.

 

TOČKA 11. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2011. godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu donošenja ove Odluke navodeći  da se i ovdje radi o usklađenju sa proračunom, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne  proizvodnje u 2011. godini

 

TOČKA 12. Program utroška boravišne pristojbe za 2011. godini

 

I sredstva koja su oprihodovana iz boravišne pristojbe potrebno je namjenski utrošiti za razvoja turizma pa je ovom prilikom potrebno donijeti i programa za isto te pročelnica obrazlaže predloženi program.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program utroška boravišne pristojbe za 2011. godini

 

TOČKA 13. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže da se i ovdje radi o namjenskom trošenju sredstava od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina te je zato i predložen ovaj program.

Sredstva se moraju tršoiti za zaštitu okoliša i gospodarski razvoj pa se iznos od 40 tis. kuna predviđa  za uređenje deponije, a  ako ne bude  takvih radova  rebalansom  će se prenamijeniti.

 

Glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2011. godini

 

 

TOČKA 14.  Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

 

Isto kao i u prethodnim točkama dnevnog reda i u ovoj točci treba donijeti program namjenskog trošenja sredstava spomeničke rente. Sredstva su raspoređena kao je prikazano u predloženom programu i to za obnovu kule Starog grada u iznosu od 10 tis. kuna.

Nakon obrazloženja glasovanjem se donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

 

TOČKA 15. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za  2011. godinu

I ovu točku dnevnog reda obrazlaže pročelnica navodeći  da su troškovi  za  izgradnju  nogostupa u Rakovici planirani u iznosu od 323 tis.kuna, ali su sve  ponude veće od toga (najniža 354. tis. kuna) pa kako su nam  planirana sredstva manja možemo ili  smanjiti dionicu nogostupa ili preraspodijeliti sredstva odnosno povećali ovu poziciju. Smanjenje dionice nogostupa  nije uputno, a povećanjem pozicije bi omogućili  izvođenje zemljanih rada u toku ove godine što bi bilo značajno i sredstva se ne bi prenosila u naredu godinu.

 

U raspravi vijećnik Ivan Vuković  navodi  da se slaže da se  sredstva potroše ove godine, ali pita zašto se forsira nogostup u  Rakovici, a što je  sa nogostupom u Grabovcu koji je isto tako potreban..

Načelnik  odgovara da je direktor  Hrvatskih  cesta obećao  da će riješti  nogostup u  Grabovcu. Kako je uskoro smjena vlasti trenutno se ništa ne poduzima, ali misli da nas neće iznevjeriti i da će to odradi.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi,

 

Zaključak; Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna općine Rakovica za 2011. godinu.

 

 

Kako je dnevni red odrađen sjednica završava u 16,30  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj