Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

9. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 29.01.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 12,00 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                       7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                    8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                      9.   Ante Palin

   4.  Željko Župan                       10.  Damir Kriznamić

   5.  Milan Bićanić                          

6.  Milan Pavličić

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                           Vesna Rastovac, pročelnica                                                 

                           Slavica Vuković,  referent u JUO

 

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 10 vijećnika ( vijećnik Anđelko Novosel je ispričao izostanak) te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke,  pa predlaže da sjednica počne.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnica Blanka Pavlić u ime građana, pita načelnika da li je tehnički izvedivo da se napajanje el. energijom prespoji na distributera Elektru Karlovac, odnosno ispostavu Slunj obzirom da stanovništvo nije zadovoljno isporukom struje preko Elektrolike Gospić jer se često dešavaju kvarovi i struje često nestaje što stvara velike probleme? Da li to Općina ili vijećnici mogu zatražiti.

Odgovor: Načelnik odgovara  da se o tome  razmišlja već 4-5 godina, ali distributeri nisu voljni podržati i takvu soluciju. U HEP-u uopće nema volje i podrške  da se to prespoji, odnosno formira jedan prsten. Tražio je i postavljanje jače trafostanice, ali HEP kaže da isto nije potrebno za naše uvjete. Sve to je aktualno, postoje planovi  u budućnosti o dalekovodima koji presijecaju naše područje, ali to neće biti uskoro.

2.  Vijećnik Ivan Vuković pita kad će u vijeće doći predstavnik nacionalne manjine.

Kao na sjednici nije nazočan tajnik Bitunjac vijećnik će odgovor dobiti pismenim putem kada se isti vrati sa bolovanja.

Vijećnik Vuković podsjeća da je vijećnik Anđelko Novosel uputio amandman o strategiji općine, pa pita kada će to  biti na dnevnom redu. To je sada aktualno. Imaju određene poglede i vizije te bi to trebalo zapisati i konkretnije o tome razmišljati. Možda bi trebalo napraviti radnu grupu koja bi razmotrila tu strategiju.

Odgovor: Načelnik odgovara da je strategija općine napravljena već prije 8 godina, a sada bi se mogla samo napraviti izmjena i dopuna., a predsjednik Luketić navodi da  je planiran obilazak općine, ali se jesenas to nije  uspjelo realizirati, pa će se isto izvršiti  kad se vrijeme poboljša. Sa vijećnicima će biti i pročelnica sa kartama te direktor Spelekoma. Snimit će se cijelo stanje na terenu i napraviti planovi.

Vijećnik Vuković napominje da je prethodna strategija  rađena na široko. Trebalo bi se definirati nešto konkretno (kada i u kojim rokovima će se što realizirati,  kako iskoristi sve raspoložive resurse itd.)

Vijećnik također pita da li, a u dogovoru  sa školom, postoji  mogućnost  da formiramo „malo vijeće“ kako bi se i učenici upoznali sa radom Općine i Općinskog vijeća te ih i na taj način pripremili za budući rad (takva vijeća postoje i nekim gradovima i županijama). Isto tako predlaže da se učenici svojim radom na poljoprivredi uključe u proizvodnju eko hrane za školsku kuhinju. Time bi stvorili radne navike, osigurali kvaliteto povrće za kuhinju te time i financijski pomogli, a obrađivali bi i zapušteno zemljište.

Odgovor: Načelnik navodi da postoji „mala županijska skupština“ i  zna o čemu se radi, ali  o tome bi trebalo razgovarati sa ravnateljem škole.

Predsjednik Luketić  smatra da djecu ne treba uvlačiti u politiku, a rad sličan školskim zadrugama je  karakterističan za totalitarne režime i nije prihvatljivo za današnji ustroj.

3. Vijećnik Milan Pavličić pita da li će se obnavljati školska stambena zgrada u Drežniku. Ukoliko nema planova za obnovu trebalo bi postojeću ruševinu ukloniti jer nagrđuje mjesto. Neka se to vidi sa školom. Vijećnik također pita kako je došlo do povećanja cijene odvoza otpada i tko je o tome donio odluku

Odgovor: Načelnik odgovara da je škola je vlasnik dvostambene zgrade. On je sam već razgovarao sa ravnateljem o obnovi iste, ali ništa se nije pokrenulo. Ponovo će na to podsjetiti ravnatelja.

Zahtjev za povećanje cijene odvoza otpada podnio je Spelekom, a on je utvrdio da je isti opravdan te odobrio povećanje. Time se jednim dijelom skinulo opterećenje sa općine iako ista i dalje sufinancira odvoz otpada.

4. Vijećnik Dragan Smolčič  pita zašto su  domaćinstva sa istim brojem članova dobili uplatnice sa različitim iznosima. Isto tako upozorava da opet ima problema za strujom u mrtvačnici. Limitator je malen i struja stalno iskače što je veliko problem. Voda se je također smrzla.

Odgovor : Načelnik navodi da se išlo na naplatu odvoza prema broju članova jer je isto lakše provesti nego da se utvrđuje po količini otpada (moglo bi se desiti da ljudi zakopavaju  smeće, a  time se opet zagađuje okoliš i ništa nije riješeno). Zašto je došlo do razlika na uplatnicama treba provjeriti i Spelekomu, misli da se radi o pogreški i isto treba ispraviti.

Što se tiče problema sa strujom isti će biti uskoro riješen. Isto potvrđuje i pročelnica navodeći da  zbog administrativnih problema Elektrolika nije uradila ono što je plaćeno, ali će se to hitno riješiti.

Načelnik navodi da će Uprava groblja proraditi početkom 4 mjeseca. Zaposlit će se grobar.  Razmišljalo se da bi ljesove nosili vatrogasci koji imaju odore, ali o tome se još  pregovara.

5. Vijećnik Ante Palian navodi da je u Puškarićevom groblju sahranjen saborski zastupnik Petar Vrdoljak i pita tko će plaćati to grobno mjesto. Da li općina ili neko drugi. Pozitivno bi bilo da grob bude obilježen i održavan. Isto tako pita da li su se za DVD  raspodjela sredstava po istom postotku ili drugačije.

Odgovor: Načelnik odgovara da će briga o grobnici Petra Vrdoljaka biti u nadležnosti Općine i isto će se regulirati sa Spelekomom, a što se tiče sredstava za DVD, društva su se dogovorila oko kvote.

 

  • Usvajanje zapisnika za 7. i 8. sjednice

Vijećnici su zapisnike dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima

Vijećnik Ivan Vuković traži da iznesena mišljenja i rasprave vijećnika budu razvidnije ukoliko je moguće, a na zapisnik sa 7. sjednice vijeća ima primjedbu na točku 4., odnosno zaključak u kome se navodi da je odluka donesena jednoglasno, a  vijećnica Blanka Pavlić nije glasovala.

U zapisniku sa 8. sjednice, točka 1.  njegovo mišljenje i rasprava nisu prezentirani na način kako je on to iznio.

Predsjednik Luketić navodi da je u zapisnicima nemoguće citirati vijećnike pa zamoljava da ukoliko neki od vijećnika želi da se njihova rasprava ili dio iste istakne, to izričito zatraže, a primjedbe na zapisnik se mogu dati ukoliko u istom nije dotaknuta srž onoga što su iznijeli u raspravi.

Nakon rečenog            

Jednoglasno se  usvajaju se zapisnici sa  7.i  8. sjednice općinskog vijeća uz navedene primjedbe.

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale:

 

  1. Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti
  2. Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu
  3. Program gradnje objekata i uređenje komunalne infrastrukture za period 2010. godine
  4. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalne djelatnosti u 2010. god.

 

Kako nitko nije ima primjedbi niti  na dnevni red donosi se:

 

Zaključak:  Dnevni red 9. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /sa 10 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

TOČKA  1. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu  Rastovac obrazloži potrebu izmjena i dopuna ovog Programa,što ista i čini, a potom predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković osvrćući se na predloženi, plan pita kakve su žarulje javne rasvjete (klasične ili štedljive) te da li je planirano postavljanje novih žarulja. Predlaže da se postave ekološke žarulje koje su ujedno i štedljive, mnogo bismo uštedjeli i zaštitili okoliš.

Odgovor: Načelnik navodi da je i on također razmišljao o tome. U Fondu za zaštitu okoliša postoji jedna linija pa bi se mogli kandirati za izmjenu žarulja. Kako imamo dobru suradnju sa Energetskom agencijom sve to možemo provjeriti.

Pročelnica navodi da se u tom slučaju  moraju mijenjati i tajmeri, a ima i različitih žarulja te treba vidjeti koje najbolje odgovaraju. U svakom slučaju, a osobito ako se ide prema Fondu treba napraviti elaborat.

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2009. godini

 

TOČKA  2. Socijalni program općine Rakovica za 2010. godinu

 

Vijećnici su prijedlog Socijalnog programa dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika, pročelnica ga detaljnije obrazlaže nakon čega slijedi rasprava:

 

1.  Vijećnica Blanka Pavlić navodi da su u predloženom i prihvaćenom  amandmanu,  prilikom izrade proračuna za 2010. godinu, osigurana sredstva za novčanu pomoć samohranim roditeljima, ali u ovom Soc. programu to ne vidi.

 

Odgovor: Pročelnica odgovara da su ta sredstva ugrađena u jednokratne novčane pomoći. Planirano je da se jednom godišnje, a prema utvrđenom popisu, dade jednokratna pomoć djeci samohranih roditelja, ali to će biti u skladu sa raspoloživim sredstvima. Samohrani roditelji imaju određena beneficije i kod ostalih davanja za djecu  (školska kuhinja i dr.), ali sve je limitirano i primanjima.

Za sada se nije u mogućnosti drugačije preraspodjeli sredstva, osim da se napravi poseban Program samo za kategoriju samohranih roditelja iz ovih navedenih sredstava.

 

Vijećnica Pavlić navodi da bez obzira na socijalni status svako dijete samohranih roditelja treba dobiti određeni iznos iz sredstava za koja je smanjena reprezentacije jer je to bio pokazatelj socijalne osjetljivosti i vijećnika i načelnika  pa da se ta sredstva daju djeci samohranih roditelja. Također navodi da ona za svoje dijete neće uzeti pomoć.

 

Načelnik napominje da je za samohrane roditelje cenzus primanja povećan za  20%.,te predlaže da se:

 

U članku. 10. stavak 2.  doda -  obvezno pomoći  sukladno osiguranim sredstvima.

 

Vijećnik Milan Pavličić  se slaže da i za samohrane roditelje  postoji cenzus, jer velik dio  samohranih roditelj ima veća primanja nego neka obitelj sa oba zaposlena roditelja.

S time je suglasan i vijećnik Dragan Smolčić navodeći da  sva djeca imaju pravo  i na dječji doplatak, ali ga sva ne ostvaruju upravo zbog visine primanja, zato i  za ovo treba biti cenzus.

 

Glasovanjem se donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se  Socijalni program Općine Rakovica za 2010. godinu

 

TOČKA 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

Na poziv predsjednika pročelnica kratko obrazlaže prijedlog Programa, napominjući da je isti usklađen sa sredstvima planiranim u proračunu, nakon čega predsjednik otvara rasprava .

 

1.Vijećnik  Milan Pavličić pita  da li su  ovakve programe dobili i  Mjesni odbori.. Misli da bi bilo dobro da oni to imaju.

Odgovor: Načelnik odgovara da su  ovo kapitalna ulaganja. Mjesni odbori nisu učestvovali o ovome. Oni imaju svoje manje planove i oni su ugrađeni i ovaj program. Vijećnici su trebali planove iskoordinirati sa Mjesnim odborima i to unijeti u proračun.  Ovo je sada samo preslagivanje proračuna

Pročelnica navodi da će sve  biti na web stranici Općine  i svi će biti  upoznati sa programom.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

TOČKA 4. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u

2010. godini.

 

Vijećnici su prijedlog Programa također dobili sa materijalima, pa predsjednik Luketić poziva pročelnicu da isti kratko obrazloži, što ista i čini  nakon čega  predsjednik  otvora  raspravu

 

Vijećnik Ivan Vuković  navodi daje učestvovao  u izradi programa Mjesnog odbora i vidi da je dosta od toga ugrađeno  u ovaj Program te je zadovoljan.

Nakon rečenog glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti  u 2010  godini

 

Na kraju sjednice

 

Vijećnik Milan  Pavličić pohvaljuje rad zimske službe u Drežniku, a vijećnica Blanka Pavlić također i  za Jelov Klanac.

 

Vijeće završava sa radom u  13,30 sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj