Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

12. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 30.04.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 13,10 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                      7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                  8.   Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                    9.    Damir Kriznamić

   4.  Željko Župan                      10.  Anđelko Novosel 

   5.  Milan Bićanić                     11.  Zoran Poznan

   6.  Milan Pavličić                     12. Ante Palian

 

Ostali nazočni:  Vesna Rastovac, v.d. pročelnica

                          Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                               

                         

 Zapisnik o radu sjednice vodi Kristijan Bitunjac.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno 11 vijećnika (vijećnik Anđelko Novosel opravdao kašnjenje)  te da  Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke, pa predlaže da sjednica počne.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1. Vijećnik Zoran Poznan pita u svezi prijevoza učenika osnovne škole iz Nove Kršlje, zašto djeca čekaju nakon svršetka škole pred školom od 11,00-14,00 sati, kad je za svu ostalu djecu organiziran prijevoz dva puta dnevno u 11,00 i u 14,00 sati. Također ističe da su roditelji spremni i dodatno platiti prijevoz ako treba samo da djeca ne čekaju toliko dugo, a pogotovo jer nemaju nikakvih organiziranih sadržaja da utroše vrijeme čekajući prijevoz. Drugo pitanje podnosi po zamolbi roditelja jedne djevojčice iz Nove Kršlje koja dolazi kući u modricama jer je tuku ostala djeca, što se može poduzeti.

Odgovor: Tajnik mu odgovara da se za prijevoz mora obratiti školi obzirom je ona organizator istog, a u slučaju da oni ništa ne poduzimaju treba se obratiti osnivaču škole Karlovačkoj županiji i nadležnom ministarstvu, a što se tiče nasilja među djecom također se treba obratiti razredniku djevojčice nad kojom se vrši zlostavljanje, te ravnatelju škole i školskom odboru.

 

Vijećnik Novosel dolazi na sjednicu u 13,15, sati.

 

2.  Vijećnik Dragan Smolčić pita u svezi autobusne stanice u Irinovcu kod Stjepana Špehara, da ista nije uređena, odnosno ističe da se na tom stajalištu parkiraju kamioni kad nemaju mjesta kod restorana ''Sedra'', na što mu pročelnica odgovara da je to stajalište samo za školski autobus, a da nije uređena jer nema sredstava, ove godine više nema sredstava, a može se planirati uređenje tek iduće godine.

 

3. Vijećnik Ante Palian pita u kojoj je fazi nadmetanje za deponiju Ćuić Brdo, odnosno da li je izabran najbolji ponuditelj, a predsjednik Luketić u odgovara, obzirom da je ovlašteni predstavnik Općine u tom postupku, da su otvorene ponude, od kojih jedna nije valjana i da će slijedeći tjedan biti detaljno razmotrene i nakon toga donesena odluka o odabiru od strane općinskog načelnika

4. Vijećnik Ivan Vuković navodi da je dobio informacije da je dobio informacije da je izabrana lokacija za dječji vrtić u Rakovici te predlaže da se razmisli o istoj, da bi bilo bolje da bude u Grabovcu jer ima više prednosti na toj lokaciji, da svakako treba izboriti sredstva za taj vrtić.

Pročelnica odgovara da je lokacija predviđena prostornim planom koji je usvojilo Vijeće.

 

5. Vijećnik anđelko Novosel ističe da je na skupovima oko pročistača otpadnih voda u Drežnik Gradu predstavnik Hrvatskih voda g. Dujmović rekao da postoji studija utjecaja na okoliš te je zatražio da se ista dostavi Općini, međutim u odgovoru koji je stigao iz NP Plitvička jezera navodi se da je to rađeno samo u granicama NP, što nije točno, da su rađena istraživanja i da ista mora postojati.

Predsjednik Luketić navodi da je dobivena informacija da NP Plitvička jezera ide u realizaciju vlastitog projekta, bez Općine Rakovica, tako da najvjerojatnije od pročistača neće biti ništa, ali moli da se pričekaju službeni podaci.

  • Usvajanje zapisnika za 11. sjednice

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima.

Nema primjedbi

Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice općinskog vijeća s 11 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom.

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale:

 

1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike

    Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

3. Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini

4. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica

5.  Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – 

    prosinac 2009. godine

7. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od

    01.01. – 31.12.2009. godine

8. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

9. Toma Bićanić – zamolba za oslobađanje plaćanja priključka vode za domaćinstvo

 

 

Vijećnik Ivan Vuković predlaže da točka 7. postane točka 1., a točka 1. točka 7. dnevnog reda obzirom da smatra da bi prije trebalo razmatrati što je izvršeno u protekloj godini da bi se moglo realno sagledati situacija i raspravljati o predloženim izmjenama proračuna.

 

Kako nije bilo daljnjih prijedloga niti dopuna  dnevnog reda  donosi se:

 

Zaključak:  Ne prihvaća se prijedlog izmjene dnevnog reda (1 glas ZA, 1 suzdržan i 8 PROTIV) te se donosi Dnevni red 12. sjednice Općinskog vijeća sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom.

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA  1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica

 

Predsjednik Luketić poziva pročelnicu da obrazloži prijedlog Odluke što ista i čini i dodaje da su izmjene potrebne zbog usklađenja s propisima te zbog toga što se ne ostvaruje proračun kako je planirano.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je ovaj rebalans nerealan, da treba realno planirati, da treba smanjiti potrošnju, te ističe da nije optimističan glede ostvarenja proračuna.

 

Kako nije bilo više prijavljenih za raspravu donosi se

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 2 SUZDRŽANA glasa (vijećnik Novosel odsutan pri glasovanju) donosi se Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Općine Rakovica

 

 

Vijećnik Zoran Poznan napušta sjednicu u 14,10 sati, te ostaje 11 vijećnika na sjednici.

 

 

TOČKA  2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

 

 

Pročelnica obrazlaže prijedlog Odluke te navodi da je zemljište u prijedlogu Odluke najvećim dijelom u zakupu koji ističe u svibnju i potreban je novi natječaj.

 

Vijećnik Ivan Vuković da li se cijena odnosi na jednu godinu ili više, na što pročelnica obrazlaže da se cijena odnosi na jednu godinu, a zakup se daje na 20 godina sukladno Zakonu.

 

Vijećnik Dragan Smolčić pita da li je to zemljište koje je već u posjedu. Pročelnica odgovara da je zemljište većinom trenutno u posjedu, da ima nešto novog, ali da ima i dosta katastarskih čestica koje nisu čiste pa se ne mogu dati u zakup.

 

Kako nije bilo daljnjih prijavljenih za raspravu glasovanjem se također donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za k.o. Sadilovac i k.o. Drežnik

 

Vijećnik Milan Pavličić napušta sjednicu u 14,20 sati, te ostaje 10 vijećnika na sjednici.

 

TOČKA 3. Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže prijedlog akta, pa predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnica Blanka Pavlić ističe da je program dobar s obzirom na sredstva kojima se raspolaže, dodaje da treba bolje informirati stanovništvo, neka se stave plakati, na što pročelnica odgovara da se kod svih natječaja obvezno stavljaju obavijesti na sve oglasne ploče na području Općine, ali problem je da ljudi ne čitaju obavijesti, a da bi objava u javnim glasilima previše koštala.

 

Vijećnik Željko Župan navodi da se prave da ne znaju samo dužnici kojima nekada odgovara da ''ne znaju'', a pročelnica ističe da dužnici ne mogu sudjelovati u natječaju.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Program poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini

 

TOČKA 4. Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica

 

Vijećnici su prijedlog Odluke dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik  obrazlaže potrebu donošenja ovog akta.

 

Vijećnik Anđelko Novosel upozorava da nedostaje članak 8. u prijedlogu akta, a tajnik odgovara da je to greška u pisanju koja će biti ispravljena.

 

Nakon rasprave donosi se slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Rakovica

 

TOČKA 5. Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

 

Na poziv predsjednika pročelnica obrazlaže prijedlog akta.

 

Vijećnik Ivan Vuković pita kada se odvozi krupni otpad, da li prije turističke sezone ili kasnije, smatra da iznajmljivači soba trebaju plaćati više cijenu odvoza smeća obzirom da se u sezoni poveća i količina smeća kod njihovih kućanstava, te navodi da treba očistiti smeće na odmorištima uz cestu od Drežnik Grada do koranskog mosta jer je to ruglo koje nagrđuje općinu, pogotovo u doba turističke sezone.

Pročelnica odgovara da je odvoz krupnog otpada u nadležnosti Spelekom d.o.o. koji organizira odvoz i postavlja velike kontejnere za odvoz istog, a što se tiče odmorišta ona su u nadležnosti države, Hrvatskih cesta, a ne Općine, ali da se stalno upozorava Hrvatske ceste na taj problem, da su oni jednom očistili sve i postavili kante koje su im i ukradene, te navodi da će komunalni redar ponovno upozoriti Hrvatske ceste na problem oko smeća na tim odmorištima.

 

Vijećnik Ante Palian također ističe da treba naplatiti više ako netko stvara više smeća i da to treba svakako regulirati, što podupire i Predsjednik Luketić,i pita da li je općina imala velike kontejnere za krupni otpad, na što pročelnica odgovara da su prije postojali, ali kako nisu bili potrebni prodani su.

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

 

TOČKA 6. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj –   prosinac 2009. godine

 

Vijećnici su  prijedlog akta dobili s materijalima, a pročelnica obrazlaže potrebu donošenja akta.

 

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu glasovanjem  se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj –   prosinac 2009. godine

 

TOČKA 7. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od  01.01. – 31.12.2009. godine

 

Prijedlog akta je dostavljen u materijalima za sjednicu, obrazlaže ga pročelnica, nakon čega predsjednik Luketić otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković se ne slaže s izvješćem, smatra da je poslovano s gubitkom, da su povećani rashodi te ističe da je zabrinut i da stanje nije dobro.

Pročelnica odgovara da to u izvješću nije manjak nego se to samo knjigovodstveno prikazuje tako, da su to prenesena sredstva.

 

            Kako nije bilo više prijavljenih za raspravu donosi se

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM donosi se o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od  01.01. – 31.12.2009. godine

 

TOČKA 8. Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

 

Prijedlog akta je također dostavljen sa materijalima, a tajnik  isti kratko obrazlaže.

 

Kako nije bilo prijavljenih za raspravu donosi se

 

                Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ usvaja sePrijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske

 

TOČKA 9. Toma Bićanić – zamolba za oslobađanje plaćanja priključka vode za domaćinstvo

 

Prijedlog akta je također dostavljen sa materijalima, a tajnik  isti kratko obrazlaže.

 

Vijećnik Marijan Hodak smatra da treba osloboditi sve mlade plaćanja ove naknade.

 

U daljnjoj raspravi istaknuto je da treba podržati mlade ljude koji ostaju živjeti na području Općine i osloboditi ih davanja za koje je to moguće, ali ne treba donositi kod oslobođenja naknade za priključenje generalne odredbe jer nisu svi istog imovinskog statusa i samo bi se moglo nekoga oštetiti

 

Vijećnik Ante Palian navodi da treba osloboditi plaćanja naknade ljude koji su u socijalnom statusu što konkretno nije slučaj te smatra da ne treba usvojiti ovaj zahtjev, te slične zahtjeve ni ubuduće. 

 

Kako više nije bilo prijavljenih za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 1 glasom ZA, 6 PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa odbija se o zahtjev podnositelja Tome Bićanića za oslobađanje plaćanja priključka vode.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao drugih  pitanja niti prijedloga  Vijeće završava sa radom u 15,15  sati.

 

Zapisnik vodio                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                             Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj