Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

13. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 13 . sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 10.06.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 13,15 sati

Sjednici su nazočni vijećnici:

   1.  Zoran Luketić                     7.   Blanka Pavlić

   2.  Dragan Smolčić                  8.  Ivan Vuković

   3.  Marijan Hodak                    9.   Ante Palin

   4.  Željko Župan                     10.  Damir Kriznamić

   5.  Milan Bićanić                     11.  Anđelko Novosel 

6.  Milan Pavličić                    12.  Zoran Poznan

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik

                         Kristijan Bitunjac, tajnik općine                                                

                         Slavica Vuković,  referent u JUO

                            

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je sjednici nazočno svih 12 vijećnika  na te da  Vijeće može početi sa radom.

 

  • Vijećnička pitanja  i prijedlozi

 

1.  Vijećnik Zoran Luketić – pita načelnika do kud se došlo sa projektom za kolektor jer ima nekih informacija da će Park sam ići u izgradnju i da Općina Rakovica otpada

Načelnik odgovara da  nije dobro prihvaćeno ni idejno rješenje niti lokacija. Općinu Rakovica se  kažnjava  ako se  uređaj  vraća na Rastovaču. Razmišljao je o tome i uvidio da bi se dobilo isto stanje kao i prije pet godina, odnosno riješila bi se odvodnja za samo dva hotela i možda naselja Rastovača, a cijeli Park opet ne bi bio riješen, o tome je izvijestio nadležne.  Pisao je dopis gosp.Šircu i tražio da se ispitaju troškovi za Pučaj. Gospodin Širac je odgovorio da  on nije  odobrio predloženi projekt, ali direktori sektora  imaju autonomiju u radu. Tražit će izvješće o tome zašto se stalo sa daljnjim planovima i zašto se Općina Rakovica isključuje i inzistira da se riješi samo park. Tražit će se i mišljenje ministrice Dropulić. Projekt će se dopuniti, ništa još nije riješeno.

 

2. Vijećnik Milan Pavličić  ponovo pita, iako već  godinu dana postavlja isto pitanje, kada će se riješiti pitanje ceste prema Sadilovcu. Isto tako ponovo pita što će biti sa ruševnom školskom zgradom koja nagrđuje okoliš, da li Općinsko vijeće nekome treba poslati dopis za to?

Odgovor: Načelnik opet napominje da je cesta prema Sadilovcu županijska cesta. On je više puta vršio pritisak na ŽUC i napokon je direktor  rekao je da će hitno riješiti (možda već idući tjedan).

Što se tiče ruševne zgrade ona je vlasništvo škole i ista to mora riješiti. On je na to više puta upozorio ravnatelja, ali očito ništa nije poduzeto. Predlaže da se Mjesni odbor obrati sa zahtjevom.

 

3. Vijećnik Ante Palian,  kao i prošli put, pita  da li je određen izvođač za deponiju?

 

Odgovor: Načelnik ogovara da je natječaj ponovljen, ali su stigle dvije žalbe i sve je poslano Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave na mišljenje i odluku. Oni to trebaju riješiti u roku od 30 dana. Dokumentacija je obimna pa ne zna kada će riješiti.

Vijećnik Palian zatim pita da ukoliko su žalbe neosnovane, kada će izvođač stupiti u radove jer se sve  stvarno odužilo.

Tajnik Bitunjac odgovara da će se moći odmah potpisati sporazum čim Državna komisija  donese pozitivnu odluku. Na tu se odluku nitko ne može žaliti već se pokreće sudski spor, ali to ne odlaže početak radova.    

Isto tako obrazlaže da izvođači idu sa ciljem da se poništi cijeli postupak jer tako saznaju cijene pa onda u ponovljenom natječaju idu sa nižim cijenama.                     

Vijećnik Palian  nezadovoljan takvim slijedom pita  kakve mehanizme ima općina da se sve to riješi. Ako to ne prođe ove godine, onda se opet sve odugovlači i tome nikad kraja.

Za pročistač  se „digla“ cijela općina, a za deponiju svi šute, a to je još veći problem. Ako nema regula  koji bi uredili da radovi počnu mještani će blokirati odlaganje smeća. Navodi da postavljena ograda nije kvalitetno napravljen i svatko može ući na deponiju, osobito životinje.

Ne želi biti  kotač spoticanja, ali sve je prevršilo svaku mjeru. Svi napori i primjedbe su uzalud.Mogu se dići i mještani Oštarskih Stanova kako i mještani Drežnika za pročistač. Nešto se mora hitno poduzeti jer ovako nikad kraja. U deponiju je malo uloženo, a najveći je problem.

Vijećnik Zoran Luketić izražava bojazan da se, obzirom na sadašnju krizu, može lako desiti da se sve poništi. U tom slučaju se nešto mora uraditi pa makar odvozili smeće u Slunj.

 

4. Vijećnik  Dragan Smolčić  upozorava da je prilikom  čišćenja snijeg oko mrtvačnice u Drežniku  otkinut je žlijeb pa sada  kiša  pada po stupu i  oštećuje ga.  To treba hitno popraviti jer ljudi negoduju.

 

5. Vijećnik Željko Župan osvrće se na  dopis MO Rakovica što su ga vijećnici primili prije sjednice i pojašnjava da je sve što je napisano u dopisu istinito.

Također pita kakve su smetnje za  razvoj Općinu ako se kolektor ne napravi?

Odgovor: Načelnik odgovara da su  mnogi  ljudi mišljenja da im pročistač  ne treba. To su uglavnom  oni koji nemaju turističkih objekata. Za gospodarstvo  je uređaj neophodan. Od 1. ožujka je na snazi  novi Zakon o vodama po kojem  septičke jame imaju rang kanalizacije i o njima će se voditi posebna kontrola. Biološki čistači mogu se postaviti, ali to nije praksa. Sada maksimalno zagađuje  kompletna  flora i fauna i treba nam uređaj.

 

6. Vijećnica  Blanka Pavlić  se vraća na pitanje  Ante Paliana koje je ostalo bez odgovor, odnosno  koliko Vijeće i načelnik imaju snagu da pokrenu nešto oko deponije, da li imaju mogućnosti da pomognu. Da li se planirana  sredstva mogu prebaciti Spelekomu pa da oni izvode radove. Da li vijeće može donijeti samostalnu odluku o privremenoj sanaciji deponije i nekome dati poslove, a kada se sve riješi raditi kako treba. Također platiti nekog toko bi vodio bitku sa poslovima oko natječaja.

Odgovara načelnik i priznaje da nam nikako nije pošlo za rukom da ponuđači ne sruše natječaj. Sačekat ćemo da  vidimo kao će sada proći. Ako se sruši onda ćemo morati  tražiti stručnu pomoć jer je  obim poslova za natječaj velik i stručnost  je jako važna.

Navodi da je se javila jedna tvrtka iz Varaždina koja bi  odvezla sav otpad, ali kada je to spomenuo  u županiji rekli su da  ne može već mora biti sve u skladu sa zakonom.

 

7. Vijećnik Marijan Hodak  postavlja pitanje kada će se sanirati bankine na cesti u  Čatrnji osobito  na ulazu u čatrnju. Navodi da su prije dvije godine mještani sufinancirali asfaltiranje, a sada  asfalt puca i pita da li se to može popraviti?

Načelnik odgovara da je Čatrnja  ostala je uskraćena  zbog uske ceste, ali se  bankine  moraju riješiti. Komunalna redarica će obići teren i što treba uraditi.

 

8. Vijećnik Milan Bićanić pita da li  Spelekom  može staviti  plombe na hidrante jer se preko noći se pune bunari i cisterne, a načelnik odgovara da će isto vidjeti sa direktorom Spelekoma, pa ukoliko je moguće  isto će se provesti.

9. Vijećnk Damir Krizmanić  postavlja pitanje načelniku i vijećnicima da  li se može donijeti konkretna  odluka o sufinanciranju manifestacija povodom blagdana sv. Ante i sv. Jelene i to da se sredstva  raspodjele po pola, a ne da se za blagdan sv. Jelene izdvoje velika sredstva, a za  Antonovu se stalno mora tražiti /prepirati i moljakati/  posebno.

Načelnik odgovara da su ljudi mišljenja da se diskriminira Drežnik, ali to nije točno. U Rakovici se naplaćuje najam prostora i tu se skupe znatna sredstva. sredstva. U Drežniku se to ne može  jer je glavnina štandova i ugostiteljskih objekata postavljena kod  crkve i na privatnim površinama  i tu općina ne može ništa naplaćivati. Župnik sam sve organizira  i na to se ne  može utjecati. Neka se uključi i Mjesni odbor i DVD i neka se bolje organizira. Mogu se  uključiti i u rad obora za manifestacije.

  • Usvajanje zapisnika za 12. sjednice

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istima

Vijećnik Milan Bićanić navodi da je u Zapisniku pogrešno navedeno da je gospodin Dujmović predstavnik Hrvatskih voda, a isti je predstavnik Nacionalnog parka Plitvička jezera

Nakon rečenog

Jednoglasno se  usvaja  se zapisnik sa 12.  sjednice općinskog vijeća

Predsjednik Luketić za sjednicu  predlaže dnevni red, sa kojim  su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale:

 

  1. Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog donosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika
  2. Oduka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
  3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2010. godine
  4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01. – 31..03.2010. godine
  5. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu
  6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Nakon predloženog dnevnog reda predsjednik poziva vijećnike da se očituju o istom te iznesu  primjedbe  ili dopune

 

Vijećnik Damir Krizmanić predlaže da se dnevni red dopuni sa još jednom točkom:

        Točka 7. -  Stanje na farmi Sadilovac 

 

Nakon rečenog glasovanje se donosi

Zaključak:  Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća dopunjava se sa  točkom  7. Stanje na farmi Sadilovac  i  prihvaća se jednoglasno /sa 12 glasova ZA /

Po usvajanju dnevnog reda počinje se s radom

 

 

TOČKA  1. Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika gosp. Bitunjca za obrazloži odluku što isti i čini navodeći da je ova Odluka potrebna zbog usklađivanja sa novim Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  te da se  visina plaće načelnika ne mijenja u odnosu na dosadašnju. Isto tako se ovom Odlukom regulira i plaća zamjenika načelnika iako sadašnji zamjenik dužnost obavlja volonterski.

Nakon rečeno predsjednik otvara raspravu:

 

Vijećnik  Ivan Vuković  pita da li je zamjenik načelnika obvezan prisustvovati sjednicama ukoliko to načelnik nije u mogućnosti, na što načelnik odgovara da je obavezan, a na zadnjoj sjednici je došlo do propusta pa nije bio nazočan ni načelnik ni zamjenik, a to ne neće ponoviti. Isto tako navodi da zamjenik dužnost obnaša volonterski, jer je zaposlen u Hrvatskim šumama. Time se u proračunu mnogo uštedjelo.

Tajnik Bitunjac izvještava  vijećnike da je zamjenik načelnika potpisao izjavu kojom se odrične svih primanja  za rad u svim tijelima  Općine.

Vijećnik Milan Pavličić navodi da nikada nije upoznat kolika je zaista plaća načelnika, jer se u kuloarima govori o vrlo velikim iznosima makar smatra da je to neistinito, a kada je upoznat da je neto plaća načelnika sa primanjem za tridesetogodišnji minuli rad cca 9.400,00 kuna mišljenja je da bi trebala biti i veća.

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se  Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

 

 

TOČKA  2. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

 

Kako je ova točka  vezana uz prethodnu, tajnik Bitunjac daje kratko obrazloženje, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se  Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

(1 vijećnik nije prisustvovao glasovanju)       

 

 

 

TOČKA 3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj –ožujak 2010. godine

 

Vijećnici su izvješće dobili sa materijalima, a kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj –ožujak 2010. godine

(1 vijećnik nije prisustvovao glasovanju)       

 

 

TOČKA 4. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.03.2010. godine

 

Vijećnici su izvješće o izvršenju proračuna kao i prijedlog Odluke dobili sa materijalima, pa predsjednik otvara raspravu

 

U  raspravi je vijećnik Ivan Vuković upozorio da se primjećuje veliki nesrazmjer između planiranog odnosno ostvarenog osobito u prihodima pa misli da je to zabrinjavajuće i da bi o tome trebalo voditi više računa prilikom planiranja odnosno trošenja sredstava.

Načelnik odgovora da su prihodi, osobito iz vanjskih izvora morali biti planirani jer su određeni projekti kandidirani za povlačenje sredstava pa ukoliko isti „prođu“ moramo isto imati isplanirano.

Kada se vidi kako će i da li  će sredstva pristizati rebalansom će se uskladiti stanje. Ovo je izvješće za tri mjeseca i nije pravi pokazatelj svega što je planirano. Vlastiti prihodi su realni.

Nakon rečenog glasovanjem se  donosi

 

Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom donosi se Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.03.2010. godine

 

 

TOČKA 5. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Vijećnici su prijedlog Odluke također dobili, a tajnik Bitunjac obrazlaže da se izmjene  u planu nabave odnose na usklađivanje sa već prihvaćenim rebalansom proračuna pa kao nitko nije ima primjedbi glasovanje se  donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu.

 

 

TOČKA 6. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

 

Vijećnici su prijedlog Pravilnika dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže  zakonsku obvezu  donošenja ovog pravilnika i njegov krati sadržaj, nakon čega predsjednik vijećnike poziva na raspravu

Vijećnika Antu Paliana je zanimalo da li će i onda kada više ne bude član Općinskog vijeća moći imati uvid u rad Općine i Općinskog vijeća na što mu je odgovoreno da prema Zakonu o pravu na pristup informacijama može dobiti sve informacije koje su predviđene u  Katalogu informacija Općine Rakovica. Za isto postoji određeni postupak odnosno podnošenje Zahtjeva i odgovor na zahtjev bilo usmeno ili pismeno.

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno sa 11 glasova ZA donosi se Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

(1 vijećnik nije prisustvovao glasovanju)

 

TOČKA 7.  Stanje na farmi Sadilovac

 

Predsjednik vijeća poziva vijećnika Damira Krizmanića, na čije je prijedlog i dodana ova točka da istu obrazloži.

Vijećnik Krizmanić navodi da je hitno potrebno analizirati i riješiti stanje na farmi Sadilovac jer tamo vlada anarhija. Između ostalog ne zna se niti status niti pravi vlasnik. Uginula goveda se na zakopavaju već lešine razvlače životinje. Otpadnim vodama se zagađuje izvor Gavranić. Na farmi ima mnogo životinja – osim krava, ovaca, koza i drugih, vjerovatno veći broj od kapaciteta farme. Primjećeni su ne registrirani  automobili te automobili sa stranim pločicama ( mađarskim, talijanskim)  te se dešava mnogo toga drugog nezakonitog. Nešto se mora poduzeti jer se devastira cijelo područje farme i šire i nanose velike štete.

 

U raspravi su sudjelovali vijećnici: Damir Krizmanić, Ante Palian, Milan Pavličić, Zoran Luketić, Anđelko Novosel, Blanka Pavlić, Dragan Smolčić te načelnik Franjković i tajnik Bitunjac.

Vijećnici nisu upoznati  da li poduzeće Pro milk ima koncesiju odnosno da li plaća zakup i da li je otupilo farmu od KIM-a jer je ista bila na prodaju. Mišljenja su  da vlasnik farmu seli iz zemalja članica EU kako bi izbjegao zakonske obveze (došao je iz Mađarske). Zaradi, ne plati  obveze i ode. Vrijeme je da počne raditi u skladu sa zakonom.

Bez obzira na stanje vlasništva okoliš se ne smije zagađivati. Otpadne vode se moraju sanirati na drugi način, a ne običnom kanalizacijom. Štete od otrova su neprocjenjive. Potrebno je uzeti uzorak vode i odnijeti na analizu u Zavod za javno zdravstvo pa će se znati količina zagađenja. Uginule životinje se trebaju zbrinuti na odgovarajući način (odvozom u Sesvetski Kraljevac).

Na farmi  rade samo dva radnika sa našeg područja, a ima ih veliki broj pa je za pretpostaviti da su to ljudi iz Bosne. Iako policija često obilazi farmu nema se saznanja o ilegalnim radnicima i vozilima.

Tajnik Bitunjac pojašnjava da je Pro milk imao ugovor o zakupu do ožujka 2010. godine, a sada farmu koristi bespravno.Takvo smo očitovanje i poslali Ministarstvu poljoprivrede. Povjerenstvo je obišlo teren i vidjelo da ima zagađenje, ali se Općine ne smije miješati u poslovanje. To je stvar sanitarne inspekcije,  Ima saznanje da je firma platila kaznu od cca 80 tis.kuna, ali i to im je jeftinije jer nemaju čime odvoziti otpad.

Načelnik pojašnjava da se firma Prom milk javila na natječaj za kupnju farme, ali je sve još uvijek u tijeku. Ne opravdava način rada Pro milka, ali isto tako razumije da  im je teško ulagati u farmu, ako ne znaju da li će biti budući vlasnici ili zakupci. Misli da bi trebalo pričekati da se vidi kako će se riješiti vlasništvo, a onda vlasniku postaviti uvjete za poslovanje u skladu sa Zakonom. Do tada bi Udruge- Lovačka društva, Čuvari Korane, Mjesni odbori trebali nešto poduzeti, izraziti negodovanje i pismeno upozoriti na nepravilnosti.

Svi vijećnici su suglasni da je sadašnje stanje neodrživo te bi trebalo razgovarati sa direktorom  Pro milka gosp. Milanom  Mirosavljevićem  i čuti njegovo mišljenje, planove i upozoriti ga da krši Zakone. Također bi na ovu temu trebalo za jednu od narednih sjednica pripremiti posebnu točku, ali prikupiti sve podatke o stvarnom stanju, svemu što je poduzeto i buduće planove.

Zbog toga se glasovanjem donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Načelnik treba pozvati na razgovor direktora Pro milka i direktora KIM-a te uz  stručnu pomoć prof. dr. Milana Poljaka  informirati se od stvarnoj  situaciji u vezi  farme kao i sve što je potrebno poduzeti da se stanje dovede u Zakonske okvire. Isto tako je potrebno uzorak vode i odnijeti na analizu u Zavod za javno zdravstvo.

 

Kako nitko od vijećnika nije imao drugih  pitanja niti prijedloga  Vijeće završava sa radom u 15,10  sati.

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj