Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

16. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 22.09.2010. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice s početkom rada u 17,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan  Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel i  Ante Palian

 

Ostali nazočni:  Marinko Hodak, zamjenik općinskog načelnika,  Blaženka Hodak, predstavnica TZ Rakovica, Jurica Cindrić, direktor Spelekoma  d.o.o., Zdenka Božičević, referent u JUO, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Slavica Vuković,  referent u JUO.

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je na početku sjednice nazočno 10 vijećnika /vijećnik Damir Krizmanić je došao u 17,15 sati, a Ante Palian u 17,20 sati/   Vijeće može raditi i donositi  valjane odluke pa sjednica započinje.

 

 Predsjednik Luketić zamoljava da se raspored točaka dnevnog  reda koji su vijećnici dobili sa materijalima promijeni  da  izvjestitelji  ne moraju biti nazočni cijeloj sjednici pa  predlaže  da dnevni red bude slijedeći:

  1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.- 30.06.2010. godine
  2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga TZ Općine Rakovica za promjenu visine boravišne pristojbe za 2011. godinu
  3. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

      4 .   Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj – lipanj 2010. god

      5.    Mišljenje o smjernicama i načelima za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni preustroj

      6     Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

      7.    Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ust. za upravljanje

             zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica

8      Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje

      siječanj-lipanj 2010. godine

9.    Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

  • Vijećnička pitanja i prijedlozi
  • Usvajanje zapisnika za 15. sjednice Općinskog vijeća

 

Predloženi dnevni red se jednoglasno / sa 10 glasova ZA/ prihvaća

                                                                                                                                                      

TOČKA 1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.- 30.06.2010. godine

 

Na poziv predsjednika gospođa Zdenka Božičević daje kratko  obrazloženje Izvješća koje su  vijećnici dobili  sa materijalima, a potom slijedi rasprava u kojoj je vijećnik Ivan Vuković primjetio da  je velika  razlika između planiranih i ostvarenih  rashoda za dugotrajnu imovinu isto tako i razlika je između planiranih  i ostvarenih prihoda, te misli da je to zabrinjavajuće.

Gospođa Božičević obrazlaže da je plan na nivou cijele godine, a realizacija ovisi o prilivu sredstava pa tako i realizacija rashoda. Zbog toga se usklađenja vrše rebalansom.

 

Na poziv predsjednika glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za razdoblje od 01.01.- 30.06.2010. godine

 

Gospođa Božičević Zdenka sjednicu napušta u  17,25 sati

 

TOČKA 2.  Zaključak o prihvaćanju prijedloga TZ Općine Rakovica za promjenu boravišne pristojbe za  2011. godinu

 

Pisane materijale za ovu točku vijećnici su dobili, a predsjednik poziva predstavnicu TZ gospođu BlaženkuHodak da obrazloži prijedlog što  ona i čini navodeći da se radi o usklađenju sa Zakonom o boravišnoj pristojbi te da su naselja Općine Rakovica raspoređena u tri turistička razreda.,

Nakon obrazloženja   predsjednik otvara raspravu

 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Zoran Luketić, Željko Župan, Ivan Vuković, Dragan Smolčić, Ante Palin, Blanka Pavlić te zamjenik načelnika Marinko Hodak koji su  mišljenja  da  broj noćenja nije mjerilo za visinu boravišne pristojbe.  Treba se fokusirati na lokaciju iznajmljivača,  infrastrukturu mjesta. Primijetili su da je do sada po visini boravišne pristojbe  Selište Drežničko bilo privilegirano, što nije u redu. Najveći dio ostvarenih noćenja je kod obrtnika, a oni nisu u ovom sustavu plaćanja boravišne pristojbe. Zanimalo ih je  kako se rapoređuje prihod od boravišne pritojbe, te tko plaća paušalno, a tko po broju noćenja. Smatraju da će doći do pobune i problema ukoliko se nekim mjestima smanji pristojba te da će mnogi iznajmljivači pribjeći ne prijavljivanju gostiju.  Uglavnom su mišljenja da bi visina boravnšne pristojbe tebala biti ista za sva naselja osim zaista udaljenih (Lipovac i Lipovča), a u njima ima malo iznajmivača.

Na sva pitanja odgovorila je gospođa Blaženka Hodak, a na poziv predsjednika donosi se

 

Zaključak:  Sa 10  GLASOVA  ZA i  2 SUZDRŽANA   glasa  prihvaća se prijedlog TZ Općine za promjenu boravišne pristojbe za 2011. godinu. Isto tako naći mogućnost smanjivanja iste za naselja Lipovac i Lipovača.

     

 Gospođa Blaženka Hodak  napušta sjednicu  u 17,45 sati

 

TOČKA 3. Zaključak o pokretanju postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Spelekom d.o.o.

 

Predsjednik Luketić poziva tajnika Kristijana Bitunjca da obrazloži ovu točku, što isti i čini  navodeći da se zbog zakonskih odredbi sadašnje društvo Spelekom ne može  baviti javnom vodoopskrbom i odvodnjom i ostalim  komunalnim  uslugama kao do sada. Potrebno je društvo ili odvojiti ili  usluge dodjeliti nekom dugom. Za provođenje je rok do 3 godine pa je ovo za sada  samo upoznavanje vijećnika.

Na poziv predsjednika direktor Spelekoma gospodin Cindrić iznosi svoje mišljenje i navodi da vodoopskrba i odvodnja ne spadaju u komunalne poslove, ali je bilo lakše kada je sve to radila jedna firma. Postavili su firmu na noge i zaista dobro rade, poznaju problematiku na terenu,mobilni su i pravovremeno rješavaju sve probleme.Za sada nema neki generalni stav, ali je svjestan da će u početnom razdoblju biti  dosta poteškoća. Do sada su dobro funkcionirali.

Predlaže da u ovom prijelaznom razdoblju od 2 do 3 godine sve ostane po starom.  Vidjet će se što će drugi učiniti. Do sada nisu dobili neka značajnija sredstva od Hvatskih voda, a boji se da ni ubuduće toga neće biti, najviše je uložila Općina. Ne treba izletavati među prvima. Sve je ovo za sada informativno da se možemo pripremiti.

            Nakon rečenog slijedi rasprava u kojoj su učestvovali vijećnici  Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Željko Župan i Zoran Luketić koji su zadovoljni što se odmah sada ne treba donijeti oduka već treba vidjeti što će biti dalje. Treba vidjeti što je sa glavnim vodovodom od  Saborskog, da li ćemo se moći vezati sa Plitvičkim jezerima? Spelekom dobro posluje i teško je prihvatiti da sada netko drugi dođe upravljati dotokom vode, a  koji o tome puno manje znade. Predlažu da se razmisli o osivanju sestrinske firme. U svakom slučaju treba  se voditi računa da kada se Spelekom  odvoji , da  usluge obavljaju naše fime (sa našim ljudim), a ne posao prepustiti nekom drugom (Slunju, Korenici...) Prijedlog je da se poslovi odrađuju sa istim ljudima.

Tajnik Bitunjac navodi da zakonski moraju biti dva poduzeća, a kako će ona surađivati to je na njima da odluče.

Nakon rasprave na  poziv predsjednika glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Odbija se prijedlog Zaključka te se prima na znanje potreba pokretanja  postupka odvajanja s osnivanjem trgovačkog društva Sepelekom d.o.o.

 

TOČKA 4. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine

 

Vijećnici su Izvješće dobili sa materijalima pa predsjednik otvara raspravu o istom, navodeći da kako načelnik nije prisutan, neće moći dobiti odgovore na svoja pitanja.

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković navodeći da  nema posebnih primjedbi, ali se  vidi kako fali Strategija razvoja pa sve stoji na mjestu iako bi se moglo krenuti.Više su navedene smjernice  i želje, a za ostvarenje moramo imati dobar Prostorni plan, Stretegiju i složnost.

Vijećnik Anđelko Novosel navodi da je po pitanju pročistača mnogo toga izostavljeno. Vrijeđaju se ljudi koji su bili protiv što nije dobro. Nije obrazloženo da je bila inicijativa da se ide prema predpristupnim fondovima. Napravljen je fizilibiti sutudij, da li ga je netko pročitao?  Moramo biti svjesni da Hrvatske vode nisu baš netko tko nam pridonosi. Pitanje je  tko će dati „amen“ za ovakav projekt, iako se to stalno traži.  On je osobno bio diskreditiran  iako je želio pomoći.

Vijećnik Milan Pavlićić misli  da načelnik nije trebao izvještavati na ovakav način i bit će suzdržan.

Vijećnik Ante Palian je mišljenja da je bolje da se  govori o prijektima koji su u tijeku. Ovdje su iznesene želje. Trebalo je biti sažetije i konkretnije.

Vijećnik Zoran Luketić navodi da je jasno da je lokacija pročišćivača sporna i da o tome sada ne treba  raspravljati.  Dobro je da je navedeno što se sve planirana, da su vijećnici upoznati,  jer se sve po malo ostvaruje.

Zamjenik načelnik Marinko Hodak napominje da bi bilo bolje da je načelnik nazočan jer bi mogao dati obrazloženja, znade da je izvješće opširno, ali misli da je dobro da se kaže što se planira, odnosno što bi bilo poželjno.

Tajnik Bitunjac navodi da je načelnik u skladu sa zakonom i Statutom morao podnijeti izvješće o radu, pa se ne može čekati povratak načelnika iz bolnice.

 

            Zaključak: Prihvaća se izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Rakovica za razdoblje siječanj-lipanj 2010. godine sa 7 glasova ZA, 1 Protiv i 4 suzdržana.

 

 TOČKA 5. Mišljenje o smjernicama za funkcionalnu decentralizaciju i teritorijalni  preustroj

 

Vijećnici su materijal za ovu točku dobili uz poziv, ali poziva tajnika Bitunjca da vijećnike konkretnije upozna sa temom.

Tajnik kratko navodi da se reforma lokalne samouprave očekuje do 2013. godine, a u tom razdoblju će se istraživati stavovi  i mišljenja pa tako treba vidjeti i  mišljene  građana naše Općine.

Vijećnici kao predstavnici građana trebaju prikupiti njihova mišljenja da se vidi potrebe postojanja općine i  da li se treba boriti za opstanak iste.

Ovo je za sada informativno, ali je jako važno za daljnje postupke.

 

Rasprava:

U raspravi su učestvovali vijećnici Ivan Vuković, Blanka Pavlić, Zoran Luketić, Zoran  Poznan,  Ante Palian, Milan Pavličić,  Anđelko Novosel, Marinko Hodak. Svi se slažu da je dobro da su vijećnici upoznati o tome što je potrebno uraditi odnosno da snime stanje i mišljenje građana o opstanku Općine ili pripajanju nekom drugom. Kako općina financijski može opstati najbolje je da se za istu bori. Ne smijemo ići linijom da ne možemo opstati već istaknuti naše prednosti i resurse. Dobar preduvjet opstanka je nastojanje načelnika da regionalni vodovod ima sjedište u Rakovici kao i mogućnost osnivanja Parka prirode.

 Prijedlog je da bi u slučaju spajanja JLS bilo bolje da se povežemo za Plitvičkim jezerima i Saborskim nego sa Slunjem. U svemu je jako važan i demografski kriterij. Nije zanemariva ni činjenica da će, u slučaju spajanja općine postati Mjesni odbori. Naša općina bi svakako bila na rubnim područjima i bili bismo zapostavljeni. Stoga je važno boriti se za opstanak općine u čemu je važno da imamo dobru Strategiju razvoja kao i konsenzus svih stranaka.

Tajnik Bitunjac je pojasnio da će se o tome odlučivati referendumom.

 

TOČKA 6. Odluka o koeficijenitma za obračun plaća službenika i namještenika

 

            Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a predsjednik poziva tajnika Bitunjca da isto obrazloži. Tajnik pojašnjava sa se radi o usklađivanju sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi  i da nema većih razlika – povećanja plaća u odnosu na dosadašnje.

U raspravi je Vijećnik Ivan Vuković pitao da li se poštuje kvota  za plaće od od 20 % vlastitih prihoda na što mu je potvrdno odovoreno.

Nakon rasprave glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

 

TOČKA 7. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje  zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže da zbog poštovanja Zakona o  sukobu interesa član Upravnog vijeća Javne ustanove ne može biti načelnik Općine gospodin Franjković  pa predlaže da se izabere novi član i to gospodin Zoran Luketić što se glasovanjem i potvrđuje

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjeni Oluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Općine Rakovica

 

TOČKA 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje  siječanj-lipanj 2010

 

            Vijećnici su Izvješće JUO dobili sa materijalima i iz istog je vidljivo da sredstava rezervi u razdoblju siječanj – lipanj 2010. nisu korištena pa se glasovanjem donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje  siječanj-lipanj 2010

 

TOČKA 9. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac obrazlaže ovu točku, a kako se nitko nije javio za raspravu, osim napomena vijećnika Ivana Vukovića da je u članku 4. i 5 vjerojatno greškom napisano „gradsko vijeće“, a ne „općinsko vijeće“,  glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno  / sa 12 glasova ZA/ o prihvaća se Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Rakovica

 

  • Vijećnička pitanja i prijelozi 

Predsjednik navodi da će se na pitanja  za načelnika odgovoriti pismeno, obzirom da načenik nije nazočan ovoj sjednici

Tajnik Bitunjac prenosi odgovore na pitanja sa prethodne sjednice pa vijećniku Zoranu Poznanu odgovara da se cesta u Novoj Kršlji popravlja u okviru redovnog održavanja,

Vijećnka Marijana Hodaka obavještava da jeo stanju i potrebi popravka bankina u Čatrnji obaviještena  komunalna reradrica koja će  snimiti stanje. Što se tiče autobusne stanice u Lipovači, djelatnici javnih radova su je obnovili.

 

1.  Vijećnica Blanka Pavlić  daje prijedlog projedlog da se za neku od slijedećih sjednica razmotri mogućnost pripreme točke dnevnog reda u kojoj bi se raspravljalo o mogućnosti  osnivanja parka prirode  na području oko Baraćavih Spilja. Možda bi trebalo pozvati i koju stručnu osobu da dade mišljenje o tome.

Isto tako navodi da na cesti kroz naselje Jelov Klanac ima rupa koje bi trebalo sanirati prije zime.

 

2. Vijećnik Ivan Vuković  prijedlaže da se Zapisnici sa sjednica Općinskog vijeća stava na internet stranicu  Općine kako bi se građani upoznali sa radom Vijeća. 

Također predlaže, odnosno u ime građana Grabovca traži da se na  općinskoj cesti kroz naselje Grabovac uspori promet (postaviti znak ograničenja brzine) jer vozila kroz naseljeno mjesto prometuju

velikom brzinom pa se lako mogu desiti nezgode.

Isto tako misli da bi u prostorijama Općine (barem u  vijećnici) trebala biti slika aktualnog predsjednika Josipovića.

 

3.  Vijećnik Dragan Smolčić  navodi da se  u naselju Korita sa sporednih puteva nanosi blato  i voda na glavnu cestu kroz naselje. Neka Spelekom skrene vodu.

 

4.  Vijećnik Damir Krizmanić – primjećuje da uz glavu cestu kroz Dubravu prema Vaganačkom mostu ima mnogo smeća i olupina vozila. Putnici prema Bosni se zaustavljaju i za sobom ostavljaju nered koji nagrđuje okoliš. Tko to treba riješiti?  Vezano iz isto vijećnik Ivan Vuković predlaže da se vidi mogućnost da se to riješi u okviru Javnih radova.

 

Vijećnik Damir Krizmanić napušta sjednicu u 19,30 sati.  

 

5.  Vijećnik  Marijan Hodak  predlaže da se ispred parkirališta trgovine u Rakovici postave vaze sa cvijećem da se na parkira ispored samog izlaza jer je nepregledno.

 

6. Vijećnik Zoran Poznan  primjećuje da je i  izlaz od Lipovče na glavnu cestu prema Drežniku  (lijeva strana) također nepregledan, a vijećnik Milan Pavličić navodi da je ista situaciju i kod pilane u Drežniku

 

  • Usvajanje zapisnika s 15 . sjednice

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik poziva da se vijećnici očituju o istom,  a kako nitko nije imao primjedbi glasovanjem se donosi slijedeći

Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA/  se usvaja se zapisnik s 15.  sjednice Općinskog vijeća

Kako je dnevni red iscrpljen, a vijećnici nisu  ništa dodali vijeće završava sa radom u 19,45 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec. 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj