Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

18. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 22.12.2010. godine, u vijećnici Općine Rakovica s početkom rada u 11,00 sati.

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan  Smolčić, Marijan Hodak, Željko Župan,  Milan Bićanić, Damir Krizmanić, Milan Pavličić, Blanka Pavlić, Ivan Vuković, Zoran Poznan, Anđelko Novosel i  Ante Palian 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, općinski načelnik, Kristijan Bitunjac, tajnik Općine Rakovica, Vesna Rastovac, v.d. pročelnica JUO,  Zdenka Božičević  i Slavica Vuković,  referentice u JUO, te  Michel Turkalj, predsjednik Nogometnog kluba“ Eugen Kvaternik“

                           

Zapisnik o radu sjednice vodi Slavica Vuković.

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao da je  na početku  sjednice nazočno 11 vijećnika (vijećnik Damir Krizmanić obavijestio da će kasniti - dolazi u 11,30  sati), te da  Vijeće može početi  sa radom i donositi valjane odluke

            U nastavku sjednice Predsjednik Luketić predlaže dnevni red  sa kojim su vijećnici upoznati kroz dostavljene materijale uz prijedlog da se najprije odradi prva točka dnevnog reda, kako predstavnik Nogometnog kluba ne bi dugo čekao na točku zbog koje je nazočan, pa   bi dnevni red bio slijedeći

 1. NK  „ Eugen Kvaternik“  - financiranje redovnog rada kluba
 • Vijećnička pitanja i prijedlozi
 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu
 2. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

      4 .   Proračun Općine Rakovica za 2011. godinu ( Plan razvojnih programa)

      5.    Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu

      6     Odluka o  utvrđivanju područja za petogodišnji program za novu katastarsku izmjeru na

             području Općine Rakovica

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju          

       komunalnih  djelatnosti u 2010. godini

8       Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     

              infrastrukture za period 2010. godine

9.   Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za  2010. 

      godinu

 1. Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.
 2. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trg. društva Razvojna agencija Karlovačke županije
 3. Zaključak o postavljanju prometne signalizacije
 4. Zaključak o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara
 5. Odluka o izmjenama plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu
 6. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za kupnju građevinskog zemljišta
 7. Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska  i pokretnih naprava
 8. Rješenje o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Predloženi dnevni red se jednoglasno / sa 11 glasova ZA/ prihvaća.

 

TOČKA 1. NK „Eugen Kvaternik“ Rakovica – financiranje redovnog rada kluba

     

Inicijativa za ovu točku dnevnog reda je došla od Nogometnog kluba „Eugen Kvaterniki“ pa  predsjednik poziva gospodina Michela Turkalja, predsjednika NK da obrazloži zahtjeve i potrebe kluba.

Mihchel Turkalj pozdravlja sve nazočne, zatim navodi da Klub radi sa velikim teškoćama zbog nedostatka financijskih sredstava, te vijećnicima dostavlja pregled godišnjih troškova koji se kreću oko cca. 47.000,00 kuna. Glavni izvor prihoda su donacije Općine, dok donacije od drugih subjekata uopće ne dobivaju iako iste uporno traže (poslali su desetak zamolbi).

Bili su i suspendirani jer zbog nedostatka sredstava nisu plati  jednu utakmicu, a i za suspenziju su dobili kaznu (700,00 kuna).

Dosadašnja sredstva  iako su značajna, ipak su nedostatna. Jako teško bi se pokrili i sa  30 -  35  tis. kuna, ali samo  ako ne bi kupovali nikakvu opremu (lopte i dresove).

Za iduću sezonu bi trebalo prijaviti ekipu, ali moraju znati da li će biti sredstava.

Športaši, isto kao i druge Udruge,  promoviraju Općinu i misli da bi se morala pronaći  sredstva da im se omogući normalan rad. Zamoljava da i Općina pomogne u pronalaženju donatora.

 

Nakon izlaganja gosp. Turkalja, predsjednik otvara raspravu

 

Vijećnica Blanka Pavlić pita da li neka županijska ili državna organizacija može osigurati sredstva za rad kluba te da li Općina to može tražiti u ime kluba,  to bi imalo veću težinu. Ima saznanje da država to spušta na niže razine pa treba zatražiti ta sredstva.

Nadovezujući se na razmišljanje vijećnice Pavlić, gospodin Turkalj ponovo naglašava da svi na višim razinama  kojima su se obraćali  mnogo obećavaju i lijepo govore, osobito kada su izbori (kao sada za predsjednika HNS-a). Traže  da se pošalju zahtjevi, ali kada se pošalju onda nitko na njih ne reagira. 

 

Vijećnik Ivan Vuković ističe da  poznaje problematiku kluba i zna da  klub  ne može probleme riješiti sam već  to zahtjeva pomoć i brigu Općine. Uvijek je bilo problema sa financiranjem, donatora nema i Općina je ta koja mora  snositi najveći teret. Točno je da svi obećavaju, ali kada treba izvršiti nitko ne reagira (dobili su samo 5 tis. kuna od HNS-a). Čudi se kako je klub uopće do sada i opstao, a  gosp. Turkalj obavještava da na  žiro računu kluba ima samo 200,00 kuna dok je obveza prema Savezu oko  4 tis. kuna, na što vijećnik Vuković predlaže da se i taj iznos doda na potraživanja od Općine. Sredstva u svakom slučaju treba iznaći. Zbog toga predlaže da dio sredstva izdvoji i Spelekom d.o.o. jer je upoznat da imaju nešto rezervnih sredstava pa treba razgovarati sa direktorom.

 

Vijećnik Dragan Smolčić napominje da Općina ne može biti jedini  izvor sredstava za  klub. Imamo dosta ugostitelja i obrtnika, bilo bi dobro da  igrači za njih nose reklame te da ih oni sponzoriraju. Pojedini se slikaju uz klub, ali ne daju donacija, na što gospodin Turkalj navodi da na njihove zahtjeve odgovaraju da im je dosta davanja donacija za lovce, općinu, branitelje i  druge.

 

Načelnik  Franjković navodi da je dobro što je gosp. Turkalj imao hrabrosti i došao na Vijeće sa problemom, tako je bilo i sa DVD-om Rakovica, KUD - om.

Navodi sa Općina prati rad i rezultate svih udruga. Nogometaši dosta rade, ali nema puno rezultata.  Žalosno je da nema donacija i da je Općina jedini financijer kluba. Mišljenja je da i članovi kluba moraju dati svoje doprinose. Općina ima ograničene prihode pa tako mora pomno pratiti i rashode.

Općina daje i za infrastrukturu - za igrališta, dvoranu i drugo.

Isto tako upoznaje vijećnike da je Općina Rakovica  u samom vrhu, na nivou države,  po davanjima za udruge civilnog društva.

Nadovezujući se na mišljenje načelnika gospodin Turkalj navodi da su rezultati loši jer klub radi u lošim uvjetima. Imaju stare lopte. Uspoređuje i NK Plitvice koji je jači klub, a nemaju nikakve rezultate, ali su prevukli ljude iz našeg kluba jer imaju bolje uvjete (dresove, lopte, održavanje istih), a isto je tako i sa klubom iz Slunja. Smatra se da je djelovanje u klubu rekreacija, ali nije. Treba se odrediti neki cilj (npr. ulazak u I županijsku ligu). Djeca koja su napravila značajne rezultate će se uvoditi u seniorski sastav i oni moraju imati uvjete za nastavak dobrih rezultata.

 

Vijećnik Željko Župan izražava bojazan da bi se ovakva situacija kakva je sada sa Nogometnim klubom mogla prenijeti i na druge Udruge. Što se tiče sporta, razgovaralo se da svi klubovi  dođu pod jednu „kapu“. Bolje da bude sve Športsko društvo ili zajednica, onda bi bilo lakše raspolagati sredstvima  nego da svatko dobije po malo, odnosno mogla bi se  raspoređivati sredstva kako kome treba, ali i  prema rezultatima. NK sa ovim sredstvima ne može opstati. Športsko društvo će probati  riješiti  4. tis. kuna za licencu trenera.

 

Vijećnik Ante Palian navodi da ne treba očekivati novce sa strane, a pitanje je da li Općina može pratiti rad  jer niti donatori, niti županija, niti sportski savezi to neće moći.

Mi ističemo svoje rezultate u turizmu pa se svi „vade“ na to i smatraju da nam ne trebaju  sredstva.

Moramo odlučiti da li možemo poduprijeti rad kluba. Ovo su realni troškovi. To su naša djeca i treba podupirati njihov rad preko bilo koje udruge. Što se god ide dalje – naprijed  to povećava troškove. Misli da Općina  može pratiti rad ovog kluba. Možda je ovo krizno razdoblje, ali ako se situacija popravi bit će nam žao ako se  klub ili neko društvo ugasi. Ujedno pita da li dio  poreza može ići za financiranje kluba.

 

Vijećnik Zoran Poznan  nadovezujući se na raspravu vijećnika Paliana i vijećnice Pavlić navodi da je   HNS ustrojen tako da ne brine za male klubove, pa se oni gase ako ih ne mogu financirati  općine ili gradovi s njihova područja. Vjeruje  da niti jedan  naš vijećnik to neće podržati.

 

Predsjednik vijeća Zoran Luketić navodi da je sada osnovano mnogo  udruga kako sportskih tako i drugih i normalno je da su sredstva za iste manja nego prije dok ih je bilo manje. Ne vjeruje da nitko neće dati donacije. Treba biti uporan i tažiti, angažirati se, a ne samo gledati na Općinu. Ona ima mnogo kapitalnih izdataka. Svi  smo dobili proračun pa  ćemo kod usvajanja moći predložiti kome uzeti, kome dati.

Neka se ovo izvješće predsjednika kluba primi na znanje pa ćemo vidjeti kako to posložiti u proračunu.

Nadovezujući se na zaključak predsjednika, a u svezi kapitalnih ulaganja vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da nam nikakva infrastruktura (vodovod, deponije, zgrade i dr.) neće biti potrebna, ako ne budemo imali ljudi, stanovništva, osobito mladog.  Treba im osigurati i druge uvjete za život. Neka se iznađu neka dodatna sredstva za klub, a klub neka upornije traži donacije, pa ako ih dobije neće  trebati  sva sredstva  predviđena u  proračunu te će se ona onda moći preraspodijeliti

 

Predsjednik kluba gospodin Michel Turkalj zahvaljuje što su ga vijećnici saslušali i što imaju razumijevanja za probleme. On sve ovo radi zbog  dobrobiti djece. Što se tiče donacija može naknadno dostaviti podatke, ali ponavlja da  ove godine nisu naišli na razumijevanje osim kod TZ.

 

Vijećnici su problematiku rada Nogometnog kluba primili na znanje i gospodin Turkalj  napušta sjednicu u 12,10 sati.

 

Vijeća nastavlja sa radom

 

 • Vijećnička  pitanjima i prijedlozi

1. Vijećnica Blanka Pavlić, kao i mnogi stanovnici te turisti putnici, izražava ogorčenje zbog  parodoksalne situacije da iz naše Općine imamo  samo tri autobusne linije. Na autobusnim stanicama  redovno staju samo autobusi Autoprometa Slunj, dok ostali uopće ne staju ili staju neredovno- samo ponekad, ako ima koji putnik za izići. To se mora hitno promijeniti osobito jer  smo turističko mjesto,  gosti nam ne mogu doći, niti otići, a  problem je i domaćem stanovništvu. Ima saznanje da u Ministarstvu prometa imaju registrirane naše  stanice, ali ih ne žele aktivirati. Ako ne može drugačije, neka bude samo jedna autobusna stanica na području Općine, ali neka na njoj staju svi autobusi.  Stoga pita da li načelnik ili Općinsko vijeće mogu nešto poduzeti?

Načelnik odgovara da jeovaj problem  pokušao riješiti prije četiri godine, ali ništa nije mogao postići. Županija drži stranu domaćim prijevoznicima odnosno ona im daje koncesiju. Ideja da se obratimo direktno Ministarstvu prometa je dobra pa će uputiti takav zahtjev.

 

2. Vijećnik Ante Palian izražava negodovanje što nitko od predstavnika Općine nije 12.11.2010. godine bio nazočan u  Saborskom  kada su obilježavali  Dan  pada Saborskog. On je bio nazočan i bilo mu je neugodno jer nije bilo predstavnika Općine. Zna da je  načelnik je bio bolestan, ali  je trebao doći neki drugi predstavnik. Također postavlja pitanje kada ćemo vidjeti prvi stroj na deponiji?

 

Načelnik navodi da je on svake godine nazočan u Saborskom i ispričava se što je ove godine    propustio  poslati predstavnika, obzirom je bio spriječen da osobno prisustvuje.

Što se tiče radova na deponiji navodi da je izabrani  izvoditelj, firma  Werkos iz Osijeka koja je bila na deponiji, nešto su počeli raditi, ali su prestali. Ima propusta u projektu, ali je i izvođač ponudio niske cijene kojima ne može  pokriti troškove i po kojima je gubitnik, pa se  sada  pokušava  izvući iz posla. Sve prate nadzorni inženjeri i nećemo dati da se „izvuče“. Ići ćemo za novim zahtjevom prema Fondu za pokriće povećanih troškova odnosno  za dodatna sredstva, a ako ne uspijemo podmirit će ih Općina sama, ali radovi će ići. Radi se od dodatnom trošku od cca 400 tis. kuna.

 

Na rečeno vijećnik Palian izražava bojazan da opet od svega  neće biti ništa. Izvođača treba  pritisnuti, a nas se  ne tiču njihove cijene. Oni su ih ponudili i neka rade. Stvaramo dojam da se nešto radi, a zapravo smo opet na mrtvoj točki. Smeće se opet gomila i ništa se ne radi. Stanovništvo će praviti probleme ako se nešto ne riješi i radovi ne počnu. Mještani Oštarskih Stanova su  pristali  na deponiju u njihovom naselju,  ali se postojeća deponija  mora sanirati. Ljudi su već opsjednuti smećem i ogorčeni i ne  žele više čekati. Okrenimo se deponiji, ostavimo  planove za Poduzetničku zonu, sada je deponija mnogo važnija.

 

3. Predsjednik Zoran Luketić poziva se na podatak o sve većem broju gostiju u Oštarskim Stanovima pa je i zbog toga hitno potrebno riješiti i problem deponije, pa pita tajnika Bitunjca kakve su pravne mogućnosti da se riješi problem sa izvođačem?

 

Tajnik Bitunjac odgovara da odmah ne može reći što se može poduzeti jer mora bolje proučiti problematiku. Nadzorni inženjer  je glavni za sve što se tiče radova, a on smatra da to nisu jako veliki problemi kako tvrdi izvođač. Problem je u projektu - geodetska podloga  je napravljena loše tvrdi projektant. Ne zna da li će se  problem rješavati tužbom.

 

4. Vijećnik Ivan Vuković  ponovo upozorava da  vijećnici nisu dobili zapisnik sa skupštine Spelekoma iako je to više puta tražio, pa pita kako natjerati direktora Spelekoma  da to dostavi?

Tajnika Bitunjca pita, da li on  kao vijećnik i kao građanin, ukoliko primijeti da su mijenjane Odluke koje je donijelo Vijeće, na to mora i može upozoriti ili nešto ilegalno treba zataškati? 

 

Tajnik Bitunjac ponovno upozorava da se njemu ne postavljaju pitanja jer nije izvršno tijelo, ali će odgovoriti te navodi da Odluke vijeća nitko ne mijenja i sve su objavljene u Glasniku Karlovačke županije, a ukoliko gospodin Vuković ima nešto konkretno neka to iznese.

 

5. Vijećnik Milan Pavličić obzirom je kraj godine pita načelnika kakva je njegova ocjena poslovne  godine, što predviđa za iduću godinu te  da li je zadovoljan sa radom Općinskog vijeća.

 

Načelnik odgovara da ja zadovoljan, Vijeće konstruktivno prati rad Općine i bez obzira na probleme sve je provedeno dobro, odnosno onako kako se moglo. Prihodi nisu onoliki koliko  se planiralo i to je osjetan problem (iznenađujuće je i žalosno da ima uglednih poduzetnika koji nisu uplatili poreze, a zbog  zastare se ne mogu naplatiti).

 

6. Ponovo se javljajući Vijećnica Blanka Pavlić pita da li se može Županijskoj upravi za ceste uputiti dopis da se sanira i asfaltira  cesta od Jelovog Klanca do Močila. Isto tako pita  da li se za sanaciju ceste mogu upotrijebiti sredstva koja se uplaćuju u proračun Općine, a odnose se na doprinos koji plaćaju  privatnici koji izvlače drvni sortiment.

Također u ime mještana pita  zašto  se ove godine nisu mogli kupiti borovi u Šumariji?

 

Što se tiče sanacije ceste, načelnik odgovara da se može poslati dopis ŽUC-u, a za borove informaciju   možemo zatražiti u Šumariji.

 

 • Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća

 

Vijećnici su zapisnik dobili sa materijalima, a kako nitko nije imao primjedbi glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim glasom usvaja se zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća 

 

 

TOČKA 2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica  za 2010. godinu

 

            Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna te amandmane načelnika Općine vijećnici su dobili sa materijalima pa predsjednik zamoljava pročelnicu Rastovac da isto obrazloži.

Gospođa Rastovac  obrazlaže da su  izmjene  i dopune potrebne zbog razlika u planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima i sada pred kraj poslovne godine imaju se najrealniji  pokazatelji  te je isti potrebno uskladiti sa do sada planiranim. Proračun je prikazan  na trećoj razini. Smanjen je za 46% (uglavnom zbog problema sa deponijom jer situacija  neće biti plaćena u ovoj godini, a tu je i plan za  Poduzetničku zonu, jer smo još uvijek na rezervnoj listi za sredstva EU i očekujemo rezultate, ali radova neće biti pa smo smanjili sredstva). Dostavljene amandmane  objašnjava gospođa Zdenka Božičević.

Nakon  obrazloženja predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnik Ivan Vuković pita zašto je donacija za rad političkih stranaka smanjena obzirom je  planirano  20 tisuća kuna, a sada je  predviđeno samo 5 tis. kuna.(Koliko je kojoj stranci uplaćeno dobio je  u izvješću odnosno odgovoru na vijećničko pitanje sa 17. sjednice, op.a.). Pita  tko je donio odluku da se to smanji, jer vijeće nije o tome raspravljalo.

 

Pročelnica Rastovac odgovara da je Odbor za financije i proračun pregledao prijedlog proračuna odnosno rebalansa i na njegovu inicijativu je donijeta odluku da se dio sredstava za donacije planiran za rad Političkih stranaka  prenese  na  naknade za rad Vijećnika  jer tamo nema dovoljno sredstava, a zakonska obveza za rad stanka je ispoštovana.  Kako je vijećnik Vuković i član Odbora upoznat je sa tom izmjenom. Vijeće o tome ne raspravlja već usvaja predloženi rebalans.

Vijećnik  Vuković  uviđa svoj previd i ispričava se, navodeći da je njemu vrlo važno da znade sa kojim sredstvima stranaka može raspolagati, na što pročelnica odgovara da će o visini sredstava dobiti obavijest kada se Proračun za 2011. godinu usvoji.

 

Kako se više nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa prihvaća se  Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

(vijećnik Damir Krizmanić nije bio nazočan glasovanju)

 

TOČKA 3. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o izvršenju proračuna Općine Rakovica za  2010. godinu

 

U skladu sa donesenom Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna za 2010. godinu potrebno je donijeti i izmjene o izvršenju proračuna, a prijedlog su vijećnici dobili sa materijalima pa predsjednik otvara raspravu  a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu, glasovanjem se donosi

Zaključak: Sa 8 glasova ZA i 3 SUŽDRŽANA glasa donosi se Odluka o izmjenama i dopunama  odluke o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu

(vijećnik  Damir Krizmanić nije nazočan  glasovanju)

 

 

TOČKA 4. Proračun Općine Rakovica za  2011. godinu

 

Prijedlog Proračuna  te predložene amandmane vijećnici su dobili sa materijalima pa predsjednik poziva   pročelnicu Rastovac da  obrazlaži prijedlog.

Pročelnica vijećnike upoznaje da su predloženim planom Proračuna prihodi i rashodi planiranu u iznosu od  12.947.980,00 kuna te da je se nastojalo da sve  bude što realnije.

Najveće investicije, odnosno rashodi, su planirani za sanaciju deponije  i Poduzetničku zonu.

Pojašnjava da je uz proračun dostavljen  i plan razvojnih programa, a gospođa Božičević obrazlaže predložene amandmane.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu.

 

Vijećnik Ante Palian  pita što će se dogoditi, ako ne dobijemo sredstva EU za Poduzetničku zonu, a  u proračunu su planirana i znatna vlastita - općinski sredstva  za to, a pročelnica odgovara da će se u tom slučaju napraviti rebalans i pojašnjava da smo dobili  500 tis. kuna  od Ministarstva i ta sredstva moramo potrošiti, a  ostala  će se preusmjeriti.

Nadovezujući se na  obrazloženje  vijećnik Palian  pita da li ta sredstva mogu upotrijebiti  za rušenje zgrade u centru mjesta.

Pročelnica odgovara da  sanacija – obnova zgrade ide preko ministarstva, a načelnik pojašnjava da je napravljen glavni projekt pa ulaže velik trud da obnova zgrade uđe u plan za 2011. godinu, bilo je problema sa vlasništvom odnosno sa Hrvatskim cestama, ali će se problem riješiti do raspisivanja natječaja. Bit će to višestambena zgrada sa cca 12 stanova, to je bio jedini način da se riješi ova ruševna zgrada.

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da se on o proračunu  već očitovao na Odboru za proračun i  financije. Zna da ima problema, ali misli da moramo biti fleksibilniji. Potrebno je imati  projekte da možemo tražiti sredstva, kako  nemamo strategiju razvoja  ne možemo praviti ni kvalitetne projekte. Boji se da od sredstava iz predpristupnih fondova neće biti velike koristi.  Ući će se u EU i tada moramo imati gotove projekte za nova sredstva, a u svemu kasnimo i na to se odnosi njegova kritika. Da bi imali projekte moramo imati i strategiju (što je sa izgradnjom  vrtića?).

Načelnik  navodi da se može  ići u  reviziju sadašnje strategije razvoja te istu dopuniti i poboljšati.  Što se tiče kandidature  imamo  poduzetničku zonu, regionalni vodovod, a što se tiče vrtića za isto trebamo imati studiju opravdanosti jer se radi o velikim troškovima i sredstvima i pitanje je da li to možemo pokriti. Vijećnik Vuković se slaže da na sredstva treba paziti, ali se boji, da u slučaju ne razvijanja Općine, možemo doći u situaciju da se ona ukine. Doći će netko drugi i preuzeti naše dugove. Misli da je bolje da se i zadužimo, jer se to može kasnije riješiti, ali se mora što više investirati 

 

Kako se nitko više nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Sa 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Proračun Općine Rakovica za 2011. godinu

 

TOČKA 5. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za  2011. godinu

 

Na temelju donesenog Proračuna za  2011. godinu potrebno je donijeti i Odluku o izvršenju istog, a prijedlog iste vijećnici su dobili, a na poziv predsjednik pročelnica Rastovac kratko obrazlaže i ovu točku, a u otvorenoj raspravi predsjednik Luketić upozorava na  isplatu sredstva za donacije  (osobito kultura i šport) koja se isplaćuju  tromjesečno i to za provo tromjesečje bez zahtjeva, a za ostala tromjesečja na temelju zahtjeva i uz izvještaj o utrošenim prethodno doznačenim sredstvima

Kako se više nitko nije javio glasovanjem se donosi slijedeći,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 11 glasova ZA – jedan vijećnik odsutan kod glasovanja/  donosi se Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2011. godinu.

 

Gospođa Zdenka Božičević napušta sjednicu u 13,10 sati   

 

 

 TOČKA 6. Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za novu katastarsku izmjeru na području Općine Rakovica  

 

            Prijedlog  ove  Odluke i amandmane vijećnici su dobili, pa predsjednik poziva tajnika Bitunjca da isto obrazloži. Tajnik pojašnjava potrebu donošenja ove odluke odnosno potrebu za novom katastarskom izmjerom. Isto tako objašnjava da je karta koju su vijećnici dobili neposredno prije sjednice stigla danas i iz iste se vidi koje bi se područje obuhvatilo izmjerom. Prijedlog je bio da se izmjera izvrši samo oko naseljenih mjesta, ali geodeti predlažu da to bude cijelo područje katastarske općine jer su troškovi neznatno veći, a poslovi su kvalitetniji.

Nakon obrazloženja slijedi rasprava

               

Vijećnik Zoran Luketić  pita što se misli kada se u članku 4. navodi da će se financiranje osigurati, između ostalih i od  fizičkih  i pravnih  osoba?

Tajnik  Bitunjac odgovara da ukoliko Općina ne može osigurati sva sredstva za izmjeru, predstavničko tijelo može donijeti odluku da u financiranju učestvuju i pravne i fizičke osobe koje su  nositelji prava na nekretninama.

Načelnik Franjković pojašnjava da je katastar gorući problem koji hitno treba riješiti. Država ne daje sredstva, a izmjera  košta oko  3 mil. kuna. Općina toliko nema, ali će probati tražiti sredstva, a cijeli program raspodijeliti na razdoblje od 5 godina. Sada bi možda mogli isfinancirati  izmjeru za 1200 ha,

ali geodeti predlažu cijelo područje. Bolje je da uđemo u posao, te se nada da ćemo uspjeti to realizirati i  da će i ljudi prepoznati dobre namjere.  Plaćat ćemo kako budemo mogli.

 

Vijećnik Milan Pavličić, gledajući predloženu kartu,  pita dali se ukida KO Sadilovac, na što tajnik odgovara da ne, već se samo jedan dio pripaja KO Drežniku radi situacije na terenu.

 

Vijećnik Ivan Vuković se  slaže da se ide u posao i pita  da li se mogu  preko Vlade tražiti sredstva iz EU, na što načelnik ogovara da nema naznaka za takvu mogućnost jer je već pitao za to. A nadovezujući se na to tajnik Bitunjac pojašnjava da bi se takvim sredstvima pokrilo malo troškova, obzirom da naše zemljišne knjige nisu sređene kao u Europi.

 

Nakon raspraveglasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji programa za novu katastarsku izmjeru na području Općine Rakovica

 

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture  i obavljanju komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu donošenja ovih izmjena, pojašnjavajući da se radi o usklađenju sa  Proračunom Općine, odnosno sa potrebama i mogućnostima realizacije  i naglašava da će se u predloženi Program još ugraditi izmjene koje su sada usvojene, a prema predloženim amandmanima.

Kako se nitko nije javio na otvorenu raspravu glasovanjem se donosi glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o  izmjenama i dopunamaPrograma održavanja komunalne infrastrukture i obavljanju komunalnih djelatnosti u 2010. godini

 

 

TOČKA 8. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

Pročelnica ponovo objašnjava da je i ova Odluka usklađenje sa već usvojenim rebalansom proračuna i da je slika stvarnog stanja i realizacije u ovaj godini, a prijedlog  koji  su vijećnici već dobili također će se dopuniti usvojenim amandmanima.

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu, a kako se za istu nitko nije javio glasovanjem se donosi slijedeći

 

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/  donosi se  Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

 

 

TOČKA 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

 

I ova Odluka je usklađenje sa stvarnim potrebama i realizacijom, odnosno usklađenje sa usvojenim rebalansom, a prijedlog su vijećnici već dobili, a na otvorenu raspravu se nitko nije javio pa se glasovanjem donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu

 

 

TOČKA 10. Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

            Prijedlog ove  Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik Bitunjac istu kratko obrazlaže, a načelnik  Franjković  napominje da ukoliko  rad agencije ne zadovoljava naše potrebe možemo odustati od članstva u istoj. Za njihov rad ćemo uz udjel plaćati samo  razliku do pune cijene usluge. Agencija već radi  razvojni plan Karlovačke županije, a Općina Rakovica je  poslala  25 projekata koji će oni uvrstiti u isti. Smatra da je dobro biti član Agencije.

 

Vijećnik Zoran Luketić pita  da li netko od JLS nije član, a tajnik ogovara da nije grad Ozalj.

 

Vijećnik Ivan Vuković  podržava  Agenciju i naše članstvo u njoj, ali pita da li možemo utjecati da u njoj radi netko sa našeg područja te predlaže  dio  razvojnih planova iz naše  strategije uvrstimo u  strategiju Agencije.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se  Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

 

TOČKA 11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trg. društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

Na poziv predsjednika tajnik Bitunjac kratko obrazlaže Društveni dogovor, prijedlog kojeg su vijećnici već dobili, navodeći da je isto vezano uz prethodnu točku odnosno da  dogovor uređuje  rad Razvojne agencije  i status članica.

 

Kako se nakon toga nitko nije javio na otvorenu raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Zaključak o prihvaćanju prijedloga Društvenog ugovora trg. društva  Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

 

TOČKA 12. Zaključak o postavljanju prometne signalizacije

 

Na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže potrebu postavljanja prometne signalizacije i to putokaza za naselja Lipovača i Nova Kršlja te svjetlosne signalizacije na pješačkom prijelazu u Rakovici, prijedlog Zaključka koji će se poslati Hrvatskim cestama, vijećnici su dobili, a na otvorenu raspravu  javljaju se:

 

Vijećnik Milan Pavličić podsjeća da je već pitao za postavljanje znaka na  izlazu sa ceste  iz Sadilovca  na glavnu cestu u Drežniku, na što tajnik Bitunjac odgovara da je o istom obavijestio komunalnu redaricu koja je poslala zahtjev Hrvatskim cestama, a oni su odgovorili da će to napraviti u  skladu sa  raspoloživim  sredstvima. To spada u njihovo redovno održavanje, pa im se može ponovo poslati dopis

 

Nadovezujući se na isto vijećnica Blanka Pavlić primjećuje da bi trebalo postaviti punu crtu u Turskoj dragi jer je i tu ulaz u naselje, a tajnik Bitunjac navodi da je za ovaj prijedlog trebalo dostaviti  amandmane obzirom je Zaključak već predložen i o njemu se sada odlučuje.

 

Nakon rasprave glasovanjem se donosi,

 

Zaključak:  sa  11 glasova ZA  i 1 SUZDRŽAN glas donosi se Zaključak o postavljanju prometne signalizacije

 

 

TOČKA 13. Zaključak o prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

 

Točku dnevnog reda obrazlaže tajnik Bitunjac navodeći da je to ažuriranje postojećeg plana – ugrađene su izmjene koje smo tražili, a na prijedlog DVD-ova i na isto su suglasnost dale  kompetentne institucije – u odnosu na prijašnji plan novost je vatrogasni dom u Drežnik Gradu te oprema i ljudstvo.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu u kojoj vijećnik Milan Pavličić podsjeća da je već prije Vijeće donijelo odluku da će članovi DVD-a i predstavnici Spelekoma obići izljeve – hidrante i vidjeti kakvo je stanje te ih osposobiti za upotrebu jer ih većina nije upotrebljiva. Nema nikakve povratne informacije da li je to izvršeno i zašto nije, ukoliko nije izvršeno.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi,

 

Zaključak:  Jednoglasno  / sa 12 glasova ZA/ donosi se Zaključak  prihvaćanju izmjena i dopuna Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

 

 

TOČKA 14. Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za  2010. godinu

 

Na poziv predsjednika tajnik Kristijan Bitunjac obrazlaže da je i ova izmjena Odluke također usklađenje sa usvojenim rebalansom i kako se nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave Općine Rakovica za 2010 godinu.

 

 

TOČKA 15. Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za kupnju građevinskog zemljišta

            Pročelnica Rastovac  navodi da se na natječaj za prodaju zemljišta o kojem odlučuje Općinsko vijeće javilo dvoje ponuditelja, isti udovoljavaju uvjetima iz natječaja te je  u skladu sa time i pripremljena Odluka o prodaji i vijećnici su je dobili uz materijale.

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu u kojoj je vijećnik Ivan Vuković primijetio da preko čestice 86/27 prolazi put pa pita kako će se to riješiti, na što pročelnica odgovara da će se čestica umanjiti za taj dio, ako se detaljnim snimanjem utvrdi da je tu zaista put, ili će se sklopiti Ugovor o pravu služnosti.

Nakon obrazloženja glasovanjem se donosi

Zaključak: Jednoglasno /sa 12 glasova ZA/ donosi se odluka o prodaji građevinskog zemljišta slijedećim ponuditeljima

1. Željko Šebalj, Grabovac 267 – čestice  67/19, 67/20, 67/21 i 67/27 ko Drežnik

2. Lidija Hodak Grabovac 200 -    čestica 86/27 ko Drežnik

 

TOČKA 16. Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

Tekst odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika pročelnica Rastovac obrazlaže istu napominjući da je ova Odluka osnova da bi se mogao pokrenuti bilo kakav postupak postavljanja pokretnih naprava i kioska.

Nadovezujući se na isto iznosi zahtjev vlasnika UGO „Gama“ koji je podnio zahtjev za postavljanje kioska neposredno uz svoj ugostiteljski objekt. Uz zahtjev je dostavio obrazloženje za lokaciju  na kojoj bi postavio kiosk, izgled, namjenu  te namjeru zapošljavanje  novih djelatnika.

Nakon obrazloženja predsjednik otvara raspravu

 

Vijećnik Ivan Vuković navodi da je dobro da netko hoće postaviti takav kiosk i poboljšati ugostiteljsku ponudu, a osobito je pohvalno ako će zaposliti nove ljude.

 

Vijećnik  Ante Palian pita zašto inzistira na drvenom objektu i misli da se to neće uklopiti na traženoj lokaciji, a nadovezujući se na pitanje, vijećnica Blanka Pavlić i vijećnik Željko Župan navode da Vijeće ne donosi odluku o tehničkim uvjetima već samo o lokaciji za postavljanje kioska, a sve ostalo je na nadležnim institucijama, na što pročelnica obavještava da se za tako male objekte ne ishodi lokacijska dozvola niti rješenje o građenju. Načelnik misli da bi Odlukom trebali odrediti da se sve mora arhitektonski uklopiti u postojeće stanje.

Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: SA 11 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava

 

 

TOČKA 17.  Rješenje o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednik obrazloženje ove točke daje tajnik Bitunjac navodeći da zbog odlaska dr. Borisa Bronića koji je bio član Stožera, treba imenovati novog člana, a isto tako se predlaže da u Stožeru bude član Crvenog križa Slunj te član Gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac.

Temeljem toga, a kako je u prijedlogu  Rješenja  već predviđeno  u Stožer za zaštitu i spašavanje predlažu se:

 1. Dr. Srba Sutarić, predstavnik Doma zdravlja Slunj
 2. Mirjana Puškarić, ravnateljica Crvenog križa  Slunj
 3. Zlatko Balaš, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac

 

Nakon prijedloga, načelnik pita da li se moraju imenovati osobe sa imenom i prezimenom, na što tajnik Bitunjac ogovara da moraju biti točno određene osobe kako se sa njima može kontaktirati u slučaju potrebe, a i svi njihovi podaci moraju se dostaviti Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, Područnom uredu u Karlovcu.

Nakon rečenog, a kako nije bilo drugih prijedloga donosi se

 

Zaključak; Jednoglasno /sa  12 glasova ZA/ donosi se Rješenje o izmjeni  i dopunama rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

 

Sjednica je  završila u 14,00 sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Slavica Vuković                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj