Top Panel
Utorak 14 Srp 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

1. sjednica (konstituirajuća) - zapisnik

Z  A  P  I  S  N  I  K

 Sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Rakovica održane dana 12. lipnja 2009. godine u Rakovici, u prostorijama općinske vijećnice Općine Rakovica, s početkom rada u 12,30 sati.

 

Sjednici je nazočno ukupno 11 vijećnika i to:

 

 1. Zoran Luketić,
 2. Dragan Smolčić,
 3. Milan Bićanić,
 4. Željko Župan,
 5. Damir Krizmanić,
 6. Marijan Hodak,
 7. Blanka Pavlić,
 8. Milan Pavličić,
 9. Ivan Vuković,
 10. Anđelko Novosel,
 11. Ante Palian.

 

 

Pored vijećnika sjednici su nazočni:

 

 1. Željko Spudić, dipl.iur., predstojnik Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, ovlašten za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice,
 2. Franjo Franjković, općinski načelnik Općine Rakovica,
 3. Marinko Hodak, dipl.ing.,zamjenik općinskog načelnika Općine Rakovica,
 4. Kristijan Bitunjac, dipl.iur, tajnik Općine Rakovica koji pomaže u pripremi radnih materijala i vodi zapisnik o radu sjednice.

 

Sjednicu je otvorio gospodin Spudić, pozdravio sve nazočne, sebe predstavio i pročitao Ovlaštenje za sazivanje i vođenje današnje sjednice te predložio već u pozivu utvrđen slijedeći

 

Dnevni  red:

 

-          Utvrđivanje kvoruma

 1. Izbor Mandatne komisije
 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

-          Utvrđivanje najstarijeg  člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedanje

-            sjednicom

 1. Svečana prisega članova Općinskog vijeća općine Rakovica
 2. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
 3. Izbor predsjednika Općinskog vijeća općine Rakovica
 4. Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

 

 

Po predloženom dnevnom redu gospodin Spudić otvorio je

 

r a s p r a v u

 

Nitko se nije javio za raspravu, nije bilo novih prijedloga niti primjedbi na dnevni red već je isti jednoglasno prihvaćen.

 

Utvrđivanje kvoruma

 

            Gospodin Spudić je utvrdio da je sjednici nazočno svih 11 vijećnika.

Utvrđuje da sjednica može početi sa radom i donositi valjane odluke.

 

Ad. 1.

 

      Izbor Mandatne komisije

 

            Nakon što je uvodno pojasnio zadaću i sastav ove Komisije i konzultacije sa nositeljima kandidacijskih lista predsjedatelj je u Mandatnu komisiju predložio:

 

1. Milan Bićanić, predsjednik,

2.  Željko Župan, član,

3.  Ivan Vuković, član.

 

            Drugih prijedloga nije bilo pa je predsjedavatelj otvorio

 

r a  s  p  r  a  v  u

 

            Nitko se nije javio za raspravu pa su vijećnici na poziv gospodina Spudića javnim glasovanjem jednoglasno donijeli

 

     R j e š e n j  e

                                 o izboru Mandatne komisije

 

U Mandatnu komisiju općine Rakovica izabrani su:

 

1. Milan Bićanić, predsjednik,

2.  Željko Župan, član,

3.  Ivan Vuković, član.

 

Ad. 2.

 

Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

 

            Na poziv gospodina Spudića predsjednik Mandatne  komisije Milan Bićanić podnio je predmetno izvješće sačinjeno u pisanom obliku.

 

            Općinsko vijeće prima na znanje izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Rakovica i donosi

 

R j e š e n j  e

o verifikacija mandata članovima Općinskog vijeća Općine Rakovica

Verificira se mandat u trajanju od četiri godine slijedećim članovima Općinskog vijeća Općine Rakovica:

 

 1. Zoran Luketić,
 2. Dragan Smolčić,
 3. Milan Bićanić,
 4. Željko Župan,
 5. Damir Krizmanić,
 6. Marijan Hodak,
 7. Blanka Pavlić,
 8. Milan Pavličić,
 9. Ivan Vuković,
 10. Anđelko Novosel,
 11. Ante Palian.

 

 

Utvrđivanje najstarijeg člana Općinskog vijeća koji će preuzeti predsjedanje sjednicom

 

 

            Na temelju osobnih podataka sa popisa vijećnika predstojnik Željko Spudić je utvrdio  da je najstariji vijećnik Milan Pavličić te ga pozvao da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Općinskog vijeća.

            Dobno najstariji vijećnik  Milan Pavličić  zahvalio se na danom povjerenju te nastavio predsjedanje sjednicom i sjednica nastavlja sa radom po utvrđenom dnevnom redu.

 

Ad. 3.

 

Svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Predsjedatelj Milan Pavličić pročitao je sadržaj Prisege sačinjen u pisanom obliku, a svi nazočni vijećnici nakon date prisege su istu  potvrdili i vlastoručnim potpisom  -  prisega se prilaže zapisniku.

 

Ad. 4.

 

       Izbor Odbora za izbor i imenovanje

 

            Predsjedatelj gospodin Pavličić ukratko je podsjetio  na zadaću i sastav ovog Odbora te pozvao nazočne da podnesu prijedlog za izbor Odbora.

Vijećnik Zoran Luketić u svoje  ime i ime još pet vijećnika članova Hrvatske demokratske zajednice - HDZ u Odbor za izbor i imenovanje predlaže:

 

1.  Dragana Smolčića, predsjednik

2.  Marijana Hodaka,  član

3.  Ivana Vukovića,  član.

 

Drugih prijedloga nije bio pa je predsjedatelj Pavličić po danom prijedlogu otvorio

 

                                                           r a s p r a v u

 

            Za raspravu se nitko nije javio, pa vijeće na poziv predsjedatelja javnim glasovanjem  jednoglasno donosi

 

                                                           R j e š e n j e 

                                o izboru Odbora za izbor i imenovanje

 

U odbor su izabrani

 

1. Dragan Smolčić, predsjednik

2. Marijan Hodak, član

3. Ivan Vuković, član.

 

                                                                Ad. 5.

 

                        Izbor predsjednika Općinskog vijeća općine Rakovica

 

            Na poziv predsjedatelja gospodina Pavličića u ime Odbora za izbor i imenovanje predsjednik tog Odbora Dragan Smolčić za predsjednika Općinskog vijeća je predložio vijećnika  Zorana Luketića.

 

Predsjedatelj Pavličić po danom prijedlogu otvorio je

 

                                                            r a s p r a v u

 

Kako se nitko nije javio sa drugim prijedlogom niti je na dati prijedlog bilo primjedbi,Vijeće na poziv predsjedatelja javnim glasovanjem, sa 10 (deset) glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM  glasom donosi

 

                                                           R j e š e n j e

                     o  izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine  Rakovica

 

 

Za predsjednika Općinskog vijeća općine Rakovica izabran je:

 

                                                    Zoran Luketić.

 

Dobno najstariji vijećnik Milan Pavličić zahvalio se vijećnicima, čestitao na izboru predsjedniku Zoranu Luketiću i konstatirao da je utvrđeni dnevni red sa sjednice iscrpljen, te dao riječ izabranom predsjedniku Zoranu Luketiću.

            Predsjednik Zoran Luketić  je zahvalio vijećnicima na danom mu povjerenju, posebno naglašavajući što je dobio mandat od svih vijećnika bez obzira što u vijeću ima vijećnika više stranaka.

Predsjednik Zoran Luketić ukratko konstatira da su rezultati rada u prethodnom razdoblju sigurno značajan dio ovakve podrške i rezultata izbora, vjeruje u još bolje rezultate dodajući da je svima vijećnicima isti cilj bolji život u Općini Rakovica.

 

Ad. 6.

 

Izbor dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica

           

 

            Na poziv predsjednika Luketića Marijan Hodak, član Odbora za  izbor i imenovanje u ime tog Odbora za potpredsjednike Općinskog vijeća predlaže

 

 1. Dragana Smolčića,
 2. Anđelka Novosela.

 

            Drugih prijedloga nije bio pa je predsjednik Luketić po danom prijedlogu otvorio

 

                                                           r a s p r a v u

 

            Za raspravu se nitko nije javio, pa vijeće na poziv predsjednika javnim glasovanjem  izabralo

-          Dragana Smolčića (10 (deset) glasova ZA i 1 (jednim) SUZDRŽANIM  glasom) i

-          Anđelka Novosela (jednoglasno),

 

 za potpredsjednike Općinskog vijeća, te donosi slijedeće

 

R j e š e n j e

                     o  izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine  Rakovica

 

Za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su.

 

 1. Dragana Smolčić,
 2. Anđelko Novosel.

 

 

            Predsjednik Zoran Luketić  zatim predlaže

 

Dopunu dnevnog reda

 

7.   Izbor Odbora za Statut i Poslovnik

                        8.   Izbor Odbora za financije i Proračun

                        9.   Odluka o osnivanju i imenovanju odbora za obilježavanje Dana Općine  

                              Rakovica

 

Predsjednik vijeća gospodin  Zoran Luketić po predloženoj dopuni dnevnog reda otvorio je

 

r a  s p r a v u

           

            Na predloženu dopunu dnevnog reda nije bilo primjedbi niti novih prijedloga pa je na poziv predsjednika Zorana Luketića   vijeće javnim glasovanjem jednoglasno donijelo

 

Z a k l j u č a k

 

Usvaja se predložena dopuna dnevnog reda konstituirajuće sjednica

 

Ad. 7.

 

Izbor odbora za Statut i Poslovnik.

 

            Na poziv predsjednika vijeća Zorana Luketića, predsjednik Odbora za Izbor i imenovanje Dragan Smolčić u ime tog Odbora u Odbor za Statut i Poslovnik predlaže:

 

1. Kristijana Bitunjca, predsjednik

2. Zorana Luketića, član

3. Antu Paliana, član.

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno donijelo

 

 

                                                             R j e š e n j e

                    o izboru Odbora za Statut i Poslovnik

 

U Odbor za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća općine Rakovica izabrani su:

 

            1. Kristijan Bitunjac, predsjednik

            2. Zoran Luketić, član

3. Ante Palian, član.

Ad. 8.

 

                                       Izbor Odbora za financije i Proračun

           

 

            Na poziv predsjednika Zorana Luketića Dragan Smolčić predsjednik Odbora za  izbor i imenovanje u ime tog Odbora predlaže za članove  odbora:

 

1. Vesnu Rastovac, predsjednik

2. Zorana Luketića, član

3. Dragana Smolčića, član.

4. Željka Župana, član,

5. Milana Bićanića, član,

6. Ivana Vukovića, član,

7. Milana Pavličića, član.

 

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno donijelo

 

 

                                                             R j e š e n j e

                   o izboru Odbora za financije i Proračun

 

U Odbor za financije i Proračun Općinskog vijeća Općine Rakovica izabrani su:

 

            1. Vesna Rastovac, predsjednik

2. Zoran Luketić, član

3. Dragan Smolčić, član.

4. Željko Župan, član,

5. Milan Bićanić, član,

6. Ivan Vuković, član,

7. Milan Pavličić, član.

 

Ad. 9.

 

Odluka

o osnivanju i imenovanju odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica

           

 

            Na poziv predsjednika Zorana Luketića Dragan Smolčić predsjednik Odbora za  izbor i imenovanje u ime tog Odbora predlaže za članove  odbora:

 

1. Franju Franjkovića, predsjednik,

2. Marinka Hodaka, član,

3. Zorana Luketića, član,

4. Miru Špoljarić, član,

5. Nikolu Turkalja, član,

6. Nataliju Pavlić, član,

7. Damira Krizmanića, član,

8. Željka Župana, član,

9. Katicu Kolić, član.

 

Predsjednik Zoran Luketić je po danom prijedlogu otvorio raspravu, nije bilo drugih prijedloga  pa je na poziv predsjednika Vijeće javnim glasovanjem jednoglasno donijelo

 

 

Odluku

o osnivanju i imenovanju odbora za obilježavanje Dana Općine Rakovica

 

U Odbor za obilježavanje Dana Općine Rakovica imenovani su:

 

            1. Franjo Franjković, predsjednik,

2. Marinko Hodak, član,

3. Zoran Luketić, član,

4. Mira Špoljarić, član,

5. Nikola Turkalj, član,

6. Natalija Pavlić, član,

7. Damir Krizmanić, član,

8. Željko Župan, član,

9. Katica Kolić, član.

 

 

            Kako se više nitko nije javio za raspravu, a dnevni red je iscrpljen, predsjednik Općinskog vijeća Zoran Luketić još jednom se zahvalio svim vijećnicima na izboru, na  odazivu sjednici i učešću u radu ove konstituirajuće sjednice te zaključio rad sjednice u 13,20 sati.

 

 

         Zapisničar                                                                                Predsjednik           

 

Kristijan Bitunjac, dipl.iur.                                                               Zoran Luketić

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj