Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

3. sjednica - zapisnik

 Z  A  P  I  S  N I  K

 

Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica održane 31.07.2009. godine u Rakovici, u prostorijama općine sa početkom rada u 11,00 sati

 

Sjednici su nazočni vijećnici: Zoran Luketić, Dragan Smolčić, Marijan Hodak, željko Župan, Damir Krizmanić, Milan Bićanić, Milan Pavličić, Ivan Vuković, Anđelko Novosel  i Ante Palian

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali nazočni:  Franjo Franjković, načelnik Općine, Tihana Rakić, voditeljica JU Rakovica, Kristijan

                          Bitunjac, tajnik Općine, Vesna Rastovac, pročelnica JUO, Slavica Vuković, referent                                

                            

Zapisnik  vodi Slavica Vuković

 

Sjednicu je otvorio predsjednik Luketić, pozdravio sve nazočne, konstatirao je da nazočno 10 vijećnika (vijećnica Blanka  Pavlić je ispričala izostanak)  te da se može započeti sa radom.

Navodi za  ovu sjednicu nisu previđena vijećnička pitanja obzirom na obiman dnevni red, sa čime su suglasni i vijećnici pa se prelazi na rad.

  

- Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Rakovica

 

            Vijećnici su Zapisnik dobili sa materijalima pa predsjednik isti daje na usvajanje, a kako nije bilo primjedbi donosi se

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10 glasova ZA/ usvaja se zapisnik sa 2 sjednice Općinskog vijeća

 

Nakon usvajanja zapisnika predsjednik predlaže dnevni red 3. sjednice koji su vijećnici dobili sa materijalima i to:

 

 1. „Winnetouland“ – utvrđivanje stanja i obveza prema JU  Rakovica i Općini Rakovica
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu
 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu
 4. Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2008.-2016. godina
 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja
 6. Odluka o ustrojstvu JUO Općine Rakovica
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica
 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – lipanj 2009. godine
 9. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju proračuna općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.06.2009. godine
 10. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica
 11. Odluka o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća, općinskom načelniku, zamjeniku/nicima općinskog načelnika i djelatnicima jedinstvenog upravnog odjela
 12. Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa  - Perica Lukić
 13. Športsko društvo Općine Rakovica- zahtjev za proširenje postojeće industrijske zone Pogledalo i prenamjena u športsku zonu Općine Rakovica
 14. OPG Valentin Noršić Hogač – zahtjev za zakup državnog poljoprivrednog  zemljišta
 15. Marica Marjanović-zahtjev za zamjenu državnog poljoprivrednog zemljišta
 16. Petar Rukavina – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
 17. Kordun d.d. Slunj – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
 18. Damir Ivičević – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
 19. Mario Sušilović – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta
 20. Semir Čović – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta
 21. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za  prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za katastarsku Općinu  Rakovica

(Sanja Komes – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

  OPG Mihovil Turkalj-  zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

  Zdravko Božičević – zahtjeva za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

  Milan Bićanić – zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta)    

 

Nakon predloženog dnevnog reda a na upit predsjednika o izmjeni ili dopuni javio se vijećnik

Anđelko Novosel koji je predložio da se za neku narednu sjednicu planira  rasprava o kolektoru, dok vijećnik Ivan Vuković ima proširenje odnosno izmjenu naziva točke 13. na što je predsjednik obrazložio da isto iznese kod rasprave sa čime je suglasan,  pa se glasovanjem donosi

 

            Zaključak: Dnevni red 3. sjednice Općinskog vijeća prihvaća se jednoglasno /sa 10 glasova ZA /

 

Po usvajanju dnevnog reda počinje se sa radom

 

TOČKA 1.  „Winnetouland“ – utvrđivanje stanja i obveza prema JU Rakovica i Općini Rakovica

 

Na poziv predsjednika, voditeljica JU Rakovica Tihana Rakić daje uvodno obrazloženje o radu „Winnetoulanda“ odnosno čita sve pristigle dopise upućene Općini kao i JU, te obavještava vijećnike da je prethodno postavljena ograda  uklonjena te „Winenetouland“ ne koristi zemljište JU.

Nakon iznesenog slijedi rasprava u kojoj  su učestvovali vijećnici:

Ante Palian koji iz dopisa vidi da se samo radi o pismima namjere, s određenim prijedlozima i planovima u kojima se čak postavljaju neke obveze općini, a ništa ugovorom nije konkretizirano. Kako je u međuvremenu i  voditelj kampa gosp. Lerga dao otkaz misli da ipak njihovo poslovanje nije u redu.

Sa istim je suglasan i vijećnik Novosel navodeći da oni ne mogu uvjetovati ljudima koji su tu  kako će živjeti i raditi. Smatra da je indijanski kamp vizualni zagađivač prirode i treba se prema njima postaviti rigorozno.

Gospođica Rakić napominje da je JU konkretizirala što se sve mora odraditi prije sklapanja ugovora,   troškove za isto bi snosio „Winnetouland“ i kada se to odradi onda bi se išlo sa prijedlogom Vijeću da se ugovor sklopi.

Načelnik  navodi da su se  pozabavili radom kampa, ali je zbog obimne papirologije vodstvo molilo da se uđe u posao, a papiri sređuju u tijeku. Svjestan je da je sa papirologijom jako teško, a nekoga potjerati je najlakše, ali moramo vidjeti da li i mi možemo od istoga imati korist. Kako sada  kamp nije u zoni JU već samo na privatnom zemljištu ne možemo utjecati na njegov rad i cijene.

Potrebno je da služba provjeri da li kamp  radi nelegalno i izbjegava plaćanje obveza i ako je to tako onda ćemo poduzeti potrebne mjere. Odnosno neka potom Vijeće zauzme konkretan stav i odluči što s kampom.

S istim je suglasan i vijećnik Ivan Vuković, neka se pričeka kraj ove sezone, prati i provjerava rad „Winnetoulanda“, a onda će se donijeti konkretna odluka.

Vijećnika Smolčića interesira da li su radnici uredno prijavljeni i plaćeni, na što gđica Rakić izražava skepsu navodeći da je odnos sa radnicima loš, kvalificirani radnici su već otišli, izmijenili se dva puta i vjerojatno nisu prijavljeni.

Predsjednik Luketić smatra da ako se 4 mjeseca nije očitovao o radu, onda je to neozbiljno. Neka se pozove porezna inspekcija krajem 8 mjeseca da se utvrdi stanje njegovog poslovanja.

JU, načelnik i Općinsko vijeće  trebaju poslati ultimatum da „Winnentouland“ ispoštuje  sve zakonske obveze vezane za poslovanje i podmirenje obveza, a ako tako ne postupi zatražiti da napusti područje Općine.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi:

           

Zaključak:  Jednoglasno /sa10 glasova ZA/ odlučuje se da se hitno pošalje ultimatum  „Winnetoulandu“ da sredi stanje svoga poslovanja, a Vijeće nalaže načelniku da pozove poreznu inspekciju.

 

TOČKA  2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna vijećnici su dobili sa materijalima, a pročelnica Rastovac navodi da je prijedlog  prošao Odbor za financije i proračun, te predložila da se vijećnici očituju – pitaju o pojedinim stavkama koje ih zanimaju, umjesto da ona obrazlaže sve stavke, sa čime su vijećnici jednoglasno suglasni, pa  slijedi rasprava.

 

U  raspravi su sudjelovali :

Milan Pavličić, koji je mišljenja da se treba voditi zapisnik na samoj  sjednici Odbora za financije, a ne ga pisati naknadno jer onda dolazi do pogrešnih navoda. Slijedom toga napominje na da sjednici Odbora  nije imao primjedbu na povećanje sredstava za izgradnju školskog igrališta u Selištu već upit zašto su smanjena sredstva za održavanje igrališta u Drežniku – nije govorio o prenamjeni sredstava.

Načelnik Franjković je obrazložio da smo kandidirali za sredstva za igralište u Selištu i Drežniku, a kako Selište nema izgrađeno igralište, a ima potrebitu dokumentaciju vjerojatnije je da će se i  sredstva dobiti za to, pa je zbog toga i planirana ta pozicija.

Za igralište u Drežniku su već uložena sredstva,a osigurat će se i dodatna kada se izradi plan i dokumentacija za održavanje.

Pročelnica navodi da nije bila u mogućnosti obrazlagati proračun i voditi zapisnik, ali će ubuduće to biti provedeno.

 

Vijećnika Ivana Vukovića je kao i na Odboru za financije i proračun interesiralo povećanje pozicije za nabavu literature, održavanje vodovoda i čišćenje snijega  te  ukidanje donacije za Mjesne odbore.

Pojašnjenje za nabavu literature dao je načelnik Franjković obrazlažući da se,  pored sredstava za stručnu literaturu, uglavnom radi o sredstvima za okup knjige naklade „ Hrvoje“, autora Ivana Strižića koja obrađuje stradanja našeg kraja u Domovinskom ratu navodeći probleme oko istraživanja i sufinanciranja ostalih općina (Slunja, Cetingrada, Plitvičkih jezera, Saborskog). I vijećnici Palian i Luketić su svjesni teškoća oko izrade, a osobito  financiranja knjige, ali njen značaj je neusporedivo veći jer se ista radi na temelju autentične dokumentacije središnjeg arhiva Hrvatske, a ne samo iskaza učesnika rata. Iako ostale općine zaostaju sa sufinanciranjem  mi se na to ne smijemo oslanjati  već moramo zabilježiti činjenice. To će biti važan dokument za budućnost pa su suglasni da se osiguraju sredstva za to.

 

Obrazloženje povećanja pozicije za održavanje vodovoda dala je pročelnica navodeći da je direktor  komunalnog poduzeća Spelekom ta sredstva tražio kako bi sanirao cjevovod Brajdić Selo – Jelov Klanac, a sredstva za čišćenje snijega osiguravaju se za zimsku sezonu 2009/2010 te će vjerojatno biti potrebno podmiriti dio troškova u ovoj godini.

Ukidanja  sredstava za donaciju  Mjesnim odborima obrazloženo je time da MO nemaju otvorene  žiro račune, ali su sredstva za potrebe MO osigurana na  novoj poziciji i trošit će se isključivo za potrebe, a  po zahtjevima MO.

 

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

TOČKA 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

I  za ovu točku su vijećnici već dobili materijale, a istu obrazlaže pročelnica i  naglašava da se Odluka usklađuje sa već predloženim i usvojenim izmjenama proračuna, a predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici:

 

Ante Palian kojem je nelogično da o izvršenju većine pozicija odlučuje načelnik (gotovo o 17 mil. kuna sredstava), a samo manjim dijelom Vijeće (P 80-90 i 152-153 –  o samo cca 320 tisuća kuna)

Odgovor na isto su dali tajnik Bitunjac koji naglašava da se sve radi u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi po kojem je načelnik izvršno tijelo i on provodi odluke koje je već donijelo Vijeće, a stavke koje izvršava Vijeće se ne mogu prenijeti na načelnika.  

Pročelnica  navodi da je Vijeće (bivše) prihvatilo određene, previđene programe i definiralo aktivnosti i sredstva pa ih sada  načelnik samo izvršava.

Načelnik napominje da će biti u konsenzusu sa vijećem oko provođenja proračuna.

Nakon rasprave predsjednik daje točku na glasovanje i donosi se

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka i izvršenju proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu

 

TOČKA 4.  Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2008.-2016. godina

 

Na poziv predsjednika kratko obrazloženje je dala pročelnica Rastovac, te navela da je zbog obimnog teksta Plana gospodarenje isto vijećnicima dostavljeno na CD-u pa se nada da su oni to i proradili.

Kako nitko se nitko od vijećnika nije javio na raspravu glasovanjem se donosi

 

Zaključak:  Sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2008-2016. godine

 

TOČKA 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja

 

Predsjednik poziva načelnika gosp. Franjkovića da dade uvodno obrazloženje, a isti  navodi da je Odbora za proslavu dana općine predložio da se javna priznanja dodjele iz područja školstva, zdravstva i športa i to nastavnici Kati Dobrinić, dr. Borisu Broniću i Limačima, nogometnog kluba „Eugen Kvaternik“, a  nakon danih obrazloženja predsjednik otvara raspravu:

 

Vijećnici Ivan Vuković i Ante Palian su iznijeli dodatne prijedloge za javna priznanja, ali  svi predloženi (Ivica Turkalj, Zdravko Božičević, Marijan Lončar, Nikola Turkalj) su već prethodnih godina primili javna priznanja Općine, pa se glasovanjem odnosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka da se priznanja povodom Dana Općine Rakovica dodjele:

 

 1. Limačima  Nogometnog kluba „Eugen Rakovica“ –  za iznimne športske rezultate
 2. Kati Dobirnić- za unapređenje školstva, odgoj i pedagoški rad sa mladeži

na području Općine Rakovica

       3.   Borisu Broniću, dr. med. – za iznimnu skrb o zdravlju mještana Općine Rakovica

 

TOČKA 6. Odluka o ustrojstvu JUO Općine Rakovica

 

Na poziv predsjednika obrazloženje je dao tajnik gosp. Bitunjac naglašavajući da je i ovo usklađenje odluke za Zakonom, a kao  se potom nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

           

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o ustrojstvu JUO Općine Rakovica

 

TOČKA 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica

 

Uvodno obrazloženje također daje tajnik  Bitunjac pozivajući se na potrebu usklađenja sa Zakonom, a kako s nitko nije javio za raspravu glasovanjem se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /Sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijeni i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica

 

TOČKA 8. Zaključak o prihvaćanju izvješća o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – lipanj  2009. godine

 

Izvješće JUO vijećnici su također dobili sa materijalima, isto je obrazložila pročelnica,  a kao se nitko, na poziv predsjednika, nije  javio za raspravu glasovanjem se donosi se:

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Zaključak o korištenju sredstava proračunske rezerve za razdoblje siječanj – ožujak 2009. godine

 

TOČKA 5. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća  o izvršenju proračuna općine Rakovica  za razdoblje 01.01.-31.06.09. godine

 

Izvješće o  izvršenju proračuna vijećnici su također  dobili sa materijalima  pa predsjednik poziva pročelnicu  da dade kraće obrazloženje što ista i čini, a kako se nitko od vijećnika nije javio za raspravu glasovanjem se donosi slijedeći

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća o izvršenju proračuna općine Rakovica za razdoblje 01.01.-31.06.09. godine 

 

TOČKA 10. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica

 

Vijećnici su prijedlog  dobili sa materijalima, a na poziv predsjednika tajnik Bitunjac navodi da zbog usklađenja sa zakonom u Stožeru mora biti i liječnik pa predlaže dr. Borisa Bronića, a umjesto gospodina  Miroslava Kneževića kao predstavnika Držane uprava za zaštitu i spašavanje koji više nije na dužnosti u toj Upravi,  predlaže gosp. Zdravka Jandrlića,

Kako nije bilo drugih prijedloga glasovanjem se donosi,

           

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/  da se u Stožer zaštite i spašavanja  imenuju se:

 

 1. dr. Boris Bronić, predstavnik medicinskog osoblja

       2.   Zdravko Jandirć, predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje

 

 

TOČKA 11. Odluka o naknadama troškova za rad vijećncima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i općinskom načelniku, zamjeniku/cima općinskog načelnika i djelatnicima JUO

 

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili sa materijalima, a isti obrazlaže tajnik Bitunjac, a kako se, na poziv predsjednika, nitko od vijećnika nije javio za raspravu  glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 gasova ZA/ donosi se Odluka o naknadama troškova za rad vijećnicima, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i općinskom načelniku, zamjeniku/cima općinskog načelnika i djelatnicima JUO

 

TOČKA 12 . Odluka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa  - Perica Lukić

 

Kratko obrazloženje zahtjeva i situacije gosp. Lukića  dala je pročelnica  Rastovac, a kako se nitko nakon toga nije javio za raspravu glasovanjem se donosi,

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka da se Perica Lukić iz Selišta Drežničkog oslobodi  plaćanja komunalnog doprinosa

 

TOČKA 13 . Športsko društvo Općine Rakovica – zahtjev za proširenje postojeće industrijske zone Pogledalo i prenamjena u športsku zonu Općine Rakovica

 

Uvodno obrazloženje je dao  načelnik Franjković  navodeći da Športsko društvo želi izgraditi športsku zonu koja bi bila veća i kvalitetnija i okupljala više sadržaja i time svim športašima omogućili kvalitetnije uvjete za rad i treninge. Obilaskom terena pronašli su adekvatnu lokaciju na Pogledalu koje je planirana za Industrijsku zonu. Već planirana manja igrališta u Grabovcu neka ostanu, ali njima trebaju veći tereni cca 10 ha. Ukoliko je moguće uzeli bi i industrijsku zonu i tome dodali još ostalo zemljište. Također napominje da se treba paziti kako se to zemljište ne bi preklapalo sa zemljištem planiranim za zakup.

Na rečeno pročelnica obrazlaže da je Industrijska zona uvrštena u Prostorni plan i ona se ne može brisati već zahtjeva izmjenu Prostornog plana. Industrijsku zonu je moguće planirati uz farmu Sadilovac, a Pogledalo ostaviti samo za športsko rekreacionu zonu. Područje obuhvaća i državnu i privatnu zemlji, a već su se za zakup javili zainteresirani zakupci. Da bi se osiguralo zemljište za športsku zonu, potrebno je izuzeti čestice iz zakupa.

 

Nakon uvoda predsjednik otvara raspravu u kojoj je sudjelovao vijećnik Ivan Vuković navodeći da je za industrijsku zonu planirano samo 3 ha dok za potrebe športskog društva treba cca 10 ha pa ukoliko je industrijska zona usmjerena na turističke djelatnosti ili na izgradnju manjeg pogona  jedno drugom ne bi smetalo, a pojeftinilo bi izgradnju infrastrukture.

Vijećnik Željko Župan navodi da ne traže ukidanje industrijske zone, a niti ukidanje planiranih igrališta u Grabovcu, ali  trebaju teren koji bi odgovarao za razvoj i planove športaša, a lokacija na Pogledalu je najbolja.

Vijećnik Zoran Luketić napominje da je na sastanku sa poljoprivrednicima rečeno da će se zemlja izuzeti od zakupa do izrade Prostorno plana.

Vijećnik Ante Palian podržava plan Športskog društva. Trebali bi imati takve kapacitete. Isto tako se dobro mora paziti da  čestice  koje bi bile za športsku zonu ne idu u zakup  ili prodaju. Mišljena je da  bi trebalo izmjesti i industrijsku zonu, ako ima mjesta. Bilo bi lijepo da to bude samo športska zona, a bilo kakva industrijska ili poljoprivredna bi smetala, a čime se slaže i vijećnik Novosel navodeći da je industrijska zona vizualno zagađenje jer je to područje ulaz u NP. Isto tako navodi da se  općenito  Prostorni planovi donose stihijski, nekontrolirano se gospodari prostorom, a pravim smještajem pojedinih kapaciteta Općina Rakovica bi  mogla dokazati da ona znade upravljati svojim prostorom.

Vijećnik Milan Pavličić misli da bi vijećnici trebali obići teren sa kartama i upoznati strukturu zemljišta. Suglasan je da se ostavi sve do izrade Prostornog plan, a do kada se obiđe teren.

Župan-ind. Zona bi nagrđivala i kada bude PP da se ona izmjesti.Neka za sada ostane, a športašima se dade ostatak zemljišta da odmah počnu sa radovima.

 

glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Jednoglasno /sa 10 glasova ZA/ donosi se Odluka da se prilikom izrade novog Prostornog plan Industrijska zona prenamjeni u športsku, te se te čestice izuzmu od zakupa. Osale čestice tražene za potrebe športske zone  također se izuzimaju se od daljnjeg zakupa, a Športsko  društvo se upućuje da imovinskog pravne poslova izvrši preko Ureda za državnu imovinu pri Vladi RH.

 

Načelnik Odlazi u 13,30 sati

 

 

TOČKA 14. OPG  Valentin Noršić Hogač – zahtjeva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta

 

Obrazloženje zahtjeva dala je pročelnica navodeći da  traže upravo čestice o kojima se raspravljalo u prethodnoj točci pa je  potrebno iz zakupa  izuzeti te čestice.  Još jedna čestica  se traži za zamjenu te određene čestice koje su u šumskim osnovama ili su građevinske i sa njima se ne može raspolagati. Smanjuju površinu koju traži podnositelj zahtjeva. Navodi da na traženim površinama namjeravaju podići nasade kestena.

 

Nakon rečenog predsjednik otvara raspravu u kojoj su sudjelovali vijećnici:

Ivan Vuković koji je začuđen otkud ideja za plantažu kestena i podsjećajući da je sa Noršićem bilo i do sada problema sa zakupom odnosno zakupljenim, a ne obrađenim površinama. S istim se slaže i vijećnik Dragan Smolčić izražavajući čuđenje da se uopće javlja za zakup, a zna se da je neodgovoran u poslu, i loš je platiša svojih obveza.

Vijećnik Ante Palian također podvlači neposlovnost Noršića i podsjeća na emisiju Latinica sa temom poljoprivreda  u kojoj nas je „oprao“. Boji se da buduća športska zona ne postane šuma. Ne slaže se da se daje zakup za plantažu kestena..

Vijećnik Zoran Luketić pita da li HZPSS službu može dati mišljenje da na tom zemljištu može uspijevati takva kultura.

Pročelnica Rastovac navodi da teško možemo odlučivati koje će kulture biti posađene ili zasijane obzirom da nemamo izrađenu strategiju razvoja poljoprivrede, a kako čestice idu na natječaj mogu se javiti  zainteresirani sa interesom za razne kulture.

Nadovezujući se na ovaj odgovor vijećnik  Anđelko Novosel predlaže da se zamrzne cijela situacija oko zakupa i kupnje zemljišta do donošenja Strategije razvoja poljoprivrede, a plantaža kestena je zaista neisplativa.

Vijećnici Željko Župan i Milan Pavličić su mišljena da bi u tom slučaju bili zakinuti svi drugi koji su zainteresirani za zakup.Trebalo bi obići teren i vidjeti o kojim se česticama radi, a Noršiću postaviti uvjete i obvezati  na izvršavanje obveza.

 Nakon rasprave glasovanjem se donosi

 

Zaključak: Sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donosi se odluka o raspisivanju natječaja za davanju u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za koje je zainteresiran Valentin  Norišć uz izuzimanje određenih čestica  

 

TOČKA 15. Marica Marjanović – zahtjev za zamjenu državnog poljoprivrednog zemljišta

 

Zahtjev su vijećnici dobili sa materijalima, a dodatno obrazloženje je dala pročelnica i navodi da žele zamjenu svoga poljoprivrednog zemljišta u Lipovcu za državno poljoprivredno zemljište koje za nalazi neposrednoj blizini njihove kuće koje je  površinski manje od njihovog zemljišta. Naseljavanjem na Pogledalo svi su dobili površine iza kuća za bavljenje poljoprivredom, ali je isto nepogodno i puno vrtača.

Kako se nitko nije javio za raspravu glasovanje se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /s 10glasova ZA/ odobrava se Marici pokretanje postupka za zamjena državnog poljoprivrednog zemljišta, a po zahtjevu Marice Marjanović

 

TOČKA 16. Petar Rukavina– zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

Obrazloženje  zahtjeva je dala pročelnica navodeći da se radi manjoj površini koja je između postojećeg puta građevinske parcele gospodina Rukavine i ista bi mu poslužila  za proširenje  parcele.

Kako je ne riješena situacija sa postojećim putem (nije ucrtan)  teško se može odrediti o kojoj se površini radi. Sve zahtjeva dodatnu obimnu proceduru - ishođenje lokacijske dozvole za put i parcelaciju. Posao lokacijske dozove može provesti općina ili gospodin Rukavina, a zemljište se može dati i u zakup.

Nakon rečenog otvara se rasprava u kojoj učestvuje vijećnik Ivan Vuković koji izražava bojazan da bi u slučaju otkupa vlasnik zatvorio postojeći put (jer nije ucrtan) pa ostali mještani ne bi imali prilaza iako se tim putem služe 30 godina,  a isto tako navodi da gospodin Rukavina nije sudjelovao u asfaltiranju puta kroz naselje. Suglasan je da se služi traženim zemljištem, ali da mu se ne proda.

Vijećnika Novosela to podsjeća na situaciju na Kozari Boku u Zagrebu, gdje se najprije sagradi kuća, a onda traži zemljište. O postojećem putu treba zatražiti mišljenje Državne geodetske uprava, a dok se   stanje ne riješi može mu se traženo zemljište dati u zakup.

Vijećnik Dragan Smolčić misli da gosp. Rukavinu treba obavijestiti o problemu sa putom, i potrebom ishođenja lokacijske dozvole, pa ukoliko je on voljan samostalno sve to ishoditi neka mu se proda.

Sa time je suglasan i vijećnik Palian - neka mu se proda ona površina koja ostane kada se ucrta put

 

Predsjednik Zoran Luketić  predlaže slijedeći Zaključak:

Obavijestiti gospodina Rukavinu da se i dalje može služi traženim zemljištem do rješavanja stanja sa putom ili neka ishodi lokacijsku dozvolu da mu je isto potrebno za proširenje okućnice pa će se onda predmet  uzeti u razmatranje

 

            Ovaj  Zaključak se prihvaća jednoglasno /sa 10 glasova ZA/

 

Vijećnik Marijan Hodak napušta sjednicu  u 13.50 sati

 

TOČKA 17. Kordun d.d. Slunj– zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

Obrazloženje zahtjeva dala je pročelnica Rastovac navodeći da se zemljište traži za gradnja trgovačkog centra i  potrebnog  parkiralište. U skladu je za  Urbanističkim planom.

 

U raspravi učestvuje vijećnik Ante Palian kojeg zanima kako je do postojećeg Izvora formirana građevinska zona, a uz cestu nije  (spominje zemljište Marka Kesića)

Vijećnik Novosel navodi da  Hrvatske  vode, često, ne brinu o objektima koji su od nacionalnog  značaja, pa  bi se ovim lokalnim trebala  brinuti Općina. I tu se moraju postaviti uvjeti građenja.

Pročelnica odgovara da se je sve formiralo prilikom izrade Urbanističkog plana uređenja Cestovno selo - Grabovac (gospodin  Kesić je  također dobio  građevinsko zemljište  oko svoje kuće).

Nakon rečenog glasovanjem se donosi

 

            Zaključak:  Sa 8glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom odobrava se raspisivanje natječaja za prodaju  građevinskog zemljišta za koje je zahtjev podnio Kordun d.d. Slunj

 

TOČKA 18. Damir Ivičević – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

U obrazloženju zahtjeva pročelnica napominje da preko tražene čestice prolazi glavni vodovod, a na prijedlog tajnika Bitunjca o pravu služnosti u tom dijelu čestice, navodi da se direktor Spelekoma sa time ne slaže već traži da se ostavi koridor ukoliko se čestica prodaje.

Kako neposredno pored ove čestice postoji  još slobodnih građevinskih parcela predlaže da  se izvrši preparcelacija, sa čime je suglasan i vijećnik Smolčić.

Nakon rečenog donosi se slijedeći

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ odobrava se raspisivanje natječaja za  prodaju građevinskog zemljišta na zahtjev Damira Ivičević uz uvjet da se ostavi koridor za vodovod, a izvrši  preparcelacija na druge neposredne čestice.

 

TOČKA 19. Mario Sušilović – zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta

 

U obrazloženju ove točke pročelnica navodi da je stranka odustala od zahtjeva, ali se parcela može dati na prodaju pa se donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ odobrava se raspisivanje natječaja za  prodaju građevinskog zemljišta  k.č.br. 67/83 i k.č.br. 67/84

 

TOČKA 20. Semir Čović– zahtjev za kupnju državnog poljoprivrednog zemljišta

 

I ovaj zahtjev vijećnici su dobili sa materijalima, a pročelnica je dodatno pojasnila da bi isto poslužilo za proširenje površina za uzgoj lavande pa se glasovanjem donosi

 

            Zaključak: Jednoglasno /sa 9 glasova ZA/ odobrava se raspisivanje natječaja za prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta za koje je zahtjev podnio Semir Čović

 

Vijećnik Milan Pavlićić  napušta sjednicu u 14,30 sati

 

TOČKA 21.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za katastarski općinu Rakovica (Sanja Komes, OPG Mihovil Turkalj, Zdravko Božičević, Milan Bićanić)

 

Sve zahtjeve vijećnici su dobili sa materijalima. U obrazloženju pročelnica  Vesna Rastovac navodi  da je za sve prikupljena  potrebna dokumentacija, a mišljenja je da su zahtjevi opravdani. Cijena zemljišta  određena je po propisanom pravilniku, a zbog obraslosti istog umanjena  još 50% za čestice po popisu Povjerenstva.

 

Vijećnik Ivan Vuković je mišljenja da je cijena od 23.76 kuna veoma mala. U buduće će vrijednost zemljišta sigurno porasti pa će se dogoditi da isti kupci tu zemlju poslije prodaju po puno većim cijenama tko zna kome, a naša djeca ostaju bez zemlje. Predlaže da se zemlja dade u zakup

Pročelnica navodi da je to početna cijena koja je u Koritima umanjena zbog toga što je zapuštena i obrasla drvljem, istu je obišlo Povjerenstvo imenovano zakonom i  vidjelo je sve totalno zapušteno, obraslo i zahtjeva velika ulaganja za privođenje poljoprivrednoj namjeni.

Cijena zemljišta u Oštarskim Stanovima nije umanjena. Zemljište se ne može dati u najam jer je Programom predviđena prodaja i tu se ništa ne može mijenjati. Kupci imaju zabranu prodaje 10 godina i to će se pratiti i regulirati ugovorom i zabilježbom u gruntovnici.

Nakon rečenog glasovanjem se donosi slijedeći

 

            Zaključak: Sa 7 glasova  ZA i 1 glasom PROTIV donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Rakovica za katastarski općinu Rakovica a po zahtjevima  - Sanja Komes, OPG Mihovil Turkalj, Zdravko Božičević, Milan Bićanić

 

 

Kako više nije bilo pitanja niti prijedloga vijeće završava sa radom u  14,30 sati

 

 

Zapisnik vodila                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća                                                                                        Slavica Vuković                                                                                             Zoran Luketić, bacc. oec.

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj