Top Panel
Četvrtak 29 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

OBAVIJEST O PROVOĐENJU JAVNE RASPRAVE O STRATEŠKOJ STUDIJI O PROCJENI UTJECAJA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA NA OKOLIŠ I O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA KORANA

od 06 Svibanj 2019.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave,

komunalni sustav i prostorno uređenje

 

KLASA:350-03/19-01/05

URBROJ:2133/16-04/01-19-2

Rakovica, 06.ožujka 2019.

 

 

Na temelju članka 16. stavka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) i sukladno Zaključku o upućivanju Strateške studije o utjecaju na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“, KLASA: 350-03/19-01/05, URBROJ:2133/16-04/01-19-2 od 05. ožujka 2019 godine, te članka 94. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17 i 114/18), i Zaključka o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana „KLASA: 350-03/16-01/01, URBROJ:2133/16-01-19-68 od 06. ožujka 2019 godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje objavljuje

 

OBAVIJEST

o provođenju objedinjene javne rasprave o Strateškoj studiji o procjeni utjecaja Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ na okoliš i o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“

 

 

 

 

1. Stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 30 dana:

-Strateška studija o procjeni utjecaja Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ na okoliš koja sadrži i Glavnu ocjenu prihvatljivosti Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ na ekološku mrežu (udaljenjem tekstu: Strateška studija)

- Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ (u daljnjem tekstu UPU Korana).

2. Javnu raspravu provodi i istom koordinira Upravni odjel za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Rakovica, Rakovica 6, Rakovica.

3. Javna rasprava o dokumentaciji iz točke 1. započet će 06. svibnja 2019 godine i trajat će do 04. lipnja 2019 godine.

4.Tijekom trajanja javne rasprave javnosti će biti omogućen javni uvid i davanje primjedbi u knjige primjedbi na prijedlog Strateške studije i UPU Korana, na lokaciji Rakovica 6, Rakovica, zgrada općine - općinska vijećnica, radnim danom od 7,0 do 15,0 sati.

Uvid u Stratešku studiju i UPU Korana bit će, s danom početka javne rasprave, dostupni javnosti i na službenim web stranici Općine (www.rakovica.hr).

5. Javno izlaganje o Strateškoj studiji i UPU Korana održat će se u Rakovici, 21. svibnja 2019 godine s početkom u 11,0 sati u prostorijama Vatrogasnog doma.

6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetu javne rasprave mogu se zaključno sa zadnjim danom javne rasprave upisati u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu dokumentaciju ili u istom roku u pisanom obliku dostaviti poštom na adresu: Općina Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir.

 

 

PRIVREMENA PROČELNICA

Vesna Rastovac ing.građ. struč. spec.oec.

 

l_TEKSTUALNI DIO-ODREDBE ZA PROVEDBU PP.pdf

PRAVI LOGO COLOUR

UPU TZ Korana PP dwg (rar)

UPU TZ KORANA PP-1. Koristenje i namjena povrsina

UPU TZ Korana PP-2a.Prometni sustav

UPU TZ Korana PP-2b.Energetski sustav

UPU TZ Korana PP-2c. Vodnogospodarski sustav

UPU TZ Korana PP-3. Uvjeti morištenja uredjenja i zastite povrsina

UPU TZ Korana PP-4.Nacin i uvjeti gradnje 

x_ref_SITUACIJA_1000-NOVA_katastar orto dwg (rar)

lll-2_SAZETAK ZA JAVNOST.pdf

Strateska studija zadnja.rar

 

 

 

 

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj