Top Panel
Srijeda 15 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 90/11 i 144/12), Općinski načelnik Općine Rakovica podnosi

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2012. GODINI

 

 

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 11/12) ,te izmjenama i dopunama (Glasnik Karlovačke županije br. 20/12, 33/12 i 51/12) (u daljnjem tekstu: Program), određeni su radovi i financijski iznosi  za obavljanje pojedinih  komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade.

Sredstvima prikupljenim od komunalne naknade u toku 2012. godine, sukladno članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu,  financirane su slijedeće komunalne djelatnosti na području Općine Rakovica:

            -odvodnja atmosferskih voda, 

            -održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

            -održavanje javnih površina,

            -održavanje nerazvrstanih cesta,

            -održavanje groblja,

            -javna rasvjeta.

           

Sukladno članku 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o vatrogastvu dio sredstava komunalne naknade  koristi se i za održavanje školskih objekata u iznosu od 23.000,00 kn  te financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava Rakovica i Drežnik Grad za što je utrošeno 283.402,63 kn.

 

 

 

Tabelarni prikaz planiranih i utrošenih  sredstava komunalne naknade sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu uplaćenih u ukupnom iznosu 2012. godine  od 2.060.190,18 kn.

 

 

KOMUNALNE

DJELATNOSTI

       

  Plan  iz komunalne naknade

 

 

Utrošeno iz

iz komunalne

naknade

 

1.Odvodnja atmosf. voda

 

         0

        0

2.Održavanje

čistoće,čišćenje javnih površina

 65.000,00

21.008,97

3.Održavanje javnih

površina

266.000,00

130.913,57

4.Održavanje nerazvrstanih cesta

919.000,00

 

 

             422.279,37

5.Održavanje groblja i mrtvačnica

93.000,00

 

                        0

6.Javna rasvjeta

400.000,00

 

             389.793,87

UKUPNO:

1.743.000,00 kn

   963.995,78 kn

 

 

 

Prema stanju zaduženosti i naplaćenosti  komunalne naknade u 2012. godini,  s danom 01.01.2013. godine isto iznosi:

-          zaduženo je ukupno za 2012. godinu 2.136.760,42 kn,

-          naplaćeno s dugovanjima iz proteklih godina ukupno 2.060.190,18 kn,

-          ukupno utrošeno 1.270.398,41 kn.

Neutrošena sredstava komunalne naknade  prenose se u 2013. godinu iznose 789.791,77 kn, te su ostavljena za prvo tromjesečje rada i pokriće troškova javne rasvjete i čišćenja snijega. Isto je neophodno zbog daljnje likvidnosti  poslovanja.

 

Prenesena sredstva iz 2011. godine utrošena su za: pojačano održavanje prometnica, održavanje bunara, tekuću donaciju Domu zdravlja –ambulanta Rakovica i kapitalnu donaciju Osnovnoj školi Eugen Kvaternik sve u iznosu od 272.856,82 kn, a preostali neutrošeni iznos od 115.235,02 kn  prenosi se u 2013. godinu.

             

 

Sredstva komunalne naknade u 2012. godini utrošena su u iznosu od 963.995,78 kn za slijedeće radove održavanja i obveze:

 

Tabelarni  usporedni prikaz  2011-2012 godine

     

 

2011 godina

Radovi

2012 godina

 

   

 

 

              

 

 

     
   

 

   

 

   

369.546,14

 

za električnu energiju javne rasvjete

338.734,88

 

     

1.787,50

 

za materijal za tek i inv. Održavanje za MO Rakovica

18.000,96

 

   

 

4.950,14

 

za materijal za tek i inv. Održavanje za MO Čatrnja

6.941,93

 

     

29.539,33

 

za održavanje športskih igrališta u naseljima

26.493,75

 

     

93.660,46

 

za održavanje cesta, pješačkih staza i cestovnog pojasa

89.617,88

 

   

 

9.384,24

 

za održavanje prometne signalizacije

22.714,74

 

     

4.134,17

 

za održavanje autobusnih nadstrešnica                                                                                                                                                                                                 

39.331,08

 

     

57.820,55

 

za održavanje parkova, spomenika i ostalih javnih površina

 

   

 

19.354,05

 

za ostale usluge uređenja i održavanja javnih površina

27.727,10

 

   

 

236.471,00

 

za pojačano održavanje cesta

 

0

 

     

130.526,53

 

za održavanje mreže javne rasvjete

51.058,99

 

     

13.689,49

 

za odvodnju atmosferskihvoda

 

0

 

     

4.474,74

 

za održavanje groblja i mrtvačnica

 

0

 

     

206.111,92

 

za čišćenje snijega na prometnicama i pješačkim stazama

309.946,75

 

   

 

27.234,66

 

za usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

21.008,97

 

     
   

 

                                           

Iz navedenog je vidljivo da je u 2012. godini  najviše sredstva komunalne naknade utrošeno na potrošnju električne energije i održavanje javne rasvjete u iznosu od 389.793,87 kn, te u redovno održavanje makadamskih prometnica,čišćenje snijega,održavanje autobusnih stanica te postavljanje prometne signalizacije u iznosu od 422.279,37 kn.

 

Održavanje prometnica u toku 2012. godine povjereno je Spelekom d.o.o.

Održavanje javne rasvjete  ugovorom je povjereno na izvršavanje obrtu Elko Rad iz  Slunja.

 

U toku 2012. godine nije bilo troškova održavanja groblja i mrtvačnica  zbog uvedene grobne naknade i ulaganja iste u održavanje, što je provela Uprava groblja –Spelekom d.o.o.

Sredstva planirana za radove mjesnih odbora iskoristili su Mjesni odbor Rakovica u iznosu od 18.096,0 kn za kupnju materijala potrebnog za izradu mostića u Rakovici i vidikovca Zvjerinjak, te čempresa za sadnju oko spomenika, Mjesni odbor Čatrnja u iznosu od 6.941,93 kn koji je nabavio materijal i uredio bunar i okoliš oko bunara u naselju, Mjesni odbor Selište Drežničko u iznosu od 9.375,0 kn za kupnju i sadnju čempresa oko školske zgrade i javne površine, te Mjesni odbor Drežnik Grad  u iznosu od 2.106,25 kn  za kupnju čempresa.

 

 Najveći prihod komunalne naknade u 2012 godini je od Vojnog poligona Eugen Kvaternik  i uplaćen je  u iznosu od 1.145.320,00 kn,od  autokampa „Korana“ u Čatrnji u iznosu od 123.542,88 kn od hotela „ Grabovac“ u iznosu od 76.216,23  kn, te od autokampa  ATG„Grabovac“ u iznosu od 36.707,25 kn.

 

U toku 2012. godine vršila se daljnja  naplata dugovanja kao i  nova zaduženja.

 

Troškovi održavanja javne rasvjete smanjeni su u odnosu na 2011 godinu iz razloga što je manje radova na popuni javne rasvjete  i mjerama štednje kojima je u toku godine izvršena  regulacija paljenja i gašenja  u  noćnim satima i to tako da se  u zimskom periodu  javna rasvjeta gasi u svim naseljima u periodu od 1,00- 5,00 sati, a u ljetnom periodu od 2,00-5,00 sati.

Od ukupnih troškova održavanja kronološki prikazana potrošnja električne energije za rasvjetu iznosila je 2009. godine  306.646,15 kn,  u 2010. godini ista je, iznosila 328.993,72 kn , u 2011. godini ista iznosi 369.546,14 kn dok je u 2012 godini iznosila 338.734,88 kn.

Kako bi se došlo do najoptimalnijeg, a učinkovitog načina korištenja električne energije za javnu rasvjetu Općina je izradila Elaborat  učinkovite javne rasvjete uz sufinanciranje sa  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojim su predložene druge tehničke  mjere  i načini uštede električne energije. Za provedbu predviđenih mjera potrebna su sredstva Fondova EU što će se osiguranjem dijela vlastitih sredstva Općine izvršiti u narednim godinama.

 

Troškovi nerazvrstanih cesta:

 

Nerazvrstane ceste održavane su iz sredstava komunalne naknade, a izvedeni su radovi  na nasipanju makadamskih prometnica ili krpanju udarnih rupa u naseljima Močila, Rakovica, Stara Kršlja, Nova Kršlja, Drežnik Grad, Grabovac, Selište Drežničko, Broćanac, Čatrnja, Brezovac i  Korita do groblja. Uz navedeno vršena su postavljanja prometnih i turističkih znakova, sječa živica i izrada odvodnih kanala i propusta. Kroz pojačano održavanje prometnica-asfaltiranje, a u skladu sa Planom pojačanog održavanja prometnica za period 2011-2013 godine, nije izvršeno asfaltiranje dijela prometnice kroz naselje Lipovac jer se mještani nisu odazvali na potpisivanje ugovora o učestvovanju u asfaltiranju.

Podmireni su i troškovi zbrinjavanja napuštenih životinja (psi, lisice) kojih je najviše u toku turističke sezone.

Dio neutrošenih sredstva prenosi se u 2013. godinu za financiranje povećanih troškova čišćenja snijega te troškova javne rasvjete za prvo tromjesečje godine.

 

KLASA: 363-02/12-01/02

URBROJ: 2133/16-13-4

Rakovica, 11.03.2013.

                                                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                                                                            Franjo Franjković

 Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11 i 144/12), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (‘’Glasnik Karlovačke županije’’ br. 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donijelo je

 

        

             ZAKLJUČAK

 

 

I

 

            Prihvaća se Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini.

 

II

           

            Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 363-02/12-01/02

URBROJ: 2133/16-13-5

Rakovica, 27.03.2013.                                          

                                                                                      Predsjednik općinskog vijeća

 

 

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj