Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 90/11 i 144/12), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09,12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana 27.03.2013 godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

 Programagradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2013. godine

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Program  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 51/12).

 

Članak 2.

 

            Mijenja se članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te glasi:

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                            Izvori  financiranja po procjeni troškova (kn)

 

                                                                                Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                              (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ Rakovica i dr.)

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1. Javne površine

                                                                                               

Eko muzeja-Kapitalna donacija          TZ Rakovica                                                         145.000,00

JU Rakovica-Kap. donacija  za rutu špilja                                                                             40.000,00                                                                            

Izgradnja pješačkih staza-projektna dokumentacija                                            255.100.00

Projektiranje pješačke staze u Drežnik Gradu                                                                  30.000,00                                                       

Vrijednost investicije: 470.100,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2. Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 

Izgradnja ceste u naselju Grabovac                                                                                30.000,00

Ulaganja u prometnice u Poduzetničkoj zoni            162.000,00                                                                               Drž. proračun 473.000,00

Ulaz u poduzetničku zonu                                                                                                    271.227,69.                          Državni pror. 117.000,00                                                                                                                                  

Vrijednost investicija: 1.053.227,69 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Groblja

 

Postavljanje ograde oko dijela groblja Drežnik Grad                                                                                                    Općina Plitvička Jezera 50.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 50.000 kn __________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                                                                                      Drž. proračun 36.000,00       

                 

Vrijednost investicije: 36.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________         

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja (kn)

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                       Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                             _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                              5.000,00                                   100.000,00                 

Izgradnja vodovoda u PZ Grabovac                                                                                                  105.000,00    Karlovača županija 30.000,00 kn +Državni                                        proračun 74.000,00                                                                                             

Ukupna vrijednost investicije: 314.000,00 kn          ______________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

 

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za projektiranje  i dr. dokum.                                                 70.000,00                    Državni proračun 100.000,00

Oborinska odvodnja u PZ Grabovac                                                                                     70.000,00                                                                                                                                       

 Vrijednost investicije: 240.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, donacije, samodoprinos).

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja   (kn)                  

       Ostali izvori(Ministarstva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2. Održavanje čistoće

 

Postava kontejnera za selektivni otpad                                                                                 54.192,54          Fond za zašt. okol.i energ. učink. 217.000,00

 

Vrijednost investicije: 271.192,54 kn

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                 910.381,56                             Županijski pror. 50.000,00 kn+ Fond

za zaštitu okoliša i ener. učin. 4.358.980,78

                                                                                                                     

Vrijednost investicije: 5.319.362,34 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice i oprema u PZ Grabovac                                                             90.000,00                                 Županijski proračun 105.000,00

Projektna dokumentacija za tržnicu                                                                                     45.279,07    

Nabava opreme za tržnicu                                                                                        100.000,00

Vrijednost investicije: 340.279,07 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO = 8.094.161,64 kn

                                  

 

                       

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

KLASA: 363-02/12-01/04

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                             

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                         Zoran Luketić bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj