Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 65. Zakona o šumama (''Narodne novine'', br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 32. sjednici održanoj dana  27.03.2012. godine donosi

 

PROGRAM

utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini

 

Članak 1.

 

Programom utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu utvrđuje se namjena korištenja i kontrola utroška sredstava šumskog doprinosa kojeg plaćaju pravne osobe koje obavljaju prodaju proizvoda  iskorištavanja šuma (Drvni sortiment) u visini 5 % od prodajne cijene na panju.

 

Članak 2.

 

Sredstva šumskog doprinosa uplaćuju se na žiro račun Proračuna Općine Rakovica  broj 2390001-1836500004 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d.

 

Članak 3.

 

U Proračunu Općine Rakovica za 2012. godinu na poziciji P 033 planiran je prihod od šumskog doprinosa u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka koristiti će se:

- na poziciji 200 za financiranje sanacije i izgradnje deponije Ćuić Brdo u iznosu od 115.000,00 kn,

- na poziciji 212 za financiranje  projektne dokumentacije za cestu u Grabovcu u iznosu od 25.000,00 kn.

 

Ostala potrebna sredstva za sanaciju i izgradnju deponije Ćuić Brdo osiguravaju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Karlovačke Županije.

 

Članak 4.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 321-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

           

                                                                                             Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj