Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 61. Zakona o rudarstvu (''Narodne novine'' br. 75/09 i 49/11), članaka 25. i 26. Zakona o područjima posebne državne skrbi (''Narodne novine'' br. 86/08 i 57/11) i na temelju članaka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 32. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donijelo je sljedeći

 

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE

ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI

 

I.

 

Sredstva naknade za eksploataciju mineralnih sirovina koriste se za financiranje izgradnje slijedeće  komunalne infrastrukture:

 

Prihodi

Rashodi

Naknada za eksploataciju min. sirovina

 Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo, pozicija Proračuna br. 197-a

36.000,00 kn

36.000,00 kn

 

II.

 

Za realizaciju ovog Programa zadužuje se Jedinstveni Upravni odjel Općine Rakovica kroz provođenje postupka javne nabave i sklapanje ugovora o izvođenju radova.

 

III.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 310-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.                            

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

          Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj