Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10 i 61/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 32. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2012. godine, donijelo je sljedeći

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

 

Članak 1.

 

Općina Rakovica planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 7.000,00 kn, i to po osnovu:

 

- stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti navedenih u stavku 1. članka 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.                                        

 

Članak 2.

 

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošit će se za uređenje starog grada Drežnika (pozicija Proračuna 168).

 

Članak 3.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

KLASA: 612-01/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.                            

                                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 Zoran Luketić, bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj