Top Panel
Utorak 07 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donijelo je

 

P R O G R  A M

 

održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini

 

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade  s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima s iskazom  izvora  financijskih sredstava potrebnih za realizaciju .

 Iz sredstava komunalne naknade obavljaju se slijedeće  komunalne djelatnosti, a to su:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         javna rasvjeta.

 

Članak 2.

 

            U 2012. godini planira se financiranje komunalnih djelatnosti iz sredstava komunalne naknade i ostalih prihoda proračuna  za slijedeće djelatnosti:

 

  1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Obzirom na brdoviti krajolik i izgrađenost naselja stalni su problemi s odvodnjom atmosferskih voda. Zbog toga je potrebno održavati postojeće odvode, te atmosferske vode usmjeravati prirodnim tokom, osiguranjem i održavanjem odvodnih jaraka uz postojeće prometnice. Navedene radove posebice izvoditi u naseljima: Rakovica, Drage, Korana, Drežničko Selište, Korita – novo naselje, Rakovičko Selište, Drežnik Grad, Brajdić Selo, te ostalim naseljima po potrebi.

      Prokopavanje kanala i čišćenje postojećih izvršiti će se preko javnih radova, te se ne planiraju troškovi za iste.

 

 

 

  1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Održavanje čistoće na pješačkim stazama  kroz naselja Rakovica-Oštarski Stanovi, Drežnik Grad , Grabovac , Irinovac i Čatrnja-Selište Drežničko, održavanje čistoće oko svih autobusnih nadstrešnica uz državnu, županijsku i lokalnu cestu, čišćenje sajmišta te javnih parkirališta u Rakovici, Grabovcu  i  Drežnik Gradu  kroz odvoz otpada iz kanti i metenje više puta godišnje po nalogu komunalnog redara.

Radovi čišćenja i održavanja okoliša oko križeva, dječjih i sportskih igrališta po naseljima.

Na prostoru pješačkih staza, dječjih igrališta i u naseljima, te na ostalim javnim površinama i uz pješačke prolaze po nalogu komunalnog redara  u ljetnim mjesecima postaviti kante za otpad te iste  prazniti i odvoziti jedan puta tjedno ili po potrebi koju utvrdi komunalni redar. Za navedeno planira se 30.000,00 kn.

 

Sanacija divljih deponija na području općine (Jelov Klanac, Čatrnja i Rakovičko Selište) uz uvjet da se prethodno uredi ploha za odlaganje na glavnoj deponiji Ćuić Brdo i odobre sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a iz komunalne naknade planira se 36.000,00 kn.                                                                                                                                                                                                                                                             

U početku svibnja organizirati preko Spelekom d.o.o. akciju odvoza glomaznog otpada iz domaćinstava kroz postavu kontejnera veće zapremine  u određeno vrijeme po naseljima općine za što se planira 20.000,00 kn.

 

U toku godine prema potrebi vršit će se veterinarske usluge - usluge uklanjanja i zbrinjavanja napuštenih životinja sa javnih površina za što se planira 23.000,00 kn.

 

Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od ukupno 109.000,00 kn  na pozicijama 177, 178, 180, 181 i 182 Proračuna Općine.

 

  1. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Redovito održavanje postojećih javnih površina  kroz, košnju trave,obrezivanje drvenastog raslinja , održavanje i sadnju novog ukrasnog raslinja i cvijeća po naseljima u dogovoru s predstavnicima mjesnih odbora.

Prostor oko spomenika Eugenu Kvaterniku održavati redovnom košnjom i uređenjem  cvjetnjaka , te nastaviti s uređenjem šetnice do vatrogasnog doma i dječjeg igrališta. Na javnim površinama postaviti klupe za odmaranje i koševe za otpad.

Postojeće sportske terene po naseljima urediti i dopuniti  potrebnim sportskim napravama kao i napravama dječjeg igrališta (Grabovac, Selište Drežničko).

Pojedine zemljane ili makadamske  prometnice koje se manje koriste za promet već su postale biciklističke staze ili šetnice održavati kroz uklanjanje grmlja i raslinja s kolnika radi prohodnosti.Održavati prilazne putove  i parkirališta do i oko starog grada Drežnika, kupališta na Korani u naselju Selište Drežničko, te isto najmanje 3 puta u toku ljetnog perioda  pokositi  te postaviti i prazniti koševe za smeće .

   Održavati prilaz i korištenje javnih bunara i izvorišta za zahvat vode i obilazak izvorišta i bunara  u naseljima tijekom ljetnih mjeseci, te iste označiti putokazima –turističkom signalizacijom i postaviti klupe za odmorišta, za što se planira 20.000,00 kn.

   Za održavanje parkova i spomenika te ostalih javnih površina na području Općine planira se izdvojiti 70.000,00 kn.

 

  Za održavanje i uređenje dječjih i dr. igrališta po naseljima  planira se  120.000,00 kn .

 

  Kroz uključivanja Mjesnih odbora u aktivnosti uređenja naselja osiguravaju se  sredstva u iznos od ukupno 46.000,00 kn za nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

 

  Dio ovih aktivnosti planira se realizirati i kroz  javne radove, akcije Mjesnih odbora, najavljene grupe izviđača.

 

Za sve navedene djelatnosti , radove  i nabavu materijala predviđa se financirati iz komunalne naknade  iznos od  256.000,00 kn na pozicijama Proračuna  Općine br. 14, 17, 20, 23, 26, 190, 191 i 192.

 

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Postojeće prometnice kroz naselja potrebno je održavati i rekonstruirati  i to kroz  slijedeće radove:

 

1. održavanje živica i cestovnog pojasa na općinskim  putovima, te ostale usluge održavanja

 -na općinskim putovima u cestovnom zemljištu kroz naselja ili ne izgrađena područja, a koriste se za promet, potrebno je jednom godišnje  izvršiti sječu živica te najmanje dva puta godišnje košnju cestovnog zemljišta, kao i vršenje ostalih nenavedenih neophodnih usluga na održavanju prometnica. Navedeni radovi  planiraju se izdvojiti kroz javne radove.

 

2. održavanje  prometnica nasipanjem kamenim agregatom  

- na dionicama makadamskih prometnica po potrebi dva ili tri puta godišnje izvršiti nasipanje kamenim agregatom (Grabovac, Jelov Klanac, Lipovac, Broćanac, Stara Kršlja, Močila i dr. manje dionice po naseljima). Uz navedeno potrebno je predvidjeti i dio sredstava za popravke koji će se morati sanirati kao interventni popravci nastali  kao vododerine nakon velikih oborina ili drugih sličnih  prirodnih djelovanja na prometnu infrastrukturu. Za održavanje postojećih asfaltnih prometnica potrebno je planirati i troškove krpanje udarnih rupa na asfaltnim prometnicama.

Za navedeno se planira izdvojiti 71.000,00 kn.

 

3. pojačano održavanje prometnica i čišćenje snijega

Održavanje postojećih makadamskih prometnica postavom asfaltnog tepiha na dionicama prometnica utvrđenih Planom pojačanog održavanja prometnica u periodu 2011-2013 godina.

Za navedeno se planira izdvojiti 400.000,00 kn

       

U zimskom periodu organizirati čišćenje snijega na javnim prometnicama, autobusnim stanicama na lokalnim prometnicama, pješačkim stazama, te  posipanje pijeskom opasnih strmina i zavoja kroz sva naselja glavnim prometnicama sukladno Planu čišćenja snijega za što se planira 250.000,00 kn.

 

            4.postavljanje signalizacije

            Nabavljanje i postavljanje prometne signalizacije ,i  putokaza na javne površine i lokalne putove i raskršća. Za navedene radove planira se 20.000,00 kn.

 

5.održavanje autobusnih stajališta i nadstrešnica

Postojeća autobusna stajališta potrebno je održavati kroz popravke oštećenja , farbanje istih  te redovno čišćenje okoliša.

Proračunom se za 2012. godinu planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Za sve navedene djelatnosti planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 751,000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 184, 185, 186, 187 i 188 .

 

  1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MRTVAČNICA

 

Redovno održavanje  mrtvačnice i groblja vršit će se preko Uprave groblja i iz sredstava grobne naknade u  naseljima u kojima se plaća grobna naknada , a iz istog će se vršit sječe samoniklog raslinja i drveća u groblju, održavanju zasađenog zelenila, redovna košnju trave, održavanje i nasipanje staza kroz groblje te odvoz i čišćenje smeća .

 

U groblju Rakovica-Puškarić i Grdić groblje i glavnom groblju u Drežnik Grad potrebno je  postaviti pipu sa vodom, a na novo formirane ulaze u groblja zasaditi ukrasno grmlje i cvijeće. Oko budućeg proširenja dijela groblja u Drežnik Gradu zasaditi čemprese i urediti prilaznu stazu.

Z radove na groblju planira se 80.000,00 kn.

U mrtvačnicama redovno održavati unutarnju opremu, te podmirivati obveze osiguranja i režija za što se planira 20.000,00 kn

Za navedeno planira se izdvojiti iz sredstava komunalne naknade iznos od 100.000,00 kn na pozicijama Proračuna Općine br. 216, 217 .

 

  1. JAVNA RASVJETA

 

Na području općine Rakovica gotovo sva naseljena naselja (izuzev dijela sela, Ćuić Brdo, Brezovac, Kordunski Ljeskovac, Sadilovac  i dijela  naselja Jelovog Klanca-Močila) opskrbljena su javnom rasvjetom koju je u toku godine potrebno održavati kroz zamjenu dotrajale opreme istrošenih žarulja te popunjavanjem novim ili ukidanjem pojedinih rasvjetnih tijela. Sukladno sredstvima potrebno je dograditi mrežu javne rasvjete uz javne prometne površine u dijelu naselja Sadilovac kod farme, te u ostalim naseljima gdje vršena novogradnja ili proširenje naselja. Uz navedeno predvidjeti troškove utroška električne energije za javnu rasvjetu.

 

Za obavljanje ove djelatnosti planira se izdvojiti iz  sredstava komunalne naknade  330.000,00 kn za trošak električne energije za javnu rasvjetu te 80.000,00 kn za održavanje mreže. Sveukupno planirano  410.000,00 kn  na pozicijama Proračuna Općine br. 193 i 194.

 

Članak 3.

 

            Za provođenje planiranih radova potrebna su dodatna financijska sredstva koja se predviđaju namiriti iz drugih izvora, a to su uz komunalnu naknadu, Proračun općine: opći prihodi, pomoći izvanproračunskog korisnika, prenesena sredstva dr.

Isto tako u uređenje naselja uključiti će se i mještani kroz mjesne odbore i dobrovoljni rad, kao i dobrovoljnim akcijama grupe izviđača koja je na kampiranju na području Općine u srpnju 2012. godine .

 

 

Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa:

 

 

_____________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                              Iz komunalne                       Ostali izvori                                   

                                                                            naknade                  

______________________________________________________________________________

 

1.Odvodnja atmosf.                                                                                              Prenesena sredstva

    voda                                                                                                                         Vodni doprinos                                                                                                                                                                           0                                         15.000,00

______________________________________________________________________________                      

 

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje                                                                                               Fond za zašt.okoliša

    javnih površina                                         109.000,00 kn                           i energ. učink.

                                                                                                                                             70.000,00

 

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                        256.000,00                                 Natječaji                                                                                                                                            

______________________________________________________________________________

 

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                                  751.000,00                             donacije građana

                                                                                                                                             10.000,00

_______________________________________________________________________________

 

5. Održavanje groblja                                                                                           grobna naknada                                                                                                                                           .                       100.000,00

                                                                                                                                     120.000,00 kn         ______________________________________________________________________________

 

 

6. Javna rasvjeta                                          410.000,00                                        0                                                                               

 

                                                 UKUPNO:          1.626.000,00   kn                       245.000,00 kn

                                                               iz  komunalne naknade                    iz ostalih izvora                 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

Članak 4.

 

Poslovi održavanja čistoće, javnih površina, održavanja makadamskih cesta, održavanja groblja iz navedenog programa obaviti će se preko općinskog komunalnog društva Spelekom d.o.o, sukladno ugovorima, a ostali poslovi održavanja javne rasvjete ugovornom izvršitelju Elkorad iz Slunja, dok će se pojačano održavanje prometnica povjeriti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu najpovoljnijem odabranom ponuđaču.

Sredstva komunalne naknade koristiti će se za potrebe redovnog rada zdravstva - Ambulante Rakovica, školstva - Osnovne škole u Rakovici, te dobrovoljnih vatrogasnih društva u iznosu od 372.000,00 kn.

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-02/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.                                                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                        Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj