Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'' br.  47/90, 27/93 i 38/09) te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na svojoj 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donosi

 

PROGRAM

JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA  ZA 2012. GODINU

 

Članak 1.

 

Programom  javnih potreba u kulturi općine Rakovica za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti  u kulturi  od značaja za općinu Rakovica kao i njenu promociju.

Ovim Programom obuhvaćaju se slijedeća područja kulturnih djelatnosti:

-glazbena i glazbeno-scenska djelatnost,

-dramska umjetnost,film i kinematografija,

-knjiga i nakladništvo,

-likovna umjetnost,

-nove medijske kulture i međunarodna kulturna suradnja,

-muzejska djelatnost,

-ostali nespomenuti rashodi  za kulturne manifestacije.

 

Članak 2.

 

Program javnih potreba u kulturi sastavlja se na osnovu zahtjeva i programa ustanova, udruga i drugih pravnih ili fizičkih osoba iz oblasti kulture.

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. Ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Rakovica za 2012. godinu po pojedinim pozicijama proračuna te se isplaćuju na osnovu Plana raspodjele sredstava koji je sastavni dio ovog Programa i Odluke o izvršenju proračuna.

 

Članak 4.

 

Prikaz planiranih sredstva za pojedina područja kulturnih djelatnosti  daju se slijedećim tabelarnim prikazom - Plan raspodjele sredstava u 2012. godini

 

 

Djelatnost i korisnik/organizator

Naziv programa

Iznos i način financiranja-plaćanja

Pozicija proračuna

  1. 1.      GLAZBENA I GLAZBENO SCENSKA

 

 

 

 

KUD  Izvor , Rakovica, Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tekuća donacija KUD-u Izvor

25.000,00

 

161

Priredbe i manifestacije  povodom :   Dana općine Rakovica, proslave blagdana Sv. Antuna i proslava Sv. Jelene

Organizator –OPĆINA RAKOVICA

 

 

 

 

 

 

OŠ Eugen Kvaternik Rakovica

 

 

Srednja škola Slunj

 

Reprezentacija za Dan Općine, Organiziranje zabavnih večeri u Rakovici, Obilježavanje Dana Općine, Organiziranje zabavne večeri u Drežnik Gradu

 

Obilježavanje dana škole-

 

Organiziranja maturalne

zabave

34.000,00

Podmirenje troškova manifestacija po računima  ili ugovorima

 

 

 

 

 

 

 

4.000,00 kn podmirenje troškova manifestacije

 

2.000,00 kn za maturalnu zabavu –tekuća donacija

 

162-165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128

 

133

 

 

 

  1. 2.      MUZEJSKA DJELATNOST

 

 

 

Općina Rakovica-Rekonstrukcija kule starog Drežnik Grada

Sanacija kule u muzejski prostor i vidikovac

452.000,00 kn

Troškovi -radovi na osnovu ugovora  s izvođačem ili računa

167-170

 

 

 

 

                         SVE UKUPNO:

 

 

532.000,00 kn

 

 

Članak 5.

 

Jedinstveni upravni odjel općine Rakovica prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. Ovog programa  i podnosi izvješće o ostvarenju programa.

 

Članak 6.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 612-01/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 27.03.2012.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                           Zoran Luketić  bacc.oec.

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj