Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09 i 12/12),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012 godini

 

 

 

Članak 1.

 

                Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Program) radi usklađenja potrebnih financijskih sredstava sa ostvarenim prihodima komunalne naknade i potreba za određenim aktivnosima u obavljanju slijedeće komunalne djelatnosti:

-         odvodnja atmosferskih voda,

-         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

-         održavanje javnih površina,

-         održavanje nerazvrstanih cesta,

-         održavanje groblja,

-         održavanja javne rasvjete.

 

Članak 2.

 

U članku 2. mijenja se:

 

Pod točkom 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

U stavku 3. riječi „20.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „70.000,00 kn“.

 

Stavak 4. briše se.

 

U stavku 6. riječi „23.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „28.000,00 kn“.

 

Stavak 7. mijenja se i glasi:

 

''Usluge održavanja čistoće financiraju se iz komunalne naknade  u iznosu od ukupno 118.000,00 kn  na pozicijama 177, 178, 181 i 182 Proračuna Općine.''

 

Pod točkom 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

U stavku 5. riječi „20.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „30.000,00 kn“.

 

U stavku 7. riječi „55.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „41.000,00 kn“.

 

U stavku 10. riječi „206.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „167.000,00 kn“.

 

Pod točkom 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

U stavku 1. pod točkom 2. podstavkom 2 . riječi „71.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „91.000,00 kn“.

 

U stavku 2. riječi „821.000,00 kn“ zamjenjuju se riječima „841.000,00 kn“.

 

Članak 3.

 

U članku 3. mijenja se tablični Prikaz radova i planiranih financijskih sredstava za radove iz članka 2. ovog Programa i sada glasi:

 

 

_____________________________________________________________________________

    Predviđeni radovi                                       Iz komunalne                       Ostali izvori                             

                                                                            naknade                   

______________________________________________________________________________

1.Odvodnja atmosf.                                                                                       Prenesena sredstva

    voda                                                                                                                       Vodni doprinos                                                                                                                                                                      0                                       15.000,00

______________________________________________________________________________                      

2. Održavanje čist.

    u dijelu koji se

    odnosi na čišćenje                                                                                        Fond za zašt.okoliša

    javnih površina                                              118.000,00 kn                        i energ. učink.

                                                                                                                            70.000,00

3. Održavanje javnih                           

   površina                                                          167.000,00                                   Natječaji                                                                                                                                 

______________________________________________________________________________

4. Održavanje nerazv.

    cesta                                                              841.000,00                              donacije građana

                                                                                                                              47.000,00

_______________________________________________________________________________

5. Održavanje groblja                                            88.000,00                               grobna naknada                                                                                                                                            

                                                                                                                             120.000,00 kn        ______________________________________________________________________________

6. Javna rasvjeta                                                 410.000,00                                       0                                                                   

_____________________________________________________________________________________

                                                 UKUPNO:       1.624.000,00   kn                       245.000,00 kn

                                                               iz  komunalne naknade                    iz ostalih izvora                 

______________________________________________________________________________________________________________  

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

KLASA: 363-02/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-3

Rakovica, 20.12.2012.

                                                                                             

                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

                                                                                                                                                              Zoran Luketić bacc.oec.

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj