Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjena i dopunama

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2012. godine

 

 

 

Članak 1.

 

            Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine.

 

Članak 2.

 

U članku 2. mijenja se tablični prikaz te sada glasi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                      Izvori  financiranja po procjeni troškova (kn)

 

                                                                                Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                              (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Eko muzeja-Kapitalna donacija TZ Rakovica                                                           135.000,00

JU Rakovica-kap. Donacija  za rutu špilja                                                                      40.000,00                                                                             

Nabava i postava opreme za sportska igrališta                                                            15.000,00

Projektna dokumentacija pješačkih staza                                                                    17.500,00

Izgradnja pješačke staze u Rakovici                                                                       495.500,00                                                 70.000,00

Nabava i postava  prometnih i turisičkih znakova                                                       25.000,00                        

Uređenje spomen obilježja Rakovičkog ustanka                                                           2.500,00                                                 1.000,00

Projektna dokumentacija  PZ Grabovac                                                                               40.000,00

Vrijednost investicij e: 841.500,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

 

Projektna dokumentacija za cestu Grabovac                                                                   7.500,00

Izgradnja ceste u naselju Grabovcu                                                                                                                                     Županijski proračun 30.000,00 kn

Ulaganja u prometnice u Poduzetničkoj zoni                                                                       15.400,00                             Županijski prorač.100.000,00 kn

Ulaz u poduzetničku zonu                                          90,000,00 kn                                       21.000,00           

Nabava i postava zaštitne ograde-odbojnika                                                                    50.000,00                                                                             

Geodetski elaborati PZ Grabovac                                                                                    10.000,00

 

Vrijednost investicija: 323.900,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Kupnja zemljišta za groblje Drežnik Grad                                                                             36.500,00                         Općina Plitvička Jezera 20.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 56.500,00 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                             52.096,94 kn                

Elaborat javne rasvjete                                                                                                     32.500,00 kn                Fond za zašt.okol. i energ. učink.   53.400,00 kn

                                                                                         

Vrijednost investicije: 137.996,94 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________         

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                         Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                   _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.o.o.

za vodovod                                                                             1.100,00                                                                                             Drž. prorač. 91.000,00 kn

Priključak na vodovod PZ Grabovac                                                                                    64.000,00

                                                                                                                                                                                                  Drž. prorač.  50.000,00 kn                                                                                  

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 206.100,00 kn         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

 

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav odvodnje                                                                       20.000,00 kn                               Drž. pror.  70.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Vrijednost investicije:  90.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja (kn)                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

                                                                        

Nabava opreme za selektivni otpad                                                                               60.000,00                    Fond za zašt. okol.i energ. učinkov 208.000,00

                                                                        

Vrijednost investicije : 268.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                     634.751,08                                Županijski pror. 60.000,00 kn+ Fond

za zaštitu okoliša i ener. učin. 550.000,00

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                              10.000,00                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 1.254.751,08 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVEUKUPNO =  3.178.748,02 kn

                                  

 

                                  

 

 

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

 

KLASA: 363-02/12-01/01

URBROJ: 2133/16-12-3

Rakovica, 20.12.2012.

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj