Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30)

Na temelju članka 30 .stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donijelo je

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2011. godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2011. godini.

 

Članak 2.

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                      Kom. doprinos                                          Proračun općine                                            Ostali 

                                                                                           (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Javne površine

                                                                                               

Kapitalna donacija -Eko muzeji-

TZ Rakovica                                                                                          41.500,00 + 18.169,24 kn (poz. 155-B, 155-c )

JU Rakovica - donacije za rutu špilja

i jumbo plakata                                                                                        20.000,00  + 31.000,00 kn  (poz. 160,158,159,160-a)                                                                       

                                                                                                                                          

Vrijednost investicije : 110.669,24 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste: 

   Izgradnja prometnica

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                              92.000,00 kn (poz. 181-A)                         139.000,00 kn (poz. 180)            Drž. pror.-pren. sred  500.000,00 (poz.187-a)

                                                                    Drž. pror.  150.000,00 kn (poz. 187)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .

Projektna dokumentacija PZ Grabovac                                                                     37.000,00 kn (poz. 178) 

 

Geodetski elaborati                                                                                             5.000,00 kn (poz. 177)   

                                                                                                                         6.200,00 kn (poz. 235-b)

 

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta                                                       6.200,00 kn (poz. 235-a)                  

                                                                            

Modernizacija prometnica                                                                                         6.500,00 kn (poz. 235-c)

                                                                                                                        3.900,00 kn (poz. 235-d)          Mjesni samodop. 3.000,00 kn  (poz.235-c)

                                                                                                                                 

Vrijednost investicija: 945.800,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada Detaljnih planova uređenja groblja                                                              15.000,00 kn (poz. 249)              Općina Pl. Jezera 15.000,00 kn (poz. 250)

Geodetsko katastarske usluge                                                                                                                                 Drž. pror. 15.000,00 kn (poz. 250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vrijednost investicije: 45.000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                          

4. Javna rasvjeta

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      

Elaborat učinkovite javne rasvjete                                                                             36.000,00 kn (poz. 224-b)      Fond za zašt.okol. i energ. učink. 72.000,00 kn

                                                                                                                                                                                   (poz. 224-a)

Vrijednost investicije: 108.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________      

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.) s prikazom pozicija u Proračunu Općine za 2011. godinu

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun. usluge                               Proračun i Koncesije            Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                     Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                    _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Projekt za dio mreže vodovoda                                                                                                      8.000,00 kn (poz. 242-a)

u Rakovici                                                                                                                              10.000,00 kn (poz. 242-b)                                                                                                                                                                                                                              

Ukupna vrijednost investicije: 18.000,00 kn         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

                                                                                 

Vrijednost investicije:  0,00 kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Vrijednost investicije:  0,00 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                           

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva                                                                 30.000,00 kn (poz. 208)                                                                                              

Temelj. ulog za Centar za gosp. otpadom KŽ                                                                  5.160,00 kn (poz. 264-a)  

             

Vrijednost investicije : 35.160,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

  

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                 29.647,00 (poz. 226)      Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 2.000.000,00

                                                                                                                              54.000,00 (poz. 227)       kn (poz. 230)

      408.811,08 (poz. 226-c)    

      

 

Izmjene i dopune proj. dok. deponije Ćuić Brdo                                                         50.000,00 kn (poz. 225-b)                                                                                                                        

Vrijednost investicije: 2.542.458,08

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                   

4. Tržnice na malo

Izgradnja vanjske tržnice u PZ Grabovac                                                                  

                                                                                                                       

Vrijednost investicije:  0,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________SVE UKUPNO = 3.805.087,32 kn               

 

                                  

Članak 3.

 

            Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2011. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 45/11).

 

Članak 4.

 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

  KLASA: 363-02/11-01/02

  URBROJ: 2133/16-11-4

  Rakovica, 28.12.2011.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj