Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program poticanja 2010.

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 29/01), te članka 12. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 03/10), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 14. sjednici održanoj dana 09.07.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o izmjeni Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području

Općine Rakovica u 2010. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom vrše se izmijene Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) radi usklađivanja planiranih sredstva sa uočenim potrebama obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kojim se želi poticati poljoprivredna proizvodnja.

 

Članak 2.

 

U  članku 2. točci 5. Programu poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 18/10) mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva poljoprivrednicima za nabavu voćnih i loznih sadnica u ukupnom iznosu  Općine Rakovica od 13.000,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 50% poticaja, a 50 % Županija (visina subvencije izračunava se temeljem nabavne cijene kupljenih sadnica, a najviše do iznosa cijene sadnica po hektaru iz kalkulacija HZPSS-a).''

 

U točci 6. mijenja se prva rečenica i glasi:

 

''poticajna sredstva za razvoj stočarstva poljoprivrednicima za uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom u ukupnom iznosu Općine Rakovica od  3.500,00 kn, uz uvjet da Općina sufinancira 150,0 kn po uzgojnom grlu,  a 150,00 kn po uzgojnom grlu osigurava Županija.''

 

 

Članak 3.

 

U članku 3. u glavi SUFINANCIRANJE STALNIH  PROGRAMA OPĆINE RAKOVICA I  KARLOVAČKE ŽUPANIJE, pod točkom 2. NABAVA VOĆNIH I LOZNIH SADNICA  mijenja se druga rečenica koja glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 13.000,00 kn.''

 

 

U točci 3. RAZVOJ STOČARSTVA - uzgoj rasplodnih svinja pod selekcijom mijenja se druga rečenica i glasi:

 

''Ukupna poticajna sredstva Općine Rakovica  iznose 3.500,00 kn.''

 

Članak 4.

 

Ostale odredbe Programa poticanja poduzetništva i poljoprivrede na području Općine Rakovica u 2010. godini ostaju nepromijenjene.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-7

Rakovica, 09.07.2010.                                              

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

            Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj