Top Panel
Četvrtak 29 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 26/03, 82/04,110/04, 38/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29.01.2010. godine donijelo je:

 

 

P R O G R A M

 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za period 2010. godine

 

Članak 1.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata , nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2010 godini.

 

Članak 2.

 

1. GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                                     Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                  (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

Uređenje prilaza i vidikovaca                                                                                                                            Žup. proračun  70.000,00 kn

Informativne table za naselja                                                                              50.000,00 kn

 

Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi- Rakovica            20.000,00 kn                                         IPA prog. 607.000,00 kn + 188.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Grabovac                                                                                                  IPA prog. 1.080.000,00 kn +300.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Selište Drežničko                                                                    100.000,00 kn                              IPA prog. 372.000,00 kn +  24.000,00 kn Državni proračun Kapitalna donacija OŠ Eugen Kvaternik za

dogradnju nogom. igrališta u Rakovici                                                                                                                Državni proračun 70.000,00 kn

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta                                                            15.000,00 kn                                                                                                      

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo                           20.000,00 kn                                                                                                                                                                                                        

Vrijednost investicije : 2.652.194,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Nerazvrstane ceste:    

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                  5.000,00 kn       Županijski pror. 65.000,00 kn + 117.000,00 Državni pror.

                                                                                                                                                                     + 560.000,00 IPA program

Prometnice unutar  Poduzetničke

Zone Grabovac                                                                                                                                       Državni proračun   973.000,00 kn + 560.000,00 kn IPA prog.

 

Geodetski elaborati                                                                                            10.000,00 kn                       

Modernizacija prometnica –asfaltiranje                                                               80.000,00 kn

Izgradnja prometnica u građev. zonama                                                                                                        Županijski pror. 100.000,00 kn                                

                                                                            

Izgradnja prometnica

 

Vrijednost investicija: 2.470.000,00kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja                                                                            10.000,00 kn                      Općina Plitvička Jezera 80.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                            20.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

Vrijednost investicije: 110.000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete                                                                     25.000,00 kn

u građevinskim zonama

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                                                                      60.000,00 kn                                 IPA program 108.000,00 kn + Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    36.000,00 kn + Fond za zašt.okol. i energ. Učink. 190.000,00 kn

Vrijednost investicije: 439.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________        

 

 

2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja ( Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                 Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                           Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                       _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Speklekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                 10.000,00 kn                                        100.000,00 kn                                                                                          

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 110.000,00          

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i   pročišćavanje otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   30.000,00 kn

                                                                                                                                             50.000,00 kn

                                                                                                                    

 Vrijednost investicije:  80.000,00 kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                           

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                     120.000,00  kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                      150.000,00 kn                 Županijski proračun 200.000,00 kn+ Fond za

                                                                                                                                                                    zaštitu okoliša i ener. učin. 3.300.000,00

Vrijednost investicije: 3.650.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                 

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =9.615.194,00 kn

                                  

 

                                  

 

 

                                                                                  Članak 3.

 

                                                           Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

 

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 29.01.2010.

 

 

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj