Top Panel
Subota 26 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18)

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica  (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 18. sjednici održanoj dana 22.12. 2010. godine donijelo je

 

 O D L U KU

o izmjeni i dopuni

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

Članak 1.

.

Ovim Programom vrše se izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 04/10 i 41/10), te  se istim definiraju  radovi, sredstva i izvori sredstva za realizaciju programa.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te sada glasi:

 

            ''Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja i opreme komunalne infrastrukture na području općine Rakovica u 2010. godini.

 

  1. 1.      GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                              Kom. doprinos                              Proračun općine                                                    Ostali 

                                                                                           (Ministarstva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                               

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta              21.000,00 kn                                 6.500,00 kn                                                                                                  

                                                                                                                                                                                         

Vrijednost investicije : 27.500,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste:    

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                   5.000,00 kn               Županijski pror. 41.200,00 kn + 117.000,00 Drž. pror.

 

Kapitalna donacija za put do Baraćevih spilja                                                       34.100,00 kn                                                                                                                                                           

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                                                         111.000,00+ 7.500,00 + 76.600,00kn                      Državni proračun   347.000,00 kn

 

Geodetski elaborati i usluge                                                                           5.000,00 + 6.500,00 kn                        

                                                                     

Modernizacija prometnica –asfaltiranje                                     6.000,00+12.000,00+5.800,00 kn                            Županijski proračun 50.000,00 kn

                                                                                                       

 

Vrijednost investicija: 824.700,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja

-DPU Rakovica                                                                                                          12.500,00 kn

-DPU Drežnik Grad                                                                                                                                       Općina Plitvička Jezera 30.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                         10.000,00 kn                             Općina Plitvička Jezera 10.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vrijednost investicije: 62.500,000 kn

____________________________________________________________________________________________________________________________________________                           

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                              12.000,00 kn                       150.000,00 kn                        Državni proračun  36.000,00 kn                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                             

Vrijednost investicije: 198.000,00 kn 

_______________________________________________________________________________________________________________________________        

 

 

  1. 2.      GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                   Komun.usluge                               Proračun i Koncesije               Ostali izvori: (Ministarstva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                   Fondovi, Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                         _______________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Spelekomu d.o.o. za

projektiranje vodovoda                                                   8.000,00 kn                                                                                                                 

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 8.000,00          

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Vrijednost investicije:  0  kn                                    

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

       Ostali izvori(Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                         

_______________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                         

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                   120.000,00 kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                               121.000,00+59.000,00+52.000,00 kn                                                

                                                                                                                                                                               

Vrijednost investicije:.231.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =1.444.700,00 kn

                                  

 

                                  

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 22.12. 2010.

 

                                                                                                                                                                      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj