Top Panel
Srijeda 30 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (17)

Na osnovu članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ­­­­­17. sjednici održanoj 04.11.2010. godine donosi

 

 O D L U KU

o izmjeni i dopuni

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine

 

 

 

Članak 1.

Ovim Programom vrše se izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010 godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te  se istim definiraju  radovi, sredstva i izvori sredstva za realizaciju programa.

 

Članak 2.

 

            Mijenja se  članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (Glasnik Karlovačke županije br. 04/2010), te sada glasi:

                                                                                                                        

''Članak 2.

 

            Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za građenje objekata, nabavu uređaja  i opreme komunalne infrastrukture na području Općine Rakovica u 2010. godini.

 

  1. GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                                     Izvori  financiranja

 

                                                                                     Kom. doprinos                   Proračun općine                                                                      Ostali 

                                                                                                          (Ministarstva, Karlov. Žup., TZ Rakovica i dr.)

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1. Javne površine

                                                                                               

Informativne table za naselja                                                                              50.000,00 kn

 

Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi- Rakovica            20.000,00 kn                                                                  IPA prog. 607.000,00 kn + 188.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Grabovac                                                                                                                          IPA prog. 1.080.000,00 kn +300.000,00 kn Drž. proračun

Izgradnja nogostupa Selište Drežničko                                                                    100.000,00 kn                              IPA prog. 372.000,00 kn +  24.000,00 kn Državni proračun

                                                                                                           

Projektna dokumentacija autobusnih stajališta                                                            20.000,00 kn                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                         

Vrijednost investicije : 2.761.000,00 kn

__________________________________________________________________________________________________________________________                                              

2.Nerazvrstane ceste:     

 Izgradnja ulazne prometnice u

Poduzet. zonu Grabovac                                                                                   5.000,00 kn                      Županijski pror. 65.000,00 kn + 117.000,00 Državi pror.

                                                                                                                                                                     + 560.000,00 IPA program

Prometnice unutar  Poduzetničke

zone Grabovac                                                                                                90.000,00kn                      Državni proračun   973.000,00 kn

Geodetski elaborati i usluge                                                                                 15.000,00 kn                       

Modernizacija prometnica – asfaltiranje                                                              80.000,00 kn

Izgradnja prometnica u građev. zonama                                                                                                        

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo –ceste                20.000,00 kn                                                                                                 

Izgradnja prometnica

 

Vrijednost investicija: 1.925.000,00kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Izrada planova uređenja groblja                                                                            25.000,00 kn                      Općina Plitvička Jezera 57.000,00 kn

Geodetsko katastarski elaborati                                                                            10.000,00 kn                     Općina Plitvička Jezera 10.000,00 kn

Uređenje groblja Drežnik Grad                                                                                                                    Općina Plitvička Jezera 33.000,00 kn

                                                                                                                                                                   

Vrijednost investicije: 135.000 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u Poduz.

zoni Grabovac                                                              12.000,00 kn                       150.000,00 kn                 IPA program 108.000,00 kn + Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                            36.000,00 kn + Fond za zašt.okol. i energ. učink. 190.000,00 kn

Vrijednost investicije: 496.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

 

 

 

2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVKA OPREME

 

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, Proračuna Općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

                                                        Komun.usluge                               Proračun i Koncesije                                               Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                                        naknada za priključak                                                                                       Fondovi , Hrvatske vode i drugi)                                                                                                                                                                                                                                       _____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

Kapitalna pomoć Speklekomu d.d. za

projektiranje vodovoda                                                 8.000,00 kn                                          10.000,00 kn                                                                                           

                                                                                  

Ukupna vrijednost investicije: 18.000,00          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

KANALIZACIJSKA MREŽA

Kapitalna pomoć Spelekomu za sustav kanalizacije                                                                   20.000,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                       

 Vrijednost investicije:  20.000,00 kn                                    

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, Proračuna Općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                      

       Ostali izvori (Ministartva

Opis radova                                                                         Komun. usluge                     Proračun i Koncesije                             Fondovi, Županija i  dr.)                                          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                                                        

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva

-sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada                                                                                                     120.000,00  kn

                                                                                   

Vrijednost investicije : 120.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun. otpada

Uređenje i izgradnja  deponije Ćuić Brdo                                                                      159.000,00 kn                            Fond za zaštitu okoliša i ener. učin. 1.000.000,00

                                                                                                                                                                               

Vrijednost investicije: 1.159.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

Izgradnja otvorene tržnice-vanjski štandovi u

Poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                       9.000,00 kn                                                                                                                           

Vrijednost investicije:  9.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =6.643.000,00 kn''

                                  

 

                                  

 

 

                                                                                  Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Karlovačke županije".

 

 

KLASA: 363-02/10-01/02

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 04.11.2010.

                                                                                                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                                                                                      Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj