Top Panel
Srijeda 30 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalane infrastrukture u 2009.godini

Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (''Narodne novine'' br. 36/95, 77/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09), općinski načelnik Općine Rakovica podnosi:

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009. GODINI

 

 

Na osnovu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2009. godine (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/2009) daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova:

 

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planirani su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani  su iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna Općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova i planirana ulaganja                                                                             Izvršeno                                                                 Obrazloženje

________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

1.Javne površine

                                                                                  

-izrada projekata za sportska i                                                                                                                         Planirano nije izvršeno zbog nedostatka sredstava

dječja igrališta  20.000,00………………………………………………………….. 0 kn                                         u Proračunu općine

 

-izrada projekta sportsko rekreac.zone                                                                                                             Nije izvršeno jer je potrebna prethodna izmjena      

Grabovac 200.000,00 kn…………………………………………………………… 0 kn                                       Prostornog plana općine,niti su bila osigurana sredstva u Proračunu općine

 

 -gradnja sportskih i dječjih igrališta                                                                                                                 Nisu dobivena predviđena sredstva od suinvestitora

 u naseljima  Selište Drežničko,                                                                                                                        a ista se nisu mogla osigurati u Proračunu

Grabovac  i Drežnik Grad 

360.000,00 kn ………………………………………………………………………. 0 kn                                                                                                                                                                                                                               

-izgradnja autobusnih stajališta                                                                                                                        Zbog složenih imovinsko –pravnih  odnosa i zakonskih

i nadstrešnica za Korita, Oštarske Stanove                                                                                                       propisa nije se izradila projektna dokumentacija, nije    

i Grabovac                                                                                                                                                     ishođeno odobrenje za gradnju te se nisu mogli izvoditi

30.000,00 kn …………………………………………………………………………0  kn                                       radovi                                      

                                                                                                                                                                               

-Izrada projekata pješačkih staza

60.000,00…………………          Utrošeno  119.240,00 kn iz Proračuna općine                                                    Sredstva osigurana rebalansom  i utrošena za projektnu     dokumentaciju i geodetski   elaborat                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                              

Planirana vrijednost investicije : 670.000,00 kn                                                                      Izvršena vrijednost investicije : 119.240,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

-izgradnja prometnica, nogostupa                                                                                                                                 Utrošeno za radove na lokaciji Poduz. zone Grabovac                                   

parkirališta i dr. u poduz.zoni Grabovac                                                                                                                       Izgrađen ulaz i dva kraka  makadamske prometnice 

520.000,00 kn……………………………Utrošeno iz kom. doprinosa 25.217,67 kn    + 153.459,37 kn                            Radovi nisu izvedeni u potpunosti zbog smetnje 

iz proračuna općine + 150.000,00 iz Pror. Karlov. Županije           postojećeg TK svjetlosnog kabela koji se mora prethodno izmjestiti (izdana lok. dozvola)

 

-izgradnja cesta kroz naselja                                              

400.000,00 kn ……………………………………………………………………..  0 kn                                                           Nije izgrađena prometnica u Sel. Drežničkom jer

NP Plitvička jezera  nije osigurao sredstva za rješavanje  imovinsko pravnih odnosa . Dogovoreno je da cijeli projekt dalje vodi sam Nacionalni park, jer je utvrđena nova trasa prometnice.

 

-izgradnja nogostupa kroz naselja                                       

100.000,00 kn …………………….     Utrošeno 746.951,77 kn  iz Proračuna općine                                                      Gradnja pješačkih staza  Oštarski Stanovi i Irinovac

+ 316.666,60 iz Pror. Karl.                                                                               izvršena preko Hrvatskih cesta. i Ministarstva

Sredstva su bila planirana samo za  manje  nepredviđene radove.

Rebalansom su se osigurala sredstva za sufinanciranje sa Hrvtskim cestama  dionice Sel. Drežničko te je ista izvedena

                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                          

-ostali prometni objekti

20.000,00     …………………………Utrošeno u nabavu signalizacije .4.022,01 kn iz Proračuna općine                         Nabavljena oprema i signalizacija prometnica      

  

 

                                                                                                                    

-izrada  projekata,programa  i studija

i dr. za predpristupne i dr.fondove                                                                                     

20.000,00…………………………… Utrošeno 79.445,70 kn iz Proračuna općine           Rebalansom osigurana sredstva za izradu dokumentacije Poduz. zone Grabovac za IPA program EU i isti kandidiran za sredstva

-izrada troškovnika za moderniz. lokal.                                                                                 

cesta i ostal. investicija

10.000,00 kn     ………..Utrošeno 69.784,00 kn  iz proračuna općine                                                                            Izrađeni su projekti za te prometnice radi  izvođenja                                                                                                                                                               radova  modernizacije i ishođenja potvrde projekta                                                                                                                                                       makadamskih prometnica Broćanac, Grabovac                                                                                                                                                            i Sadilovac

                                                                                                                                                                               

 

Vrijednost investicija: 1.070.000,00 kn                                                                              Utrošeno: 1.545.547,10 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Rekonstrukcija  postojećih objekata mrtvačnica                                                                                          Radovi na mrtvačnici nisu izvođeni u potpunosti jer se traži drugačije  projektno rješenje vjetrobrana kojeg MO Drežnik Grad ne želi zbog narušavanja postojeće arhitektonske cijeline

50.000,00 kn ……………………………………………………….. 0 kn                                       

 

Izrada detaljnog plana groblja

60.000,00 kn …………………………………………………. 0 kn                                   Detaljni planovi nisu rađeni jer se nisu osigurala sredstva i usaglasili stavovi o proširenjima groblja. Isto će se rješiti u 2010 godini.

          

                                                                                  

Vrijednost investicije: 110.000 kn                                                                                      Utrošeno : 0,0 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreže javne rasvjete                                                                                                                        Sredstva utrošena za ishođenje suglasnosti za gradnju

u poduzetničkoj zoni Grabovac                                                                                                                        trafo stanice u Poduzetničkoj zoni

800.000,00 kn   ………………………Utrošeno 140.000,00 kn sredstva Ministarstva gospodarstva                    Za izgradnju djela mreže osigurano sufinanciranje                                                                                                                                                                                       Fonda za zaš.okol. i energ. učink. te su ugovoreni radovi

koji će se početi izvoditi prestankom zimskih uvjeta, u proljeće 2010.

 

Vrijednost investicije: 800.000,00 kn                                                                                             Utrošeno: 140.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

                         

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I  NABAVA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja ( Ministarstva, Županija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova i planirana ulaganja                                                                             Izvršeno                                                                 Obrazloženje ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŽA:                   

                                                                                                  

-Gradnja vodovodne mreže poduz.zone Grabovac                                                                                             Gradnja vodovoda kandidirana za sredstva IPA programa

250.000,00 kn  ………………………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                      i Ministarstva a ista su još uvijek u postupku obrade    Gradnja vodovoda kroz naselja                                                 

200.000,00 kn………………………………………Utrošeno 0,0   kn                                                                     Gradnja vodovoda vrši se sredstvima Ministarstva region.           razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

-Gradnja lokal. vodovoda kroz naselje Ošt.                             

Stanovi- Rakovica

250.000,00 kn ………………………………………….Utrošeno 2.268,12  kn                                                   Sredstva utrošena na ne predviđene pripremne radove na trasi                                                                                                                              vodovoda, a izgradnju financira Ministarstva region.                  razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

                                                                                                                                                                    

-Izrada projektne dokumentacije vodovoda

60.000,00 kn …………………………………   Utrošeno  2.400,0 iz komun. usluge,

+64.020,00 iz Proračuna općine                                                  Kapitalnom donacijom Spelekom-u d.o.o. osigurana

                                                                                                                                                                 Sredstva za izrada projekata regionalnog vodovoda

           

Ukupna vrijednost investicije: 760.000,00                                                             Ukupno utrošeno: 68.688,12 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

- izrada projektne dokumentacije

kanalizacijskog sustava

200.000,00 kn     ……………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                                  Projekt u završnoj fazi predaje za lokacijsku dozvolu

                                                                                                                                                                     te nije ispostavljen račun

 Vrijednost investicije:  200.000,00 kn                                                                                Ukupno utrošeno: 0,0 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine , naknade za koncesiju i ostalih izvora ( Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       

 Opis radova i planirana ulaganja                                                                              Izvršeno                                                                               Obrazloženje

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.Održavanje čistoće

Sufinanciranje troškova nabave

vozila komunalnom poduzeću

Spelekom za skupljanje                                                                                                                      

komunalnog otpada

180.000,00 kn     …………………Utrošeno 180.000,00 kn iz Proračuna                                                                                    Sukladno Ugovoru izvršeno sufinanciranje

                                                                                                              

Subvencija cijene

odvoza komunalnog otpada                                                                                                    

 40.000,00 kn  ……………………Utrošeno 40.000,00 kn iz Proračuna                                                                                     Sukladno Odluci o sufinanciranju                   

                                    

Vrijednost investicije :220.000,00 kn                                                                                                        Ukupno utrošeno: 220.000,00 kn                                                                             

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

3.Odlaganje komun.

   otpada

Izgradnja deponije komunalnog otpada Ćuić Brdo

1.000.000,00 kn ………………….   Utrošeno 89.605,07 kn  iz Proračuna

Utrošena sredstva samo  za gradnju ograde deponije Ćuić Brdo, u postupku je ponovljeno raspisivanje natječaja jer je

                                                                                                                                                                     prethodni poništen

         

Vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn                                                                                          Ukupno utrošeno: 89.605,07 kn                                                            

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

200.000,00 kn   ……………………………Utrošeno 0,0 kn                                                                             Kandidirano za sredstva IPA programa                                                                                                           

Izrada projekta zatvorene tržnice u poduzetničkoj

 zoni Grabovac

200.000,00 kn   …………………………….Utrošeno 0,0 kn                                                                            Dokumentacija nije izrađena zbog nedostatka  sredstava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Vrijednost investicije:  400.000,00 kn                                                                                                       Ukupno utrošeno: 0,0 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =4.830.000,00                                                                                                                                     SVE UKUPNO UTROŠENO 2.183.080,20 kn

                                                                      

                                  

 

                                               Ovo Izvješće objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 363-02/09-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica,17.03.2010.                                                                                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                                                                                                         Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj