Top Panel
Srijeda 24 Sij 2018
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Program gradnje objekata i ureńĎaja komunalne infrastrukture u 2009. godini

Na osnovu ńćlanka 30 stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03, 82/04,110/04),te ńćlanka 11. Statuta opńáine Rakovica¬† (Glasnik Karlovańćke Ňĺupanije br. 02/06), Opńáinsko vijeńáe opńáine Rakovica na svojoj 44. sjednici¬† odrŇĺanoj dana 17.03. 2009. godine donijelo je

 

P R O G R A M

 

gradnje objekata i ureńĎaja komunalne infrastrukture

za period 2009. godine

 

 

ńĆlanak 1.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ovim Programom planiraju se radovi i financijska sredstva vezani za grańĎenje objekata, nabavu ureńĎaja¬† i opreme komunalne infrastrukture na podruńćju opńáine Rakovica u 2009. godini.

 

ńĆlanak 2.

 

1.GRAńźENJE¬† OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE¬† INFRASTRUKTURE

 

Planiraju se radovi na ureńĎivanju javnih povrŇ°ina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurali bi se iz sredstava komunalnog doprinosa, prorańćuna opńáine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Ňĺupanija, turistińćke zajednice, donacije i sl.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                              Izvori  financiranja ( u % od ukupne sume)

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Kom. doprinos¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Prorańćun opńáine¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ostali¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (Ministarstva,Karlov. ŇĹup., TZ¬†¬†¬† Rakovica i dr.)

                                                                           60.000,00 kn ______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Javne povrŇ°ine

                                                                                          5 %                                           25 %                                            70 %

-izrada projekata za sportska i

djeńćja igraliŇ°ta¬† 20.000,00

-izrada projekta sportsko rekreac.zone

Grabovac 200.000,00 kn

                                                  

-gradnja sportskih i djeńćjih igraliŇ°ta

¬†u naseljima¬† SeliŇ°te DreŇĺnińćko,¬† ¬†

Grabovac¬† i DreŇĺnik Grad¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†10 %¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10 %¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 80 %

360.000,00 kn   

-izgradnja autobusnih stajaliŇ°ta

i nadstreŇ°nica za Korita, OŇ°tarske Stanove¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 15 %¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 80 %¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 5%

i Grabovac

30.000,00 kn

-Izrada projekata pjeŇ°ańćkih staza

60.000,00                                                                            5 %                                      95 %

Vrijednost investicije : 670.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

-izgradnja prometnica, nogostupa                                         10 %                                            10 %                                               80 %

parkiraliŇ°ta i dr. u poduz.zoni Grabovac

520.000,00 kn

-izgradnja cesta kroz naselja                                               30 %                                            20 %                                                50 %

400.000,00 kn

-izgradnja nogostupa kroz naselja                                        5 %                                               10 %                                                85 %

100.000,00 kn

-ostali prometni objekti

20.000,00                                                                                                                                  100%

-izrada  projekata,programa  i studija

i dr. za predpristupne i dr.fondove                                                                                     100%

20.000,00

-izrada troŇ°kovnika za moderniz. lokal.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†100%

cesta i ostal. investicija

10.000,00 kn                                                   

 

Vrijednost investicija: 1.070.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3 .Groblja

 

Rekonstrukcija ¬†postojeńáih objekata mrtvańćnica

50.000,00 kn

Izrada detaljnog plana grobalja

60.000,00 kn                                                                           5 %                                      50 %                                                 45 %                                  Vrijednost investicije: 110.000 kn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________                            

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreŇĺe javne rasvjete

u poduzetnińćkoj zoni Grabovac

800.000,00 kn                                                                            10 %                                              10 %                                                              80 %

 

Vrijednost investicije: 800.000,00 kn 

______________________________________________________________________________________________________________________________________          

                         

2.GRAńźENJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I¬†¬†¬†¬† NABAVKA OPREME

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i prońćiŇ°ńáavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za prikljuńćenje, prorańćuna opńáine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, ŇĹupanija, Hrvatske vode,donacije i dr. )

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                                             Izvori financiranja

 

¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Komun.usluge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prorańćun i Koncesije¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ostali izvori: (Ministartva,

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† naknada za prikljuńćak¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fondovi , Hrvatske vode i drugi)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†______________________________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom vodom

 

VODOVODNA MREŇĹA:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†

                                                                                                  

-Gradnja vodovodne mreŇĺe poduz.zone Grabovac¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10 %¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 80 %

250.000,00 kn

-gradnja vodovoda kroz naselja                                           10 %                                30 %                                                     60%

200.000,00

Gradnja lokal. vodovoda kroz naselje OŇ°t.¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 5%¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†15%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†80 %

Stanovi- Rakovica

250.000,00 kn

-izrada projektne dokumentacije vodovoda

60.000,00 kn (poz.. 614 Prorańćuna)

                                                                             20%                                  50 %                                                   30%                                                                  

           

Ukupna vrijednost investicije: 760.000,00          

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

¬†¬† prońćiŇ°ńáavanje

   otpadnih voda

- izrada projektne dokumentacije

kanalizacijskog sustava

200.000,00 kn                                                                        

 Vrijednost investicije:  200.000,00 kn                                    5%                                  15 %                                                      80%                                              

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3.GRAńźENJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

Navedeni radovi obuhvańáaju odrŇĺavanje ńćistońáe, odlaganje komunalnog otpada i trŇĺnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, prorańćuna opńáine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Ňĺupanije, donacije, samodoprinos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                              Izvori financiranja                     

Ostali izvori(Ministartva

Opis radova¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Komun. usluge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prorańćun i Koncesije¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fondovi, ŇĹupanija i¬† dr.)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz Ň°kolske djece¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† -¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

Vrijednost investicije:  0 kn     

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                             

2.OdrŇĺavanje ńćistońáe

Sufinanciranje troŇ°kova nabave

vozila komunalnom poduzeńáu

Spelekom za skupljanje

komunalnog otpada

180.000,00 kn                                                                       10%                                               90%

 

Subvencija cijene

odvoza komunalnog otpada                                                                                                     100 %                                         

 40.000,00 kn                                      

Vrijednost investicije :220.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Izgradnja deponije komunalnog otpada ńÜuińá Brdo

1.000.000,00 kn

 

          10 %                                                10%                                                   80%    

 

Vrijednost investicije: 1.000.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________                                   

 

4. TrŇĺnice na malo

¬†Izgradnja otvorene trŇĺnice Grabovac

u poduzetnińćkoj zoni

200.000,00 kn                                                                          15 %                                              35 %                                               50%                                                   

Izrada projekta zatvorene trŇĺnice u poduzetnińćkoj

 zoni Grabovac

200.000,00 kn                                                                         15%                                                 85 %                                                                                                                                                                                

Vrijednost investicije:  400.000,00 kn

______________________________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO =4.830.000,00

                                  

 

           

                                  

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ńĆlanak 3.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Ovaj Program objaviti ńáe se u Glasniku karlovańćke Ňĺupanije.

 

 

Klasa: 363-02/09-01/03

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica,17.03.2009.

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†PREDSJEDNIK OPńÜINSKOG VIJEńÜA

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†Nikola Magdińá dipl.ing.Ň°um.

Sveńćana zastava

 

VIZIJA OPńÜINE RAKOVICA 2016.-2020.¬†
Vizija Opńáine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetniŇ°tva kroz racionalno koriŇ°tenje prorańćunskih sredstava i optimalnim iskoriŇ°tavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podruńćja te poveńáao standard Ňĺivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPńÜINE RAKOVICA¬†2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjańćar

Koncesionirani dimnjańćar za opńáine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ńĆI҆ńÜENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. MiŇ°el GrdeŇ°ińá, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaŇ°tińáena od spambota. Potrebno je omoguńáiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

҆umarija

҆umarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

O҆ Eugena Kvaternika

Osnovna ҆kola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaŇ°tite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

StomatoloŇ°ka ordinacija

StomatoloŇ°ka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

PoŇ°ta Rakovica

PoŇ°tanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

P҆ Brańáe Pavlińá

Podruńćna Ň°kola brańáe Pavlińá, DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matińćni ured

Matińćni ured Slunj - Matińćno podruńćje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD DreŇĺnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovańćko druŇ°tvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bińáanińá, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovańćko druŇ°tvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovińá, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

JavnobiljeŇĺnińćki ured

Martina Naletilińá, Trg Franje TuńĎamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ńćetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neńáe biti otvoren za stranke.

ŇĹUPNIK

GORAN ANTUNOVIńÜ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOńĆA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistińćka zajednica

 

Razvojna agencija Karlovańćke Ňĺupanije

Radio Slunj