Top Panel
Petak 28 Tra 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2008. godini

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i 79/07.) i članka 11. Statuta Općine Rakovica («Glasnik Karlovačke županije» 2/06), Općinsko vijece Općine Rakovica, na 43. sjednici održanoj dana 23. veljače 2009. godine, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja

na području Općine Rakovica u 2008. godini

 

 

I

Usvaja se Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2008. godinu.

 

II

 

Analiza atanja iz točke I čini sastavni dio ovog Zaključka.

 

III

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije».

 

 

Klasa: 214-05/08-01/04

Urbroj: 2133/16-09-9

Rakovica, 23.02.2009.           

 

OPĆINSKO VIJECE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Nikola Magdić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04 i 79/07), članka 4. i 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana 23.02. 2009. godine donosi

 

ANALIZU STANJA SUSTAVA ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA

na području Općine Rakovica u 2008. godini

 

Odredbom članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) određeno je da, u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje u cjelini razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja.

 

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje na svome području.

 

Ova analiza uključuje sve poduzete aktivnosti u području zaštite i spašavanja u narečenom razdoblju.

 

Sukladno  članku 28. Zakonu o zaštiti i spašavnju  (NN br. 147/04 i 79/07) daje se godišnje izvješće o stanju  zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u toku 2008. godine.

 

  1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

 

1.1   Stožer zaštite i spašavanja

 

Temeljem članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07), te članka 10. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), te Statuta Općine Rakovica, (»Glasnik Karlovačke županije« broj 2/06) Općinsko vijeće Općine Rakovica donijelo je Odluku o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (Klasa: 810-06/08-01/01, Urbroj: 2133/16-08-1 od 11. lipnja 2008. godine) kojom prestaje važiti Odluka o osnivanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja na području općine Rakovica, Klasa: 214-01/06-01/06, Ur.broj: 2133/16-06-2 od dana 29. rujna 2006. godine.

 

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini Općine Rakovica rukovodi i koordinira općinski načelnik, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica po funkciji je i na temelju posebnih propisa zamjenik općinskog načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće na području Općine Rakovica. U 2008. godini Stožer se sastao 16. veljače kada je razmatrao izvješće za 2007 i smjernice za 2008. godinu.

Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112.

U 2008. godini nije bilo potrebe za izvanrednim sazivanjem Stožera.

 

 

1.2   Procjena ugroženosti

 

Općina Rakovica sukladno zakonskim propisima ima izrađenu Procjenu ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijski katastrofa  za grad Slunj, općine Rakovicu i Cetingrad, kojim su utvrđeni izvori mogućih prirodnih i civilizacijskih nesreća.

 

Sukladno Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 38/08) razmotrit će se potreba izrade nove procjene ugroženosti.

 

       1.3 Zaštita od požara

Općina Rakovica ima usvojen Plan zaštite od požara temeljen na Procjeni ugroženosti od požara, izrađen od strane Protection d.o.o., Umag (Klasa: 021-05/08-01/07, Urbroj: 2133/16-08-4 od 30. srpnja 2008. godine).

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2008. godini (»Narodne novine« broj 27/08), Općina Rakovica postupila je sukladno obvezama navedenih u Programu (točke 1., 3., 6., 32., 34. i 45.).

U 2009. godine potrebno je izraditi Plan izgradnje protupožarnih prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Općine Rakovica koje su u vlasništvu fizičkih osoba

       1.4 Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu

Općina Rakovica ima sklopljen Ugovor o obavljanju dijela  komunalnih poslova za potrebe Općine Rakovica s trgovačkim društvom SPELEKOM d.o.o. (Klasa: 363-02/05-01/10, Urbroj: 2133/16-05-3 od 21. studenog 2005. godine), a uključuje i održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu (čišćenje, posipavanje i dr.).

       1.5 Postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite

Općina Rakovica nema organiziranih postrojbi civilne zaštite, a potreba za osnivanjem istih utvrdit će se tijekom godine shodno utvrđenom stanju na terenu i raspoloživim financijskim sredstvima.

       1.6 Informiranje javnosti

Vezano uz Vojno vježbalište Eugen Kvaternik te  nekoliko gospodarskih subjekata kod kojih se javlja potencijalni rizik od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija (Benzinska postaja INA, Grabovac – objekt a eksplozivnim i opasnim tvarima; Hotel Grabovac, Grabovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Autokamp Korana, Čatrnja – objekt s nadzemnim spremnikom za plin – II kategorija ugroženosti; Restora Marko, Oštarski Stanovi – objekt s nadzemnim spremnikom za; Restoran Sedra, Irinovac – objekt s nadzemnim spremnikom za plin) zaključeno je da treba utvrditi adekvatan način informiranja stanovništva o potencijalnim opasnostima i načinu postupanja u slučaju istih. Potrebno je prikupiti građu za tiskani materijal koji bi se dijelio mještanima.

Tijekom 2008. godine nije došlo do problema u opskrbi pitkom vodom, niti većih problema u vodovodnom sustavu. Građani su pravodobno izvješteni o potrebi štednje vode tijekom ljetnih mjeseci.

2. VATROGASTVO

Na području Općine Rakovica ustojena su dva DVD-a, odnosno DVD Rakovica, s ukupno 180 članova (70 operativnih vatrogasaca) i DVD Drežnik Grad s ukupno 68 članova (55 operativnih vatrogasaca), koja djeluju u sklopu Vatrogasne zajednice županije Karlovačke, Područne vatrogasne zajednice Slunj. Ukupno utrošena sredstva potrebna za rad narečenih DVD-a te Područne vatrogasne zajednice Slunj iz Proračunu Općine Rakovica za 2008. godinu iznosila su 227.314,40 kn.

Nisu zabilježeni požari većih razmjera izuzev manjih požara koje su sanirale postrojbe gore navedenih Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji su većinom posljedica nemara prilikom poljoprivrednih radova i čišćenja zemljišta od zakorovljenosti. Isto tako bave se prijevozom vode domaćinstvima do kojih još nije izgrađena vodovodna mreža, te uređenjem mjesta.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

3.1 Gorska služba spašavanja

Općina Rakovica nema sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2008. godini s Hrvatskom gorskom službom spašavanja. U 2008. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.

3.2 Lovačke udruge ''Golub'' i ''Medvjed''

Navedene udruge uključene su u motrenje, čuvanje i ophodnju otvorenog prostora u vrijeme najveće opasnosti od požara u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o.,Šumarija Rakovica i Policijskom postajom Slunj, te tijekom 2008. godine nisu zabilježeni veći požari od strane istih.

3.3 EKO UDRUGA ''Čuvari Korane''

EKO UDRUGA ''Čuvari Korane'' je organizirala, uz svoju redovnu djelatnost, nekoliko akcija čišćenja na području oko rijeke Korane.

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

4.1 Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa kroz slijedeće programe:

Pomoć u lokalnoj zajednici – u suradnji s međunarodnom organizacijom UNHCR u čijoj obradi je mjesečno 150 osoba, a u tretmanu ih je ukupno 453. Program obuhvaća rad na terenu, kao što su mali kućni popravci, donošenje potrebne humanitarne pomoći itd;

Pomoć i njega u kući – program kroz koji se pruža njega i pomoć starijim osobama u okruženju njihovog doma pomaganjem u održavanju osbne higijene, nabavki osnovnih živežnih namirnica, pospremanje i obavljanje drugihposlova u kući i sl. U obradi na podrućju Općine Rakovica ima oko 60 osoba za koje posao obavljaju dvije gerontodomaćice;

Dobrovoljno darivanje krvi – program kroz koji se animiraju dobrovoljni darivatelji krvi, održava se 4 puta godišnje, a tijekom godine se skupi oko 300 doza krvi;

Služba traženja - koja se aktivira u punoj funkciji u vrijeme oružanih sukoba i prirodnih/elementarnih nepogoda;

Program upoznavanja s opasnošću od mina – provodi se u cilju što manjeg stradavanja djece, mladih i odraslih od zaostalih mina, te se u tu svrhu održavaju aktivnosti predavanja, edukativne predstave i izložbe po školama i sl.;

Prva pomoć – program koji se sa licenciranim liječnicima predavačima vrši na održavanju tečaja osposobljavanja iz prve pomoći za vozače. Godišnje ove tečajeve pohađa oko 80 kandidata. Isto tako provodi se edukacija prve pomoći za volontere članove mladeži i podmladka CK Slunj, te je do sada educirano oko 200 osoba;

Humanitarni program – program koji CK provodi zaprimajući i distribuirajući humanitarnu pomoć u kriznim ratnim ili katastrofalnim razdobljima. Trenutno je stanje dosta oskudno jer su potencijalni donatori otišli na druga ratom katastrofama pogođena žarišta.

 

4.2 Dom zdravlja Slunj, Ambulanta Rakovica

Organizirana je u sklopu  mreže HZZO kao tim primarne zdravstvene zaštite; isto tako sudjeluje u pružanju hitne medicinske pomoći za vrijeme radnog vremena, a izvan radnog vremena i neradnim danima pružanje hitne medicinske pomoći organizirano je preko DZ Slunj, u kojem tim participira davanjem dežurstava i pripravnosti, a osobito tijekom ljetnih mjeseci u tijeku turističke sezone.

 4.3 SPELEKOM d.o.o. za komunalne usluge

Trgovačko društvo se bavi odlaganjem i zbrinjavanjem komunalnog otpada, sanacijom ilegalnih deponija otpada, održavanjem javnih površina, održavanjem grobalja, opskrbom pitkom, održavanjem vodovodne mreže, održavanjem čistoće, održavanjem nerazvrstanih cesta itd., te čišćenjem snijega na području Općine u zimskim uvjetima. Tijekom 2008. godine nisu zabilježene veće poteškoće u radu.

4.4 Ostale pravne osobe

Na području Općine Rakovica registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom (Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić) uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. U 2008. godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih.

U tijeku 2008. godine  općina Rakovica je preko Policijske postaje Slunj izvještavana o manjim  događinjima koja su vezana za remećenje javnog reda i mira, prometnim nezgodama i požarima za koje su angažirana Dobrovoljna vatrogasna društva. Crveni križ Slunj sukladno osiguranim sredstvima obilazi  staračka , nemoćna i socijalno ugrožena domaćinstva. Centar za socijalnu skrb Slunj nadzire i osigurava uvjete za život socijalno ugroženih stanovnika Općine, te se izdvajaju sredstva za veterinarske usluge na području Općine.

 

Na temelju iznijetog i analizom utvrđenog stanja daje se slijedeći:

 

 

ZAKLJUČAK

 

                Općina Rakovica ukupno gledajući je poduzela potrebne aktivnosti te uložila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. Zbog svega toga može se reći da je sustav zaštite i spašavanja na našem području dostigao zadovaljavajuću razinu.

 

                U okviru raspoloživih financijskih sredstava nije bilo moguće paralelno razvijati i suvremeno opremati sve pojedine komponente sustava, zbog čega u daljnjem razvoju treba povesti računa o daljnjem razvoju svih komponenti.

 

                Obzirom da je Općina Rakovica u 2008. godini izdvojila raspoloživa sredstva za razvoj sustava zaštite i spašavanja u iznosu, potrebno je, sukladno zakonskom obvezama (čl. 28. I 29. Zakona o zaštiti i spašavnju, Narodne novine br. 174/04 i 79/07) također i proračunu za 2009. godinu izvršiti zakonski obvezu osiguranja sredstava za razvoj sustava zaštite i spašavanja. 

 

 

                                                                                        

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Nikola Magdić, dipl.ing.šum., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2008. GODINI

 

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

IZVRŠENO

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

44

70.000,00

68.173,50

2.

Zdravstvena zaštita životinja

Pregled pitke vode

Neškodljivo uklanjanje životinja –lešina i ostalog

51

52

53

3.500,00

500,00

11.500,00

2.614,46

480,68

11.086,67

3.

Naknada članovima povjerenstva

- zapovjedništva

67

70.000,00

58.626,68

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

100

200,00

-

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

Udruzi branitelja

104

20.000,00

15.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

109

223.000,00

222.064,40

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

110

7.000,00

5.250,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

112

20.000,00

15.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

118

30.000,00

22.500,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

123

20.000,00

20.000,00

11.

Tekuća donacija Domu zdravlja Slunj – Ambulanta Rakovica

127

15.000,00

-

12.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

129

5.000,00

3.750,00

13.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

140, 141

20.000,00

1.000,00

14.

Sanacija i uređenje divljih deponija

39, 172

275.000,00

166.979,70

15.

Sitni inventar, službena i zaštitna odjeća

17, 26

20.000,00

3.016.56

 

UKUPNO:

 

810.700,00

615.542,65

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN br. 174/04. i 79/07.) i članka 11. Statuta Općine Rakovica («Glasnik Karlovačke županije» 2/06), Općinsko vijece Općine Rakovica, na 43. Sjednici održanoj dana 23. veljače 2009. godine, donosi

 

ZAKLJUČAK

o donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava

zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica za 2009. godinu

 

 

 

I

       Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja  na području Općine Rakovica za 2009. godinu.

 

                            II

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovicaza 2009. godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.

                        

                           III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije».

 

Klasa: 214-05/08-01/04

Urbroj: 2133/16-09-10

Rakovica, 23.02.2009.

 

OPĆINSKO VIJECE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Nikola Magdić, dipl.ing

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04 i 79/07), članka 4. i 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 43. sjednici održanoj dana 23.02. 2009. godine donosi

 

 

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2009. godini

 

 

                Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreće, većih nesreća i katastrofa utvrđenih  Procjenom ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara, a s ciljem zaštite i spašavanja ljudi,materijalnih dobara, te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2009. godini.

 

                Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:

1. SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

-osposobljavanje članova Stožera  zaštite i spašavanja,

-osposobljavanje,uvježbavanje i opremanje zapovjedništva pripadnika ustrojenih postrojbi i drugih snaga opremom, materijalno-tehničkim sredstvima,

-iskazivanje mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavnja sukladno Planu zaštite i spašavnja,

- imenovanje članova Stožera nakon provedenih lokalnih izbora u roku od 60 dana od dana konstituiranja predstavničkog tijela,

- na adekvatan način informirati mještane o potencijalnm opasnostima od onečišćenja okoliša ili drugih akcidentnih situacija održavanjem odgovarajućih predavanja, okruglih stolova i vježbi,

- u osnovnoj školi potrebno provoditi sustavnu edukaciju djece o prepoznavanju akcidentne situacije, te o postupcima koje treba poduzeti u slučaju iste.

 

2. VATROGASTVO (vatrogasno zapovjedništvo i postrojbe)

Dobrovoljna vatrogasna društva Rakovica i Drežnik Grad  sukladno vlastitim Programima iskazati bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja (nabava opreme i vozila), razvoja kadrovskih kapaciteta (obuke, vježbe) , sustava organiziranja i djelovanja (dežurstva i sl.), dodatni angažman u smislu razvoženja vode u sušnom periodu, a sve u svrhu uključivanja i djelovanja u sustavu zaštite i spašavnja na području Općine.

 

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE  (LOVAČKE UDRUGE  GOLUB I MEDVJED, EKO UDRUGA „Čuvari Korane“ i Gorska služba spašavanja)

- navedene udruge animirati za predviđanje  i definiranje obveza u svojim razvojnim programima  vezanim za zaštitu i spašavnje, te utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna općine,

               - zaključiti ugovore o angažamanu udruga u 2009. godini.

 

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (Dom zdravlja Slunj - Ambulanta Rakovica, Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, Veterinarska stanica Slunj, Policijska postaja Slunj,  Spelekom d.o.o.  za komunalne usluge, Centar za socijalnu skrb Slunj, JU NP Plitvička jezera, Ceste Karlovac- ispostava Slunj, Obrt za usluge teške mehanizacije Rendulić, Sabljak Milan – Usluge prijevoza putnika i Autopromet Slunj, Vojno vježbalište Eugen Kvaternik, Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Rakovica) sve uključiti u ažuriranje Plana zaštite i spašavnja te upoznati s obvezama iz istog.

 

Potrebno je potaknuti Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Slunj da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća, epidemija i oružanih sukoba. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljat će općinski načelnik u suradnji sa Stožerom zaštite i spašavanja.

5. ZAKLJUČAK

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2009. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Potrebno je nastaviti dobru suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Karlovac s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

PREDSJEDNIK

Nikola Magdić, dipl.ing.šum., v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA S ISKAZANOM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2009. GODINI

 

 

 

Redni

broj

OPIS AKTIVNOSTI - POZICIJE

Broj

Pozicije Proračuna

PLANIRANO (kn)

1.

Naknada vatrogascima za usluge gašenja požara

47

70.000,00

2.

Veterinarske usluge

Pregled pitke vode

Neškodljivo uklanjanje i zbrinjavanje životinja

56

55

57

5.000,00

3.000,00

10.000,00

3.

Naknada članovima povjerenstva

- zapovjedništva

71

30.000,00

4.

Pomoć i njega u kući (CK Slunj)

107

8.000,00

5.

Tekuća donacija HVIDR-i Slunj i

Udruzi branitelja

109

110

15.000,00

8.000,00

6.

Tekuća donacija vatrogasnim društvima

114

240.000,00

7.

Tekuća donacija Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj

115

5.000,00

8.

Tekuća donacija lovačkim društv.

117

20.000,00

9.

Tekuća donacija CK Slunj

127

30.000,00

10.

Tekuća donacija udruzi Čuvari Korane

132

10.000,00

11.

Tekuća donacija Gorskoj službi spašavanja

136

10.000,00

12.

Naknada štete pravnim i fizičkim osobama (prirodne katastrofe i ostalo)

148, 149

20.000,00

13.

Sanacija i uređenje divljih deponija

45,49,186

1.060.000,00

14.

Sitni inventar, službena i zaštitna odjeća

17, 26

31.000,00

 

UKUPNO:

 

1.575.000,00

 

Napomena: unutar navedenih sredstava nalaze se sredstva koja se kroz realizaciju pojedinih programa troše i u svrhu zaštite i spašavanja.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Službeni glasnik općine Rakovica

Planovi naselja

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

Usluge odvodnje - pražnjenje septičkih jama obavlja Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

Kontakt telefon: 649 - 100; Fax: 649 - 153; Mob: 098/ 9821 - 206

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj