Top Panel
Utorak 12 Pro 2017
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

IZVJE҆ńÜE O IZVR҆ENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

Na osnovu ńćlanka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu¬† ( NN br. 26/03,82/04 i 110/04), Poglavarstvo opńáine Rakovica podnosi:

 

IZVJE҆ńÜE O IZVR҆ENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

 

Na osnovu ńćlanka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu te Programa gradnje objekata i ureńĎaja komunalne infrastrukture za period 2007. godine usvojenim na 24 sjednici¬† Opńáinskog vijeńáa opńáine Rakovica dana 19.04.2007. godine¬† (u daljnjem tekstu Program) daje se slijedeńáe izvjeŇ°ńáe o izvrŇ°enju Programa po slijedeńáim stavkama radova:

 

 

1.GRAńźENJE¬† OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE¬† INFRASTRUKTURE

 

Planirani su radovi na ureńĎivanju javnih povrŇ°ina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani ¬†su iz sredstava komunalnog doprinosa, prorańćuna opńáine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, ŇĹupanija, turistińćke zajednice, donacije i sl.)

____________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                  Izvori  financiranja ( u % od ukupne sume)

PLANIRANO¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Kom. doprinos¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Prorańćun opńáine¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Ostali¬†

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† (Ministartva,Karlov. ŇĹup., TZ¬†¬†¬† Rakovica i dr.)

IZVEDENO                                            ____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.Javne povrŇ°ine

Izgradnja bine kod vatrogasnog doma

i parkiraliŇ°ta u centru Rakovice

 

Radovi ¬†na izgradnje bine izvedeni su uz financiranje istih po Programu kandidiranom od strane DVD Rakovica prema Ministarstvu turizma, a izgradnja parkiraliŇ°ta u centru Rakovice nije izvedena jer za iste nisu odobrena veńáinska sredstva Ministartsva obnove i razvitka.

                                                  

-Sportskih, djeńćjih igraliŇ°ta i parkova

 u naseljima  

 

Radovi izvedeni u dijelovima ureńĎenja javnih povrŇ°ina po naseljima s postavom oglasnih plońća s iznosom od 30.134,00 kn.

 

 

Vrijednost investicije: 110.000,00 kn

IzvrŇ°eno: 30.134,00 kn iz prorańćunskih sresdstava

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

Izgradnja nove prometnice u naselju                                                      

SeliŇ°te DreŇĺnińćko¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 5%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 95%

 

Izgradnja prometnice nije izvedena jer su u toku ishońĎenja grańĎevinske dozvole nastali imovinsko pravni problemi s otkupom privatnog zemljiŇ°ta za trasu prometnice, te se nije ishodila grańĎevinska dozvola.

 

 

Dogradnja postojeńáih¬† u ostalim naseljima gdje

je izvrŇ°ena prodaja opńáinskog grańĎ. ZemljiŇ°ta

ili su formirane grańĎevinske zone bez javnog

prilaza

Postava prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama naselja

prometnica za proŇ°irenje

                                                                                              30 %                                       20%                            50%

¬†U toku 2007. godine nije bilo izgradnje prometnica veńá su se samo modernizirale postojeńáe. Od prometne signalizacije nabavljena je nova signalizacija za prometnice u iznosu od ukupno 3.161,45 kn.

 

Izgradnja prometnice kroz Poduzetnińćku

zonu Grabovac                                                              5%                                       10%                            85%

 

U toku 2007. godine zbog¬† odreńĎivanja nańćina elektroopskrbe i plańáanja suglasnosti na izgrdanju trafostanice u iznosu od 366.000,00 kn u samoj zoni izvedeni su samo pripremni zemljani radovi na trasi prometnice u iznosu od ukupno 20.252,00 kn

 

Vrijednost investicija: 600.000,00 kn

¬†Investirano ukupno: 389.413,45 kn iz sredstva prorańćuna opńáine i sredstava Ministartsva gospodarstva

____________________________________________________________________________________________

 

3 .Groblja

 

UreńĎenje¬† zelenih povrŇ°ina oko groblja i

mrtvańćnica te ureńĎenje staza kroz groblje

                                                                                                5%                                       85%                                10%                                 

Vrijednost investicije: 20.000 kn

Od navedenih radova zasańĎene su zelene povrŇ°ine oko mrtvańćnice i odrŇĺavane popstojeńáe staze za Ň°to je utroŇ°en samo materijala jer se isto odvijalo¬† kroz javne radove

_______________________________________________________________________________________________________________                              

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreŇĺe i postavljanje opreme

kroz naselja s novim izgrańĎenim¬† grańĎ. parcelama

u Grabovcu,te naselju Nova KrŇ°lja

Popuna mreŇĺe kroz ne osvjetljene dijelove naselja

 

                                                                                                  40 %                                   60 %

 

Vrijednost investicije: 50.000 kn 

U toku 2007. godine nabavljane su nove lampe javne rasvjete za dogradnju u naselju Grabovac i Nova KrŇ°lja u ukupnoj vrijednosti¬† 17.254,40 kn

________________________________________________________________________________________________________________          

                         

 

 

 

2.GRAńźENJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I¬†¬†¬†¬† NABAVKA OPREME

 

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i prońćiŇ°ńáavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za prikljuńćenje, prorańćuna opńáine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, ŇĹupanija, Hrvatske vode, donacije i dr. )

____________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                       Izvori financiranja

 

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Komun.usluge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prorańćun i Koncesije¬†¬†¬†¬†¬† Ostali izvori: (Ministartva,

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†naknada za prikljuńćak¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Fondovi , Hrvatske vode i¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†drugi)

____________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom

    vodom

 

VODOVODNA MREŇĹA NASELJA:¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

  1. Projektiranje rekonstrukcije mreŇĺe¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† 10%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 90%
  2. Dogradnja i odrŇĺavanje vodovodne mreŇĺe¬†¬†¬†¬†¬†¬† 90%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 10%
  3. Rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreŇĺe¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 100%¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

                                                                                                                                            

Ukupna vrijednost investicije: 1.200.000,00

U toku 2007. godini izvedeni su radovi zamjene vodomjera u iznosu od 41.329,47 kn te radovi projektiranja koje je opńáina zbog specifińćnih uvjeta i sufinanciranja projekta od Hrvatskih voda povjereno na obavljanje opńáinskom¬† komunanlnom poduzeńáu Spelekom d.o.o., a uloŇĺeno je 100.000,00 kn kroz kapitalnu pomońá.¬†¬†¬†¬†¬†¬†

___________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

¬†¬† prońćiŇ°ńáavanje

   otpadnih voda

Radovi na izradi projektne dokumentacije

kanalizacione mreŇĺe

                                                                                 10 %                           20%                              70%        

 Vrijednost investicije: 500.000,00 kn                        

 

U toku 2007 godine zapońćeti su radovi izrade idejne projektne dokumentacije za I etapu kanalizacijskog kolektora Rakovica, Grabovac, Irinovac, DreŇĺnik Grad, SeliŇ°te DreŇĺnińćko i ńĆatrnja Ň°to je povjereno na ugovaranje i izradu Spelekom-u d.o.o. opńáinskom komunalnom poduzeńáu koje je zaduŇĺeno za koordiniranje ovih radova s izrańĎivańćima cjelokupnog projekta odvodnje NP Plitvińćka jezera i opńáine Rakovica . Za isto je Spelekom-u d.o.o kroz kapitalnu pomońá uplańáeno 340.600,00 kn.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAńźENJE OBJEKATA I UREńźAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvańáaju odrŇĺavanje ńćistońáe, odlaganje komunalnog otpada i trŇĺnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, prorańćuna opńáine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Ňĺupanije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                          Izvori financiranja                      Ostali izvori: (Ministartva

Opis radova¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Komun. usluge¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† Prorańćun i Koncesije¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Fondovi, ŇĹupanija i¬† dr.)¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

      

_______________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz Ň°kolske djece¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†-¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†30%¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 70%

Vrijednost investicije: 30.000,00 kn

 

Nema javnog prijevoza unutar naselja te u isto nije ulagano izuzev odrŇĺavanja autobusnih stajaliŇ°ta i sufinanciranja prijevoza uńćenika.

_______________________________________________________________________________________________                                                                                              

 

2.OdrŇĺavanje ńćistońáe

Sanacija divljih deponija

                                   5 %                                25 %                                                  70 %                                   

Vrijednost investicije : 600.000,00 kn

Sredstva planirana ishoditi od Fonda za zaŇ°titu okoliŇ°a i energetsku uńćinkovitost¬† ali ista nisu odobrena te se u isto nije investiralo

____________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Projektiranje¬† i ureńĎenje deponije komunalnog

otpada ńÜuińá Brdo, te sanacija divljih deponija

-                                     30%                                                   70%           

 

Vrijednost investicije: 500.000,00 kn

U izradu projektne dokumentacije i ishońĎenje odobrenja za gradnju uloŇĺeno ukupno 330.169,39 kn. sanaciji deponije nije se pristupilo zbog rjeŇ°avnja imovinsko pravnih odnosa s vlasniŇ°tvom zemljiŇ°ta i neishońĎenja odobrenja za gradnju.

____________________________________________________________________________________________                                    

 

4. TrŇĺnice na malo

¬†Izgradnja otvorene trŇĺnice Grabovac

u poduzetnińćkoj zoni

                                                                                 5%                                       20%                                                75%                                                                                                                                                 

Vrijednost investicije:  30.000,00 kn

TrŇĺnica projektirana u sklopu Poduzetnińćke zone te je u toku 2007 ishońĎena lokacijska dozvola na osnovu koje se nije moglo pristupiti gradnji.

__________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO PLANIRANO  =2.860.000,00

SVE UKUPNO INVESTIRANO = 1.248.900,70

                                  

 

           

                                  

U Rakovici,17.03.2008.

Klasa: 363-01/08-01/04

Ur. br. 2133/16-08-2

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†PREDSJEDNIK OPńÜINSKOG POGLAVARSTVA

¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†Franjo Franjkovińá

Sveńćana zastava

 

VIZIJA OPńÜINE RAKOVICA 2016.-2020.¬†
Vizija Opńáine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetniŇ°tva kroz racionalno koriŇ°tenje prorańćunskih sredstava i optimalnim iskoriŇ°tavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podruńćja te poveńáao standard Ňĺivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPńÜINE RAKOVICA¬†2011. - 2015.

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjańćar

Koncesionirani dimnjańćar za opńáine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634 - 978; ili: 421 - 313; Mob: 099/ 430 - 443

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ńĆI҆ńÜENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. MiŇ°el GrdeŇ°ińá, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaŇ°tińáena od spambota. Potrebno je omoguńáiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

҆umarija

҆umarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

O҆ Eugena Kvaternika

Osnovna ҆kola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaŇ°tite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

StomatoloŇ°ka ordinacija

StomatoloŇ°ka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

PoŇ°ta Rakovica

PoŇ°tanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

P҆ Brańáe Pavlińá

Podruńćna Ň°kola brańáe Pavlińá, DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matińćni ured

Matińćni ured Slunj - Matińćno podruńćje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Poljoprivredna savjetodavna sluŇĺba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD DreŇĺnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno druŇ°tvo DreŇĺnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovańćko druŇ°tvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bińáanińá, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovańćko druŇ°tvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovińá, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

JavnobiljeŇĺnińćki ured

Martina Naletilińá, Trg Franje TuńĎamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ńćetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neńáe biti otvoren za stranke.

ŇĹUPNIK

GORAN ANTUNOVIńÜ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOńĆA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistińćka zajednica

 

Razvojna agencija Karlovańćke Ňĺupanije

Radio Slunj