Top Panel
Ponedjeljak 28 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

Na osnovu članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu  ( NN br. 26/03,82/04 i 110/04), Poglavarstvo općine Rakovica podnosi:

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI

 

Na osnovu članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu te Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2007. godine usvojenim na 24 sjednici  Općinskog vijeća općine Rakovica dana 19.04.2007. godine  (u daljnjem tekstu Program) daje se slijedeće izvješće o izvršenju Programa po slijedećim stavkama radova:

 

 

1.GRAĐENJE  OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE  INFRASTRUKTURE

 

Planirani su radovi na uređivanju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjeta. Izvori za financiranje osigurani  su iz sredstava komunalnog doprinosa, proračuna općine Rakovica, naknada za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, Županija, turističke zajednice, donacije i sl.)

____________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                  Izvori  financiranja ( u % od ukupne sume)

PLANIRANO                                                 Kom. doprinos                           Proračun općine                              Ostali 

                       (Ministartva,Karlov. Žup., TZ    Rakovica i dr.)

IZVEDENO                                            ____________________________________________________________________________________________________________________

 

1.Javne površine

Izgradnja bine kod vatrogasnog doma

i parkirališta u centru Rakovice

 

Radovi  na izgradnje bine izvedeni su uz financiranje istih po Programu kandidiranom od strane DVD Rakovica prema Ministarstvu turizma, a izgradnja parkirališta u centru Rakovice nije izvedena jer za iste nisu odobrena većinska sredstva Ministartsva obnove i razvitka.

                                                  

-Sportskih, dječjih igrališta i parkova

 u naseljima  

 

Radovi izvedeni u dijelovima uređenja javnih površina po naseljima s postavom oglasnih ploča s iznosom od 30.134,00 kn.

 

 

Vrijednost investicije: 110.000,00 kn

Izvršeno: 30.134,00 kn iz proračunskih sresdstava

___________________________________________________________________________________________________________________

                                                          

2.Nerazvrstane ceste:                                             

                                                                           

Izgradnja prometnica

Izgradnja nove prometnice u naselju                                                      

Selište Drežničko                                                                    5%                                                                             95%

 

Izgradnja prometnice nije izvedena jer su u toku ishođenja građevinske dozvole nastali imovinsko pravni problemi s otkupom privatnog zemljišta za trasu prometnice, te se nije ishodila građevinska dozvola.

 

 

Dogradnja postojećih  u ostalim naseljima gdje

je izvršena prodaja općinskog građ. Zemljišta

ili su formirane građevinske zone bez javnog

prilaza

Postava prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama naselja

prometnica za proširenje

                                                                                              30 %                                       20%                            50%

 U toku 2007. godine nije bilo izgradnje prometnica već su se samo modernizirale postojeće. Od prometne signalizacije nabavljena je nova signalizacija za prometnice u iznosu od ukupno 3.161,45 kn.

 

Izgradnja prometnice kroz Poduzetničku

zonu Grabovac                                                              5%                                       10%                            85%

 

U toku 2007. godine zbog  određivanja načina elektroopskrbe i plaćanja suglasnosti na izgrdanju trafostanice u iznosu od 366.000,00 kn u samoj zoni izvedeni su samo pripremni zemljani radovi na trasi prometnice u iznosu od ukupno 20.252,00 kn

 

Vrijednost investicija: 600.000,00 kn

 Investirano ukupno: 389.413,45 kn iz sredstva proračuna općine i sredstava Ministartsva gospodarstva

____________________________________________________________________________________________

 

3 .Groblja

 

Uređenje  zelenih površina oko groblja i

mrtvačnica te uređenje staza kroz groblje

                                                                                                5%                                       85%                                10%                                 

Vrijednost investicije: 20.000 kn

Od navedenih radova zasađene su zelene površine oko mrtvačnice i održavane popstojeće staze za što je utrošen samo materijala jer se isto odvijalo  kroz javne radove

_______________________________________________________________________________________________________________                              

4. Javna rasvjeta

Izgradnja mreže i postavljanje opreme

kroz naselja s novim izgrađenim  građ. parcelama

u Grabovcu,te naselju Nova Kršlja

Popuna mreže kroz ne osvjetljene dijelove naselja

 

                                                                                                  40 %                                   60 %

 

Vrijednost investicije: 50.000 kn 

U toku 2007. godine nabavljane su nove lampe javne rasvjete za dogradnju u naselju Grabovac i Nova Kršlja u ukupnoj vrijednosti  17.254,40 kn

________________________________________________________________________________________________________________          

                         

 

 

 

2.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I     NABAVKA OPREME

 

 

 

Planiraju se radovi za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ovi radovi financiraju se iz cijene komunalne usluge, naknade za priključenje, proračuna općine Rakovica, naknade od koncesija i ostalih izvora financiranja (Ministarstva, Županija, Hrvatske vode, donacije i dr. )

____________________________________________________________________________________________________________________

Opis radova                                                                                       Izvori financiranja

 

                                         Komun.usluge           Proračun i Koncesije      Ostali izvori: (Ministartva,

                                                                       naknada za priključak                                            Fondovi , Hrvatske vode i                                                                                                                                                                                     drugi)

____________________________________________________________________________________________________________________

1.Opskrba pitkom

    vodom

 

VODOVODNA MREŽA NASELJA:                   

  1. Projektiranje rekonstrukcije mreže                    10%                                  90%
  2. Dogradnja i održavanje vodovodne mreže       90%                                     10%
  3. Rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže                                                                                        100%                         

                                                                                                                                            

Ukupna vrijednost investicije: 1.200.000,00

U toku 2007. godini izvedeni su radovi zamjene vodomjera u iznosu od 41.329,47 kn te radovi projektiranja koje je općina zbog specifičnih uvjeta i sufinanciranja projekta od Hrvatskih voda povjereno na obavljanje općinskom  komunanlnom poduzeću Spelekom d.o.o., a uloženo je 100.000,00 kn kroz kapitalnu pomoć.      

___________________________________________________________________________________________

 

2.Odvodnja i

   pročišćavanje

   otpadnih voda

Radovi na izradi projektne dokumentacije

kanalizacione mreže

                                                                                 10 %                           20%                              70%        

 Vrijednost investicije: 500.000,00 kn                        

 

U toku 2007 godine započeti su radovi izrade idejne projektne dokumentacije za I etapu kanalizacijskog kolektora Rakovica, Grabovac, Irinovac, Drežnik Grad, Selište Drežničko i Čatrnja što je povjereno na ugovaranje i izradu Spelekom-u d.o.o. općinskom komunalnom poduzeću koje je zaduženo za koordiniranje ovih radova s izrađivačima cjelokupnog projekta odvodnje NP Plitvička jezera i općine Rakovica . Za isto je Spelekom-u d.o.o kroz kapitalnu pomoć uplaćeno 340.600,00 kn.

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

3.GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME

 

 

Navedeni radovi obuhvaćaju održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice na malo, a isto se financira iz cijene komunalne usluge, proračuna općine, naknade za koncesiju i ostalih izvora (Ministarstva, županije, donacije, samodoprinos)

_______________________________________________________________________________________________

                                                                                                          Izvori financiranja                      Ostali izvori: (Ministartva

Opis radova                                                   Komun. usluge           Proračun i Koncesije                    Fondovi, Županija i  dr.)                                         

      

_______________________________________________________________________________________________

1. Prijevoz putnika

Prijevoz školske djece                                       -                                  30%                                                 70%

Vrijednost investicije: 30.000,00 kn

 

Nema javnog prijevoza unutar naselja te u isto nije ulagano izuzev održavanja autobusnih stajališta i sufinanciranja prijevoza učenika.

_______________________________________________________________________________________________                                                                                              

 

2.Održavanje čistoće

Sanacija divljih deponija

                                   5 %                                25 %                                                  70 %                                   

Vrijednost investicije : 600.000,00 kn

Sredstva planirana ishoditi od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  ali ista nisu odobrena te se u isto nije investiralo

____________________________________________________________________________________________

3.Odlaganje komun.

   otpada

Projektiranje  i uređenje deponije komunalnog

otpada Ćuić Brdo, te sanacija divljih deponija

-                                     30%                                                   70%           

 

Vrijednost investicije: 500.000,00 kn

U izradu projektne dokumentacije i ishođenje odobrenja za gradnju uloženo ukupno 330.169,39 kn. sanaciji deponije nije se pristupilo zbog rješavnja imovinsko pravnih odnosa s vlasništvom zemljišta i neishođenja odobrenja za gradnju.

____________________________________________________________________________________________                                    

 

4. Tržnice na malo

 Izgradnja otvorene tržnice Grabovac

u poduzetničkoj zoni

                                                                                 5%                                       20%                                                75%                                                                                                                                                 

Vrijednost investicije:  30.000,00 kn

Tržnica projektirana u sklopu Poduzetničke zone te je u toku 2007 ishođena lokacijska dozvola na osnovu koje se nije moglo pristupiti gradnji.

__________________________________________________________________________________________________________________

SVE UKUPNO PLANIRANO  =2.860.000,00

SVE UKUPNO INVESTIRANO = 1.248.900,70

                                  

 

           

                                  

U Rakovici,17.03.2008.

Klasa: 363-01/08-01/04

Ur. br. 2133/16-08-2

                                                                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

                                                                                                                                                           Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj