Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan prijma u 2014. godini

      Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12 i 120/12), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 9. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa i stručnoj praksi ("Glasnik Karlovačke županije", broj 03/13) i  članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Rakovica, na prijedlog privremene pročelnice, dana 03. veljače 2014. godine, donosi

PLAN PRIJMA

na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica

za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica za 2014. godinu utvrđuje se broj osoba koji se planira primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

Članak 2. 

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica u 2014. godini, planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

1. Jedinstveni upravni odjel – 3 polaznika:

            -     1 magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke koji će se osposobljavati za Višeg stručnog suradnika za gospodarstvo i europske integracije,

            - 1 sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik građevinske ili pravne struke koji će se osposobljavati za Stručnog suradnika za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo,

            -   1 sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke koji će se osposobljavati za Stručnog suradnika za proračun i javnu nabavu.

Članak 3.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje na rad bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 132-01/14-01/01

URBROJ: 2133/16-14-1

Rakovica, 03. veljače 2014.

                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                   Franjo Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj