Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZ PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09, 12/12, 07/13, 17/13 – ispravak i 20/13 – pročišćeni tekst i '' Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. 10/18 – godina izdavanja IV, '' Službeni glasnik Općine Rakovica'', br. 01/18 – ispravak i 01/18 – pročišćeni tekst – godina izdavanja V), Općinski načelnik Općine Rakovica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje  programa i projekata  za sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2019. godini 

 

Pozivaju se udruge iz područja športa,  tehničke kulture, humanitarne i socijalne skrbi, udruge mladeži i djece, gospodarske udruge, braniteljske udruge, vatrogasci i  druge  neprofitne organizacije,  trgovačka društva u vlasništvu Općine Rakovica,  proračunski korisnici drugih proračuna  kao  i  drugi zainteresirani subjekti  s područja Općine Rakovica i drugih područja koji djeluju na području Općine Rakovica, a  imaju pripremljene programe i/ili projekte za koje očekuju sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica u 2019. godini, da isto i prijave jer u protivnom  njihovo sufinanciranje u 2019. godini neće biti moguće. 

Programi i/ili projekti se prijavljuju na Prijavnici koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.                  
Prijavnicu je potrebno u cijelosti popuniti sa svim traženim podacima:

  • Svaka Prijavnica mora biti ovjerena i potpisana od osobe ovlaštene  za zastupanje.
    Udruge koje nisu registrirane u Registru neprofitnih organizacija (koje nemaju RNO broj) koji se vodi pri  Ministarstvu financija ne mogu sudjelovati u ovom Javnom pozivu i ne mogu biti financirane iz javnih proračuna pa tako niti iz Proračuna Općine Rakovica, iznimno, ukoliko do roka za dostavu prijavnica, prilože dokaz da su podnijeli zahtjev za upis u navedeni registar. 

Obvezna dokumentacija koja se prilaže uz prijavnicu:

  • prijedlog Programa rada udruge za 2019. godinu iz kojeg je vidljiv Program i/ili Projekt za koji se traži sufinanciranje iz Proračuna Općine Rakovica
  • prijedlog financijskog plana Programa i/ili Projekta s podacima o troškovima, izvorima prihoda i očekivanim iznosom sufinanciranja  iz Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu,
  • za udruge presliku važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske, kao i presliku važećih upisa promjena u Registar ukoliko iste postoje 

Kriteriji za izbor programa su sljedeći:

1. Važnost Programa i/ili Projekta za širu zajednicu

2. Značaj Programa i/ili Projekta za razvoj djelatnosti udruge

3. Osiguranje sredstava iz drugih izvora financiranja:

     -  vlastita sredstva ( od članarine ili nekih usluga koje su udruge pružale, donacije i sl.),

      - županijski proračun, državni proračun, fondovi…)

4. Poštivanje preuzetih obaveza u realizaciji dosadašnjeg Programa rada

5. Pravovremeno  izvještavanja o namjenskom trošenju  sredstava iz Proračuna Općine Rakovica  (dostavljena izvješća sa računima, ugovorima i sl. sa dokazom plaćanja istih – kopije izvoda poslovnih banaka, potvrda FINA – e…). 

Izbor Programa i/ili Projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu, kao i visina odobrenih sredstava kojom će se pojedina udruga financirati utvrdit će Općinsko vijeće Općine Rakovica usvajanjem Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu na temelju prijedloga Općinskog načelnika. 

Udruge kao i svi ostali subjekti koji će sudjelovati u ovom Javnom pozivu informaciju o izboru i visini dodijeljenih sredstava dobit će pisanim putem kao i preko javno objavljenog Proračuna Općine Rakovica na internetskim stranicama Općine Rakovica (www.rakovica.hr). 

Prijavnice se dostavljaju Upravnom odjelu za poslove lokalne samouprave, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Rakovica na adresu:

OPĆINA RAKOVICA, Rakovica 6, 47245 Rakovica, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „PRIJAVNICE ZA FINANCIRANJE UDRUGA IZ PRORAČUNA OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU“  najkasnije do 09. listopada 2018. godine.

Nepravodobne, nepotpune i neobrazložene Prijavnice, kao i Prijavnice bez odgovarajućih priloga kojima se dokazuje opravdanost financiranja  neće se uzimati u razmatranje prilikom odabira. 

Ovaj Javni poziv objavit će se na internetskoj stranici Općine Rakovica, www.rakovica.hr i na oglasnim pločama u svim naseljima Općine Rakovica. Obrazac Prijavnice dostupan je na web stranici Općine (u prilogu ispod teksta) ili se može podići u uredu Općine. 

KLASA: 400-01/18-01/02

URBROJ: 2133/16-18-1

Rakovica, 27.09.2018.

 

                                                                                                                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                      Franjo Franjković

PRILOG - JAVNI POZIV

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj