Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), odredaba Zakona o lokalnim izborima (''Narodne novine'', br. 144/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 42. sjednici održanoj dana 20.02.2013. godine, donosi

 

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENI STATUTA OPĆINE  R A K O V I C A

 

Članak 1.

 

            U članku 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09 i 12/12) riječ ''polovice'' zamjenjuje se riječju ''većine''.

 

Članak 2.

 

            Članak 12. mijenja se i glasi:

 

            ''Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području općine, Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, Općinsko vijeće dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 8 dana od zaprimanja prijedloga. Središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke središnjeg tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.''

 

Članak 2.a

 

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

 

''Članak 12.a

 

Osim iz razloga utvrđenih člankom 11. stavkom 1. ovoga Statuta referendum se može raspisati i radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

 

Prijedlog za raspisivanje referenduma radi opoziva općinskog načelnika i njegovog zamjenika može podnijeti najmanje 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Prijedlog mora biti podnesen u pisanom obliku i mora sadržavati osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta i MBG) i vlastoručni potpis birača.

 

Ako na referendumu bude donesena odluka o opozivu općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a do provođenja prijevremenih izbora dužnost načelnika obnašat će povjerenik kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske.

 

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv općinskog načelnika i njegovog

zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ili ranije održanog referenduma za opoziv niti u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za načelnika.''

 

Članak 3.

 

            Članak 13. mijenja se i glasi:

 

            ''Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.''

 

Članak 4.

 

            U članku 15. stavku 2. briše se točka i stavlja zarez, te se dodaju riječi ''osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu.''

 

Članak 5.

 

            U članku 17. stavku 1. riječi ''ili drugog pitanja iz djelokruga Općine.'' zamjenjuju se riječima ''kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili statutom.''

 

Članak 6.

 

            U članku 23. podstavak 7. mijenja se i glasi:

 

            ''- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, dok o vrijednostima koje prelaze prethodno navedene iznose odlučuje Općinsko vijeće.''

 

            Podstavak 9. mijenja se i glasi:

 

            ''- osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,''.

 

            Podstavak 15. briše se.

 

Članak 7.

 

            U članku 24. stavci 3., 4., 5. i 6. brišu se.

 

Članak 8.

 

            U članku 26. stavku 7. brojka ''15'' zamjenjuje se brojkom ''8''.

 

            Iza članka 8. dodaju se novi stavci 9. i 10. koji glase:

 

            '' Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavka 6., 7. i 8. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.''

 

            Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 11.

 

Članak 9.

 

            U članku 29. stavku 2. podstavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

 

            ''- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište s područja jedinice, danom prestanka prebivališta,''

 

Članak 10.

 

            U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

            ''Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.''

 

Članak 10.a

 

U članku 33. stavku 2. riječ ''troškova'' briše se.

 

Članak 11.

 

            U članku 34. stavku 2. riječ ''Poslovnik'' zamjenjuje se riječju ''Poslovniku''.

 

Članak 12.

 

            U članku 36. stavku 5. iza riječi ''putem'' briše se zarez i stavlja točka, a riječi ''te se održati putem video veze (videokonferencija).'' brišu se.

 

Članak 13.

 

U članku 39. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

 

''Iznimno od stavka 1. ovoga članka izvršno tijelo je i zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika u slučajevima propisanim zakonom koji uređuje lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.''

 

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječ ''zamjenik/ke'' zamjenjuje se riječju ''zamjenik'', a riječ ''bira/ju'' zamjenjuje se riječju ''bira''.

 

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječ ''njegovog/vih'' zamjenjuje se riječju ''njegovog'', riječ ''izabranog/nih'' zamjenjuje se riječju ''izabranog'', a iza riječi ''proglašenja'' dodaje se riječ ''konačnih,''.

 

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ ''njegovog/vih'' zamjenjuje se riječju ''njegovog''.

 

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. u podstavku 2. riječ ''i'' zamjenjuje se riječju ''ili''.

 

Podstavak 5. mijenja se i glasi:

 

''- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna.''

 

Iza podstavka 18. dodaje se novi podstavak 19. koji glasi:

 

''- imenuje i razrješuje predstavnike Općine Rakovica u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka 23. stavka 1. podstavka 12. ovoga Statuta, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,''

 

 Dosadašnji podstavak 19. postaje podstavak 20.

 

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. brojka ''5'' zamjenjuje se brojkom ''6''.

 

Članak 14.

 

            U članku 42. podstavak 1. mijenja se i glasi:

 

            ''Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta. Općinski načelnik ima pravo zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.''

 

Članak 15.

 

            U članku 43. stavci 2. i 3. brišu se.

 

Članak 16.

 

            U članku 44. stavku 1. riječ ''zamjeniku/cima'' zamjenjuje se riječju ''zamjenik''.

 

Članak 17.

 

U članku 45. stavku 1. riječ ''zamjenik/ci'' zamjenjuje se riječju ''zamjenik''.

 

Stavak 5. mijenja se i glasi:

 

''Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 6 mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.''

 

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:

 

''Osobe koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti, po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti ostvaruju prava na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od onoliko mjeseci po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti koliko su dužnost obavljali profesionalno, i to u visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti.

 

Osobe koje dužnost nisu obavljale profesionalno nemaju pravo na naknadu po prestanku obavljanja dužnosti.''           

 

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 8. riječi ''stavka 5.'' zamjenjuju se riječima ''stavaka 6. i 7.''.

 

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 9. riječi ''roka iz stavka 5.'' zamjenjuju se riječima ''rokova iz stavaka 6. i 7.''.

 

Članak 18.

 

Članak 46. mijenja se i glasi:

 

''Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona:

 

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako mu prestane prebivalište na području jedinice, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

- smrću.

 

Ako općinskom načelniku nastupom okolnosti iz stavka 1. ovoga članka mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

 

U slučaju prestanka mandata općinskog načelnika nakon isteka 2 (dvije) godine mandata, dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.''

 

Članak 19.

 

            Članak 47. mijenja se i glasi:

 

            ''Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati na način propisan člankom 12.a. ovoga Statuta.''

 

Članak 20.

 

            Članak 54. briše se.

 

 

Članak 21.

 

            U članku 58. stavak 2. briše se.

 

Članak 21.a

 

U članku 65. stavak 3. mijenja se i glasi:

 

''Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.''

 

Članak 22.

 

            U članku 66. riječi ''Općinski načelnik'' zamjenjuju se riječima ''Općinsko vijeće''.

 

 

Članak 23.

 

            U članku 67. stavku 1. riječi ''tajnim glasovanjem'' zamjenjuju se riječima ''većinom glasova''.

 

Članak 24.

 

            U članku 75. dodaje se stavak 5. koji glasi:

 

            ''Općinski načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj predlaže Općinskom vijeću donošenje proračuna. Podneseni prijedlog proračuna općinski načelnik može povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

 

Pravo predlaganja donošenja odluke o privremenom financiranju imaju ovlašteni predlagatelji navedeni u članku 49. stavku 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica.''

 

Članak 25.

 

            U članku 79. stavku 2. riječi ''Glasniku Karlovačke županije'' zamjenjuju se riječima ''službenom glasilu Općine Rakovica''.

 

U stavku 3. riječ ''danom'' zamjenjuje se riječima ''dan nakon''.

 

Članak 26.

 

            U članku 81. briše se točka i dodaju riječi: ''(upravne stvari).''

 

Članak 27.

 

            Članak 83. briše se.

 

Članak 28.

 

            Članak 85. mijenja se i glasi:

 

            ''Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.''

 

 

 

Članak 29.

 

            U članku 86. stavku 2. riječi ''Općinski načelnik'' zamjenjuju se riječima ''Predsjednik Općinskog vijeća''.

 

            Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

 

            ''Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku.''

 

Članak 30.

 

            U članku 89. stavku 1. podstavku 3. riječi ''Glasniku Karlovačke županije'' zamjenjuju se riječima ''službenom glasilu Općine Rakovica'', a riječi ''web stranicama'' zamjenjuju se riječima ''internet stranici''.

 

U stavku 2. podstavku 3. riječi ''Glasniku Karlovačke županije'' zamjenjuju se riječima ''službenom glasilu Općine Rakovica'', a riječi ''web stranicama'' zamjenjuju se riječima ''internet stranici''.

 

Članak 31.

 

            U članku 100. stavak 3. briše se.

 

Članak 32.

 

            Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Općine Rakovica.

 

Članak 33.

 

            Ova Statutarna odluka stupa na snagu dan nakon objave, osim članka 6. stavka 1., članka 13. stavaka 6. i 7., te članka 17. stavaka 2. i 3., koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 012-03/09-01/02                             

URBROJ: 2133/16-13-3                                           

Rakovica, 20.02.2013.
                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća

 

                                                                                                     Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj