Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

Na temelju članka 83. stavka 2. i članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 96/03,127/07,114/10 i 31/11 – ispravak) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj  43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine donosi

 

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

 

Članak 1.

 

Općina Rakovica na dan 31. prosinca 2012. godine ima iskazana slijedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda :

-         ukupan višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.445.743,71 kn

koji je rezultat viška prihoda poslovanja  od  4.192.916,71 kn umanjen za kapitalne prijenose sredstava na računu 6332 - kapitalne pomoći iz proračuna, 6342 – kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna i 6632 – kapitalne donacije,  u ukupnom iznosu od 747.173,00 kn

-         ukupan manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 648.748,91 kn, koji je rezultat manjka prihoda od nefinancijske imovine od 1.395.921,91 kn,   umanjen za kapitalne prijenose sredstava na računima 6332, 6342 i 6632  u iznosu od 747.173,00 kn.

 

Članak 2.

 

            Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu od 3.445.743,71 kn umanjuju se za iznos  od 648.748,91  kn koji se raspodjeljuje za pokriće iskazanih manjkova prihoda od nefinancijske imovine.

 

Članak 3.

 

            Nakon izvršene raspodjele, preostali raspoloživi viškovi prihoda poslovanja iznose 2.796.994,80 kn, a koristit će se u budućem razdoblju  za   financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

 

Članak 4.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“.

 

                                  

KLASA: 400-08/11-01/03

URBROJ: 2133/16-13-29

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                                Zoran Luketić, bacc. oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj