Top Panel
Subota 26 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica  (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09, 12/12 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Rakovica na  43. sjednici održanoj dana 27.03.2013. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O IZMJENAMA

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

 

 

Članak 1.

 

            U članku 9. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09, 12/12 i 07/13) mijenja se i glasi:

 

''Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.''

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:

 

''Potpredsjednici se, u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.''

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

KLASA: 011-02/09-01/01                                               

URBROJ: 2133/16-13-5                                                               

Rakovica, 27.03.2013.                                                                         

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  B R A Z L O Ž E NJ E

 

 

            Ovom Odlukom vrše se izmjene Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica radi usklađivanja sa nalogom Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, KLASA: 040-01/13-01/25, URBROJ: 2133-02-02/1-13-2 od dana 04. ožujka 2013. godine, a koje tijelo je u obavljanju nadzora nad zakonitošću općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrdilo da je potrebno izvršiti usklađivanje s člankom 34. stavkom 1. i 2.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), odnosno izmijeniti članak 2. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

            Sukladno gore navedenom nalogu i svemu ostalome navedenom predlaže se usvajanje ovog prijedloga Odluke, jer će u protivnom UDUKZ, sukladno svojim ovlastima, donijeti Odluku o obustavi od primjene Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 07/13).

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

Franjo Franjković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

KLASA: 011-02/09-01/01                                               

URBROJ: 2133/16-13-6                                                              

Rakovica, 27.03.2013.

                                                                                       REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                                               URED DRŽAVNE UPRAVE U

                                                                                                KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI

                                                                                                A. Vranyczanya 2

                                                                                                47000 Karlovac

 

PREDMET:  Nadzor nad zakonitošću općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne)

                        samouprave (Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

                        Općine Rakovica)

                        - odgovor, daje se

 

Veza: Vaš broj: KLASA: 040-01/13-01/25, URBROJ: 2133-02-02/1-13-2 od 04. ožujka 2013. godine

 

Poštovani,

 

dostavljamo Vam Odluku o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica donesenu na 43. sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica kojom je Poslovnik usklađen sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01,  br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i Vašim nalogom iz gore navedenog podneska.

 

Sa štovanjem!

                   

                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                              Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj