Top Panel
Nedjelja 27 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, br. 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (“Glasnik Karlovačke županije”, broj 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na  42. sjednici održanoj dana 20.02.2013. godine, donosi

 

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA

 

 

Članak 1.

 

            U članku 2. stavku 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 21/09 i 12/12) iza riječi ''objave'' dodaje se riječ ''konačnih''.

 

Stavak 2. mijenja se i glasi:

 

''Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.''

 

Članak 1.a

 

U članku 7. stavku 2. riječ ''stranačkoj'' zamjenjuje se riječju ''kandidacijskoj''.

 

Stavak 3. mijenja se i glasi:

 

''Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste.''

 

Iza članka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

 

''Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica.''

 

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi ''nezavisnoj listi'' zamjenjuju se riječima ''kandidacijskoj listi grupe birača''.

 

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

 

Članak 2.

 

            U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

''Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog, javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika.''

 

Članak 3.

 

            U članku 14. stavku 2. riječi ''ili stručnoj službi Vijeća'' brišu se.

 

Članak 4.

 

            Članak 15. mijenja se i glasi:

 

            ''Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama predstavničkog tijela.''

 

Članak 4.a

 

U članku 16. stavku 1. riječi ''troškova, odnosno izgubljenu zaradu'' brišu se.

 

U stavku 2. riječi ''troškova odnosno izgubljenu zaradu'' brišu se.

 

Članak 5.

 

            U članku 18. podstavku 14. iza riječi ''potpisuje'' dodaju se riječi ''i dostavlja Uredu državne u Karlovačkoj županiji na nadzor''.

 

Članak 6.

 

            U članku 24. stavku 2. riječi ''statut i poslovnik'' zamjenjuju se riječima ''statut, poslovnik i normativnu djelatnost''.

 

Članak 7.

 

            U članku 31. podstavku 2. riječ ''Vjieća'' zamjenjuje se riječju ''Vijeća''.

 

Članak 7.a

 

U članku 32. stavku 2. iza riječi ''naknadu'' stavlja se točka, a riječi ''troškova, odnosno izgubljene zarade vijećnicima'' brišu se.

 

Članak 8.

 

            Naslov iznad članka 33. mijenja se i glasi: ''d-3.) Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.

 

            U članku 33. ''Statut i Poslovnik'' zamjenjuju se riječima ''statut, poslovnik i normativnu djelatnost''.

 

Članak 9.

 

            U članku 35. stavku 1. riječ ''zamjenik/nici'' zamjenjuje se riječju ''zamjenik''.

 

Članak 9.a

 

U članku 47. stavku 3. riječ ''danom'' zamjenjuje se riječima ''dan nakon''.

 

Članak 9.b

 

U članku 48. stavku 2. iza riječi ''Proračun'' stavlja se zarez i dodaju riječi ''Odluka o privremenom financiranju.''

 

Članak 10.

 

            Članak 77. briše se.

 

Članak 11.

 

            Članak 80. briše se.

 

Članak 12.

 

            U članku 88. stavak 5. mijenja se i glasi:

 

            ''Ako predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu sukladno članku 2. ovog članka, na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine vijećnika, sjednicu će sazvati općinski načelnik  u daljem roku od 8 dana.''

 

            Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7. i 8. koji glase:

 

            ''Sjednica predstavničkog tijela sazvana sukladno odredbama stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

 

Sjednica sazvana protivno odredbama ovoga članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.''

 

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 9.

 

Članak 13.

 

            U članku 89. stavku 2. iza riječi ''putem'' stavlja se točka, a riječi ''i održati putem video veze'' brišu se.

 

Članak 14.

 

U članku 108. stavku 2. podstavku 3. iza riječi ''proračun'' dodaju se riječi ''i odluku o privremenom financiranju''.

 

U podstavku 6. riječ ''razrješenju'' zamjenjuje se riječju ''opozivu'', a riječ ''njegovog/vih'' zamjenjuje se riječju ''njegovog''.

 

Članak 15.

 

            U članku 110. stavku 2. riječ ''uzdržavaju'' zamjenjuje se riječju ''suzdržavaju''.

 

            U stavku 3. riječ ''uzdržalo'' zamjenjuje se riječju ''suzdržalo''.

 

Članak 16.

 

            U članku 114. stavku 1. podstavku 6. riječ ''uzdržanih'' zamjenjuje se riječju ''suzdržanih''.

 

Članak 17.

 

            U cijelom tekstu Odluke riječi ''Odbor za Statut i Poslovnik'' zamjenjuju se riječima ''Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost'' u odgovarajućem  padežu.

 

Članak 18.

 

            Ovlašćuje se Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

Članak 19.

 

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

KLASA: 011-02/09-01/01                                               

URBROJ: 2133/16-13-3                                                              

Rakovica, 20.02.2013.                                                                          

                                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj