Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 42. sjednici održanoj 20.02.2013. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama

 

 

Članak 1.

 

            U Odluci o raspolaganju nekretninama (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 41/10,  51/10 - ispravak, 07/11 i 11/12) u članku 4. stavku 1. briše se točka i stavlja zarez te se dodaju riječi:

 

''čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna, dok o vrijednostima koje prelaze prethodno navedene iznose odlučuje Općinsko vijeće.''

 

Stavak 2. briše se.

 

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:  944-01/10-01/07

URBROJ: 2133/16-13-5

Rakovica, 20.02.2013.                                     

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

            

        Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj