Top Panel
Četvrtak 24 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013.

Na temelju članka 14. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 39. sjednici održanoj  21.11.2012. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu

 

I  OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun), način njegova izvršavanja, način upravljanja prihodima i rashodima Proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te kazne za neispunjavanje obveza kao i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

 

Članak 2.

 

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja kao i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina ( višak prihoda i rezerviranja),  a Posebni dio sadrži raspored rashoda po nositeljima, programima, aktivnostima, projektima, namjenama i izvorima financiranja.

 

Članak 3.

 

Proračunska sredstva koriste se za namjene utvrđene posebnim zakonima, odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

 

II  KORISNICI  PRORAČUNA

 

Članak 4.

 

Iz sredstava Proračuna financiraju se i korisnici koji zbog značaja i korisnosti djelatnosti koju obavljaju ostvaruju prava na korištenje proračunskih sredstava.

Korisnici Proračuna koriste sredstva sukladno ovoj Odluci, a ista im se doznačuju sukladno financijskim mogućnostima i priljevu sredstava u Proračun.

 

Članak 5.

 

Svi korisnici proračunskih sredstava moraju ista koristiti za utvrđene namjene, štedljivo i racionalno.

 

Članak 6.

 

Korisnici sredstava koji proračunska sredstva koriste u iznosu većem od 30.000,00 kn  obvezni su podnijeti Općinskom vijeću izvještaj o radu do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

III  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 7.

 

Proračun se izvršava sukladno dinamici priljeva sredstva.

Ukoliko prihodi tijekom godine ne dolaze   planiranom dinamikom i u predviđenim iznosima, Općinski načelnik može da bi se održala uravnoteženost Proračuna, privremeno smanjiti iznose sredstava koje su u Posebnom dijelu Proračuna predviđene za posebne namjene, ukoliko se time  bitno ne ugrožava obavljanje poslova za koje u sredstva planirana.

 

Članak 8.

 

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga  provodi se u skladu s propisima o javnoj nabavi roba i usluga te izvođenju  radova.

 

Članak 9.

 

Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih stavaka i između pojedinih korisnika u okviru odredbi članka 46. Zakona o proračunu.

Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Vijeća  koja će se održati  nakon donošenja odluke o preraspodjeli sredstava.

 

Članak 10.

 

Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna je Općinski načelnik.

Općinski načelnik može samostalno raspolagati pokretninama i nekretninama samo u iznosu vrijednosti do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u Proračunu Općine Rakovica u 2012. godini.

 

Članak 11.

 

Općinski načelnik može svojom odlukom u cijelosti ili djelomično otpisati dug fizičke ili pravne osobe prema Općini ukoliko je isti u prethodnim postupcima naplate nenaplativ i to najviše do iznosa od 10.000,00 kn.

Dug se smatra nenaplativim:

-         ukoliko je dužnik fizička osoba odselila iz RH u drugu državu

-         ukoliko je dužnik fizička osoba nezaposlena, nesposobna za privređivanje, bez imovine čijom bi se prodajom mogao naplatiti dug

Općinski načelnik može svojom odlukom utvrditi pravo dužniku – fizičkoj ili pravnoj osobi plaćanje duga u obrocima ukoliko je fizička osoba nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja.

 

Članak 12.

 

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik

O korištenju sredstava proračunske zalihe Općinski načelnik izvješćuje Općinsko vijeće polugodišnje.

 

Članak 13.

 

Iznimno, Općina može odlukom Općinskog vijeća stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava i javnih ustanova i to ulaganjem u pokretnine i nekretnine.

 

Članak 14.

 

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenski iskorištenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila namjenski utrošena.

Odluku o umanjenu i obustavi doznake sredstava donijet će Općinski načelnik.

 

Članak 15.

 

Aktivnosti i kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u slijedećoj godini.

 

Članak 16.

 

Sredstva raspoređena u rashodima i izdacima Proračuna izvršavat će se kako slijedi:

 

1. RAZDJEL 001 PREDSTVNIČKA TIJELA

Glavni program A01 Predstavnička tijela, povjerenstva i sl.

Programi Općinsko vijeće i Povjerenstva izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa.

Program Političke stranke izvršavati će se na osnovu Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2012. godinu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i to uplatom tromjesečja ili iznimno iz opravdanih zahtjeva jednokratnom uplatom ukupnog iznosa.

Tekući projekti Izbori izvršavat će se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih računa.

Program Mjesni odbori izvršavati će se na osnovi Odluka o visini naknada za rad u Vijeću mjesnih odbora  i računa za troškove reprezentacije i nabave materijala ili dijelova za radove na područjima mjesnih odbora, a temeljem ispostavljenih predračuna ili računa za nabavu materijala na osnovu prethodno odobrene nabave.

Program Savjet mladih izvršavati će se na osnovu Zakona o savjetu mladih te Odluke o osnivanju savjeta mladih Općine Rakovica, a po ispostavljenim obračunima dnevnica i putnih troškova u visini neoporezivog iznosa, te temeljem ispostavljenih predračuna ili računa za nabavu materijala potrebnog za rad Savjeta.

 

2. RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA

Glavni program B01 Općinski načelnik i Zamjenik općinskog načelnika

Program Rashodi za Općinskog načelnika – na temelju Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Općinskog načelnika, Odluke o naknadi za rad Općinskog, osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika i drugih akata i pravnih propisa kojima se uređuju materijalna prava, a na temelju putnih naloga, obračuna, računa i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih računa i dospjelih obveza.

Program Rashodi za Zamjenika općinskog načelnika – na temelju Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Zamjenika općinskog načelnika ukoliko  isti odluči zasnovati radni odnos ili  Odluke o naknadi za rad Zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavlja  bez zasnivanja radnog odnosa, osnovici za obračun plaće Zamjenika Općinskog načelnika i drugih akata i pravnih propisa kojima se uređuju materijalna prava, a na temelju putnih naloga, obračuna, računa i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih računa i dospjelih obveza.

 

3. RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glavni program C01 Jedinstveni upravni odjel

Program Rashodi za redovnu djelatnost – na temelju Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika, Pravilnika o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica, Pravilniku o kriterijima za utvrđivanju nadprosječnih rezultata i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu kao i drugih akata i zakonskih propisa kojima se uređuju materijalna prava, te putnih naloga, obračuna, računa i druge dokumentacije i dospjelih obveza.

 

Glavni program D01 Protupožarna i civilna zaštita

Program Rad DVD-a i civilne zaštite – na osnovu Zakona o vatrogastvu kroz tromjesečne isplate za redovan rad DVD-a Rakovica i DVD-a Drežnik Grad, te na osnovu Zaključka o kapitalnoj donaciji i ispostavljenih računa za izvršene usluge. Tekuće donacije isplaćuju se tromjesečno na osnovu obračuna uz podnošenje zahtjeva s dokazima o  namjenskom trošenju isplaćenih prethodnih donacija ili iznimno iz opravdanih razloga u vidu akontacije za tromjesečje i prije izvršenog obračuna.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaključka o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjev za isplatu i dostavljen račun, situaciju ili ugovor. Ostale usluge na osnovu računa.

 

Glavni program E01 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Predškolski odgoj izvršavati će se na osnovu zahtjeva, ispostavljenih računa, Odluka o sufinanciranju, Socijalnog programa, Odluke o stipendijama, a za malu školu tromjesečno uz dostavljen obračun troškova.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaključka  o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjev za isplatu i dostavljen  račun, situaciju ili ugovor.

 

Glavni program F 01 Gospodarstvo

Program Razvoj turizma – tekuće donacije za redovan rad izvršavat će se uplatom sredstava prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale tromjesečne isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno isplaćenim sredstvima tromjesečja.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaključka o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjeva za isplatu i dostavljen račun, situaciju ili ugovor.

Program Razvoj poduzetništva izvršavati će se na osnovu dostavljenih zahtjeva za donacije, odluka ili sporazuma o sufinanciranju, ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora za usluge.

Kapitalni projekt Poduzetnička zona Grabovac na osnovu Zakona o javnoj nabavi ili na osnovu ispostavljenih računa ili sklopljenih ugovora.

 

Glavni program G01 Kultura i sport

Program Očuvanje i primicanje kulturne baštine i Program Javne potrebe u športu na osnovu Programa kulturnih i sportskih događanja, ispostavljenih računa za usluge ili nabavu, ugovora za radove ili usluge, Odluke za donaciju po zahtjevu fizičkih ili pravnih osoba, te tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja. Iznimno sredstva se mogu odobriti polugodišnje ili  u ukupno odobrenom iznosu ukoliko za to postoji opravdan razlog uz predočenje dokaza o istom ( računi, predračuni , obrazloženja.)

 

Glavni program H01 Komunalni poslovi

Program Održavanje komunalne infrastrukture na osnovu Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih poslova, ugovora ili sporazuma te ispostavljenih računa, situacija ili ugovora.

Program Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i stanovanja i Program Groblja i mrtvačnice na osnovu ispostavljenih računa, sporazuma, situacija ili ugovora.

Program Izgradnja komunalne infrastrukture  na osnovu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova ili usluga na osnovu ugovora ili računa.

Kapitalne pomoći na osnovu Zaključka o dodjeli kapitalne pomoći.

 

Glavni program I01 Socijalni programi i pomoći

Program Socijalna i humanitarna skrb  -  na osnovu Socijalnog programa Općine Rakovica, na osnovu rješenja o jednokratnoj pomoći po zahtjevima građana uz predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva, na osnovu Odluke Karlovačke županije o isplati sredstava pomoći za ogrjev, kapitalne  donacije na osnovu Zaključka o kapitalnoj donaciji  i Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju sa Crvenim križem, a  tekuće donacije uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja.

 

Glavni program K01 Ostale javne potrebe

Program Tekuće donacije udrugama  izvršavati će se uplatom prvog tromjesečja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenim zahtjevima i izvješću o namjenski utrošenim prethodno odobrenim sredstvima tromjesečja, iznimno sredstva se mogu odobriti  i u ukupnom  iznosu tekuće donacije ukoliko za to postoji opravdan razlog uz predočenje dokaza o istom.

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

Korisnicima Proračuna obustaviti će se doznaka sredstava u slijedećim slučajevima:

-         ako doznačena sredstva ne koristi za odobrene namjene,

-         ukoliko korisnik dobije sredstva za tražene aktivnosti iz drugih izvora,

-         ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim prethodno odobrenim sredstvima,

-         ukoliko se u Proračunu ne osigura dovoljan priliv sredstava za planirane namjene.

 

Članak 18.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

 

KLASA: 400-08/12-01/05

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 21.12.2012.                                  

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj