Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 110/04, 178/04 i 38/09, 79/09, 153/09 – Zakon o vodama, 49/11, 90/11 – Zakon o izmjenama i dopunama zakona o prostornom uređenju i gradnji), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09 i 12/12),  Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 40. sjednici održanoj dana 11.12.2012. godine donijelo je

 

ODLUKU

o dopuni

odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

 

            U članku 1. Odluke o komunalnoj naknadi (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 42/01, 43/05, 09/08, 50/08 i 11/12) na kraju rečenice (pod točkom 8.), iza riječi ''društava'', briše se točka i stavlja zarez te se dodaje nova točka 9. koja glasi:

 

            ''9. održavanje objekata zdravstvenog sadržaja.''.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/12-01/07

URBROJ:  2133/16-12-2

Rakovica,  11.12.2012.                                                

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

 

                                                                                                  Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj