Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211

Na temelju čl. 12. Zakona o ustanovama NN RH (76/93,29/97,47/99, 35/08) KARLOVAČKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 2, OIB 65050537368, zastupana po županu Ivanu Vučiću, Ribarići, Ribarići 18 c, O.I. br. 101350931/ PP Ogulin, temeljem ovlaštenja  iz Odluke o preoblikovanju Županijske skupštine Karlovačke županije, Klasa: 021-04/11-01/97 Urbroj: 2133/1-08/01-11-08 od 12. srpnja 2011. godine, 

GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, kojeg zastupa gradonačelnik, Damir Jelić, Karlovac,  Grge Tuškana 12, O.I. br. 103904760/ PU Karlovačka, temeljem ovlaštenja iz Odluke  Gradskog vijeća Grada Karlovca Klasa: 021-05/11-01/07  Urbroj: 2133/01-01/04-11-2 od  14. srpnja 2011. godine,

GRAD OGULIN, sa sjedištem u Ogulinu, Ulica Bernardina Frankopana 11, OIB 58264108511, kojeg zastupa gradonačelnik Nikola Magdić, Ogulin, Kut 1, O.I. br. 100204579/PP Ogulin, temeljem ovlaštenja  iz Odluke  Gradskog vijeća Grada Ogulina, Klasa: 023-01/11-01/79  Urbroj: 2133/02-02-11-1 od 19. srpnja 2011. godine,

GRAD DUGA RESA, sa sjedištem u Duga Resi, Trg Svetog Jurja 1, OIB 15857239976, kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Baršić, Mrežničke Poljice,  Mrežničke Poljice 12,  O.I. br. 15469349/MUP Duga Resa, temeljem ovlaštenja  iz Odluke  Gradskog vijeća Grada Duge Rese, Klasa: 021-01/11-01/26  Urbroj: 2133/03-02-01-11 od 14. srpnja 2011. godine,

GRAD SLUNJ, sa sjedištem u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12, OIB 33366502542, kojeg zastupa gradonačelnik Ivan Bogović, Slunj, Knezova Blagajskih 14, O.I. br. 102101004/PP Slunj, temeljem ovlaštenja iz Odluke Gradskog vijeća Grada Slunja, Klasa: 302-01/11-01/14  Urbroj: 2133/04-01/01-11-2  od  12. srpnja 2011. godine,

OPĆINA BARILOVIĆ, sa sjedištem u Bariloviću, Barilović bb, OIB 20647441417, koju zastupa načelnik Općine Dražen Peraković, Barilović, Barilović 71 A, O.I. br. 101677847/PP Duga Resa, temeljem ovlaštenja iz Odluke Općinskog vijeća Općine Barilović, Klasa: 01001/11-01/02 Urbroj: 2133/06-01/11-02  od 19. srpnja 2011. godine,

OPĆINA DRAGANIĆ, sa sjedištem u Draganiću, Draganići 10, OIB 45803800853, koju zastupa načelnik Općine Josip Tomačić, Draganić, Budrovci 107/2, O.I. br. 15267889/MUP Karlovac, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Draganić, Klasa: 400-01/11-01/11  Urbroj: 2133/08-05-11/1  od  25. srpnja 2011. godine,

OPĆINA GENERALSKI STOL, sa sjedištem u Generalskom Stolu, Generalski Stol 32, OIB 58079751001, koju zastupa načelnik Općine Ivan Škrtić, Erdelj, Erdelj 66 A, O.I. br. 15406060/MUP Duga Resa, temeljem ovlaštenja iz Odluke Općinskog vijeća Općine Generalski Stol, Klasa: 302-01/11-01/14  Urbroj: 2133/09-01-11-01  od 20. srpnja 2011. godine,

OPĆINA JOSIPDOL, sa sjedištem u Josipdolu, Ogulinska ulica 12, OIB 65506283455,  koju zastupa načelnik Općine Zlatko Mihaljević, Oštarije, Oštarije 220 C, O.I. br. 103704279/PP Ogulin, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine  Josipdol, Klasa: 021-05/11-01/03 Urbroj:  2133/13-04-11-17 od 22. srpnja 2011. godine,

OPĆINA KAMANJE, sa sjedištem u Kamanju, Kamanje bb, OIB 01582703044, koju zastupa načelnik Općine Damir Mateljan, Kamanje, Kamanje 98, O.I. br. 103839968/PP Ozalj, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Kamanje Klasa: 302-01/10-01/02 Urbroj:  2133/22-01-11-23 od  26. kolovoza 2011. godine,

OPĆINA KRNJAK, sa sjedištem u Krnjaku, Krnjak 5, OIB 71767746351,  koju zastupa načelnik Općine Rade Kosanović, Krnjak, Krnjak 25, O.I. br. 102604384/PU Karlovačka, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Krnjak Klasa: 302-01/11-01/8  Urbroj: 2133-10-11-1  od  23. kolovoza 2011. godine,

OPĆINA LASINJA, sa sjedištem u Lasinji, Trg hrvatskih branitelja 1, OIB 59068748409, koju zastupa načelnik Općine Josip Erega, Lasinja, Ulica sv. Antuna 10, O.I. br. 100488066/ PU Karlovačka, temeljem ovlaštenja iz  Odluke općinskog vijeća Općine Lasinja, Klasa: 021-05/11-01/30 Urbroj:  2133/19-01/11-01 od 12. srpnja 2011. godine,

OPĆINA BOSILJEVO, sa sjedištem u Bosiljevu, Bosiljevo 14 b, OIB 08374469913, koju zastupa načelnik Općine Josip Korenić, Orišje, Orišje 7, O.I. br. 102083461/PP Duga Resa, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Bosiljevo, Klasa:  021-05/11-01/16 Urbroj:  2133/12-01/01-11-04 od 19. kolovoza 2011. godine,

OPĆINA CETINGRAD, sa sjedištem u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 2, OIB 41363755317, koju zastupa načelnik Općine Milan Gašparin, Pašin Potok, Pašin Potok 181, O.I. br. 102070839/PP Slunj, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Cetingrad, Klasa: 021-05/11-01/16-02 Urbroj: 2133-07/11-01 od 22. srpnja 2011. godine,

OPĆINA RAKOVICA, sa sjedištem u Rakovici, Rakovica 6, OIB 32809923710, koju zastupa načelnik Općine Franjo Franjković, Selište Drežničko, Selište Drežničko 8 A, O.I. br. 15144078/MUP Slunj, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Rakovica , Klasa:  302-01/10-01/07 Urbroj:   2133/16-11-16 od 25. srpnja 2011. godine,

OPĆINA RIBNIK, sa sjedištem u Ribniku, Ribnik 4, OIB 76454200013, koju zastupa načelnik Općine Željko Car, Jarnevići, Jarnevići 1, O.I. br. 15742227/MUP Ozalj, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Ribnik, Klasa: 302-01/10-01/01, Urbroj: 2133/21-01-11-27 od  12. kolovoza 2011. godine,

OPĆINA SABORSKO, sa sjedištem u Saborskom, Senj 44, OIB 97869213325, koju zastupa načelnica Općine Đurđica Špehar, Saborsko, Centar 84, O.I. br. 103679991/PP Ogulin, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Sabaorsko, Klasa: 021-05/11-01/09  Urbroj:  2133/15-01-11-2 od 25. srpnja 2011. godine, 

OPĆINA NETRETIĆ, sa sjedištem u Netretiću, Netretić 3a, OIB 80214224162, koju zastupa načelnik Općine Ivica Gračan, Donje Stative, Donje Stative 2 D, O.I. br. 102366050/PP Duga Resa, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća  Općine Netretić, Klasa: 302-02/10-01/08  Urbroj: 2133/11-06-11-30  od  25. kolovoza 2011. godine,

OPĆINA PLAŠKI, sa sjedištem u Plaškom, 143. Domobranske pukovnije 5, OIB 59618467522, koju zastupa načelnik Općine Ivan Šego, Plaški, Kralja Tomislava 1, O.I. br. 102844981/PP Ogulin, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Plaški, Klasa: 022-01/11-01/50  Urbroj: 2133/14-03-11-1 od  25. srpnja 2011. godine,

OPĆINA TOUNJ, sa sjedištem u Tounju, Linije 3 b, OIB 55680038973, koju zastupa načelnik Općine Ivica Sopek, Tounj, Linije 2 A, O.I. br. 100936078/PP Ogulin, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Tounj, Klasa:  010-01/11-01/03 Urbroj: 2133/20-03-11-7  od  02. rujna 2011. godine,

OPĆINA VOJNIĆ, sa sjedištem u Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, OIB 32028576296, koju zastupa načelnik Općine Branko Eremić, Radonja, Radonja 18, O.I. br. 101415490/PP Vojnić, temeljem ovlaštenja iz  Odluke  Općinskog vijeća Općine Vojnić, Klasa: 023-05/11-01/85  Urbroj: 2133/17-01-11-02  od  25. srpnja 2011. godine,

OPĆINA ŽAKANJE, sa sjedištem u Žakanju, Žakanje 58, OIB 22280655264, koju zastupa načelnik Općine Nikola Sopčić, Velika Paka, Velika Paka 18, O.I. br. 102045575/PP Ozalj, temeljem ovlaštenja iz  Odluke Općinskog vijeća Općine Žakanje, Klasa: 021-05/10-01/13   Urbroj:  2133/18-01-11-2 od 18. srpnja 2011. godine,

nakon usvajanja odluke o preoblikovanju skupštine Društva  RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., Karlovac, Jurja Haulika 14, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020032307, OIB 40734431581,  dana  __________   donose 

 

SPORAZUM O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE

- RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA

 

Članak 1.

Ovim aktom, u skladu sa Zakonom uređuje se osnivanje javne ustanove RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA nastale preoblikovanjem RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE-KARLA d.o.o., Karlovac, Juraja Haulika 14, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 020032307, OIB 40734431581, u javnu ustanovu (dalje ustanova) i to naročito:

- naziv i sjedište osnivača

- naziv i sjedište ustanove

- djelatnost ustanove

- tijela ustanove

- upravljanje i vođenje poslova ustanove

- sredstva za osnivanje i početak rada te način njihovog osiguravanja odnosno pribavljanja

- način raspolaganja s dobiti

- pokrivanje gubitaka ustanove

- ograničenja glede stjecanja opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove

- međusobna prava i obveze osnivača i ustanove

- druga pitanja od značaja za rad ustanove

 

Članak 2.

Osnivači javne ustanove su:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 2, OIB 65050537368,

GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153,

GRAD OGULIN, sa sjedištem u Ogulinu, Ulica Bernardina Frankopana 11, OIB 58264108511,

GRAD DUGA RESA, sa sjedištem u Duga Resi, Trg Svetog Jurja 1, OIB 15857239976,

GRAD SLUNJ, sa sjedištem u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12,OIB 33366502542,

OPĆINA BARILOVIĆ, sa sjedištem u Bariloviću, Barilović bb, OIB 20647441417,

OPĆINA DRAGANIĆ, sa sjedištem u Draganiću, Draganići 10, OIB 45803800853,

OPĆINA GENERALSKI STOL, sa sjedištem u Generalskom Stolu, Generalski Stol 32, OIB 58079751001,

OPĆINA JOSIPDOL, sa sjedištem u Josipdolu, Ogulinska ulica 12, OIB 65506283455,

OPĆINA KAMANJE, sa sjedištem u Kamanju, Kamanje bb, OIB 01582703044,

OPĆINA KRNJAK, sa sjedištem u Krnjaku, Krnjak 5, OIB 71767746351,

OPĆINA LASINJA, sa sjedištem u Lasinji, Trg hrvatskih branitelja 1, OIB 59068748409,

OPĆINA BOSILJEVO, sa sjedištem u Bosiljevu, Bosiljevo 14 b,  OIB 08374469913,

OPĆINA CETINGRAD, sa sjedištem u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 2, OIB 41363755317,

OPĆINA RAKOVICA, sa sjedištem u Rakovici, Rakovica 6, OIB 32809923710,

OPĆINA RIBNIK, sa sjedištem u Ribniku, Ribnik 4, OIB 76454200013,

OPĆINA SABORSKO, sa sjedištem u Saborskom, Senj 44, OIB 97869213325,

OPĆINA NETRETIĆ, sa sjedištem u Netretiću, Netretić 3a, OIB 80214224162,

OPĆINA PLAŠKI, sa sjedištem u Plaškom, 143. Domobranske pukovnije 5, OIB 59618467522,

OPĆINA TOUNJ, sa sjedištem u Tounju, Linije 3 b, OIB 55680038973,

OPĆINA VOJNIĆ, sa sjedištem u Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, OIB 32028576296,

OPĆINA ŽAKANJE, sa sjedištem u Žakanju, Žakanje 58, OIB 22280655264.

 

Članak 3.

Ustanova djeluje pod nazivom: RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE - KARLA.

Sjedište ustanove je u Karlovcu, Jurja Haulika 14.

 

Članak 4.

Ustanova će obavljati slijedeće djelatnosti:

* obavljanje poslova koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Karlovačke županije

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju naprijed navedenih djelatnosti, a koje su utvrđene čl. 4. Pravilnika o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne I područne (regionalne) samouprave, agencija I drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije I poticanja regionalnog razvoja I to:

 -koordinaciju izrade županijskih razvojnih strategija (u daljnjem tekstu: ŽRS); izradu akcijskih planova u provedbi ŽRS-a; praćenje provedbe ŽRS-a; koordinaciju poslova vezanih uz središnju elektroničku bazu razvojnih projekata; koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, vezanih uz regionalni razvoj; sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz razvoj potpomognutih područja; sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističkih regija; poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju; sudjelovanje u izradi razvojnih projekata statističke regije; suradnju s drugim regionalnim koordinatorima radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata.

 

Članak 5.

Tijela ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj.

 

Članak 6.

Upravno vijeće upravlja Ustanovom.

Upravno vijeće ima pet članova koji između sebe biraju predsjednika.

Članove Upravnog vijeća imenuju i razrješavaju predstavnička tijela osnivača na način da predstavničko tijelo Karlovačke županije imenuje i razrješava tri člana Upravnog vijeća, predstavnička tijela gradova imenuju i razrješavaju jednog člana Upravnog vijeća te predstavnička tijela općina imenuju i razrješavaju jednog člana Upravnog vijeća.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na 4 godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća ustanove.

 

Članak 7.

Upravno vijeće ustanove  obavlja slijedeće:

- donosi Statut

- donosi poslovnik o svom radu

- donosi godišnji program rada, financijski plan i godišnji obračun

- donosi opće akte

- daje prethodnu suglasnost ravnatelju kod stjecanja, opterećenja ili otuđenja nekretnina i druge imovine ustanove, ako je vrijednost ugovora veća od 100.000,00 kuna

- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju nekretnina ili druge imovine ustanove do iznosa utvrđenog Statutom 

- imenuje i razrješava ravnatelja 

- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa Zakonom. 

Upravno vijeće obvezno je osnivačima dostaviti izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 8.

Ravnatelj je voditelj poslovanja.  

Ravnatelj zastupa i predstavlja ustanovu.

Ravnatelj ustanove odgovara za svoj rad Upravnom vijeću.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Ravnatelj ustanove može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom.

Statutom ustanove pobliže će se utvrditi uvjeti, način izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja.

 

Članak 9.

Ravnatelj predstavlja i zastupa ustanovu, organizira i vodi poslovanje, vodi stručni rad ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluke Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada ustanove te obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

 

 

Članak 10.

Za ravnatelja ustanove može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i koja ispunjava i druge uvjete propisane Statutom.

Uvjeti koje mora ispunjavati ravnatelj ustanove, način njegova izbora, poslovi i ovlasti ravnatelja pobliže se određuju Statutom.

 

Članak 11.

Sredstva za obavljanje djelatnosti ustanove, osiguravaju se iz naknada Županije, gradova i općina osnivača i drugih izvora u skladu sa Zakonom i Statutom.               

 

Članak 12.

Ustanova ne može bez suglasnosti osnivača stjecati, otuđiti ili opteretiti nekretnine i drugu imovinu kojom raspolaže, a čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom.

 

Članak 13.

Ustanova svoju djelatnost neće obavljati radi stjecanja dobiti, pa će se dobit ostvarena po­slova­njem Ustanove upotrijebiti za obavlja­nje i razvoj njene djelatnosti.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti ustanova ostvari dobit, odluku o raspolaganju s dobiti donosi Upravno vijeće, uz suglasnost predstavničkog tijela osnivača.

Ako u svom poslovanju ustanova iskaže gubitak, ravnatelj je dužan obrazložiti razloge nastanka gubitka i izvijestiti Upravno vijeće.

Odluku o načinu snošenja gubitka donosi Upravno vijeće, uz suglasnost predstavničkog tijela osnivača.

 

Članak 14.

Sredstva za rad ustanove osiguravaju se u proračunu  osnivača i iznose 186.000,00 kuna u novcu.

Osnivački ulog svakog osnivača iznosi:

KARLOVAČKA ŽUPANIJA, sa sjedištem u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 2, OIB 65050537368 - 100.000,00  kuna u novcu,

GRAD KARLOVAC, sa sjedištem u Karlovcu, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153 - 38.300,00 kuna u novcu,

GRAD OGULIN, sa sjedištem u Ogulinu, Ulica Bernardina Frankopana 11, OIB 58264108511 - 9.800,00 kuna u novcu,

GRAD DUGA RESA, sa sjedištem u Duga Resi, Trg Svetog Jurja 1, OIB 15857239976 - 7.900,00 kuna u novcu,

GRAD SLUNJ, sa sjedištem u Slunju, Trg dr. Franje Tuđmana 12,OIB 33366502542 – 3.900,00 kuna u novcu,

OPĆINA BARILOVIĆ, sa sjedištem u Bariloviću, Barilović bb, OIB 20647441417 – 2.000,00 kuna u novcu,

OPĆINA DRAGANIĆ, sa sjedištem u Draganiću, Draganići 10, OIB 45803800853 – 1.900,00 kuna u novcu,

OPĆINA GENERALSKI STOL, sa sjedištem u Generalskom Stolu, Generalski Stol 32, OIB 58079751001 – 2.000,00 kuna u novcu,

OPĆINA JOSIPDOL, sa sjedištem u Josipdolu, Ogulinska ulica 12, OIB 65506283455 – 2.600,00 kuna u novcu,

OPĆINA KAMANJE, sa sjedištem u Kamanju, Kamanje bb, OIB 01582703044 – 600,00  kuna u novcu,

OPĆINA KRNJAK, sa sjedištem u Krnjaku, Krnjak 5, OIB 71767746351 – 1.300,00 kuna u novcu,

OPĆINA LASINJA, sa sjedištem u Lasinji, Trg hrvatskih branitelja 1, OIB 59068748409 – 1.200,00 kuna u novcu,

OPĆINA BOSILJEVO, sa sjedištem u Bosiljevu, Bosiljevo 14 b,-  OIB 08374469913 – 1.000,00 kuna u novcu,

OPĆINA CETINGRAD, sa sjedištem u Cetingradu, Trg hrvatskih branitelja 2, OIB 41363755317 – 1.700,00 kuna u novcu,

OPĆINA RAKOVICA, sa sjedištem u Rakovici, Rakovica 6, OIB 32809923710 – 1.700,00 kuna u novcu,

OPĆINA RIBNIK, sa sjedištem u Ribniku, Ribnik 4, OIB 76454200013 – 400,00 kuna u novcu,

OPĆINA SABORSKO, sa sjedištem u Saborskom, Senj 44, OIB 97869213325 – 500,00 kuna u novcu,

OPĆINA NETRETIĆ, sa sjedištem u Netretiću, Netretić 3a, OIB 80214224162 – 2.100,00 kuna u novcu,

OPĆINA PLAŠKI, sa sjedištem u Plaškom, 143. Domobranske pukovnije 5, OIB 59618467522- 1.400,00 kuna u novcu,

OPĆINA TOUNJ, sa sjedištem u Tounju, Linije 3 b, OIB 55680038973 – 800,00 kuna u novcu,

OPĆINA VOJNIĆ, sa sjedištem u Vojniću, Trg Stjepana Radića 1, OIB 32028576296 – 3.500,00 kuna u novcu,

OPĆINA ŽAKANJE, sa sjedištem u Žakanju, Žakanje 58, OIB 22280655264 – 1.400,00 kuna u novcu.

 

Članak 15.

Ustanova ima Statut.

Statutom ustanove pobliže se uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela ustanove, međusobna prava i obveze osnivača i ustanove, način raspolaganja s dobiti ukoliko se ostvari te druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.

Ustanova ima i druge opće akte, sukladno zakonu i Statutu. 

 

Članak 16.

Rad ustanove je javan.

O javnosti rada ustanove skrbi ravnatelj.

 

Članak 17.

Osnivači su obvezni imenovati Upravno vijeće  u roku od 90 dana od dana upisa u sudski registar.

Upravno vijeće ustanove, dužno je donijeti Statut u roku od 90 dana od dana svog imenovanja.

 

Članak 18.

Za privremenog ravnatelja ustanove određuje se Viktor Šegrt.

Privremeni ravnatelj će u roku od 30 dana od dana donošenja Sporazuma u skladu sa Zakonom i odlukom o preoblikovanju obaviti pripremne radnje za početak rada ustanove te podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

 

Članak 19.

Zaposlenici koji su do sada u RAZVOJNOJ AGENCIJI KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o obavljali poslove koje temeljem ove Odluke preuzima ustanova, a zatečeni su na tim poslovima njenim stupanjem na snagu, nastavljaju s radom do donošenja odluke o rasporedu zaposlenika, a sukladno općem aktu o sistematizaciji radnih mjesta ustanove.

Ustanova preuzima opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju kao i prava i obveze ranijeg d.o.o., razmjerno preuzetim poslovima.

 

Članak 20.

Ustanova započinje s radom nakon upisa preoblikovanja u sudski registar.

 

Članak 21.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

 

U Karlovcu, _____________ godine

OSNIVAČI:

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Ivan Vučić, župan

 

____________________

 

 

 

OPĆINA LASINJA

Josip Erega, načelnik

 

_____________________

 

 

GRAD KARLOVAC

Damir Jelić, gradonačelnik

 

______________________

 

 

 

 

OPĆINA BOSILJEVO

Josip Korenić, načelnik

 

_____________________

 

 

 

GRAD OGULIN

Nikola Magdić, gradonačelnik

 

_______________________

 

 

 

 

 

OPĆINA CETINGRAD

Milan Gašparin, načelnik

 

_____________________

 

 

GRAD DUGA RESA

Ivan Baršić, gradonačelnik

 

________________________

 

 

 

 

 

OPĆINA RAKOVICA

Franjo Franjković, načelnik

 

______________________

 

 

GRAD SLUNJ

Ivan Bogović, gradonačelnik

 

_______________________

 

 

 

 

 

OPĆINA RIBNIK

Željko Car, načelnik

 

_______________________

 

 

OPĆINA BARILOVIĆ

Dražen Peraković, načelnik

 

______________________

 

 

 

OPĆINA SABORSKO

Đurđica Špehar, načelnica

 

______________________

 

 

OPĆINA DRAGANIĆ

Josip Tomačić, načelnik

 

______________________

 

 

 

 

 

OPĆINA NETRETIĆ

Ivica Gračan, načelnik

 

______________________

 

 

OPĆINA GENERALSKI STOL

Ivan Škrtić, načelnik

 

______________________

 

 

 

 

 

OPĆINA PLAŠKI

Ivan Šego, načelnik

 

______________________

 

 

OPĆINA JOSIPDOL

Zlatko Mihaljević, načelnik

 

___________________

 

 

 

 

 

OPĆINA TOUNJ

Ivica Sopek, načelnik

 

_____________________

 

 

OPĆINA KAMANJE

Damir Mateljan, načelnik

 

_____________________

 

 

 

 

 

OPĆINA VOJNIĆ

Branko Eremić, načelnik

 

______________________

 

 

OPĆINA KRNJAK

Rade Kosanović, načelnik

 

______________________

 

 

OPĆINA ŽAKANJE

Nikola Sopčić, načelnik

 

______________________

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj