Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena

 

 

Na temelju članka 4. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 27/09), članka 14. Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 36/10) i članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 03. siječnja 2011. donosi

 

PRAVILNIK
o oznakama stvaratelja i primatelja pismena

 

 Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se oznake stvaratelja i primatelja pismena Općine Rakovica.

Stvarateljima i primateljima pismena u smislu ovog Pravilnika smatraju se dužnosnici (općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika), službenici i namještenici.

Oznake stvaratelja i primatelja pismena u smislu ovog Pravilnika ne predstavljaju brojčane oznake u smislu Uredbe o uredskom poslovanju (''Narodne novine'' br. 7/09: u daljnjem tekstu: Uredba).

 Članak 2.

Oznake stvaratelja i primatelja pismena upisuju se u koloni 6 Urudžbenog zapisnika – Ustrojstvena (Organizacijska) jedinica (Obrazac broj 4 – Uredba) radi toga da se može u svakom trenutku odrediti kod kojeg dužnosnika, odnosno službenika ili namještenika se nalazi u radu određeni predmet, odnosno koja od navedenih osoba je postupala po određenom predmetu.

 Članak 3.

Oznake stvaratelja i primatelja pismena određuju se na način da dužnosnici predstavljaju jednu kategoriju stvaratelja i primatelja pismena, a službenici i namještenici drugu kategoriju stvaratelja i primatelja pismena.

Unutar svake kategorije pojedina osoba označava se posebnim brojem, s time da se službenici i namještenici označavaju prema rednim brojevima navedenim u Sistematizaciji radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica.

Kategorija se označava s dva broja, 01 za dužnosnike i 02 za službenika i namještenike.  Broj osobe označava se s dva broja, od 01 pa nadalje, do potrebnog broja. Ova dva znaka (kategorija i broj) odvajaju se ravnom crticom (-) i u tom obliku oznaka stvaratelja i primatelja pismena upisuje se u Urudžbeni zapisnik, na mjesto određeno člankom 2. ovog Pravilnika (npr. za općinskog načelnika upisuje se 01-01).  

 

Članak 4.

Oznake stvaratelja i primatelja pismena određuju se na slijedeći način:

 

R. BR.

 

NAZIV

 

KATEGORIJA

 

BROJ

 

 

 

 

1.

Općinski načelnik

01

01

2.

Zamjenik općinskog načelnika

01

02

3.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

02

01

4.

Pomoćnik pročelnika – tajnik

02

02

5.

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i europske integracije

02

03

6.

Stručni suradnik za proračun i javnu nabavu

02

04

7.

Stručni suradnik za prostorno planiranje, zaštitu

okoliša i infrastrukturu

02

05

8.

Administrativni i računovodstveni referent

02

06

9.

Referent za naplatu općinskih prihoda

02

07

10.

Referent —  komunalni redar

02

08

11.

Spremač

02

09

 

 

Članak 5.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 035-01/11-01/01
URBROJ: 2133/16-11-1
Rakovica, 03.01. 2011.

                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                          Franjo  Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj