Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011)

 

 

Na temelju članka 26. stavak 4. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04 i 38/09) i članka 39. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije" broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 07. lipnja 2011. godine donosi

 

 O D L U K U

o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce

kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji

 

Članak 1.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji za vrijeme trajanja radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće od Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općina).

 

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji poslije isteka radnog vremena, tijekom noći u trajanju duljem od 4 sata, imaju pravo na neradne sate u dvostrukom trajanju vremena provedenog u intervenciji kao i pravo na naknadu za to vrijeme od Općine.

 

Članak 3.

Dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu kad sudjeluju u vatrogasnim intervencijama, imaju pravo na naknadu od Općine.

 

Članak 4.

Naknadu plaće i naknade dobrovoljnim vatrogascima iz članka 1, 2. i 3. ove Odluke, za sudjelovanje na vatrogasnoj intervenciji dužna je platiti Općina, za sve vrste vatrogasnih intervencija na području Općine.

 

Članak 5.

 Visina naknade po članku 1. i 2. ove Odluke, su stvarni troškovi zbog izbivanja s radnog mjesta zbog vatrogasne intervencije ili vremena potrebnog za odmaranje koju obračunava poslodavac.

Visina naknade po članku 3. ove Odluke jednaka je visini naknade za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca u Javnim vatrogasnim postrojbama i cjenika usluga koje pružaju fizičkim i pravnim osobama, a isplaćuje se u mjesečnim obrocima.

 

Članak 6.

Općina i poslodavac kod kojeg su dobrovoljni vatrogasci zaposleni, sporazumno dogovaraju način obračuna izgubljenog radnog vremena zbog vatrogasne intervencije, kao i izgubljenog vremena potrebnog za odmaranje, vezano za članak 1. i 2. ove Odluke (uz potvrdu nadležnog zapovjednika za sudjelovanje u vatrogasnoj intervenciji).

 

Članak 7.

Pravo na isplatu naknade u smislu ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac pod uvjetom:

- da mu matično Dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine,

- da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status nezaposlene osobe, ili da priloži uvjerenje nadležne školske ustanove kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju,

- ako je u radnom odnosu da priloži potvrdu poslodavca o visini plaće koju bi zaradio da je radio za vrijeme dok je sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Općine.

 

Članak 8.

Sredstva se isplaćuju iz Proračuna Općine na teret sredstava planiranih za financiranje vatrogastva.

 

Članak 9.

Ova Odluka dostavlja se dobrovoljnim vatrogasnim udrugama koje djeluju na području Općine i Područnoj vatrogasnoj zajednici Slunj, te Vatrogasnoj zajednici Karlovačke županije.

 

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 214-05/11-01/04

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.06.2011.

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Franjo Franjković

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj