Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA

 

 

Na temelju članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine broj 96/03, 127/07, 114/10 31/11 – ispravak) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 22. sjednici održanoj dana 29.04.2011. godine donosi

 

 ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

 

Članak 1.

Općina Rakovica na dan 31. prosinca 2010. godine ima iskazana slijedeća stanja viškova odnosno manjkova prihoda i primitaka:

- višak prihoda poslovanja                                                                2.246.770,68 kn,

- manjak prihoda od nefinancijske imovine                                       -375.032,32 kn,

- manjak primitaka od financijske imovine                                         -121.700,00 kn,

 

Članak 2.

Sredstva viškova prihoda poslovanja u iznosu od 496.732,32 kn raspodjeljuju se za pokriće iskazanih manjkova prihoda od nefinancijske imovine i manjka primitaka od financijske imovine.

 

Članak 3.

Nakon izvršene raspodjele, viškovi prihoda poslovanja iznose 1.750.038,36 kn.

 

Članak 4.

Odluka o raspodjeli rezultata stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Karlovačke županije“

 

KLASA:400-08/11-01/01

URBROJ:2133/16-11-7

Rakovica,  29.04.2011.                     

                                                                                

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj