Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o pristupanju LAG-u

 

 

Na temelju članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 24/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 23. sjednici održanoj dana 28.06.2011. godine donosi

 

 

O D L U K U

o pristupanju Općine Rakovica udruzi LAG s

općinama Plitvička Jezera i Vrhovine

 

I.

Općina Rakovica pristupit će udruzi Lokalna akcijska grupa općinama Plitvička Jezera i Vrhovine (u daljnjem tekstu: LAG), koja se osniva radi promicanja zajedničkih interesa navedenih općina sa područja sa svrhom ruralnog i ukupnog razvoja, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave, priprema projekata od interesa za razvoj lokalne samouprave i prijave istih za dobivanje sredstava iz EU fondova i za njihovu realizaciju u okviru programa na temelju kojih se sredstva dodjeljuju.

 

II.

Općina Rakovica stječe sva prava i obveze člana LAG-a danom pristupanju LAG-u.

Prava Općine Rakovica kao člana LAG-a su birati i biti biran u sva tijela LAG-a, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a, odlučivati o sredstvima i imovini LAG-a, sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa i druga prava koja će se utvrditi Statutom LAG-a.

 

III.

Obveza je Općine plaćati članarinu, koja će biti određena aktom LAG-a, te pomagati rad LAG-a dotacijom iz svog Proračuna.

 

IV.

Općinsko vijeće Općine Rakovica ovlašćuje Općinskog načelnika da sklapa sve akte, odabere predstavnika Općine Rakovica u LAG i poduzima sve radnje s ciljem osnivanja LAG-a iz točke I. ove Odluke.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

 

KLASA: 021-05/11-01/06

URBROJ: 2133/16-11-2

Rakovica,28.06.2011.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj