Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o preoblikovanju KARLA

 

 

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama („Na­rodne novine“ broj 76/93, 26/97, 47/99 i 35/08) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 25. sjednici, održanoj 25.07.2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

o preoblikovanje Razvojne agencije Karlovačke županije - Karla d.o.o. u ustanovu

 

Članak 1.

Trgovačko društvo RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE – KARLA d.o.o., za poticanje i razvoj poduzetništva,  sa sjedištem u Karlovcu, Jurja Haulika 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zagrebu, stalna služba u Karlovcu s matičnim brojem subjekta (MBS) 020032307, OIB 407344315811, čiji je član Općina Rakovica, Rakovica 6, OIB 32809923710, s nominalnim iznosom poslovnog udjela od 0,91%, preoblikuje se u ustanovu.

 Članak 2.

Ustanova nastala sukladno odredbi članka 1. ove Odluke posluje pod nazivom Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla javna ustanova za poticanje i razvoj poduzetništva.

Sjedište ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije je u Karlovcu, Jurja Haulika 14.

 

Članak 3.

Djelatnost ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla je sukladna registraciji dosadašnjeg društva s ograničenom odgovornošću.

 

Članak 4.

Voditelj ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla je ravnatelj koje­g imenuje i razrješava Upravno vijeće, na prijedlog župana.

Ravnatelj Razvojne agencije Karlovačke županije-Karla obavlja poslove određene Zakonom o ustanovama i Statutom Razvojne agencije Karlovačke županije-Karla sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

 

Članak 5.

Ustanovom Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla upravlja Upravno vijeće koje­g čini pet članova koje imenuje i razrješava Županijska skupština Karlovačke županije.

Upravno vijeće obavlja poslove određene Zakonom u ustanovama i Statutom Razvojne agencije Karlovačke županije, sukladno Zakonu i ovoj Odluci.

 

Članak 6.

Ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla ima stručne, savjetodavne i nadzorne organe, čiji se sastav i poslovi određuju Statutom.

 

Članak 7.

Ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla ima Statut, kojim se uređuju pitanja određena Zakonom o ustanovama.

Statut ustanove Razvojne agencije Karlovačke županije-Karla donosi Upravno vijeće, uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

Članak 8.

Imovinu ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla (nekretnine, pokretnine i druga sredstva) čini imovina koja je na dan upisa ustanove u sudski registar u vlasništvu trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

Sredstva za rad ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla ostvaruju se iz naknade za obavljanje djelatnosti i drugih izvora.

 

Članak 9.

Ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla svoju djelatnost neće obavljati radi stjecanja dobiti, pa će se dobit ostvarena po­slova­njem Ustanove upotrijebiti za obavlja­nje i razvoj ­njene djelatnosti.

 

Članak 10.

Ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla odgovara za oba­veze cijelom svojom imovinom, a osnivači Ustanove za ­njene obaveze odgovaraju solidarno i neograničeno.

Gubici Ustanove pokrit će se prvenstveno iz sredstava Ustanove.

 

Članak 11.

Kod stjecanja, opterećenja ili otuđenja nekretnina i druge imovine Razvojne agencije Karlovačke županije-Karla, ako je vrijednost ugovora veća od 100.000,00 kuna, Upravno vijeće daje prethodnu suglasnost ravnatelju.

 

Članak 12.

Organi ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla podnosit će najma­nje jedanput godiš­nje Županijskoj skupštini Karlovačke županije izvješće o svojim sazna­njima i stavovima u ostvariva­nju razvojne politike Karlovačke županije.

 

Članak 13.

Prijavu za upis ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla u sudski registar podnijet će direktor trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. kao ravnatelj ustanove.

Danom upisa ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla u sudski registar, iz sudskog registra brisat će se trgovačko društvo Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 Članak 14.

Ustanova Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla, kao sveopći pravni slijednik trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o., preuzima imovinu, prava i obveze ovog trgovačkog društva, te ­njegove zaposlenike.

Do donošenja općih akata ustanove Razvojna agencija Karlovačke županije-Karla odgovarajuće će se primjenjivati akti trgovačkog društva Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o.

 

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-01/10-01/07

URBROJ: 2133/16-11-16

Rakovica, 25.07.2011.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Zoran Luketić, bacc.oec.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj