Top Panel
Srijeda 28 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11)

 

 

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 57/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

O PRAVU NA POMOĆ ZA STANOVANJE ZA  2012. GODINU

 

I. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ

 

Članak 1.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja može ostvariti samac, odnosno obitelj, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi, ukoliko ispunjava slijedeće osnovne uvjete:

1. državljanstvo Republike Hrvatske,

2. prebivalište na području Općine Rakovica

3. da je korisnik pomoći za uzdržavanje u sustavu državne socijalne skrbi,

4. pravo na pomoć ostvaruje samac, obitelj, odnosno oni članovi obitelji, koji su važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb Slunj, utvrđeni kao korisnici pomoći za uzdržavanje.

 

Pored navedenih osnovnih kriterija, pomoć za podmirenje troškova stanovanja ostvaruje se i realizira prema slijedećim posebnim uvjetima:

 A. Dvije ili više obitelji, koje su zasebnim rješenjima Centra za socijalnu skrb utvrđeni kao korisnici prava na stalnu pomoć za uzdržavanje, a žive u istom kućanstvu i ispostavlja im se zajednički račun za režije (el. energija, čistoća, voda, odvoz smeća, komunalna naknada), koristiti će jedinstvenu  pomoć za podmirenje troškova stanovanja, u visini sukladno ukupnom  broju članova  kućanstva.

 B. Ukupan iznos pomoći za podmirenje troškova stanovanja mjesečno, može doseći u pravilu najviše do polovice iznosa pomoći za uzdržavanje  koju samac ili obitelj prima mjesečno.

 Pravo na pomoć za stanovanje ima samac ili članovi kućanstva koji koriste stan iste ili manje veličine od zadovoljavajućeg stambenog prostora u smislu odredbe članka 2. točke 13. Zakona, i ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu sredstava za uzdržavanje propisanu člankom 45. Zakona.

 C. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja ne mogu ostvariti:

- samac ili članovi kućanstva koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, odnosno drugu pokretnu ili nepokretnu imovinu, za koje je Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno da za posljedicu ima gubitak prava na stalnu pomoć iz sustava državne socijalne skrbi.

-  radno sposobni nezaposleni tražitelji socijalne pomoći koji nisu prijavljeni kod zavoda za zapošljavanje ili ako su prijavljeni u razdoblju od šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, a nisu prihvatili ponuđeni posao (makar sezonskog ili privremenog karaktera, radi poboljšanja životnog standarda).

 

II.  OBLICI  POMOĆI  ZA  PODMIRENJE  TROŠKOVA  STANOVANJA

 

Članak 2.

 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja odnosi se na:

- oslobađanje troškova potrošnje pitke vode koja se naplaćuje putem  Spelekoma d.o.o. Rakovica,

- oslobađanje troškova električne energije koja se naplaćuje putem Elektrolike Gospić ili Elektre Karlovac,

- naknadu za uređenje voda koja se naplaćuje putem Hrvatskih voda,

- komunalnu naknadu koja se naplaćuju putem Općine Rakovica,

- troškove odvoza komunalnog otpada koji se naplaćuju putem Spelekoma d.o.o Rakovica.

               

 

III.   UTVRĐIVANJE  PRAVA  I  REALIZACIJA  POMOĆI

 

Članak 3.

1.   Da bi samac ili obitelj ostvarili pravo na pomoći iz ove Odluke, nositelj kućanstva (u pravilu osoba navedena u rješenju Centra za socijalnu skrb kao nositelj prava na pomoć za uzdržavanje) podnosi zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.
2.   Jedinstveni upravni odjel pokrenut će postupak ostvarivanja prava iz ove Odluke po službenoj dužnosti, ukoliko dođe do saznanja o postojanju potencijalnog korisnika.
3.   Jedinstveni upravni odjel donosi rješenje o pravu na pomoći u upravnom postupku. Drugostupanjsko tijelo za rješavanje žalbi je Karlovačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
4.   Jedinstveni upravni odjel vodi posebnu evidenciju i dokumentaciju svakog korisnika, sukladno Pravilniku koji donosi Karlovačka županija.
5.   Rješenje se donosi na neodređeno vrijeme, uz obveznu kontrolu i reviziju svakih 6 mjeseci.
6.   Centar za socijalnu skrb Slunj, koji vrši stalnu kontrolu i reviziju prava na korištenje pomoći za uzdržavanje o svakoj promjeni obvezan je obavijestiti Općinu Rakovica, dostavom primjerka donesenog rješenja o ostvarivanju prava, izmjeni i dopuni rješenja ili prestanku prava korištenja.
Prestanak prava korištenja pomoći za uzdržavanje ima za posljedicu ukidanje prava korištenja  pomoći za podmirenje troškova stanovanja.
7.   Korisnik pomoći za podmirenje troškova stanovanja i sam je dužan u roku 8 dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na pomoći iz ove Odluke - promjena broja članova obitelji, promjena adrese prebivališta, prestanak prava na stalnu pomoć i drugo.
8.   Pravo korištenja pomoći počinje od 1.-og idućeg mjeseca od podnošenja zahtjeva, ukoliko se utvrdi da je zahtjev potpun, da su ispunjeni svi uvjeti, te da se može donijeti pozitivno rješenje.
9.   Općina Rakovica djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila uslugu stanovanja za troškove iz članka 2. ove Odluke, na temelju rješenja iz točke 3. ovoga članka.
10.  Uz zahtjev za ostvarivanje prava na pomoći za podmirenje troškova stanovanja podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

a)   presliku osobne iskaznice za svakog člana obitelji, odnosno presliku rodnog lista za malodobne članove obitelji,

b)  ovjerenu presliku rješenja Centra za socijalnu skrb o pravu na pomoć za uzdržavanje, odnosno adekvatnu potvrdu Centra za socijalnu skrb,

c)   presliku odreska posljednje isplate pomoći za uzdržavanje,

d)  preslike posljednjih računa za troškove stanovanja iz članka 2. ove Odluke,

e)   ostalu dokumentaciju u posebnim slučajevima, na zahtjev službenika koji vodi postupak.

 

IV.  POTREBNA  SREDSTVA

 

Članak 4.

Na temelju procjene broja obitelji koja će koristiti pomoći za podmirenje troškova stanovanja, te procjene prosječnih troškova, za 2012. godinu planira se ukupno 2.000,00 kn na poziciji R 262 Proračuna Općine Rakovica.

           

 

V.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

 

Članak 5.

 1. Općinski načelnik Općine Rakovica može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava, izmijeniti i dopuniti odredbe po pojedinim oblicima pomoći iz ove Odluke, te eventualno obustaviti daljnje korištenje prava po pojedinim oblicima pomoći, ukoliko procijeni da će troškovi biti veći od planiranih proračunskih iznosa, a izmjenama Proračuna neće moći biti pokriveni.

2. Troškovi provođenja ove Odluke terete Proračun Općine Rakovica.

3. Nakon donošenja izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovica od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik Općine Rakovica utvrdit će izmjene i dopune glave IV. "Potrebna sredstva" ove Odluke, odnosno uskladiti iznose planiranih sredstava s iznosima utvrđenim izmjenama i dopunama Proračuna.

4. U slučaju kršenja odredbi ove Odluke Jedinstveni upravni odjel odmah obustavlja realizaciju pojedinih pomoći i o tome obavještava korisnika.

5. Razlika između iznosa sredstava utvrđenih na proračunskim pozicijama za tekuću godinu i iznosa sredstava potrebnih za izvršenje ove Odluke, osigurat će se izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za tekuću godinu.

6. Jedinstveni upravni odjel obvezuje se Općinskom vijeću Općine Rakovica, putem Općinskog načelnika, podnijeti izvješće o provedbi ove Odluke za proteklu godinu, najkasnije do 31. svibnja tekuće godine.

 

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije'', a primjenjuje se od 01. siječnja 2012.godine.

 

KLASA: 550-01/11-01/02

URBROJ:  2133/16-11-2

Rakovica,  28.12.2011.                                                   

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj