Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika (GKŽ 26 11)

              

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 363-03/11-01/06
URBROJ: 2133/16-11-12

Rakovica, 28.06.2011.

 

Na temelju članaka 22. i 24. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' br. 125/08), članaka 12. i 13. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), članka 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/05 i 33/09) i članaka 7. i 8. Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/11), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 23. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2011. godine donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije

za prijevoz pokojnika na području Općine Rakovica

 

I.

Na temelju provedenog Javnog nadmetanja – Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Rakovica od 14. travnja 2011. godine, objavljenoj u ''Narodnim novinama''  br. 45/11 od dana 20. travnja 2011. godine, i kriterija za odabir, kao najpovoljnija ponuda prihvaća se ponuda Trgovačko cvjećarskog obrta 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb.

Komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika odabrani ponuditelj obavljat će na  području cijele općine Rakovica.

 

II.

Korisnik koncesije je dužan komunalnu djelatnost prijevoza pokojnika za koju mu je dodijeljena koncesija obavljati na propisan način i prema pravilima struke, pridržavajući se Odluke o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica.

           

III.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Rakovica daje se na rok od 5 godina od dana zaključenja Ugovora o koncesiji.

 

IV.

Cijene za pružanje usluga obavljanja prijevoza pokojnika utvrđene su Cjenikom

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji je sastavni dio natječajne dokumentacije odabranog ponuditelja.

 

V.

Naknada za koncesiju iznosi 4.100,00 kuna godišnje.

Naknada za koncesiju uplaćuje se na način da je koncesionar dužan uplatiti naknadu za prvu godinu ostvarivanja koncesije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a za preostale godine trajanja koncesije naknada se plaća najkasnije do 31. siječnja godine za koju se plaća.

 

VI.

Na temelju ove Odluke, općinski načelnik Općine Rakovica sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji.

Ugovorom o koncesiji, utvrditi će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Kako je u postupku javnog nadmetanja sudjelovao samo jedan ponuditelj čija je ponuda ujedno i odabrana rok mirovanja se ne primjenjuje.

Ugovor o koncesiji mora se potpisati u roku od 10 dana od dana dostave Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja odabranom ponuditelju, Trgovačko cvjećarskom obrtu 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Rakovica od 14. travnja 2011. godine, objavljenoj u ''Narodnim novinama'' br. 45/11 od dana 20. travnja 2011. godine pravovremeno je pristigla ponuda ponuditelja:

  1. Trgovačko cvjećarski obrt 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb.

 

Stručno povjerenstvo za koncesije je na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2011. godine otvorilo  pristiglu ponudu i utvrdilo da ista zadovoljava sve uvjete utvrđene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Rakovica (''Narodne novine'' br. 45/11) i Uputama ponuditeljima za nadmetanje.

 

Uvažavajući uvjete iz javnog nadmetanja i na temelju kriterija najviše ponuđene naknade za koncesiju kao najpovoljniju ponudu Stručno povjerenstvo predložilo je ponudu ponuditelja Trgovačko cvjećarskog obrta 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb.

 

Stoga je na prijedlog Stručnog povjerenstva, odlučeno kao u izreci ove Odluke.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Žalba se može izjaviti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u roku 10 dana  od primitka ove Odluke u  odnosu  na postupak pregleda i ocjene ponuda.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji, a predaje davatelju koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno  jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave i druge stranke u postupku.

 

                                  

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA

                                                                                          Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 DOSTAVITI:

1. Trgovačko cvjećarski obrt 3 M CVJEĆARNICA,
      vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb

2. Računovodstvo, ovdje

3. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

uz prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika

 

Zakonom o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst,

82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) propisano je da jedinica lokalne samouprave može za obavljanje određenih komunalnih djelatnosti, a između ostalog i komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika, dodijeliti koncesiju (članak 11).

Na postupak davanja koncesije pored odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu primjenjuju se i odredbe Zakona o koncesijama.

Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije“ broj 12/05 i 33/09)  utvrđeno je da se obavljanje poslova prijevoza pokojnika kao komunalna djelatnost može obavljati temeljem ugovora o koncesiji.

Općinski načelnik je imenovao Stručno povjerenstvo za za dodjelu konceije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika.

Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Rakovica objavljena je u Narodnim novinama broj 45/11 od dana 20. travnja 2011.godine, te na Oglasnoj ploči Općine.

Prema objavljenoj Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Narodnim novinama RH

od 15. rujna 2010.godine godine pravovremeno je pristigla ponuda ponuditelja:

  1. Trgovačko cvjećarski obrt 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb.

 

Stručno povjerenstvo je na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2011. godine otvorilo je pristiglu ponudu i utvrdilo da sadrži svu potrebnu dokumentaciju za nadmetanje.

Primjenjujući kriterij ekonomski najviše ponuđene naknade za koncesiju, predlaže se Općinskom vijeću Općine Rakovica da donese Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz pokojnika na području Općine Rakovica, odnosno da se prihvati ponuda Trgovačko cvjećarskog obrta 3 M CVJEĆARNICA, vl. obrta Evice Katić, Slunj, Trg braće Radića bb.

 

Za Stručno povjerenstvo pripremila:

                                                                                               Vesna Rastovac, ing.građ.

 

 

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, KLASA: 363-01/11-01/06,

URBROJ: 2133/16-11-11 od 23.05.2011. godine

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj