Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11)

 

 

Na temelju članaka 3.,4. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,  59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09), članka 2. Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti, te članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 21. sjednici održanoj dana 30.03.2011. godine donosi

 

O D L U K U

o obavljanju poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica

 

 I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti, postupak i način davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica, te druga pitanja u vezi s davanjem koncesije.

Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

 

Članak 2.

Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica.

Koncesija se daje na rok od 5 godina.

 

Članak 3.

Korisnici prijevoza pokojnika obvezni su koristiti se uslugama koncesionara Općine Rakovica kada obavljanje usluge započinje i završava na području Općine Rakovica.

 

 II. UVJETI DAVANJA KONCESIJE

 

Članak 4.

 

Uvjeti davanja koncesije:

- da je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,

- da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno prijevozu umrlih osoba (u daljnjem tekstu: pogrebno vozilo),

- da je financijski sposobna za obavljanje prijevoza pokojnika (uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje),

- da pravna osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba obrtnik nije

 kažnjavana za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika.

 

III. STRUČNO POVJERENSTVO ZA KONCESIJU

 

Članak 5.

Za provedbu postupka davanja koncesije Općinski načelnik imenuje stručno povjerenstvo za koncesiju (u daljnjem tekstu: povjerenstvo)

Povjerenstvo se bira iz redova istaknutih stručnjaka  iz područja pravne, ekonomske i tehničke struke.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana od kojih jedan može biti imenovan od strane Ministarstva financija – Registra koncesija.

Zadaci povjerenstva su:

1. pregled i ocjena pristiglih ponuda

2. utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga

3. obavljanja ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

IV. POSTUPAK DAVANJA KONCESIJE

 

Članak 6.

Obavijest o namjeri davanja koncesije, kojom započinje postupak davanja koncesije, objavljuje Općinski načelnik Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik), u „Narodnim novinama“, a nakon toga, neizmijenjenog sadržaja može se objaviti u dnevnom tisku, te na web stranici Općine Rakovica s navedenim datumom objave u „Narodnim novinama“.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati slijedeće podatke:

1. naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroničke pošte davatelja koncesije,

2. predmet koncesije,

3. mjesto obavljanja djelatnosti koncesije,

4. rok trajanja koncesije,

5. iznos godišnje naknade za koncesiju, vrijeme i način plaćanja,

6. rok za predaju ponuda,

7. adresu na koju se moraju poslati ponude,

8. jezik i pismo na kojem ponude moraju biti napisane,

9. osobne, stručne, tehničke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje,

10. kriterije koji će se primjenjivati za odabir najpovoljnijeg ponuditelja,

11. datum otpreme obavijesti,

12. naziv i adresu tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podatke o rokovima za podnošenje žalbe,

13. oznaku vrste postupka na temelju kojeg se provodi davanje koncesije.

Nakon provedenog postupka davanje koncesije, Općinsko vijeće Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Članak 7.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je upravni akt kojeg donosi Općinsko vijeće na prijedlog stručnog povjerenstva za koncesiju, a nakon ocjene pristiglih ponuda za davanje koncesije i u skladu s dokumentacijom  za nadmetanje i kriterijima za odabir najpovoljnije ponude.

Kriteriji na kojima davatelj koncesije može temeljiti odabir najpovoljnije ponude:

1. u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude:

    - kvaliteta usluge ( poslovni ugled ponuditelja, jamstva),

    - sposobnost za ostvarivanje poslova ( raspoloživa oprema i stručno osoblje) radi kvalitetnog ostvarivanja koncesije;

2. najviša ponuđena naknada za koncesiju.

Ovisno o ciljevima koji se žele postići, davatelj koncesije odlučuje koje će kriterije primijeniti.

 

Članak 8.

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja sadrži:

 1. naziv davatelja koncesije s brojem i datumom donošenja odluke,
 2. naziv ponuditelja,
 3. predmet koncesije,
 4. mjesto obavljanja djelatnosti,
 5. način, uvjete i rok trajanja koncesije,
 6. ovlaštenja davatelja koncesije,
 7. prava i obveze koncesionara,
 8. visinu naknade za koncesiju,
 9. rok u kojem je najpovoljniji ponuditelj obvezan potpisati ugovor o koncesiji s davateljem koncesije,
 10. obrazloženje razloga za odabir ponuditelja,
 11. upute o pravnom lijeku,
 12. druga pitanja od značaja za obavljanje ove komunalne djelatnosti i podatke u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.

 

Članak 9.

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, ugovor o koncesiji sklapa Općinski načelnik.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka roka mirovanja koji iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Davatelj koncesije mora odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji.

Ako koncesionar ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj dolazak ne opravda u roku od 8 dana od primanja poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

U slučaju iz stavka 5. ovog članka, Općinsko vijeće može dati koncesiju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u istom postupku davanja koncesije.

 

Članak 10.

Ugovor o koncesiji obvezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. rok na koji se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu,

5. prava i obveze davatelja koncesije,

6. prava i obveze koncesionara,

7. jamstva i/ili odgovarajuće instrumente osiguranja koncesionara,

8. način prestanka koncesije,

9. ugovorne kazne.

Cjenik usluga priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji.

 

Članak 11.

Za dodijeljenu koncesiju plaća se godišnja naknada.

Visinu naknade utvrđuje Općinski načelnik Općine Rakovica.

Naknada iz stavka 1. ovog članka prihod je Proračuna Općine Rakovica.

Godišnja  naknada za dobivenu koncesiju uplaćuje se na slijedeći način: koncesionar je dužan uplatiti naknadu za prvu godinu ostvarivanja koncesije u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora, a za preostale godine trajanja koncesije, naknada se plaća  najkasnije sa 31. siječnja godine za koju se plaća.

 

V. PRESTANAK KONCESIJE

 

Članak 12.

 Koncesija prestaje:

- istekom roja na koji je dana,

- prestankom pravne osobe kojoj je dana koncesija odnosno smrću fizičke osobe koncesionara,

- otkazom ugovora o koncesiji,

- sporazumom stranaka.

 

Članak 13.

Općinsko vijeće može ugovor o koncesiji jednostrano raskinuti i prije isteka  vremena na koje je koncesija dodijeljena u slijedećim slučajevima:

- ako se poslovi prijevoza pokojnika ne obavljaju na način propisan ovom Odlukom,

- ako se za obavljanju uslugu naplaćuje veća cijena od ugovorene,

- ako se ne izdaju računi za obavljenu uslugu,

- ako koncesionar ne plati godišnju naknadu za koncesiju u roku iz članka 11. stavka 4. ove Odluke,

- ako je koncesionar dao netočne podatke odlučujuće za ocjenu njegove sposobnosti prilikom odabira najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije, 

- ako koncesionar svojom krivnjom ne započne s izvršavanjem ugovora o koncesiji u ugovorenom roku, 

- u drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora o koncesiji i općim odredbama obveznog prava. 

Prije jednostranog raskida ugovora o koncesiji iz stavka 1. ovog članka, koncesionara će se prethodno pisanim putem upozoriti o namjeri raskida ugovora te mu odrediti primjeren rok za otklanjanje razloga za raskid ugovora o koncesiji i izjašnjavanje o razlozima.

Ako koncesionar ne otkloni razloge za raskid ugovora o koncesiji u  roku iz stavka 2. ovog članka, raskinut će se ugovor o koncesiji.

 

Članak 14.

Koncesionar može ugovor o koncesiji otkazati i prije isteka roka na koji je ugovor zaključen pod uvjetom da o tome u pisanom obliku, najmanje tri mjeseca unaprijed, obavijesti Općinsko vijeće.

U slučaju iz prethodnog svaka ovog članka Općinsko vijeće može privremeno do provedbe novog postupka za davanje koncesije što je propisano ovom Odlukom, povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području Općine Rakovica ovlaštenom prijevozniku pokojnika.

 

 VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

 

Članak 15.

 

Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.

Koncesionar je dužan na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.

Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Koncesionar odnosno njegov zaposlenik je dužan prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu doći na mjesto s kojeg treba prevesti odnosno otpremiti umrlu osobu.

 

Članak 16.

Koncesionar je dužan odmah nakon zaključivanja ugovora o koncesiji dostaviti adresu svog sjedišta i telefonski broj nadležnoj policijskoj upravi, odnosno postaji i ovlaštenom mrtvozorniku.

 

Članak 17.

Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Općini Rakovica za svu štetu, koja bi joj time bila nanesena.

 

 VII.  POGREBNA VOZILA

 

Članak 18.

Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo pogrebnim vozilima.

Pogrebno vozilo mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određenje propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i biti atestiran od ovlaštenog tijela da zadovoljava uvjete za prijevoz pokojnika.

Pogrebno vozilo mora ispunjavati i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

 

Članak 19.

Pogrebno vozilo mora biti uredno obojano te prije upućivanja u promet očišćeno, dezinficirano i prozračeno, a tijekom obavljanja usluge u dijelu pogrebnog vozila u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

 

VIII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

 

Članak 20.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.

Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Općinski načelnik je dužan očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, u suprotnom se smatra da je suglasnost dana.

Zahtjev za probavljanjem prethodne suglasnosti obvezno sadrži:

- način obračuna i plaćanja prijevoza pokojnika

- strukturu postojeće cijene prijevoza pokojnika

- predloženu novu cijenu usluga i njezinu strukturu

- postotak promjene cijene u odnosu na postojeću

- razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom

- dan primjene nove cijene

Ukoliko Općinski načelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene prijevoza pokojnika, koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

 

IX. NADZOR

 

Članak 21.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar koji je ovlašten:

- kontrolirati rad koncesionara osobno, preko korisnika usluga te na drugi adekvatan način,

- narediti obavljanje usluge prijevoza pokojnika ako utvrdi da ih koncesionar ne obavlja ili ih ne obavlja u skladu s ovom Odlukom,

- zabraniti neovlašteno pružanje usluga;

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,

- naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, uz izdavanje potvrde,

- poduzimati  i druge propisane mjere.

 

 

 X. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 22.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: 

1. ne koristi usluge koncesionara Općine Rakovica kada obavljanje usluge započinje i završava na području Općine Rakovica (članak 3. Odluke),
2. obavlja prijevoz pokojnika bez sklopljenog ugovora o koncesiji (članak 9. stavak 4. Odluke) 
3. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge (članak 15. stavak 1. Odluke), 
4. ne obavi prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika (članak 15. stavak 4. Odluke), 
5. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije pogrebno vozilo (članak 18. stavak 1. Odluke),
6. pogrebno vozilo ne ispunjava uvjete iz članka 18. stavaka 2. i 3. Odluke, 
7. pogrebno vozilo prije upućivanja u promet ne ispunjava uvjete određene člankom 19. Odluke. 


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka. 

 

      XI.    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i mjerama za provedbu natječaja za davanje koncesije na obavljanje poslova prijevoza pokojnika (''Glasnik Županije Karlovačke'' br. 15/06).

 

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Karlovačke županije".

 

 

KLASA: 363-01/11-01/07

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.03.2011.

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj