Top Panel
Utorak 27 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica (GKŽ 07 11)

 

 

Na temelju članka 10. stavka 3., 4. i 5. Zakona o trgovini (''Narodne novine'' br. 87/08, 96/08, 11/08 i 76/09), članka 29., 31., 33. i 37. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (''Narodne novine'' br. 66/09, 108/09 i 8/10) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na svojoj 20. sjednici održanoj dana 07.03. 2011. godine donosi

 

 

ODLUKU

o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica

na području Općine Rakovica

 

Opće odredbe

 Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se mjesta (lokacije) na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica, uvjeti prodaje i propisuje vanjski izgled prodajnog objekta.

Pod prodajom robe izvan prodavaonica u smislu ove Odluke smatra se prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja (u daljnjem tekstu: prodaja izvan prodavaonice).

 

Članak 2.

Prodaja robe izvan prodavaonice može se vršiti na površinama javne namjene i u prostorima u vlasništvu Općine Rakovica na kojima se građani okupljaju, zadržavaju ili prolaze, odnosno na površinama koje se vode kao javne površine, a koje su ovom Odlukom određene za predmetnu namjenu.

Prodaja robe izvan prodavaonice može se vršiti i na drugim površinama (privatnom ili drugom zemljištu) koje imaju pristup s javno-prometne površine pod uvjetom da je za ta mjesta prodaje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel) dao odobrenje.

 

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice

 

Članak 3.

Pod prodajom robe na štandovima i klupama izvan tržnice u smislu ove Odluke podrazumijeva se prodaja poljoprivrednih proizvoda i sadnog materijala, voća, ribe, šumskih proizvoda (božićna drvca), cvijeća i cvjetnih aranžmana i svijeća, čestitaka, božićnog nakita, odjeće i obuće, bižuterije te drugih proizvoda koji s prema svojim svojstvima mogu prodavati na klupama i štandovima izvan prodavaonica.

Prodaja robe na štandovima i klupama izvan tržnice može se obavljati na mjestima za postavljanje štandova i klupa koji su određeni Planom postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 5/96, 15/00, 12/01, 51/10 i KLASA: 330-01/03-01/03, URBROJ: 2133/16-03-1 od dana 27.06.2003. godine).

 

Članak 4.

Prodaja robe na štandovima i klupama, ustanovljena kao prodaja trajnog karaktera na prostoru tržnice, obavlja se na način utvrđen Tržnim redom i uz odobrenje pravne osobe koja upravlja tržnicom.

           

Članak 5.

Proizvođači poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvode mogu prodavati na privatnim površinama koje imaju pristup s javno-prometne površine, ali samo na mjestima za koje odobrenje dao Jedinstveni upravni odjel i uz odobrenje za korištenje javne površine u svrhu nesmetane komunikacije.

Proizvođači poljoprivrednih proizvoda mogu prodavati vlastite proizvode ukoliko su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imaju ispunjene ostale uvjete vezano za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda (sir, rakija, med i sl.)

 

Članak 6.

Prodavaonice mogu prodavati i izlagati robu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice uz osiguranje nesmetane pješačke komunikacije javno-prometnom površinom.

Prodavaonice prehrambenih proizvoda mogu na klupama i policama ispred pročelja prodavaonice izlagati i prodavati samo voće i povrće.

Za prodaju iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Prodaja robe u kioscima

 

Članak 7.

Prodaja robe u kioscima može se obavljati na mjestima za postavljanje kioska u kojima se može obavljati trgovina na malo koji su određeni Planom postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 5/96, 15/00, 12/01, 51/10 i KLASA: 330-01/03-01/03, URBROJ: 2133/16-03-1 od dana 27.06.2003. godine).

Promjena vrste djelatnosti koja se obavlja u kioscima iz stavka 1. ovog članka moguća je uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

 

 Članak 8.

Na lokacijama iz članka 7. ove Odluke mogu se postavljati tipski kiosci površine do 12 m2.

Iz kioska namijenjenih za trgovinu novinama i duhanskim prerađevinama može se obavljati i trgovina proizvodima (snack proizvodi u originalnom pakiranju, bezalkoholna pića, kozmetički proizvodi, papirnata konfekcija i sl.) ukoliko nadležno tijelo državne uprave utvrdi da su za to ispunjeni propisani uvjeti.

 

 Prodaja robe putem prodajnih automata, rashladnih uređaja i sl.

 

Članak 9.

Prodajni automati, rashladni uređaji i sl. za prodaju izvan prodavaonica mogu se postavljati na mjestima na javnoj površini, na nekretninama u vlasništvu Općine, na nekretninama u vlasništvu ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili većinski vlasnik Općina, određenim Planom postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava, kao i na mjestima koje odredi vlasnik ili korisnik prostora, odnosno na zemljištu i u prostorima privatnih vlasnika koji imaju pristup s javno-prometne površine.

Prodaja putem prodajnih automata, rashladnih uređaja i sl. na mjestima određenim na način određen u prethodnom stavku može se vršiti samo na temelju odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela.

Prodaja putem prodajnih aparata, rashladnih uređaja i sl. obavlja se u skladu s tehničkim uvjetima opremljenosti automata i dr. uređaja, ovisno o vrsti proizvoda.

 

Prigodna prodaja

 

Članak 10.

Prigodna prodaja robe s klupa, štandova i putem prodajnih automata može se obavljati za vrijeme sajmova, vjerskih, kulturnih, športskih i drugih manifestacija, koje se održavaju na području Općine Rakovica.

Prigodna prodaja robe može se obavljati na nekretninama u vlasništvu Općine, na nekretninama u vlasništvu ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač ili većinski vlasnik Općina, određenim Planom postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava, kao i na mjestima koje odredi vlasnik ili korisnik prostora, odnosno na zemljištu i u prostorima privatnih vlasnika koji imaju pristup s javno-prometne površine.

Za prodaju iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebno je ishoditi odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Članak 11.

Prigodna prodaja iz članka 10. ove Odluke može se obavljati na slijedećim mjestima:

- na javnoj površini tzv. ''Placa'' u Rakovici,

- uz sakralne objekte,

- uz športske objekte,

- uz školske objekte,

- uz kulturne spomenike i objekte,

- na prostorima na ulazima u izletišta,

- uz vatrogasne, društvene i lovačke domove.

 

Prigodna prodaja za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, za Dan Svih svetih, za Uskrs, može se obavljati i na slijedećim mjestima:

- na javnoj površini ispred svih groblja.

Teretnim vozilima kojima se dostavlja roba nije dozvoljeno parkiranje na mjestima prodaje već samo zaustavljanje za istovar i utovar robe.

 

Članak 12.

Promotivno – povremena prodaja obavlja se na javnim površinama i drugim površinama uz prethodno odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

 

Izgled prodajnog objekta

 

Članak 13.

Vanjski izgled prodajnog objekta mora biti u skladu s lokalnim i ambijentalnim obilježjima, kao i s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

 

Završne odredbe

 

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe prilikom prodaje robe izvan prodavaonica dužne su pridržavati se odredbi propisa koji reguliraju komunalni red na području Općine Rakovica.

 

Članak 15.

Zahtjev za odobrenje mjesta (lokacije) za prodaju robe izvan prodavaonica podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu, koji mora sadržavati:

- naziv trgovine i vrstu robe koja se prodaje,

- grafički prikaz (skica, fotografija i sl.) prodajnog objekta,

- potrebnu površinu za prodaju,

- vrijeme prodaje (broj dana i radno vrijeme tijekom dana),

- mjesto (lokaciju) prodaje,

- odobrenje nadležnog Ureda državne uprave za obavljanje djelatnosti.

 

Odobrenja iz ove Odluke neće se izdati ukoliko podnositelj zahtjeva ima nepodmirenih dugovanja prema Općini Rakovica ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.

 

Članak 16.

Porez odnosno naknada za korištenje javnih površina plaćaju se sukladno općinskim odlukama kojima se regulira plaćanje poreza i plaćanje zakupnine za korištenje javnih površina.

Za privremeno korištenje javnih  površina u svrhu humanitarnih i odgojno-obrazovnih akcija, te manifestacija kojima je pokrovitelj Općina Rakovica, nema obveze plaćanja poreza na korištenje javne površine.

 

Članak 17.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke provodi Državni Inspektorat i druge inspekcije sukladno zakonima i drugim propisima, te komunalni redar u skladu s općinskim odlukama.

 Članak 18.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji robe izvan prostorija (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/03).

 

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 330-01/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 07.03.2011.

           

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Zoran Luketić, bacc.oec.

           

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj