Top Panel
Utorak 04 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 07 11)

 

 

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 20. sjednici održanoj 07.03.2011. godine, donosi

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama odluke o raspolaganju nekretninama

 

 Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 41/10 i 51/10) u članku 20. stavku 1. podstavku 3. riječ ''jamčevine'' zamjenjuje se riječima ''pologa za ozbiljnost ponude''.

Podstavak 7. briše se.

Članak 2.

U članku 23. podstavak 4. mijenja se i glasi:

''- iznos i način plaćanja pologa za ozbiljnost ponude, uz naznaku da se polog ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u propisanom roku,''.

U podstavku 14.  riječi ''a uplaćenu jamčevinu zadržati'' brišu se.

Iza podstavka 14. briše se točka i stavlja zarez te se dodaje novi podstavak 15. koji glasi:

''- obvezu dostavljanja potvrde da ponuđač nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Rakovica ili prema trgovačkim društvima ili ustanovama u kojima udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu, odnosno osnivačko pravo ima Općina Rakovica, po bilo kojoj osnovi.''

 

Članak 3.

U članku 24. stavku 4. riječi ''uplaćenoj jamčevini'' zamjenjuju se riječima ''uplaćenom pologu za ozbiljnost ponude''.

 

Članak 4.

U članku 25. stavcima 1. i 2. riječ ''jamčevina'' zamjenjuje se riječima ''polog za ozbiljnost ponude'' u odgovarajućem padežu.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

''Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat pologa za ozbiljnost ponude.''

Stavak 4. mijenja se i glasi:

''Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.''

 

Članak 5.

U članku 26. u stavku 1. riječi ''umanjenu za iznos uplaćene jamčevine'' brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

''Nadležno tijelo može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene u jednakim obrocima, uz plaćanje zakonskih zateznih kamata.''

U stavku 7. riječi ''i zadržat uplaćenu jamčevinu'' brišu se.

 

Članak 6.

 U članku 28. stavku 3. riječ ''jamčevine'' zamjenjuje se riječima ''pologa za ozbiljnost ponude''.

 

Članak 7.

U članku 31. stavku 1. riječ ''jamčevinu'' zamjenjuje se riječima ''polog za ozbiljnost ponude''.

 

Članak 8.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

''Ponuditeljima će se uplaćeni iznos pologa za ozbiljnost ponude vratiti nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja.''

U stavku 5. riječi ''uplaćene jamčevine'' zamjenjuju se riječima ''uplaćenog pologa za ozbiljnost ponude''.

 

Članak 9.

Iza članka 32. dodaje se nova glava koja glasi:

''Prodaja poljoprivrednog zemljišta

 Članak 32.a

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Rakovica vrši se odgovarajućom primjenom odredbi ove Odluke o postupku prikupljanja i otvaranja ponuda, te odabira najpovoljnije ponude, koje se primjenjuju na prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovica.''

 

Članak 10.

U članku 33. stavku 2. točci 2. podtočci 2. riječ ''jamčevine'' zamjenjuje se riječima ''pologa za ozbiljnost ponude''.

 

Članak 11.

U članku 51. stavku 1. iza riječi ''građevinskog'' dodaju se riječi ''i poljoprivrednog''.

 

Članak 12.

U Prilogu 1 iza Tabele za utvrđivanje prometne vrijednosti građevinskog zemljišta po m2 po zonama dodaje se novi tekst koji glasi:

''Početna natječajna vrijednost za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Rakovica utvrdit će se na temelju procjene ovlaštenog vještaka.''

 

Članak 13.

U Prilogu 2 mijenja se točka 1. na način da glasi:

''1. U svrhu privremenog korištenja za poljoprivrednu namjenu građevinskog zemljišta te poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Rakovica, na cijelom području općine Rakovica, u kunama po m2  godišnje, kako slijedi:

                                                 

                                                                     cijena

- građevinsko zemljište                                       0,70

 

- poljoprivredno zemljište:

 1. oranice, vrtovi, voćnjaci                                0,70

 2. livade                                                            0,60

 3. pašnjaci                                                        0,50

 4. neplodno, močvare, trstici                            0,30.''

 

 Točka 2. mijenja se i glasi:

''2. U druge svrhe (uređenje parkirališnog prostora, okoliša i sl.) u  kunama po m2  građevinskog zemljišta te poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Rakovica, na cijelom području općine Rakovica, godišnje, kako slijedi:

                                                                   

                                                                     cijena

 

- građevinsko zemljište                                       3,00

 

- poljoprivredno zemljište:

1. oranice, vrtovi, voćnjaci                                  3,00

2. livade                                                              2,00

3. pašnjaci                                                          1,00

 4. neplodno, močvare, trstici                             0,50.''

 

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:  944-01/10-01/07

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 07.03.2011.                                     

                                                                              

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj